Bigo ang Bicol RTF-ELCAC! Ibayong sumusulong ang armadong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon!

Read in: English

Kung mayroon mang kinahinatnan ang dalawang taon ng Bicol Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict-Task Force Katuninongan asin Kauswagan (Bicol RTF-ELCAC) sa rehiyon, iyon ay ang ibayong pagsulong ng armadong pakikibaka sa Kabikulan. Sa kabila ng lahat ng pang-aatake, maruruming pakana at kampanyang pagpapasuko, walang anumang yunit ng BHB ang labis na napinsala, walang larangang gerilyang napadapa at walang baseng masang nalusaw. Nagpatuloy ang pagpapataas ng antas ng kaalaman at kakayahan ng mga Pulang mandirigma at kumander sa syensya at sining ng pakikidigmang gerilya – kapwa sa teorya at praktika. Higit sa lahat, hindi naapula ang malalim na pagsapol ng masang Bikolano sa kawastuhan at pangangailangan ng armadong rebolusyonaryong paglaban.

Katuwang ang AFP at PNP sa rehiyon, naging makinarya ang Bicol RTF-ELCAC sa paghahasik ng whole-of-nation na terorismo at militarisasyon – mula kampanyang pamamaslang at masaker sa Masbate, Operation Manhunt Charlie sa Sorsogon, SACLEO sa Camarines Norte at malalawak na RCSP-Baranggayan at mapangwasak na mga focused military operations sa Albay at Camarines Sur. Tinambalan ito ng sistematikong kampanyang panlilinlang para palabasing humihina ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon mula sa pagpapalobo ng bilang ng sumusuko, pagpaparada ng mga sibilyan, bata at maging mga ahente ng pulis at militar bilang mga nahuli o sumukong kasapi ng BHB, orkestradong mga labanan at huwad na mga proyekto.

Sa kabila nito, bigo ang Bicol RTF-ELCAC. Ito ay dahil kailanman wala itong intensyon na lutasin ang ugat ng armadong tunggalian sa rehiyon. Tumayo lamang ang naturang makinarya bilang pasistang instrumento upang lalong ipagkait sa masang Bikolano ang kanilang karapatan para sa buhay, lupa at masaganang kinabukasan.

Sa halip, dinagdagan lamang ng Bicol RTF-ELCAC ang mga krimen ni Duterte na nagtutulak sa masa na buong-paninindigang sumuporta at lumahok sa digmang bayan. Patuloy na pinanghahawakan at malalim nang nakaugat sa masang Bikolano ang pagsusulong ng digmang bayan. Patuloy silang naglulunsad ng rebolusyong agraryo dahil nananatili ang malawakang pangangamkam ng lupa at pangwawasak sa lokal na produksyon. Patuloy silang nagpapatatag ng kanilang mga rebolusyonaryong organisasyong masa dahil nananatili ang mga neoliberal at pasistang banta sa kanilang karapatan at kabuhayan. Patuloy silang nag-aarmas at sumasampa sa Hukbo dahil nananatili ang terorismo at pang-aapi ng estado at armadong pwersa nito.

Nananatili at mananatili ang pagpapasya ng masang Bikolanong isulong ang rebolusyon. Sa ganitong diwa, hamon sa rebolusyonaryong kilusan sa Bikol ang ibayong kapangahasan at higit pang pagsisikap na itaas ang antas ng pakikidigma sa rehiyon. Patuloy ang buong Romulo Jallores Command – BHB Bikol sa paglulunsad ng mga taktikal na opensibang magpaparusa sa mga armadong galamay ni Duterte gaya ng Bicol RTF-ELCAC at magkakamit ng panimulang hustisya sa mga biktima nito. Bawat yunit ng Hukbo sa rehiyon ay ibayong pahihigpitin ang pakikipagtuwangan sa masa at kanilang mga rebolusyonaryong organisasyon sa pagkonsolida ng mga napagtagumpayan at pagsulong na kinamit ng kilusang masa at rebolusyonaryong kilusan sa Bikol.

Bigo ang Bicol RTF-ELCAC! Ibayong sumusulong ang armadong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon!