Bibisita si Harris sa gitna ng umiigting na panghihimasok militar ng US sa Pilipinas at panggagatong ng inter-imperyalistang gera

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tinutuligsa ng Partido at ng mga pwersang patriyotiko at rebolusyonaryo ng mamamayang Pilipino ang nakatakdang pagbisita sa susunod na linggo ni US Vice President Kamala Harris na magsisilbi sa pagpapaigting ng panghihimasok militar ng US sa bansa at sa rehiyong Asia-Pacific, ibayong panggagatong sa girian ng US sa China, at ibayong pagtataas ng posibilidad ng inter-imperyalistang gera.

Ang pagbisita ni Harris ay magaganap ilang linggo matapos ang kanyang pagbisita sa Japan at South Korea, na isinagawa para ibalandra ang lakas-pamutok ng militar ng US sa Asia. Noon di’y bumisita si US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan na tahasang pagyurak sa patakarang One China. Sa susunod na linggo, para ipangalandakan ang kapangyarihang militar ng US, plano ni Harris na bumisita sa Palawan kung saan may mga pasilidad pandagat ang US na pinananatili at balak na palawakin.

Ang pagbisita ni Harris ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap ng US na gatungan ang armadong tunggalian sa China, tuwiran man o sa pamamagitan ng mga tau-tauhang militar at alyado nito, na magsasapanganib sa seguridad ng mamamayang Pilipino at sa soberanya ng bansa.

Kinukundena ng PKP ang rehimeng Marcos para sa pangangayupapa nito sa US sa pagpayag na magbukas ng dagdag na limang lokasyon o kampo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) para magsilbing lugar sa pagtatayo ng base militar at pasilidad ng US sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ang planong magtayo ng dalawang pasilidad militar sa Cagayan, at tig-isa sa Palawan, Zambales at Isabela ay malinaw na bahagi ng layunin ng US na paggamit sa bansa bilang lunsarang militar para pigilan ang paglawak ng China bilang isang kapangyarihang militar, at para mapanatili ang hegemonya ng US sa rehiyong Asia-Pacific.

Ang deklaradong layunin para magbukas ng karagdagang limang base militar ng US at pasilidad sa Pilipinas ay lumitaw pagkatapos aprubahan ng gubyerno ng US ang plano nitong gumastos ng \$66 milyon para sa pagpapaunlad ng kanilang mga base at pasilidad sa Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base sa Palawan at Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu.

Ang deklaradong patakarang panlabas ni Marcos na “lahat kaibigan, walang kaaway,” sa aktwal, ay pagpapaalipin kapwa sa US at China sa larangang militar at ekonomya, kaya ang bansa’y nagiging target ng lahat. Sa isang banda, ipinakikita ni Marcos ang kanyang lubos na kaduwagan sa pagbubulag-bulagan sa nagpapatuloy na konstruksyon at pagpapalawak ng China ng mga base militar sa West Philippine Sea kapalit ng pangakong mga pautang para sa mga proyektong imprastruktura at pamumuhunan sa mapangwasak na mga reklamasyon at operasyong mina. Sa kabilang banda, patuloy niyang pinahihintulutan ang US na magtayo ng dagdag na mga base militar sa teritoryo ng bansa, at pahigpitin ang kontrol sa armadong pwersa ng Pilipinas kapalit ng dagdag na mga bomba at bala at pamumuhunan sa pagpapalawak ng mga minahan at plantasyon.

Sa magkabilang panig, itinutulak ni Marcos ang Pilipinas sa papabilis na umiigting na inter-imperyalistang armadong tunggalian. Katulad noon ni Duterte, walang-wala siya ni bahid ng pambansang dignidad at handang ipagamit sa US at China ang Pilipinas bilang outpost, at interesado lamang siya sa kung magkano ang maibubulsa niya at kanyang mga kasapakat mula sa tulong, pautang o ayudang ibibigay ng alinman sa imperyalistang kapangyarihan.

Sa gitna ng papabagsak na pandaigdigang sistemang kapitalista at mga banta ng panibagong bugso ng resesyon, higit kailanma’y nagiging mapang-upat ang gubyernong Biden kumpara sa dati. Patuloy nitong ginagatungan ang gera sa Ukraine sa pagbuhos ng ayudang militar (hanggang $18.6 milyon sa nagdaang siyam na buwan (katumbas ng sobra pa sa 21 taunang pambansang badyet ng Pilipinas na ₱5 trilyon) na nagpabundat sa hayok-sa-tubo na industriyang militar ng US. Nagpakat ang militar ng US ng ilampung libong tropang Amerikano sa Poland at Lithuania na nagpapataas sa posibilidad sa tuwirang pakikialam ng US sa gera sa Ukraine laban sa Russia.

Patuloy na pinalalakas ng US ang pwesto nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng regular na pagdadaong ng mga barkong pandigma nito na may kakayahang nukleyar, relyebong presensya ng mga sundalong Amerikano sa iba’t ibang bahagi ng bansa, at taunang pagsasanay militar na inilulunsad sa ilalim ng Visiting Forces Agreement (VFA).

Patuloy ding pinalalamon ng US ang armadong pwersa ng Pilipinas ng foreign military financing para maglunsad ng brutal na kontrainsurhensyang gera na batbat ng paglabag sa karapatang-tao. Patuloy na inaatasan ng mga tagapayong militar ng US ang AFP na gumgamit ng mga drone pangmilitar, jet fighter at mga pang-atakeng helikopter, at mga kanyon sa mga operasyong kontra-insurhensya nito walang-habas na maghulog ng bomba mula sa era, at manganyon na naghahasik ng lagim sa mga komunidad at sumisira sa kanilang mga sakahan at likas na yaman. Ang nalalapit na pagbisita ni Harris ay lalong pagtulak sa kampanyang panunupil ng militar ng Pilipinas sa buong bansa, sa kabila ng lumalakas na panawagan ng dumaraming grupo, sektor at maging mga progresibong mambabatas sa US na ihinto ng gubyernong Biden ang papgpondo sa brutal na gera ng AFP at ng Philippine National Police (PNP).

Sa pagbisita ni Harris, ipinaaalala sa atin ang mga krimen ng militar ng US sa mamamayang Pilipino, mula sa ilandaang libong namatay noong gerang Filipino-American sa simula ng ika-20 siglo, hanggang sa hindi mabilang na Pilipinong ginahasa, pinatay at pininsala ng mga sundalong Amerikano, na ni isa’y walang naparusahan sa kanilang mga krimen, kabilang sina Lance Corporal Daniel Smith (Subic Rape Case) at Lance Corporal Joseph Scott Pemberton (pagpatay kay Jennifer Laude), na pareho ngayong nakabalik na sa US sa kabila ng hatol sa kanila sa mga krimeng panggagahasa at pagpatay.

Hinihikayat namin ang mamamayang Pilipino, laluna ang kanilang patriyotiko at demokratikong mga pwersa, na tuligsain ang nalalapit na pagbisita ni US Vice President Kamala Harris at itulak ang pagwawakas sa pang-uupat ng US ng inter-imperyalistang gera, pagwawakas sa panghihimasok militar ng US sa Pilipinas, ang pagbabasura sa EDCA, sa VFA, sa Mutual Defense Treaty at iba pang hindi patas na tratadong militar, paglalansag sa mga base militar at pasilidad ng US sa Pilipinas, at pagpapalayas ng lahat ng Amerikanong tropang militar sa bansa.

Bibisita si Harris sa gitna ng umiigting na panghihimasok militar ng US sa Pilipinas at panggagatong ng inter-imperyalistang gera