Konsolidahon kag labing palig-unon ang Partido! Paslawon ang kontra-rebolusyonaryong gera kag terorismo sang estado sang rehimeng US-Marcos! Kumprehensibo nga isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishBisayaPilipino

Ginapaabot sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinakamainit nga rebolusyonaryo nga pagtamyaw sa tanan nga kadre sang Partido, mga rebolusyonaryong pwersa, mga abyan kag alyado sang Partido, sa okasyon sang ika-54 nga anibersaryo sang pagtukod sang Partido sa teoritikong basehan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ginaselebrar naton subong nga adlaw ang tanan nga mga daku nga naangkon sang Partido sa nagligad nga lima ka dekada nga pagpamuno sa demokratikong rebolusyon sang banwa kag pagsulong sang handum sang pumuluyong Pilipino para sa kahilwayan kag demokrasya. Kadungan sini, timbangon naton ang aton kusog kag kritikal nga tasaron ang aton mga pagsayup kag kahuyangan agud maplastar ang plano sang paghulag para magsulong kag mag-angkon sang mas daku nga mga kadalag-an sa maabot nga mga tuig.

Sa adlaw nga ini, nagahatag kita sang pinasahi nga pagsaludo kay Ka Jose Maria Sison (Amado Guerrero), tagapangulo nga tagapundar sang Komite Sentral sang PKP, nga sa sampaton nga pag-uyat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo gin-ubayan ang Partido halin sa iya pagbun-ag, pagkabata kag pagdaku. Ginbilin sa aton ni Ka Joma ang isa ka baol sang manggad sang mga sinulatan nga Marxista-Leninista-Maoista kon sa diin tubtob-buhi nga magapabilin ang iya rebolusyonaryong diwa para ubayan ang masunod nga mga henerasyon sang mga kadre sang Partido padulong sa mas mataas nga halintang sang pagsulong.

Nagahatag ang Partido sang pinakamataas nga pagsaludo sa tanan nga baganihan kag martir sang pumuluyong Pilipino, lakip ang mga katapu sang Komite Sentral, sang Kawanihan sa Pulitika kag Komiteng Tagapatuman sini, kag sa mga kadre, Pulang hangaway kag mga aktibistang masa, nga ginhatag ang pinakamataas nga sakripisyo samtang nagaalagad sa banwa kag nagahimakas para sa pungsodnon nga demokrasya. Kadungan sini, nagadayaw kita sa rebolusyonaryong masa, mga aktibista sang mga organisasyong masa, mga Pulang hangaway, mga organisador kag kadre sang Partido nga padayon nga nagapursiger sa rebolusyonaryong dalan sa pihak sang mga kabudlayan kag sakripisyo labina sa atubang sang ginpasingki nga kampanya sang pasistang terorismo nga ginsulsol sang imperyalismong US.

Ginaatubang naton ang nagapalala nga krisis sang nagaharing sistemang reaksyunaryo lunsay sa sulod sang pungsod kag sa bilog nga kalibutan, nga ginakinaiyahan sang malawigan nga istagnasyon kag pagbagsak sang ekonomya, nagalala nga kahimtangan pangkatilingban, pagbaskog sang pasismo kag terorismo sang estado kag nagadaku nga pamahug sang gera nga inter-imperyalista. Ginatuga sang krisis ang paborableng kundisyon para pamunuan sang proletaryado ang banwa kag isulong ang rebolusyonaryong kahublagan sa Pilipinas kag sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan.

Padayon nga nagalubha ang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Naga-us-os ang ekonomya sang US kag iban nga nagapanguna nga kapitalistang pungsod padulong sa panibag-o nga hugnat sang resesyon nga nagahana nga magahakop sa indi pa makita nga numero sang mga pungsod. Nagatuhaw ang garuk nga pinakaubod sang sistemang kapitalista kag nagadala sang lapnagon nga pagkaguba kag pag-antus sa proletaryado kag pumuluyo. Nagabaskog ang mga pasistang pwersa para atakehon kag unahan ang pagpamuno sang proletaryado. Nagasingki ang mga kontradiksyon kag ribalan nga inter-imperyalista. Para punggan ang iya estratehikong pagtibusok, labi nga nangin mapanggera ang imperyalismong US kag ginatulod ang iban nga pungsod nga mangin mas agresibo sa militar. Naglab-ot ini sa gera sa Ukraine kag nagapadaku sa pamahug sang direkta nga inter-imperyalistang gera o gera nga pangkalibutanon.

Padayon nga nagaantus ang pumuluyong Pilipino sa nagahugot nga uyat sang imperyalismong US, kag gawi-ulipon sang rehimeng Marcos sa mga dikta kag interes sang Pentagon, dumuluong nga monopolyong kapitalista sa pinansya, kag mga korporasyon nga multinasyunal.

Nagatalom ang krisis sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema, nga ginakinaiyahan sang lapnagon nga pagkaguba sang mga pwersa sa produksyon, kag pagpatibusok sang kahimtangan sosyo-ekonomiko sang mayorya nga pumuluyong Pilipino. Ang pagsaka sa gahum sang ginakangil-aran nga guban Marcos-Duterte, nga lapnagon nga ginabilang nga indi lehitimo bangud sa lapnagon nga pagdinaya nga elektroniko sang eleksyong Mayo 2022, patimaan sang labing pagkagaruk sang nagaharing sistema pangpulitika.

Padayon sini nga ginapatuman ang nagabrutal nga nagabrutal nga gerang mapiguson, gamit ang pinakamalala nga porma sang pasistang terorismo para kugmaton ang malapad nga masa sang pumuluyo. Ugaling natulod ang mga mamumugon, mangunguma kag iban pang pigos nga sahi kag sektor nga magbato kag pangapinan ang ila mga kinamatarung kag interes. Mas nagaathag subong nga matarung, kinahanglanon kag gilayon nga pagpasulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa.

Padayon nga nagapursiger ang mga kadre kag aktibista sang Partido sa pagpasulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa para palibutan ang kasyudaran halin sa kaumhan, kag pagpasulong sang kahublagang masa sa syudad kag kaumhan. Sa nagligad nga mga tuig, may mga daku kita nga naagum sa nagkalainlain nga patag sang hilikuton. Ugaling, nag-agi man ang rebolusyonaryong kahublagan sang mga kapaslawan kag pag-atras sa iban nga patag sang hilikuton bangud sa suhetibismo, internal nga mga kahinaan kag pagsayup, samtang ginaatubang naton ang estratehikong opensiba sang kaaway sa nagtaliwan nga lima ka tuig.

Sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, indi malingkang ang Partido sa mga pag-atras nga ini. Determinado ini nga pangibabawan ang tanan nga kahinaan, tadlungon ang mga kasaypanan, magkonsolida kag magpabaskog, agud magserbi nga nagapamuno nga tugas sang pumuluyong Pilipino sa ila paghimakas para ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo kag agumon ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya sang pumuluyo.

Nagasingki ang mga kontradiksyon sa pagsadsad sa panibag-o nga hugnat sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista

Liwat naman nga madasig nga nagatibusok ang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, pagkatapos ang isa ka pisok sang hingalit nga paglapad sang nagligad nga tuig masunod sa pangkalibutanon nga resesyon sadtong 2020 sa kasagsagan sang pandemya nga Covid-19. Nagakatabo ini wala pa isa ka tuig halin nga hambalon sang International Monetary Fund nga magauswag ang ekonomya sa 2022 kag masunod nga mga tuig. Ginapasingki sang kapitalistang krisis ang tanan nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos, ginapadalom ang banggianay inter-imperyalista, ginapasingki sang banggianay sang mga sahi kag ginabun-ag sang mga kundisyon para sa rebolusyonaryong pagbato.

Ginasiling ang pagtibusok sining ulihi nga resulta lang sang mataas nga implasyon dulot sang pagtimbuok sang presyo sang langis kag ikog nga epekto sang mga lockdown sadtong pandemya nga naggamo sa pangkalibutanon nga suplay. Ang matuod, pagpadayon ini sang malawigan nga istagnasyon sang sistemang kapitalista sa bilog nga kalibutan nga nagsugod sadto pa nga pangkalibutanon nga krisis sa pinansya sang 2008, halos 15 tuig na ang nagligad. Temporaryo lang ini nga nautod sang magbangon ang ekonomya sa ulihi nga kwarto sang 2020 sa duso sang daku nga pautang, pagkatapos ang resesyon kaangut sa pandemya sa unang bahin sang tuig nga ini. Gingamit na gani nga termino sang mga ekonomistang burges ang “permacrisis” para ilaragway ang pangkabilugan nga istagnasyon kag nagadugay nga wala istabilidad sang pangkalibutanon nga ekonomya nga nagaatubang sa nagasinabudsabod nga krisis sa pagkaon kag enerhiya, gera kag mga banggianay kag kinagamu sa pinansya.

