Ang pagpapatalsik sa korap at inutil na si Duterte ang pinakamabuting paraang makaalpas sa lumulubhang pandemya

Read in: English

1. Muling pumalo ang bilang ng arawang bagong kaso ng Covid-19 sa Pilipinas sa panibagong pinakamataas na rekord na 22,415 kahapon. Inaasahang lalo pa itong tataas sa darating na mga linggo sa paglaganap ng mas nakahahawang Delta baryant at sa harap ng nagpapatuloy na kabiguan ng rehiemng Duterte na epektibong tugunan ang krisis. Sa labis na kakulangan ng testing, malamang na dalawa o tatlong beses pang mas malaki ang aktwal na bilang.

2. Ipinakita ng gubyernong Duterte ang kawalang interes at kakayahan nitong pangasiwaan ang pandemya. Nasa antas-pangkagipitan na ang pangangailangang para sa mamamayang Pilipino na agad na kumilos para patalsikin ang korap at inutil na gubyernong Duterte sa lalong madaling panahon bago pa man tuluy-tuloy na tumindi ang pandemyang Covid-19 at tuluyang lipusin ang bansa.

3. Ipinakikita ng panukalang badyet para sa 2022 ang kawalang interes ng rehimen na mahusay na tugunan ang pandemya. Nanggagalaiti ang mamamayan na kinaltasan ang badyet ng Department of Health (DOH), Research Institute for Tropical Medicine (RITM) at ng UP-Philippine General Hospital (PGH) habang ang pondo para sa kontra-insurhensya at mga proyektong imprastruktura ay signipikanteng dinagdagan. Dagdag pa sa mga ito, naglaan si Duterte sa kanyang sarili ng napakalaking hindi maaaring matuos na pondong “confidential”.

4. Tiyak na mabibigo ang mga inianunsyong plano na magpatupad ng “granular lockdown” dahil lubhang kulang ang testing at tracing na magpapawalang-bisa at arbitraryo sa mga ito. Epektibo lang ang mga lokal na lockdown kung umpisa pa lang ng pandemya na pailan-ilan at hindi pa malawakan ang mga impeksyon. Tiyak na magiging mas mahigpit, mapang-api at mapang–abuso sa kapangyarihan ang mga lokal na lockdown. Lalong magdurusa ang taumbayan sa kawalan ng rekurso ng mga lokal na gubyerno para tulungan ang mga mawawalan ng trabaho. Gayunpaman, sa pagsirit ng bilang ng mga kaso at patuloy na kawalan ng hakbangin para sa pampublikong kalusugan, siguradong babalik lang ang rehimen sa singwalang-bisang mga pangkalahatang lockdown.

5. Ang mga nakatakdang imbestigasyon ng Senado ay sabik na inaabangan ng mamamayan. Iginigiit nilang malaman ang kahindik-hindik na detalye ng pag-abuso sa kapangyarihan ni Duterte at kanyang mga alipures na ilaan ang bilyong pisong pondo ng gubyerno para bumili ng sobrang mamahal na mga suplay pangmedikal mula sa mga pinaburang kumpanyang Chinese. Gustong malaman ng mamamayan kung paanong kumita ang mga burukratang kapitalista mula sa kaban ng bayan habang nagdusa ang bayan sa kawalan ng mga hakbaning para sa pampublikong kalusugan, sumisirit na presyo ng pagpapagamot, kawalang trabaho, kawalan ng kita, kawalan ng subsidyong pang-ekonomya, at tumitinding kahirapan at gutom.

Ang pagpapatalsik sa korap at inutil na si Duterte ang pinakamabuting paraang makaalpas sa lumulubhang pandemya