Apat na taon ng NTF-ELCAC, apat na taon ng nag-uulol na pasismo

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Apat na taon na mula nang ipakana ng tiranong si Duterte ang pagbuo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa bisa nito, inobliga ang lahat ng mga ahensya ng gubyernong lumahok sa gera kontramamamayan ni Duterte. Mula nang umiral ito, nag-uulol na pasismo at walang katapusang paglabag sa karapatang tao ang tuluy-tuloy na naranasan ng sambayanan sa papasahol na antas.

Itinutok ng NTF-ELCAC ang bangis nito laban sa sibilyang populasyon. Sa kahit na anong sulok ng bansa, nakakakita ito ng multo ng komunismo at parang asong ulol na umaatake ng kung sinu-sino. Mga artista, hukom, propesyunal, taong-simbahan, pambansang minorya, midya – walang nakaligtas sa pambabansag at pang-aatake ng NTF-ELCAC.

Sa kumpas ng NTF-ELCAC, naging mas agresibo ang pulis at militar sa paglulunsad ng mga operasyon at sakyadang nagdulot ng patung-patong na paglabag sa karapatan at mabibigat na krimen laban sa taumbayan. Sa Bikol pa lamang, aabot sa 160 ang naging biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang at masaker mula 2018 hanggang kasalukuyan. Lampas sa 90% sa mga biktima ay sibilyan. Maging ang mga korte ay ginawang mga pabrika ng peke at iligal na search at arrest warrants. Samantala, ang mga lokal na yunit ng gubyerno ay inobligang ipagkanulo ang kanilang mga nasasakupan at makipagtulungan sa mga operasyon ng militar.

Nagpakabusog din ang NTF-ELCAC sa taun-taong tumataas na pondong aabot sa ilampung bilyon. Kahit sa gitna ng pandemya, nakopo ng nangungunang makinaryang anti-komunista ang P19.4 bilyon. Sa halip na ilaan para sa pagbili ng dagdag na bakuna at kagamitang medikal o kaya ay pagbibigay ng libreng serbisyong medikal, inuna pa ng gubyernong pondohan ang panunupil at pang-aatake ng NTF-ELCAC.

Ngayong si Marcos Jr. na ang nakaupo sa pwesto, patuloy pa rin ang pag-iral ng NTF-ELCAC. Sa kabila ng panawagang zero budget, bilyun-bilyon pa rin ang pondong ilinaan dito para ngyaong taon. Gayunpaman, kahit anumang dilim ng lagim na dala ng NTF-ELCAC, lagi’t lagi itong pupunitin at bibiguin ng liwanag ng paglaban ng sambayanang Pilipino. Dahil walang pinipili ang atake ng NTF-ELCAC, lalong nagiging mabilis ang pagkakalantad nito bilang isang hungkag at walang pakinabang na pasistang instrumento. Nakakabig maging ang mga pinakakonserbatibong bahagi ng lipunang kundenahin ang walang kapararakang pang-aatake nito sa mga sibilyan at kumilos para sa pagpapahinto rito.

Nakikipagkaisa ang NDF-Bikol sa lahat ng pwersang demokratiko at progresibo sa maigting na paglaban sa mga pakana ng NTF-ELCAC at sa kontramamamayang gerang ilinulunsad ng naghaharing-uri. Tulad ng mga naunang pagtatangka ng mga pasista at utak-pulbura, tiyak na bibiguin ng sambayanang Pilipino ang NTF-ELCAC.

Apat na taon ng NTF-ELCAC, apat na taon ng nag-uulol na pasismo