Pal­pak na pag­tu­gon ng re­hi­meng Mo­di ng India sa Covid-19

,

Malakas ang panawagan ngayon sa bansang India para sa pag­bi­bi­tiw ni Pri­me Mi­nis­ter Na­rendra Mo­di du­lot ng kan­yang pal­pak na pag­tu­gon sa pan­dem­yang Covid-19 na nag­re­sul­ta sa na­pa­ka­bi­lis na pag­ka­lat ng bay­rus sa bansa sa na­ka­li­pas na bu­wan. Noong Mayo 6, pu­ma­pa­lo na sa mahigit 21 milyon ang ka­buuang ka­so ng im­pek­syon at 230,151 na ang na­ma­tay sa ban­sa du­lot ng Covid-19. Ma­hi­git 412,618 sa mga ka­song ito ay nai­ta­la la­mang noong Mayo 5.

Ang India na ang ti­na­ta­wag na “e­picen­ter” (sentro) ng Covid-19 sa buong daig­dig ma­ta­pos lag­pa­san ni­to ang bi­lang ng mga ka­so sa US. Ayon sa World Health Orga­niza­ti­on, ti­na­ta­yang 28% ng mga ba­gong ka­so ng Covid-19 sa buong mun­do ay na­sa India.

Pa­ngu­na­hing iti­nu­tu­rong da­hi­lan sa pag­ka­lat ng bay­rus sa ban­sa ang ti­na­gu­ri­ang mga “su­per-sprea­der event” o ma­la­la­king pag­ti­ti­pong pu­li­ti­kal at re­li­hi­yo­so na pi­na­hin­tu­lu­tan ng re­hi­meng Mo­di sa na­ka­li­pas na mga bu­wan. Ka­bi­lang sa mga ito ang elek­to­ral na mga ra­li, at re­li­hi­yo­song mga pag­ti­ti­pon na ni­la­hu­kan ng mil­yun-mil­yong in­di­bid­wal at kung saan hin­di istrik­tong ipi­na­tu­pad ang mga pro­to­kol pang­ka­lu­su­gan.

Lu­mub­ha rin ang ka­ku­la­ngan sa mga pa­si­li­dad at ka­ga­mi­tang me­di­kal sa India, la­lu­na ng sup­lay ng mga tang­ke ng oxygen. Ma­ra­mi ang na­ma­ma­tay sa pi­la sa la­bas ng mga os­pi­tal nang hin­di na­ka­ta­tang­gap ng lu­nas.

Iki­na­ba­ba­ha­la rin nga­yon ang pagkalat ng ba­gong bar­yant ng Covid-19 na B.1.617 na unang na­tuk­la­san sa India at bi­nan­sa­gang “do­ub­le mu­tant.” Pi­na­ni­ni­wa­la­ang mas na­ka­ha­ha­wa ito at pi­nag-aa­ra­lan pa sa nga­yon kung ma­bi­sa ba ang ka­sa­lu­ku­yang mga ba­ku­na la­ban di­to.

Pal­pak na pag­tu­gon ng re­hi­meng Mo­di ng India sa Covid-19