Ara sa tunga subong ang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista sa pinakadaku nga pangpinansya nga bukal sa kasaysayan sang kalibutan. Ara sa $290 trilyon ang kabilugan nga pangkalibutanon nga utang pangpubliko kag pribado sa ikatlong kwarto sang tuig, katumbas sang 343% sang pangkalibutanon nga produksyon. Halin nga nag-igo ang pandemya, wala-tupong ang ginlab-ot sang utang kag nagrehistro sang 360% sang GDP sang 2020 kag $303 trilyon sang 2021. Ang paggamay sini lang tuga sang pagbaskog sang dolyar sang US nga kabangdanan para magpakita nga daw mas gamay ang mga utang nga indi dolyar, kag sang pagtaas sang interes nga nagabuhin sa bag-o nga pagpangutang.

Wala man sang pareho nga kahuyang subong ang mga bono kag treasuries nga sadto ginabilang nga luwas nga depositohan sang puhunan. Nagtibusok sang 11% ang pangkalibutanon nga merkado sang bono nga katumbas sang $2.6 trilyon—pinakamataas halin sadtong krisis sa pinansya sang 2008. Nagatinambak ang mga pagkaputo bangud sa agresibong pagtaas sang interes sang mga bangko sentral. Bagsak subong sang masobra 24% ang long-term US treasuries, antes pa matapos ang tuig. Pinakamalala man halin 2008 ang pagkaputo sang mga merkado sang sapi sa bilog nga kalibutan nga ang balor nagsadsad sang 20% subong nga tuig. Magalala pa ang pagkahuyang kag pagkaputo sa 2023 kadungan sang paglala sang mga ekonomya.

Ginalauman sang Organization for Economic Cooperation and Development o OECD nga katunga lang ang pagdaku sang ekonomya halin 6% sang 2021 padulong sa 3.1% subong nga tuig, kag maganubo pa sa 2.2% sa 2023. Nagapadulong na sa resesyon ang nagapanguna nga mga pungsod kapitalista pagkatapos madasig nga gintaas ang mga interes kag naghugot sang mga pagsulundan sa kwarta para kontrolon ang implasyon. Ginaprenuhan sini ang produksyon, ginapadamo ang pagpahalin kag disempleyo, kag nagasamad sa kabuhi kag pangabuhian sang minilyon nga tawo. Pagabutungon man sini ang iban nga pungsod nga nakahigot sa pangkalibutanon nga produksyon sang mga korporasyon nga multinasyunal nga, pagkatapos sang pila ka dekada sang globalisasyon, ginabug-os sang mayorya sang pungsod sa bilog nga kalibutan.

Ining pagpasaka sang interes kag ginabunga sini nga resesyon kag pagpreno sang produksyon magaresulta sa labing madamo nga krisis sa pautang kag pagbayad-utang, magapalala sa produksyon kag disempleyo, kag labing magapalubha sa kaimulon kag indi pagkaalalangay. Pasingkion sang kahimtangan nga ini ang kawad-on sang istabilidad kag magapadalom sa istagnasyon sang ekonomya.

Nag-untat sa pagdaku ang ekonomya sang US umpisa unang tunga sang tuig, kag padulong na sa resesyon sa masunod nga tuig pagkatapos suguruan sang Federal Reserve ang pagpataas sang tantos sa interes umpisa katung-anan sang tuig nga nagpugong sa produksyon. Apat ka sulit nga mas daku ang pagpahalin sa trabaho subong nga tuig sangsa sadtong nagligad nga tuig sa sektor sang teknolohiya, salakyan, ikaayong lawas, bangko, reteyl kag mga serbisyo. Sa subong, dala sini ang higante nga utang nga masobra $31 trilyon. Ang tunay nga implasyon 16% kag indi 7%. May mga nagaanalisa nga nagapati nga mas malala pa sangsa 1788 ang lab-uton sang pagbagsak sang merkado sang bono, nga isa ka bukal sa pinansya nga 40 beses nga mas daku sangsa merkado sang sapi. Nagadaku ang posibilidad sang “Mas Daku nga Depresyon” sa atubang sang pagsadsad sang real estate kag 700% pagdamo sang mga ginaremate kumparar sa nagligad nga tuig. Ginalauman nga magalala pa ang mga paktor sa maabot nga mga bulan.

Ang ekonomya sang China, nga madugay na nga ginakabig nga makina sang pagdaku sang ekonomya sang kalibutan, padayon nga nagaduling-duling sa atubang sang nagadaku nga krisis sa pinansya nga ginakinaiyahan sang mataas nga lebel sang utang kag indi nabayaran nga utang sa real estate ang pagbangko, pagsadsad sang konstruksyon kag paghina sang produksyon. Nagabalentong ang merkado sa real estate nga may masobra 90 milyon nga bakanteng kondominyon. Maluya ang konstruksyon sang imprastruktura sa sulod kag guwa sang China. Bagsak ang baligyaanay. Ginalauman nga maganubo sang masobra 3% lang ang ekonomya, pinakanubo halin dekada 1970. Bagsak kag ginalauman nga magalab-ot sa 3-5% ang pagdaku sang eksport sang China (halin 29.8% sang nagligad nga tuig) sa atubang sang nagahana nga resesyon sa US kag Europe, nga magabutong man sa mga pungsod nga nakahigot sa produksyon sa China.

Ang pagdaku sang ekonomya sa mga pungsod sa Europe ginalauman nga magatibusok sa 0.3% sa masunod nga tuig kag madamo nga pungsod mahagmak sa malawig nga resesyon. Ginatay-og sang istagplasyon ang UK, nga ara na sa resesyon kag ginalauman indi makabangon tubtob katapusan sang 2024. Ginalauman nga magakitid sang 4.5% ang ekonomya sang Russia sa masunod nga tuig, kag ang Germany sang 0.7%, samtang ginalauman nga magadaku sang 0.8% ang France. Nangin pabug-at sa madamo nga nagapanguna nga pungsod sa Europe ang mga sangsyon sang US kontra sa natural gas sang Russia nga nagaobligar sa ila nga magbakal sang mas mahal nga natural gas sa US. Nagapangsipa o wala nagakuha sang bag-o nga mamumugon ang mga kumpanya sa Europe (sa industriya, teknolohiya, pagbiyahe, pagkaon, pagreteyl, pagbangko kag iban pa).

Magasadsad man ang Japan sa resesyon sa katapusan sang tuig kag ginalauman nga mahagmak tubtob sa masunod nga tuig. Ginabutong panubo ang produksyon sang mataas nga depisito sa baligyaanay sa atubang sang mahinay nga pagdaku sang eksport bangud sa maluya nga demand, madasig nga pagbagsak sang balor sang yen kontra sa dolyar, kag wala-tupong nga implasyon.

Pas-an sang daku nga mayorya sang indi mauswagon o atrasadong ekonomya ang mataas nga implasyon, malala nga disempleyo, pagbagsak sang balor sang kwarta bangud sa tulod sang US nga pabaskugon ang dolyar, nga nagaresulta sa pagtimbuok sa gasto sa pag-import sang pagkaon kag iban pang produkto, pagnubo sang direkta nga dumuluong nga pamuhunan, kag permanenteng depisito sa baligyaanay. Gindugmok ang mga pungsod nga ini sang pila ka dekada sang polisiya nga neoliberal nga ginpapanaog para hatagan dalan ang todo nga imperyalistang pagpandambong nga nagresulta sa lapnagon nga pagkaguba sang mga pwersang produktibo kag mga resorsa pang-ekonomya. Ginhakop sila sang grabeng krisis sa pautang, kag sobra ang palas-anon sa pagbayad-utang. May 60% sang pinakaimol nga pungsod ang ara sa mataas nga risgo nga indi makabayad o hagmak sa sobra-sobra nga kapigaduhon. Sining Oktubre, nagsadsad ang ekonomya sang Sri Lanka bangud sa bug-at sang indi mabayaran nga dumuluong nga utang, kag posible nga indi ini ang ulihi nga pungsod nga magaagi sang grabeng epekto sang krisis sa pautang.

Sa ubod sang nagagrabe nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista ang krisis sang sobrang produksyon. May sobrang suplay sang mga mayor nga produkto lakip ang langis, semiconductor, mga produktong elektroniko, salsalon, mga materyales pangkonstruksyon, salakyan, mga produktong agrikultural kag iban pa. Ang madasig nga pagtaas sang kapasidad sa produksyon (gamit ang mga kompyuter, robot, artificial intelligence kag iban pang teknolohiya) kag ang kadungan nga pagtaas sang nagapondo nga kapital, kakumbinar sang pagbaha sa merkado kag indi mabaligya nga imbentaryo, nagapatibusok sa tantos sang ganansya, pagsamad sa produksyon kag mga pagkaputo. Ginagamit ang sobrang kapital para magtuga sang sunud-sunod nga bukal sa pinansya, nga nagalab-ot sa tuman nga konsentrasyon sang kapital sa kamot sang pila ka monopolyo.

Nagaresulta ang krisis sang kapitalistang sistema sa labing madasig nga akumulasyon sang kapital kag manggad sa kamot sang pila ka monopolyong kapitalista, kag sige-sige nga nagasingki nga indi pagkaalalangay sang mga sahi kag pungsod. Sa nagligad nga mga bulan, ginpatimbuok sang mga monopolyong kumpanya sa langis kag mga ispekulador sa pinansya ang presyo sang langis nga rason para magkuripon sila sang wala-tupong nga ganansya. Sadtong pandemya, may nagtuhaw nga isa ka bilyunaryo kada 30 oras, samtang isa ka milyon katawo ang nagsadsad sa lebel sang sobrang kaimulon bangud sa nadula nga kita, pagkadula sang trabaho kag nagataas nga gasto sa pagpangabuhi. Sa panahon man nga ina, nadoble ang manggad sang napulo nga pinakamanggaranon nga bilyunaryo, samtang bumagsak ang kita sang 99 porsyento sang populasyon. Ang manggad sang kulang sa 2,700 bilyunaryo, nga 70% halin sa napulo ka pungsod lang, mas daku sa bilog nga manggad nga pagpanag-iya sang 4.6 bilyong tawo o 60% sang pangkalibutanon nga populasyon.

Sa tunga sang nagalala nga pangkalibutanon nga krisis sa ekonomya, makita naton ang pagdalom kag pagsingki sang apat nga mayor nga kontradiksyon sa kalibutan, sa partikular, ang kontradiksyon sa tunga sang mga monopolyo nga kapitalista kag mga mamumugon sa mga imperyalistang pungsod, yadtong sa tunga sang mga imperyalistang pungsod, yadtong sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag mga pigos nga pumuluyo kag pungsod, kag yadtong sa tunga sang mga imperyalistang pungsod kag mga pungsod nga nagaduso sang pungsodnon nga kahilwayan kag handum nga sosyalista.

Padayon nga nagabaskog ang mga paghimakas mamumugon sa US, sa UK kag iban pang imperyalistang pungsod sa atubang sang pagtaas sa gasto sa pagpangabuhi kag manubo nga suhol. Nagabaskog ang pag-organisa sang mga unyon sa US lakip ang ginatukod sa mga mayor nga korporasyon (Amazon, Starbucks, Apple, Google, Verizon kag iban pa). Nagalunsar sang mayor nga welga kag demonstrasyon ang mga mamumugon para isulong ang ginapangayo nga dugang nga suhol kag pagpaayo sang kundisyon sa pagtrabaho. Nagalupok ini sa bilog nga Europe lakip ang pungsodnon nga welga sang mga mamumugon sa transportasyon kag erport sa France, Spain, Belgium kag iban pa. Subong nga Disyembre, ginatay-og ang UK sang mga mamumugon sa malapad nga sakup sang mga industriya kag serbisyo, ang pinakadaku sa nagligad nga tatlo ka dekada.

Ang pagkapaslaw sang mga monopolyong kapitalista nga lubaron ang nagalala nga krisis sa mga imperyalistang pungsod nagapabaskog sa mga pasistang grupo nga magdabuk sang ultra-nasyunalismo, panatisismo sa relihiyon kag antikomunismo. Ginapondohan, ginaorganisa kag ginaganyat sang mga monopolistang kapitalista ang mga pasista nga ini para para paburunon ang kapitalistang ugat sang krisis sa ekonomya kag magtuga sang mga kinagamo sa ekonomya kag pulitika para ilayo ang atensyon kag kusog sang pumuluyo sa makasahi nga banggianay. Ginabatuan nila ang makasahi nga pagpamuno sang proletaryado, kag ginakontra ang pagbaskog sang mga kahublagan kag tendensyang anti-imperyalista, demokratiko kag sosyalista. Katungdanan sang rebolusyonaryong proletaryado kag ila partido nga malaparan nga lab-uton ang mga mamumugon, maghimo sang lapnagon nga edukasyon para maghanas sang linibo nga mga proletaryadong kadre. Dapat ubayan ang ila paghimakas para sa demokratikong reporma padulong sa dalan sang sosyalistang rebolusyon.

Ang paghimakas sang sahing mamumugon sa mga imperyalistang pungsod batuk sa nagalala nga porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos nagatalana sang dulunan sang pagdaku sang kapital nga pwedeng kuripunon sang mga kapitalista sa ila mga pungsod. Samtang mas mabaskog ang pagbato sang mga mamumugon sa mga imperyalistang pungsod, labing nagapangita ang mga monopolyong kapitalista sa ibang pungsod sang patag para sa kapitalistang pagpanghimulos kag pagpandambong para mabuhinan ang ila indi mapunggan nga kinahanglanon para sa kapitalistang ekspansyon kag pagkauhaw sa superganansya.

Nagataas ang temperatura sang inter-imperyalistang banggianay kag gera, sa atubang sang tulod sang mga imperyalistang gahum nga amligan kag palaparon ang sakup sang ila pangkalibutanon nga impluwensya kag pamuhunan. Sa subong, ang imperyalistang US ang pangunahon nga nagadabuk sang gera sa wala-pili nga pagduso sini para sa pangkalibutanon nga hegemonya. Nagagamit ang US sang pamaagi sang agresibong militar para punggan ang pagdaku kag paglapad sang imperyalistang karibal sini nga China kag Russia.

Ang gera sa Ukraine resulta sang wala-untat nga agresyon sang US kag NATO para palaparon ang alyansa militar halin 1991 paagi sa paglunsar sang mga gerang agresyon sa mga teritoryo sa Eastern Europe nga sadto kabahin sang Warsaw Pact, nga liw-as sa kasugtanan sa Minsk sang 1991. Ang armadong pag-atake sang Russia sa Ukraine halin Pebrero nga may deklarasyon nga punggan ang padayon nga paglapad sang NATO para ilakip ang Ukraine kag pangapinan ang populasyon nga nagahambal sang Russian sa rehiyong Donbass nga ginapuruhan sang patarasak nga pagpanganyon sang pwersa sang Ukraine nga may suporta sang US. Ang nagapadayon nga pagpasilabot sang US kag NATO kag pagbuhos sang halos indi maubos nga mga armas kag pondo sa Ukraine para birahon ang Russia nagapalawig sa gera kag nagtulod sa Russia nga ibutang sa maksimum alert ang iya mga armas nukleyar. Nagdeploy na ang US sang mga tropa sa Poland nga handa pananglitan magsingki sa direktang pagpanggera sa Russia. Nagabaskog ang tingog sang mga upisyal sang US sa katuyuan nga “estratehikong paluyahon” ang Russia kag pahak-pahakon ini.

Samtang nagapakig-gera sa Ukraine, padayon nga nagaigting ang pagpanulsol kag pagsugyot sang imperyalismong US sa China, kag paggatong sa isyu sang soberanya sang China sa Taiwan. Sa tulod sang US, ginpagwa sang NATO ang “estratehikong pagtan-aw” nga nagapakamalaut sa China sa pagka “mapamwersa” kag nagdeklarar diri bilang “estratehikong hangkat” sa seguridad sang NATO. Ginbalay sang “Indo-Pacific Strategy” sang US Pentagon ang plano sini nga palibutan ang China gamit ang mga alyansa militar pareho sang AUKUS (Australia-United Kingdom-US) kag Quad (Quadrilateral Security Dialogue, upod ang Japan, India kag UK). Nagpwesto ini sang mga misayl sa mga base sini sa Japan, South Korea, Singapore kag Pilipinas. Katuyuan sini nga kontrolon ang “kadena sang mga una nga isla” paagi sa pagpabaskog sang presensya sang pwersang nabal sini sa Sea of Japan, Taiwan Strait kag sa nakatungdan kag sidlangan nga kadagatan sang Pilipinas.

Ang tulod pakadto sa direkta nga inter-imperyalistang gera naupangan sang dulunan sang gahum sang imperyalistang US, nga ginakinaiyahan sang mga kontradiksyon sa sulod sang NATO kag ang pagsimpon sa sulod sang UN kag iban pang internasyunal nga asosasyon kag kumperensya sang magkaribal nga imperyalistang gahum kag mga estado nga mapag-on sa kahilwayan kag anti-gera. Labaw nga nagaugtas ang Germany, France, UK kag iban pang pungsod sa agresibong pagtulod sang US sa mga alyado sini sa NATO nga magbuhos sang ayuda militar sa Ukraine, utdon ang ilig sang natural gas halin sa Russia pakadto sa Europe, kag sa baylo magbakal sang mahal nga gas halin sa US. Mas madamo nga pungsod sa kalibutan ang indi magsunod sa mga tikang nga pang-ipit sang US kontra sa langis halin sa Russia. Samtang nagapabaskog sang alyansa militar ang US sa India, nagabalibad ini nga kundenahon ang pag-atake sang Russia sa Ukraine, kag sa subong siya nagabakal sang 20% sang langis halin sa Russia.

Nagapasingki ang retorika sang mga upisyal sang US bahin sa “decoupling” (o “pagbulag”) kag pagpapanaog sang pagpang-ipit kag mataas nga taripa sang mga ginaimport halin sa China. Ugaling, ang “decoupling” ginsug-alaw sang nagabaskog nga demanda para sa kalibutan nga multipolar kag pagsikway sa hegemonya sang US, kag praktikal nga mga tikang para tukuron ang mga internasyunal nga pagbuligay kag mga baligyaanay nga wala nakahigot sa dolyar sang US.

