Ang makatarungan kag malawig nga kalinong maangkon lang paagi sa pagdaug sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa

, ,

Bilang mga manunudlo kag katapo sang Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA)-Negros, kabalo kami sa nagalala nga kahimtangan sang sistema sang edukasyon sa Pilipinas sa idalum sang pagdumala ni Marcos Jr kag sang iya Education Secretary nga si Vice President (VP) Sara Duterte. Ang kakulang sang kongkreto nga mga plano sang rehimen para sulbaron ang manubo nga kalidad sang edukasyon kag iban pa nga mga problema kaangay sang kakulang sang mga kagamitan sa pagtudlo kag indi nagakaigo nga suweldo sang mga manunudlo dugang pabug-at sa nagapadayon nga sosyo-ekonomiko nga krisis sa pungsod.

Ang pagpasar sang mandatory Reserved Officers Training Course (ROTC) kag ang pagred-tag sa mga manunudlo nagapakita sang pagpabaya sang rehimen sa pagpa-uswag sa sistema sang edukasyon nga maghatag tani sang maayo nga buas damlag sa mga kabataan. Imbes nga mga reporma sang edukasyon ang tutokan sang rehimen Marcos Jr-Duterte, ginpakamalain nila ang mga lehitimo nga panawagan kag demanda sang mga manunudlo kag ginapunggan ang kinamatarung sang hilway nga pagpahayag kag kritikal nga pagpamensar nga may kaangtanan sa nagalungtad nga sosyo-politikal nga kahimtangan sang pungsod ilabi na ang hambalanon sang sistema sa edukasyon.

Mas nag-athag ang tinutuyo sang ini nga rehimen nga mabun-ag ang isa ka henerasyon sang mga kabataan nga magserbi sa interes sang imperyalistang US kag sang reaksyonaryong estado kag mangin dugang reserba nga pwersa sang kusog-pangabudlay nga hipos nga magbaton sa tuman ka barato nga sweldo kag mapigoson nga mga iskema sang pangabudlay. Gingamit man sang rehimen Marcos Jr-Duterte ang edukasyon agud baliskaron ang matuod nga nagkalatabo sa kasaysayan sang Pilipinas kag magpalapnag sang maitom nga propaganda batok sa rebolusyonaryong kahublagan.

Sa isla sang Negros, labi nga nagalala ang kahimtangan sang pumuluyo tungod sa padayon nga militarisasyon nga nagapalapta sang kahadlok sa mga komunidad sa kabukiran kag pagdislokar sang madamu nga pumuluyo apil na ang mga estudyante nga mga anak sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma. Ang mga “fake encounters” kag mga focused military operation sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) nagresulta man sa pagsuspenso sang mga klase sa eskwelahan kag nagbutang sa mga kabataan sa kadelikaduhan. Ginteniran sang militar ang mga eskwelahan nga naghatag kakugmat sa mga estudyante kag manunudlo.

Ang KAGUMA, bilang isa ka rebolusyonaryong organisasyon nga kaalyado sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP), nakahangop sang importante nga papel sang mga manunudlo sa ginalunsar nga armadong paghimakas. Ang ika-50 nga anibersaryo sang NDFP nagapahanumdom nga ang isa ka makatarungan kag malawig nga kalinong maangkon lang paagi sa pagdaug sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa.

Sa pagkomemorar sang ika-50 nga anibersaryo sang NDFP, ang KAGUMA-Negros padayon nga nagtib-ong sa paghimakas para sa rebolusyonaryo nga pagbag-o sang sosyedad kag pagpataas sa pangkatilingban kag pangpulitika nga kamuklatan sang mga manunudlo kag masang pigos kag ginhimuslan. Ginapanawagan sa tanan nga mga isganan nga rebolusyonaryong manunudlo sa Negros ang pagbulig sa tanan nga hilikuton sang rebolusyonaryong kahublagan kon diin man pinakakinahanglan kag, mas importante, ang pagpakigbahin sa armadong paghimakas sa kaumhan paagi sa pagsulod sa New People’s Army (NPA) agud mapasulong sa mas mataas nga halintang ang inaway banwa.

Paagi sa giya sang Communist Party of the Philippines (CPP), dugang nga magpukaw, mag-organisa kag magpahulag ang KAGUMA-Negros sa hanay sang mga manunudlo agud magamit ang ila ihibalo kag kahanas para sa pagpalapnag sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon kag makipungsodnon, siyentipiko kag maki-masa nga kultura; pagtipon sang suporta para sa armado nga paghimakas; kag paglab-ot sa matuod nga pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya. Kinahanglan sa subong ang mga rebolusyonaryong manunudlo nga handa maghatag sang ila kapasidad indi lang sa sulod sang eskwelahan kundi pakadto sa kaumhan diin yara ang mayorya sang masang ginapigos kag ginahimuslan.

Indi kami magkahadlok ukon maghipos kaangot sa mga pasista nga gawi sa subong nga rehimen. Lakat kita padulong sa aton rebolusyonaryo nga handum nga may determinasyon tubtob sa kadalag-an!

Mabuhay ang NDFP!
Mga manunudlo, magkapyot sang armas kag mag-upod sa NPA!

Ang makatarungan kag malawig nga kalinong maangkon lang paagi sa pagdaug sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa