Mga artikulo sa Pilipino (Articles in Pilipino)

Paaralang Lumad sa Talaingod, muling ginigipit
November 21, 2018

Nagpapatuloy ang panggigipit ng 56th IB at ng paramilitar na gupong Alamara sa kampus ng Salugpongan Ta’ Tanu Igkanugon Community Learning Center, Inc. (STTICLCI) sa Sityo Nasilaban, Barangay Palma Gil, Talaingod. Noong Nobyembre 11, napwersang magbakwit ang 35 estudyante at tatlong guro sa Sityo Dulyan matapos magbanta ang apat na elemento ng Alamara na may […]

Kapitalistang midya na kontra manggagawa
November 21, 2018

Lantad ang pamamayani ng ka­pi­ta­lis­tang in­te­res ng malalaking kumpanya sa midya sa pagtrato ng mga ito sa kanilang mga empleyado at sa pagbabalita tungkol sa mga la­ban ng mga mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no. Matingkad na ha­lim­ba­wa ni­to ang su­nud-su­nod na mga pro­tes­ta ng mga mang­ga­ga­wa ng PLDT nang tang­ga­lin ng maneydsment nito ang 8,000 kontraktwal na mang­ga­ga­wa […]

Ang Bayan | November 21, 2018
November 21, 2018

Download the issue here Pilipino: PDF Hiligaynon: PDF English: PDF

Limang sundalo, patay sa operasyong haras ng BHB-Northern Samar
November 15, 2018

Koresponsal mula sa NPA-Southern Samar (Rodante Urtal Command) Limang sundalo ang patay habang marami pa ang sugatan matapos matagumpay na i-haras ng BHB-Northern Samar (Rodante Urtal Command o RUC) ang tatlong kolum ng nag-ooperasyong 43rd IB nitong Nobyembre 6 sa Barangay Cag-amesarog, Lope de Vega, Northern Samar. Matapos ang labanan ay dinala ng mga kasundaluhan […]

Sino si Pomeroy?
November 15, 2018

Bakit palaging nababanggit ang kanyang pangalan habang nagbabalik-tanaw tayo sa kasaysayan ng Partido? Siya ang nangungunang ahente sa hanay ng rebisyunistang Lava sa pagkakalat ng kontra-rebolusyonaryong ideya sa loob at labas ng bansa. Ang kanyang mga sinulat ay inilathala ng mga rebisyunistang taksil sa Russia, US at Pilipinas. Hangang-hanga sa kanya ang mga grupong Lava. […]