Nagbaskog ang buot sang mga pungsod nga kabahin sa alyansang BRICS (Brazil, Russia, India, China kag South Africa) nga maghisugot nga magnegosyuhanay gamit ang isa ka bag-o nga reserbang kwarta nga internasyunal para batuan ang dolyar sang US kag ang “special drawing rights” sang IMF bilang kwarta. Ginatulod sang mataas nga presyo sang enerhiya kag tantos sa interes sa US ang iban nga pungsod nga mag-entra sa alyansang BRICS. Naghayag sang interes nga mag-entra ang Algeria, Bangladesh, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Sudan, Syria, Pakistan kag Venezuela. Posible man mag-entra sa BRICS+ ang Argentina, Kazakhstan, UAE, Saudi Arabia, Senegal, Thailand kag Turkey.

Signipikante ang numero sang pungsod nga nagduso sang ila pungsodnon nga kahilwayan nga nagakontra sa pagpapanaog kag pagpasilabot sang US, kag aktibong ginahingalitan ang mga kontradiksyon nga inter-imperyalista. Pila sa mga pungsod nga ini nagadeklarar sang ila mga programa kag handum nga sosyalista. Lakip sa mga ini ang Cuba, ang Democratic People’s Republic of Korea kag ang Socialist Republic of Vietnam. May ara man nga ginatawag nga “pink tide” sa Latin America nga nabotohan sang mga partido nga deklaradong anti-US kag kontra-neoliberal.

Ang mga pungsod nga ini mahimo nga magpabaskog sang pagka-nagakaugalingon, makig-alyansa sa isa kag isa kag upod ang pigos nga pumuluyo kag mga pungsod nga nagahimakas para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga paghilway. Dapat magbulig ang mga proletaryong rebolusyonaryong pwersa nga magtukod sang internasyunal nga pagpakig-isa sa mga pungsod nga ini nga ginahakos ang prinsipal nga anti-imperyalistang aspeto sang mga estado nga ini, samtang hakos ang makasahing kinaiya kag balanse sang mga pwersang pangsulod sini.

Padayon nga nagasingki ang mga kontradiksyon sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag sang mga pigos nga pumuluyo kag pungsod sa tunga sang nagapalala nga mga kundisyon pangkatilingban sa mga pungsod nga ginabunalan sang sang mga kontra-nasyunal nga polisiya sa baligyaanay, pamuhunan, pagpanag-iya sang mga resorsa pang-ekonomya kag iban pang mga tikang nga neoliberal nga ginapapanaog sang mga imperyalistang bangko kag gubyerno. Nagasingki ang mga kinagamo pangkatilingban sa atubang sang nagatibusok nga pagpangabuhi sang masang anakbalhas kag mga nahanunga nga sektor sa tunga sang mataas nga implasyon, manubo nga suhol, lapnagon nga disempleyo, kakulangan sa pagkaon kag kabilugan nga pagkagaruk sang mga produktibong pwersa.

Sige-sige ang paglupok sang mga welga kag lapnagon nga demonstrasyon sa nagkalainlain nga pungsod nga nagaduso sang mga demokratikong reporma pareho sang pagpataas sang suhol, kag nagabato sa imperyalistang pagpasilabot militar, gera kag pagpanulsol sang gera. Pat-ud nga magalupok pa ang mga pag-alsa sang masa kag pangpulitikang kombulsyon sa mga maabot nga tuig katuwang sang pagbato sang malapad nga masa sa nagalala nga porma sang pungsodnon kag pangkatilingban nga pagpamigos nga ginapapanaog sang imperyalistang gahum. Sa sugyot sang ila mga imperyalistang diyos-diyosan, nagawaslik sa hayagan nga pasistang paghinari ang mga reaksyunaryong papet nga estado sa handum nga tapnaon ang mga pwersang patriyotiko, demokratiko kag sosyalista.

Padayon nga nagatuga sang krisis, labina sa mga atrasadong pungsod nga ara sa idalom sang neokolonyal kag pasistang paghari, sang mga kundisyon nga pabor sa pagpasulong sang armadong rebolusyon batuk sa imperyalistang paghari kag pagpamigos. Sa idalom sang mapang-ulipon kag mapiguson nga rehimen, wala sang ibang mapilian ang pumuluyo kundi ang armadong pagbato. Nagatuhaw ang mga pwersang gerilya sa nagkalainlain nga pungsod agud pangapinan ang ila mga kinamatarung pangpulitika, pangkatilingban, pang-ekonomya kag pangkultura. Padayon nga ginasulong ang armadong rebolusyonaryong paghimakas sa India, Turkey, Co-lombia, Peru, Pilipinas kag iban pang pungsod.

Ginadabukan sang nagalala nga kahimtangan sosyo-ekonomiko kag terorismo ang pagbato sang banwa

Madasig nga nagalala ang permanenteng krisis sang nagaharing sistemang malakolonyal kag malapyudal sa Pilipinas, kadungan ang pagtibusok sang ekonomya kag kahimtangan sa pangabuhi sang daku nga mayorya sang pumuluyo. Ang nagaluntad nga sitwasyon nagatulod sa malapad nga masa sang mga mamumugon, mangunguma kag mga may gamay nga kita nga mag-organisa kag kolektibong iduso ang gilayon nga mga demokratikong reporma sa idalom sang estado nga neokolonyal.

Ang nagaharing sistema ginapamunuan subong sang labing ginakangil-aran nga makawat sang guban Marcos. Sa idalom ni Marcos Jr ang reaksyunaryong estado labing indi masabtan ang kinahanglanon sang pumuluyo. Nagabalay ini sang mga ilusyon sang reporma kag nagagamit sang pasistang pagpamigos para ipabilin ang nagaharing sistema. Gani labing nangin bukas ang pumuluyo sa rebolusyonaryong propaganda kag pabor nga maghulag, mag-organisa kag magsulong sang ila mga paghimakas.

Ang pagbalik sa poder sang dinastiya sa pulitika ni Marcos klaro nga pamatuod sang sobra-sobra nga pagkagaruk sang nagaharing sistema. Pagkatapos mapatalsik sa ila pagginahum nga diktador sadtong 1986 sang lapnagon nga kaakig sang pumuluyo sa wala-tupong nga korapsyon kag pagpandambong kag pag-abuso sa tawhanong kinamatarung, ang pamilya Marcos ginhatagan sang ligwa sa pulitika kag ekonomya sang nagtaliwan nga mga rehimen, sa duso sang US para plantsahon ang gamo sa mga nagaharing sahi.

Lapnagon ang paglantaw nga indi lehitimo ang subong nga rehimen ni Ferdinand Marcos Jr bangud nagsaka ini sa poder gamit ang pagdinaya elektroniko, lapnagon nga pagdingot sang kinamatarung magboto, pagbakal sang boto kag pagpamilit sang mga ahente sang estado sa eleksyon sang Mayo 2022, sa pakighimbunanay sa anay nagaharing rehimeng Duterte. Sa pag-angkon sang gahum pangpulitika, tuyo sang mga Marcos nga konsolidahon ang ila binilyong piso nga iligal nga manggad nga ginkuripon sang diktaduryang Marcos, kag ipabilin kag palaparon ang ila dinastiya pangpulitika.

Nagaikog-ikog ang rehimeng Marcos sa imperyalistang US kag China sa kahalitan sang pumuluyong Pilipino kag kahilwayan sang Pilipinas. Bisan pa man, maathag nga gindeklarar ni Marcos ang katampad sa US sang gin-anunsyo sang Nobyembre nga pahanugutan niya ang US nga magtukod sang lima ka base militar, dugang sa lima nga mga pasilidad militar sang US sa idalom sang EDCA, bilang kabahin sang pagpabaskog sang US sang pwersa batuk sa China.

Ang nagahari nga reaksyunaryong estado isa ka neokolonyal nga estado sang US. Nagapabilin nga pangunahon nga imperyalistang gahum ang gubyernong US sa pungsod, uyat ang AFP bilang pangunahon nga haligi sang iya pagginahum, kag ang mga burukrata kapitalista nga tampad sa gahum sang US kag nagahari nga may basbas sang ila imperyalistang amo. Pribilehiyado ang kahimtangan kag mga kinamatarung nga ekstra-teritoryal ang militar sang America sa Pilipinas sa idalom sang Mutual Defense Treaty kag iban pang indi patas nga kasugtanan militar. Ang mga kagamitan kag tinawo sini estratehiko nga nakadeploy kag nakapusisyon sa mga yabing kampo kag pasilidad sang AFP sa bilog nga pungsod.

Nagtuhaw ang China bilang imperyalistang pungsod pero malayo nga pangaduha nga gahum sa Pilipinas. Sa nagligad nga pila ka dekada, ang mga monopolyo kapitalista sang China nakighimbon sa imperyalismong US kag nakigsalo sa liberalisasyon sang mga polisiya sa baligyaanay kag pamuhunan sa Pilipinas. Dalagku nga balor sang kwarta ang ginbuhos nila sa pagmina, lakip sa semiprocessing (pag-asembol kag testing) sang mga produktong elektroniko nga trabahuso. Nagapasikat sang presensya militar ang China sa West Philippine Sea paagi sa mga pasilidad militar nga gintukod sa mga artipisyal nga isla sa sulod sang teritoryo pangdagat sang Pilipinas nga nagalapas sa kahilwayan sang pungsod.

