Balik-aralan ang mga turo ni Ka Joma! Magpunyagi sa pambansa-demokratikong rebolusyon at ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo!

Kasabay ng pagdiriwang sa ika-84 kaarawan ng dakilang guro ng rebolusyong Pilipino at tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Kasamang Jose Maria Sison, nananawagan ang PKP-TK na pag-ibayuhin ang pagbabalik-aral sa kanyang mga turo at sulatin, laluna ang 5 bolyum ng mga piniling sulatin ni Ka Joma. Nananatiling lapat, tumpak at napapanahon ang kanyang mga akda sa kongkretong kalagayan ng lipunang Pilipinong binabayo ng matinding krisis pang-ekonomya at matinding pasismo ang ipinanghahambalos ng estado sa kanyang mamamayan.

Nararapat na palaganapin sa malawak na hanay ng masang Pilipino, laluna ng masang anakpawis ang mga akdang Makibaka para sa Pambansang Demokrasya at ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Ang mga akdang ito ang naglilinaw sa siyentipikong batayang Marxistang pagsusuring malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino, at ang pangangailangan ng demokratikong rebolusyong bayan bilang tanging solusyon para baguhin ito. Tulad ng naging tulak sa paglakas ng pambansa-demokratikong kilusan noong dekada 1960-70, patuloy na pag-aalabin ng mga akdang ito ang makabayang diwang nananahan sa puso ng bawat Pilipinong magbabasa at mag-aaral nito.

Napapanahong balik-aralan din ang nilalaman ng Partikular na Katangian ng ating Digmang Bayan (PKDB) at Mahigit Nating mga Tungkulin (MNT). Binibigyan nito ng sariwang kaalaman at armas ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan kung paano ilulunsad ang digmang bayan batay sa sariling kakanyahan ng Pilipinas, ganondin ng wastong mga kaparaanan ang bawat isang rebolusyonaryo sa pagtupad sa mga mahihigpit na tungkulin sa pagsusulong ng rebolusyon. Higit nitong binibigyang-kumpyansa ang mga kadre at kasapi ng Partido at ang mga Pulang kumander at mandirigma ng BHB sa yugtu-yugtong pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan at sa paggampan ng rebolusyonaryong gawain sa kalunsuran at kanayunan. Lalong inaapirma ng agresibong panghihimasok-militar ng US sa bansa at ng pag-akyat sa kapangyarihan ng pinakapasista’t mandarambong na mga papet na ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte ang mga batayang pagsusuring inilatag ni Ka Joma sa PKDB, MNT at iba pang mga sumunod na akda.

Sa kanyang pagpanaw, iniwanan niya tayo ng isang ginintuang baol ng mayamang teorya para sa ibayong pagsusulong ng rebolusyon. Dahil dito, pinananatiling buhay ng maalab na determinasyon ng mga rebolusyonaryong Pilipino ang diwang palaban ni Ka Joma. Ang teoretikal na pundasyon ng rebolusyong Pilipino na inilatag niya ang maningning na tanglaw ng mamamayang Pilipino at buong kilusang rebolusyonaryo sa bansa sa ating pagsulong hanggang lampas pa sa tagumpay ng bagong tipong pambansa demokratikong rebolusyon. Gamitin nating tanglaw ang mga ito sa paglalagom ng karanasan natin sa nagdaang mga taon, sa pagtukoy at pagwawasto ng ating mga kahinaan at kamalian at muling pagsulong ng lahatang-panig. Gamitin din itong gabay sa pag-unawa sa mga usaping kinakaharap, paglutas sa mga suliranin at pagtatakda ng direksyon sa kada liko’t ikot at bawat yugto ng ating pagsulong.

Ang mahigpit na paggagap natin sa mga ideya at gabay ni Ka Joma, maging ng iba pang dakilang gurong Komunistang sina Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao, at ang wastong paglalapat ng mga ito sa sariling sirkumstansya ng ating pagrerebolusyon ang susi sa ibayong pagsulong ng rebolusyong Pilipino sa mga darating na panahon.###

Balik-aralan ang mga turo ni Ka Joma! Magpunyagi sa pambansa-demokratikong rebolusyon at ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo!