Maghimagsik 55

Download

Read in English Sa darating na Disyembre 26, ipagdiriwang ng Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Isa sa pinakamataas na tungkulin ngayon ng Partido ang patatagin ang sarili sa ideolohiya, pulitika at organisasyon upang lubos na biguin ang kampanya ng pagsupil ng kaaway, pamunuan ang masa sa paglaban sa papet, pahirap at pasistang rehimeng US-Marcos at isulong ang demokratikong rebolusyong bayan.

Gamitin nating okasyon ang anibersaryo para muling pagtibayin ang paninindigan ng bawat kadre at kasapi, baguhan man o datihan, na itaguyod ang Marxismo-Leninismo-Maoismo at batayang mga prinsipyo ng Partido na nakasaad sa konstitusyon at programa nito. Muli nating itaas ang ating mga kamao at bigkasin ang panatang gagawin ang lahat ng makakaya para itaas ang proletaryong rebolusyonaryong kamulatan, at pagsilbihan at ipaglaban ang interes ng mamamayan sa lahat ng panahon, tulad ng sinumpaan ng bawat isa sa pagsapi sa Partido.

Ipagbunyi rin natin sa Disyembre 16, ang rebolusyonaryong buhay ni Kasamang Jose Maria Sison, tagapangulong tagapagtatag ng Partido, sa okasyon ng unang anibersaryo ng kanyang pagpanaw. Mahigpit nating tanganan ang pamana niyang mga turo sa pagsusulong ng rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Alalahanin natin ang lahat ng martir at bayani ng rebolusyong Pilipino. Pinakamataas na pagpupugay sa kanila ang patuloy na paglago at pagsigla ng armadong pakikibaka at mga pakikibakang masa. Ganap nitong pinabubulaanan ang sinasabi ng kaaway na mauupos at malalansag ang Partido, ang hukbo at nagkakaisang prente.AB (2023-12-07)

Basahin sa Pilipino On December 26th, the Communist Party of the Philippines will celebrate the 55th anniversary of its establishment. One of the biggest task of the Party today is to strengthen itself ideologically, politically and organizationally to fully frustrate the enemy’s suppression campaign, lead the masses in fighting the puppet, oppressive and fascist US-Marcos regime and advance the people’s democratic revolution.

On the occasion of the anniversary, let us restrengthen the commitment of every cadre and member, whether old or new, to promote Marxism-Leninism-Maoism and the basic principles of the Party as stated in its constitution and program. Let us again raise our fists and vow to do our utmost to raise our proletarian revolutionary consciousness, and serve and fight for the people’s interests at all times, as each of us pledged when we joined the Party.

Let us also celebrate on December 16 the revolutionary life of Jose Maria Sison, the Party’s founding chair, on the occasion of the first anniversary of his death. Let us firmly uphold his legacy of teachings in advancing the revolutionary struggle of the Filipino people.

Let us remember all the martyrs and heroes of the Philippine revolution. The highest tribute we can give them is the sustained growth and invigoration of the armed struggle and mass struggles. This has completely belied the enemy’s prediction that the Party, the people’s army and the united front is on the road to decay and disintegration. AB (2023-12-07)

Mga materyal kaugnay sa kampanya ng paggunita sa unang taon ng pagkamartir ni Kasamang Jose Maria Sison at pagdiriwang ng ika-55 na anibersaryo ng Partido, Disyembre 1-26.

Constitution and Program of the Communist Party of the Philippines, 2016 (Pil, Eng)
PDF: Pil Eng
EPUB: Pil Eng
Program for a People’s Democratic Revolution (HTML): Pil Eng

Preamble: PDF Pil Eng Images: Pil Eng

 

Download PilipinoEnglish

Imperialism, the Highest Stage of Capitalism by V. I. Lenin
Download: PDF

Pledge Renewals & Celebrations

Rizal

Download: ZIP

Bukidnon

Central Negros

Quezon

South Central Negros

Cultural Folios

Kwentong Kasama
Sino ba ang nangarap na talikuran ang buhay ng ginhawa, iwanan ang pamilya, at sumuong sa walang-kapantay na sakripisyo? Ang mga kasama, ang mga di-pangkaraniwan, ang mga nangangarap para sa bayan at kumikilos para sa tunay at matagalang katuparan nito. Narito ang mga kwento nila …(mula sa Ilocos Cordillera Region)
Download: PDF

Videos


Download “10 Saligang Prinsipyo ng PKP” video from external archive or PRWC.

Posters

Quotes from the CPP Anniversary statement

Download: ZIP

Maghimagsik para sa…!

Download ZIP

Maghimagsik laban sa…!

Download ZIP

Other images