Padayon nga nagalala ang ekonomya kag pangabuhi sang pumuluyong Pilipino sa idalom sang rehimeng Marcos. Masako si Marcos Jr sa pagpamasyar sa ibang pungsod, nagapahining sang imahen sang tirano niya nga amay, kag pagsiguro sang iya igabulsa. Wala siya sang ginatanyag nga bag-o nga basehan nga natuhay sa nagapatibusok nga dalan sang ekonomya sang Pilipinas. Ang deklarasyon niya nga “buksan sang todo ang mga ganhaan” nagakahulugan lang sang pagpadayon sang mga neoliberal nga polisiya sa ekonomya pabor sa dumuluong nga kapitalista nga mamuhunan upod ang mga pagkaltas o paglibre sa buhis, manubo nga suhol sa mga mamumugon, pagtapna sa kinamatarung sa pag-unyon kag pagwelga kag iban pa nga pangganyat.

Ang puro hangin nga pangako ni Marcos nga pagbangon sang ekonomya paagi sang pagpadaku sang dumuluong nga pamuhuan baliskad sa pangkalibutanon nga pagluya sang ekonomya sa tunga sang resesyon sa nagapanguna nga imperyalistang pungsod, nagagamay nga demand para sa mga gin-asembol nga produkto (partikular na ang mga semiconductor), mataas nga presyo sang langis kag iban pang paktor. Sige-sige ang pagnubo sang manupaktura nga ginakinaiyahan sang pagsira sang mga pabrika sang bayu bangud sa naggamay ang demand sa US kag iban pang pungsod. Sa kamatuoran, nagagamay ang balor sang bag-o nga direktang pamuhunan halin umpisa sang tuig, lakip ang una nga mga bulan ni Marcos.

Daw mataas ang ulihi nga mga tantos sang pagdaku bangud ginatakos ini halin sa pagkahagmak sa lockdown sang 2020-2021. Magahina ang pagdaku sa katapusan sang tuig kag magatibusok sa kabilugan sang 2023. Wala sang paktor nga magatulod sa sige-sige nga pag-uswag sang lokal nga ekonomya. Ginahayag sang basehan nga tiliman-an ang pundamental nga kahinaan sang ekonomya sang pungsod nga nakasadig sa importasyon kag nagatum-ok sa pag-eksport kag ang madalom sini nga pagtibusok. Nagdaku sang 54% ang depisito sa baligyaanay padulong $49.98 bilyon sa una nga napulo ka bulan sang tuig. Sa unang tatlo ka kwarto sang 2022, nagdaku sang halos 12 beses ang depisito sa sulod-gwa sang kwarta padulong sa $7.8 bilyon kumparar sa unang tatlo ka kwarto sang 2022.

Sa nagligad nga tatlo ka tuig, nagtaas sang ₱2 trilyon kada tuig ang utang pangpubliko sang Pilipinas, kag ara sa ₱13.6 trilyon na sang Oktubre 2022. Sadtong Oktubre pa, ara sa ₱1.1 trilyon ang depisito sa badyet sang gubyerno, nga ginaipit sang pagbayad-utang nga sa katapusan sang tuig nakatalana nga maglab-ot sa ₱1.298 trilyon (₱513 bilyon pagserbisyo sa interes, kag ₱785 bilyon pangbayad sa prinsipal sa guwa sang badyet). Tubtob 30.9% (o ₱1.630 trilyon) sang ₱5.268 trilyon sang badyet sa 2023 nakatalana sa pagbayad-utang (18.65% nga mas daku sangsa 2022). Ang pagluya sang piso kontra dolyar labing pabug-at sa mga Pilipino nga sobra na ang ginapas-an nga mataas kag madamo nga buhis para magpatuhaw sang kwarta nga pangbayad sa utang sang pungsod.

Wala-tupong subong ang pagsandig sang pungsod sa pautang nga nagaubos sa dugo nga kapital kag manggad sang pungsod. Ang manggad sang pungsod ginahukhok sang mga monopolyo kapitalistang bangko, ginakawat sa mga dalagku nga iskema nga korapsyon sang mga burukrata kapitalista, kag ginapatuyangan sa pagbakal sang malahalon nga mga armas kag pagbayad sa pensyon sang sobra kadaku pero indi produktibong pwersa militar kag pulis.

Daku nga bahin sang pagpangutang nagakadto sa grandyoso nga mga programa pang-imprastruktura pangpubliko nga nagatuga lang sang ilusyon sang pag-uswag, pero sa kamatuoran indi makabulig sa ekonomya nga mangin produktibo kag makatindog sa kaugalingon nga tiil. Nagagamit ang mga proyekto pang-imprastruktura nga ini sang dumuluong nga salsalon kag kagamitan halin sa mga imperyalistang pungsod nga nagapautang, nga nagahatag sa ila sang merkado nga magamit ang ila nakapondo nga kapital. Kon may ara man, nagatuga ini sang pila ka libo nga temporaryong trabaho, kabaylo sang paglubong pa gid sa pungsod sa utang, paghungit sa korapsyon sang mga mataas nga upisyal sang gubyerno, pagwasak sa kapalibutan kag pribatisasyon sang mga pangpubliko nga yutilidad.

Ang pagbayad-utang, gasto sa militar, pork barrel, mga proyekto pang-imprastruktura kag iban pa nga indi produktibong galastuhan nga plano sa bilog nga panahon sang gubyernong Marcos ginasustentuhan sang panibag-o nga pagpangutang, paghugot sang paha sang pumuluyo kag pagbuhin sa mga gasto sa serbisyo sosyal. Labi nga pagakulangon ang badyet sa pangpublikong edukasyon, ikaayong lawas kag pabalay. Ang pagkaltas sang buhis sa mga daku nga korporasyon kag mga manggaranon nga pamilya pagasustentuhan sang dugang nga mga buhis sa mga imol kag mga nahanunga nga sahi, samtang ginalikawan ang ginapangayo nga pagpatuman sang buhis sa manggad sang mga bilyunaryo.

Madasig nga naglubha ang kahimtangan sosyo-ekonomiko sang malapad nga masa sang pumuluyo sa nagligad nga tuig. Nagtimbuok ang gasto sa pangabuhi kadungan sang pagtaas sa presyo sang langis, transportasyon, pagkaon kag iban pang basehan nga kinahanglanon, edukasyon, ikaayong lawas kag iban pang serbisyo, kuryente, tubig kag iban pang yutilidad. Halos 19 milyong pamilya, o pito sa kada napulo sa bilog nga pungsod, ang wala sang anuman nga natipon kag nagakabuhi nga isang kahig-isang tuka; ini sobra sa tatlong milyon mas madamo sadto antes mag-lockdown sa pandemya. Sang 2021, ang bulanan nga kita sang nagalab-ot sa 70% sang mga pamilyang Pilipino indi maglampas sa ₱25,000.

Padayon nga nagataas ang inadlaw nga gasto sa pagpangabuhi sang lima-katawo nga pamilya kag subong sa tantya nga ara sa abereyds nga ₱1,140 na. Pinakamataas na sa pungsod ang ₱570 nga minimum na suhol sa Metro Manila pero katunga lang ini sang abereyds nga makabuhi nga suhol. Mas malala pa ang kahimtangan sa mga rehiyon kon sa diin sangkatlo o kulang pa ang minimum nga suhol. Wala sang mas madasig subong sa pag-us-os sang talaksan sa pangabuhi sang mga mamumugon, mangunguma, mga ordinaryong empleyado, mga may gamay nga kita, propesyunal kag minilyon nga wala sang trabaho.

Ginhakop ang pungsod sang grabe nga krisis sa trabaho sa atubang sang lapnagon nga disempleyo kag madamuan nga pagpahalin sa trabaho. Tinonto ang tuman kanubo nga 4.5% nga tantos sang disempleyo sang upisyal nga estadistika nga ginasalamangka sa indi pag-isip sa indi magnubo sa 30% sang potensyal nga mamumugon sa pwersa sang pagtrabaho. Masobra 40% sang mga may trabaho mga self-employed, impormal nga nagatrabaho sa pamilya kag mga kabulig, nga kon usisaon, sa aktwal wala sang trabaho. Ang upisyal nga wala sang trabaho dugang nga mga mamumugon nga dis-ayre (nga wala na nagapangita sang trabaho), dugang ang mga impormal nga mamumugon magalab-ot sa 55% sang kabilugan nga pwersa sa pagtrabaho. Sa tunga lang sining Septyembre kag Oktubre, tubtob 476,000 ang nadulaan sang trabaho. Halos katunga sini sa sektor agrikultura kon sa diin bilog nga komunidad ang napalayas sang mga natural nga kalamidad, lakip sang himu-himo nga kalamidad tulad sang pagpang-agaw sang duta para sa mga proyekto nga real estate, mga proyekto sa imprastruktura, pagpalapad sang mga operasyon sa mina, plantasyon, ekoturismo kag proyekto pang-enerhiya.

Kaalyansa sang nagahari nga mga Marcos ang guban Duterte, upod ang utok-pasista nga si Sara Duterte bilang bise presidente. Kaalyansa man nila ang mga Arroyo. Kon mag-ululupod, ginatiglawas nila ang mga pinakamalaut sa mga nagaharing sahi nga bantog sa brutal nga pagpamigos, baraghal nga korapsyon kag sobra nga pagpakatuta sa mga imperyalista. Bangud anum ka tuig lang sa poder, ginadalidali ni Marcos ang tanan nga paagi nga pwede makabulsa sang pinakadaku halin sa pondo sang estado kag kotong sa mga proyekto pang-imprastruktura. Ginaratsada sang pamilyang Marcos ang pagtukod sang Maharlika Investment Fund nga ginahatagan kontrol sa ginatos ka bilyong pondo pangpubliko agud iplastar ang dalan sang lapnagon nga korapsyon. Angkon ang gahum nga ipuhunan bisan diin gustuhon ang pondo sini, ang korporasyon nakatalana nga gamiton sang mga Marcos para paboran ang mga kroni para ilusot ang kinawatan nga manggad sang mga Marcos.

Agud ipabilin ang kaugalingon sa poder, ginakumbinar sang rehimeng US-Marcos ang paagi sang lapnagon nga pagpaniplang kag armadong pagpamigos.

Daku nga pondo ang ginabuhos sa kampanya nga disimpormasyon ni Marcos sa social media kag midya para lunuron ang kritikal nga balita kag impormasyon, bag-uhon ang kasaysayan para tabunan ang mga krimen sang mga Marcos, magtuga sang paltik nga imahen sang kasadya, ipahigad nga “propaganda nga komunista” ang pagtalakay sa mga isyu pangkatilingban, tigayunon ang pagbansag nga terorista kag “red-tagging” agud ipalayo ang atensyon sang banwa sa importante nga mga halambalanon, busalan sila, ipabilin nga pigos, sampawan ang reklamo sang masa kag ipalayo ang pumuluyo sa dalan sang ululupod nga pagbato.

Sa idalom sang rehimeng US-Marcos, padayon nga ginapalapad sang establisimyento nga depensa kag seguridad, partikular ang Armed Forces of the Phlippines (AFP), ang poder kag impluwensya sini sa burukratikong estado kag katilingban. Hayagan nga ginabastos sini ang prinsipyo sang “civilian supremacy over the military” (o pagpaidalom sang sibilyan sa awtoridad sang militar), ginakumand kag ginakontrol sang AFP paagi sang mga ahente sini sa National Task Force (NTF)-Elcac ang nagkalainlain nga ahensya sang estado kag yunit sang gubyerno sa ngalan sang kontra-insurhensya.

Wala untat ang AFP kag NTF-Elcac sa operasyon saywar kag hayagan nga disimpormasyon gamit ang armadong kusog. Sige-sige nga ginahungit ang publiko sang paltik nga impormasyon. Sin-o man indi magsunod sa ila ideya o nagabalibad nga suliton ang ila kabutigan ginamarkahan nga terorista o taga-suporta sang terorismo. Uyat nila ang daku nga resorsa para gamiton ang social media kag midya para i-ere ang ila disimpormasyon.

Sa idalom ni Marcos nga commander-in-chief, padayon nga ginapaigting kag ginapabaskog sang AFP ang terorismo sang estado agud dugmukon ang tanan nga porma sang organisasyon kag kuhaan ang pumuluyo sang ikasarang nga pangapinan kag isulong ang ila demokratikong kinamatarung. Ginpasingki ang pagpang-atake sa mga unyon, mga organisasyon sa komunidad, asosasyon sa eskwelahan kag iban pa sa tabon sang kontra-insurhensya.

Liw-as sa pundamental nga mga kinamatarung sang pumuluyo, ang mga organisasyon nila ginapaidalom sa sarbeylans kag wala-untat nga ginapahog ang ila lider kag katapu sang mga ahente militar nga nagapangayo sang listahan sang mga myembro para pwersahon sila nga “magsurender.” Sa kamot sang gubyerno ni Marcos, ang bag-o nga layi nga SIM registration dugang sa makinarya sang estado nga paniktik.

Wala-untat kag brutal ang pagpang-atake batuk sa pumuluyo sa kaumhan. Sa ubay sang mga adbayser nga Amerikano sa kontra-insurhensya, ginagamit sang AFP ang barbaro pero napaslawan nga taktika sang “paghubas sa dagat para dakpon ang isda” nga gingamit sang US sa gera sa Vietnam. Bug-os nga komunidad ang ginpaidalom sa hamlet o kontrol sang militar sa tabon sang mga programa nga “sibiko-militar” pareho sang RCSP (Retooled Community Support Program). Ginakontrol kag ginasubaybayan ang kinamatarung sang pumuluyo sa pagbyahe o pagtrabaho sa ila nga ulumhan. Ginapapanaog ang mga kurpyu. Ginareyd ang mga balay sa gab-i para ipaidalom ang mga residente sa interogasyon kag pagpamahog. Ang nagabalibad nga magduko o makipagbuligay sa militar ginapaaresto, ginatortyur kag patarasak nga ginapatay. Liw-as sa internasyunal nga makatawong layi, hayagan nga ginapakita sang AFP ang terorismo sang estado sa paghulog sang bomba kag pagpanganyon sa kilid sang mga komunidad, uma kag kagulangan nga nagadala sang lapnagon nga kahadlok, kag pagwasak sa pangabuhian sang masa kag kapalibutan.

Ginagamit subong sang suluguon-sang-US nga AFP kag mga upisyal pangseguridad ang linya nga “estratehikong kadalag-an”. Tuyo sini nga hatagan-rason ang sobra lima ka tuig nga pag-usik sang ginatos ka bilyong piso sang pondo sang pumuluyo sa wala untat sini nga opensiba militar kag lapnagon nga mga abuso militar. Kaladlawan nga ginapagwa sini sa publiko nga lima na lang ang prenteng gerilya sang BHB, kag 25,000 tinawo sang BHB ang nagsurender, pila ka pilo nga mas madamo sa pagtantya nila sa sadto may 3,000 tubtob 4,000 hangaway ang BHB. Sa pihak sini, padayon nga ginasuportahan ang operasyon sang masobra 160 batalyon sang mga tropa pangkombat sa masobra 40 prubinsya sa bilog nga pungsod, bisan sa mga lugar nga ginasiling “wala na” ang BHB.

Sa atubang sang lapnagon nga kaimulon kag gutom, ang bilog nga pungsod nagatungtong sa isa ka pangkatilingban nga bulkan nga sige-sige nga nagangurob kag handa nga maglupok. Nagalala ang pagkatublag sang malapad nga masa sang mga mamumugon, mangunguma kag iban pang anakbalhas sa atubang sang krisis sa ekonomya, kag nagasingki ang kaakig sa wala pagkabalaka sang rehimeng Marcos sa nagalala nga kundisyon sang pumuluyo halin sang magpungko sa poder.

Indi malimtan sang pumuluyong Pilipino, lakip sang pamatan-on, ang wala pa masilutan nga mga krimen sang diktaduryang Marcos Sr sa idalom sang layi militar sang 1972 tubtob 1986. Ang mga lapnagon nga paghulag masa sang panahon sang kampanyang eleksyon sa unang bahin sang tuig salaming sang pagkangil-ad sang pumuluyo sa guban Marcos-Duterte. Ginapakamalaut nila ang pag-agaw sa gahum gamit ang eleksyon paagi sa pagdinaya nga elektroniko sang mga Marcos, Duterte kag Arroyo sang eleksyong Mayo 2022. Ang malapad nga kubay sang mga pwersa pangpulitika batuk sa rehimeng Marcos determinado nga maghiliusa sa isa ka demokratikong nagahiliugyong prente para batuan ang korapsyon kag tanan nga tuyo nga kawaton ang kwarta sang banwa, ang tulod nga monopolyohon ang gahum, ang pagsunud-sunuran sini sa imperyalismong US, ang mga polisiya nga neoliberal sini kag kampanya sang terorismo sang estado.

Magabun-ag sang lapnagon nga pagbato sang pumuluyo ang kabilugan nga krisis sang nagaharing sistema nga malakolonyal kag malapyudal. Nagabaskog ang panawagan para sa signipikante nga pagtaas sang suhol kag sweldo para buligan nga makatuwang ang mga mamumugon kag empleyado sa nagataas nga gastos sa pagpangabuhi. May ara man malapad nga demanda para sa regularisasyon sang mga mamumugon, mga nars, duktor kag iban pang mamumugon medikal, mga titser kag iban pang sektor. Magadamo pa ang mga welga kag protesta sang mamumugon sa atubang sang pagtibusok sang suhol kag lubos nga pagpatumbaya sang rehimeng Marcos sa kaayuhan sang pumuluyo.

Pagaatubangon sang rehimeng Marcos sa maabot nga panahon ang mabaskog nga pagbato sang pumuluyo sa pagtulod sini sa mga polisiya kag programa nga kontra-nasyunal kag kontra-pumuluyo. Lakip diri ang plano nga pagpapanaog sang bag-o nga mga buhis sa mga konsumidor. Pagapadayunon man sini ang polisiya sang liberalisasyon sa pag-import, labina sa mga produktong pang-agrikultura sa kahalitan sang mga lokal nga prodyuser. Gusto ni Marcos nga dugangan ang pagpangutang para pondohan ang mga proyektong pang-imprastruktura. Prayoridad sa badyet niya sa 2023 ang pagbayad-utang kag sobrang gasto sa militar, labaw sa pondo pangkatilingban para sa pangpubliko nga ikaayong lawas, edukasyon kag iban pang serbisyo sosyal. Ginatulod niya ang pagpalapad sang mga minahan, plantasyon kag iban pang proyekto nga nagapalayas sa mga mangunguma kag minoryang pumuluyo sa ila duta. Ginhatagan ni Marcos sang awtoridad ang pagtukod sang militar sang US sang dugang nga mga pasilidad sa sulod sang mga kampo sang AFP.

Maathag nga ginatulod sang sosyo-ekonomiko nga krisis kag nagasingki nga terorismo sang estado ang pumuluyo nga magbato, magdepensa sa ila mga kinamatarung sibil, pangpulitika, pang-ekonomya kag pangkultura, ipakigbato ang ila mga kinamatarung, kag isulong ang ila paghimakas antipasista, antipyudal kag anti-imperyalista. Determinado ang Partido kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa nga tigayunon ang lapnagon nga propaganda kag edukasyon, pag-organisa kag pagpahulag sa linibo nga numero sang pumuluyo, kag isulong ang rebolusyonaryong armadong paghimakas paagi sa malawigan nga inaway banwa, agud iabante ang pungsodnon-demokratikong handum sang pumuluyo.

Nagapamuno ang Partido sa rebolusyon sa atubang sang brutal nga atake sang kaaway

Sa teoritiko nga pundasyon sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, nakatindog ang Partido kag ginatungdan ang mga katungdanan sini bilang nagapamuno kag salsalon nga taludtod sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Ang kritika sang Partido sa malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa Pilipinas, kag ang kakinahanglanon, pagkamakatarungan kag pagkagilayon sang programa para sa demokratikong rebolusyon sang banwa adlaw-adlaw nga ginapamatud-an sang permanenteng krisis kag matalom nga pagtibusok sang nagaharing sistema pangpulitika kag pang-ekonomya sa tunga sang paliwat-liwat nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Ang kahustuhan sang estratehiya sang pagpasulong sang malawigan nga inaway banwa para palibutan ang kasyudaran halin sa kaumhan, sang pagpasulong sang armadong paghimakas kakumbinar ang iban pang porma sang paghimakas kag ginapamatud-an sang gahum pangpulitika kag pangmilitar nga napundar sang sistematiko kag nagatindog sa kaugalingon nga mga rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga kapuluan.

Agud tungdan ang nagapamuno nga papel, madalom nga nakaugat ang Partido sa malapad nga masa sang mga mamumugon, mangunguma kag iban pang anakbalhas, pati sa kubay sang petiburgesya kag iban pang progresibo kag patriyotikong sahi kag sektor. May mga sanga, seksyon, kag komite ini sa nagkalainlain nga lebel lunsay sa kasyudaran kag kaumhan. Nagalunsar ang Partido sang propaganda, edukasyong masa kag mga pangkultural nga aktibidad para pukawon, organisahon kag pahulagon ang daku nga bahin sang pumuluyo. Nagatukod ini sang nagkalainlain nga porma sang organisasyong masa sa tanan nga lebel, kag nagapakig-angut sa mga tradisyunal nga organisasyon sang pumuluyo, agud magrekrut kag maghanas sang mga kadre kag aktibista halin sa abante nga seksyon sang masa.

Nakatukod ang Partido sang linibo nga nagapamuno nga komite kag mga sanga sa 14 ka rehiyon, sa masobra 70 prubinsya, sa ginatos nga banwa kag mga distrito, kag sa linibo nga barangay. Ginatukod ang mga komite nga ini sang Partido lunsay sa kasyudaran kag kaumhan, diin man nakapatindog ang Partido sang mga organisasyong masa, makapamuno sa mga kampanyang masa, kag maglunsar, maghanda o magsuporta sa armadong paghimakas. Gintukod sang Partido ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sadtong 1969 halin sa wala bilang hinganiban para sa inaway banwa. Subong may ara ini nga linibo nga Pulang hangaway nga naarmasan pangunahon sang mga mataas nga kalibreng riple kag mga eksplosibo.

Ginapatuman subong sang Partido ang 5-tuig nga programa sang Komite Sentral para sa 2017-2022. Ubos-kusog nga nagapursiger ang mga kadre kag aktibista sang Partido nga magsabat sa pangkabilugan nga panawagan sang lima-ka-tuig nga programa nga isulong ang antipasista, antipyudal kag anti-imperyalistang kahublagan para batuan kag ibagsak ang rehimeng US-Duterte, kag dalhon ang inaway banwa sa abanteng halintang sang estratehikong depensiba. Ginasuma subong sang Komite Sentral ang mga inagihan sa nagligad nga lima ka tuig agud kuhaan sang pangunahon nga positibo kag negatibong leksyon, kag iplastar ang programa para sa masunod nga panahon.

Sa dalagan sang pagpasulong sang malawigan nga inaway banwa, gintukod sang BHB ang masobra 110 prenteng gerilya sa bilog nga pungsod kag natukod ang linibo nga organisasyong masa. Ginapatuman sini ang reporma sa duta kag ginatukod ang demokratikong gubyerno sang banwa sa basehan sang organisadong kusog sang masa. Ginagamit sang BHB ang mga taktikang gerilya sang konsentrasyon, pagsaylu-saylo kag dispersal para maglunsar sang malapad kag masingki nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa.

Ginapaslaw ang mga estratehikong opensiba sang kaaway paagi sa paggamit sang mga taktika nga kontra-reyd nga ginabug-os sang pagsaylu-saylo sang erya sa isa ka prenteng gerilya, pagpalapad sang prenteng gerilya o pagtukod sang bag-o nga mga prenteng gerilya agud ubuson ang hangin sang mga nakapokus kag sustenidong operasyon sang kaaway. Padayon nga ginapataas sang BHB ang pleksibleng kapasidad sini paagi sa pagkuha sang bentaha sang paborableng tereyn, mga panaguan o kuluberan, madalom nga suportang masa sang lokal nga populasyon kag mahulag nga operasyon sang mga yunit gerilya. Sa sini, natigayon sini nga maglikaw nga mamutikan sang kaaway kag himuon nga indi epektibo ang elektroniko nga sarbeylans kag pagpaniktik sang mga ahente sang kaaway.

Naipakita sang mga yunit gerilya sang BHB nga wala sila nagapakugmat sa superyoridad sang kaaway sa numero kag armas. Sa paagi sang madasig nga paghulag, pagsaylu-saylo kag kontra-reyd, kag pagkuha sa bentaha sang pagkabisar sang tereyn kag madalom nga suporta sang masa, madinalag-on nga nakalunsar ang BHB sang mga taktikal nga opensiba batuk sa nahamulag, mga mahina kag kapoy nga yunit sang kaaway. Nagalunsar ang BHB sang atritibong taktikal nga opensiba o aksyong militar agud gamuhon ang operasyon sang kaaway kag idiskaril ang iya plano. Ang mga anihilatibo o basehan nga taktikal nga opensiba ginalunsar agud lutuson ang mga yunit sang kaaway, kuhaon ang mga armas sini agud armasan ang mas madamo nga Pulang hangaway kag tukuron ang mga bag-o nga yunit sang BHB. Paagi sa paghanas sa pulitika kag militar, sige-sige nga napataas sang BHB ang iya kapasidad sa pagbato, mga taktika kag kinaalam sa syensya militar agud lutuson ang kaaway paagi sa paggamit sang lokal nga superyoridad sang pwersa sa mga inaway nga madasig ginatapos. Ginapadugo sang BHB ang kaaway sa linibo nga pilas paagi sang gera nga atrisyon samtang ginabunalan ini paagi sa anihilasyon sang mga mahina kag nahamulag nga tropa.

Ginamanduan sang Partido ang BHB nga himuon ang tanan agud hugton ang angut sini sa masa labina sa atubang sang wala-untat nga atake sang kaaway. Ginapamatud-an sang praktika nga makapursiger sa pagtukod kag pagkonsolida sang mga organisasyong masa, paglunsar sang mga paghimakas masa nga antipyudal kag antipasista, pagtukod sang mga organo sang gahum pangpulitika kag pagpasulong sang inaway gerilya bisan sa mga lugar nga madamol ang presensya sang mga pasistang tropa. Ginakumbinar sang Partido, BHB kag rebolusyonaryong masa ang mga taktika sang tago kag hayag nga mga pag-organisa kag pagtukod sang nagahiliugyong prente, kag magsulong sang iligal kag ligal nga mga porma sang paghimakas.

Dapat magtuon kita sa kamatuoran nga pinakamadinalag-on ang BHB sa mga prenteng gerilya kon sa diin naorganisa kag aktibong napahulag ang masang mangunguma para magsulong sang mga paghimakas antipyudal kag ginahimo ang rebolusyong agraryo. Naagum sang BHB ang madalom nga suporta sang masang mangunguma sa pagbulig nila sa pagbato para sa pagpanubo sang renta, pagdula sang usura, makatarungan nga presyo sang mga produkto sa uma kag iban pang demanda; kadungan sini, paglunsar sang mga kampanya sa edukasyon, pangpubliko nga ikaayong lawas, literasi, pangpulitika nga edukasyon, pangkultura kag iban pa para masabat ang kinahanglanon sang masa. Padayon nga nagabulig ang BHB sa pagtukod kag pagkonsolida sang mga organisasyong masa sang mga mangunguma, pamatan-on, kababainhan, bata kag mga mamumugon pangkultura. Nagabulig ini sa pagtukod sang mga lokal nga milisya, paghanas kag nagapahulag sa mga lokal nga hangaway nga mangunguma para lapnagon nga isulong ang armadong paghimakas.

Samtang ginapamunuan ang BHB sa paglunsar sang armadong paghimakas, wala kakapoy man ang Partido sa pagpadalom sang iya ugat kag pagpalapad sang paglab-ot sa malapad nga masa sang mga mamumugon kag malaproletaryado sa mga syudad, subong man, sa mga petiburges nga intelektwal kag iban nga progresibong sektor, grupo kag indibidwal. Ginasiguro sang mga nagapamuno nga komite sa rehiyon nga ginatukod kag ginapabaskog ang mga komite sa kasyudaran agud tukuron ang mga sanga sa mga pabrika kag ulubrahan, komunidad, kampus, upisina kag iban pa agud epektibo nga mapukaw, maorganisa kag mapahulag sang madamuan ang pumuluyo.

Ginpauswag kag ginapamunuan sang Partido ang rebolusyonaryong kahublagang masa sa mga syudad paagi sang pagsabat sa gilayon nga mga halambalanon kag demanda sang sahing mamumugon kag iban pang sektor para sa mga reporma nga sosyo-ekonomiko lakip ang pagpataas sang suhol kag pagpadaku sang badyet para sa mga serbisyo sosyal, lakip na sa pagpangapin sang ila mga kinamatarung sibil kag pangpulitika, batuk sa korapsyon sa gubyerno, para sa pagpasulong sang pungsodnon nga soberanya batuk sa dumuluong nga pagpasilabot kag interbensyon militar, kag iban pa. Ginapresentar sang Partido ang pag-analisa sa pangunahon nga mga isyu nga ini agud pataason ang militansya sang pumuluyo kag magbun-ag sang kahublagang masa nga matingkad nga anti-imperyalista kag antipasista, nga nagasuporta sa antipyudal nga kahublagang masa sa kaumhan. Ang kubay sang mga proletaryong rebolusyonaryo halin sa mga mamumugon kag naremolde nga petiburgesya nagaserbi nga madalom nga bubon sang mga kadre nga ginatalana sa mga hilikuton sa kaumhan kag iban pang malahalon nga katungdanan.

Napaslaw naton ang deklarado nga katuyuan sang kaaway nga dugmukon ang Partido, ang BHB kag tanan nga porma sang paghimakas sang pumuluyo. Nahimo nga batuan sang rebolusyonaryong kahublagan ang masobra lima ka tuig nga wala untat nga atake sang kaaway nga naggamit sang pinakamalaut nga porma sang terorismo sang estado. Determinado ang pumuluyong Pilipino kag ila mga rebolusyonaryong pwersa nga iabante ang armadong paghimakas kag kahublagang masa, labina sa atubang sang nagabaskog nga panawagan sang malapad nga masa para magrebolusyon sa pag-atubang nila sa nagasingki nga pagpang-ulipon kag pagpanghimulos sa idalom sang rehimeng US-Marcos.

Nagapabilin nga malig-on ang Partido kag ara sa kahimtangan nga labi pang magabaskog sa maabot nga mga tuig bisan nag-agi ini sang pila ka signipikante nga kapaslawan kag pag-atras sa pila ka bahin. Sa subong ara sa unahan ang Komite Sentral sa pagtinguha nga tumuron ang mga internal nga pang-ideolohiya, pangpulitika kag pang-organisasyon nga kahinaan, kakulangan kag pagsayup nga ugat sang mga kapaslawan nga ini. Determinado ang Partido nga tadlungon ang mga pagsayup nga ini paagi sa lubos nga pagsuma sa inagihan sa ubay sang Marsismo-Leninismo-Maoismo kag sang mga basehang prinsipyo nga ginapresentar kag liwat nga ginpalig-on sang Partido sa dalagan sang una kag ikaduha nga kahublagan sang pagpanadlong.

Nagapabilin nga malig-on ang Partido bisan sa atubang sang mga mabaskog nga atake sang kaaway. Ginasiguro sang mga nagapamuno nga komite nga mahiwat ang mga pulong kag kumperensya para kolektibong tasahon ang ila hilikuton, tumuron ang mga kahinaan kag himuon ang mga plano para pangibabawan ang mga sablag kag isulong ang ila hilikuton kadungan sang kabilugan nga pagsulong sang rebolusyon.

Padayon naton nga ginapabaskog kag ginapamunuan ang mga nagapamuno nga komite sang Partido halin sa sentro tubtob sa basehan nga lebel. Ang mga nagapamuno nga lider sang Partido, lunsay mga may edad kag mas bata nga kadre, nagahimo sang mga pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon, kag ginatasar kag ginapataas base sa ila kaayo sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Permi nga nagapabilin nga puno sang kapagsik ang Partido bangud sa sige-sige ang ilig sang pamatan-on nga proletaryong mga kadre nga determinado nga magrebolusyon kag makita ang buasdamlag nga may pungsodnon nga kahilwayan kag sosyalismo.

Permi nga muklat ang Partido nga pabaskugon ang kaugalingon sa ideolohiya agud epektibong abagahon ang mga rebolusyonaryong katungdanan. Sa pagpataas sang kinaalam sa teorya kag lebel sang ideolohiya sang mga kadre kag katapu sini, katuyuan sang Partido nga pataason ang ikasarang para isulong nga wala sang tupong ang demokratikong rebolusyon sang banwa. Gani nagatinguha ang mga komite sang Partido nga makatapos ang tanan nga katapu sini sa Tatlo ka Lebel nga Kurso sang Partido. Ang bag-o nga rekrut sang Partido nagaagi sa Basehan nga Kurso sang Partido kag Intermedyang Kurso sang Partido sa una nga tuig sang pagrekrut sa ila bilang lubos nga katapu. Sa sulod sang duha ka tuig halin sa pagkarekrut, ginatapos sang mga kadre sang Partido ang Abanteng Kurso sang Partido.

Matutom nga ginatun-an kag ginagamit sang mga kadre sang Partido ang Marxismo-Leninismo-Maoismo para maghimo sang pangkatilingban nga pagpanayasat kag pag-analisa, pagtuon sa kahimtangan kag mga problema sang masa, maghimo sang plano para sa rebolusyonaryong hilikuton, maghimo sang pulu-panahon nga pagtasa para tasaron ang mga nalab-ot kag tumuron ang mga problema agud siguruhon ang sige-sige nga pag-abante sang ila mga hilikuton, maghimo sang pagsuma kag magkuha sang mga leksyon halin sa ila rebolusyonaryong praktika. Ang mga leksyon nga ini nagapataas sang lebel sang ila paghakos sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa adlaw-adlaw nga kondukta sang rebolusyonaryong hilikuton, paghimo sang mga polisiya kag plano sang paghulag.

Ang Partido isa ka dinamiko, disiplinado kag solidong organisasyon nga gintukod sa idalom sang prinsipyo sang demokratikong sentralismo. Ang indi maisip nga mga komite sang Partido kag organisasyon dululungan nga nagamartsa sa prinsipyo sang sentralisadong pagpamuno kag desentralisadong operasyon.

Ginapas-an sang Partido ang malapad nga mga katungdanan para sa pagpasulong sang rebolusyonaryong kahublagan sa bilog nga kapuluan. Ginatungdan sang mga komite sang Partido sa lebel sang rehiyon, subrehiyon, prubinsya, distrito kag mga seksyon ang katungdanan sa pagpamuno sa ila lebel kag sakup. Ang bilog nga Partido hugot nga nagahiliusa sa idalom sang pagpamuno sang Komite Sentral.

Sa atubang sang paborableng kundisyon nga ginakinaiyahan sang madalom nga pagtibusok sang nagaharing sistemang malakolonyal kag malapyudal sa idalom sang rehimeng US-Marcos, kumpyansado ang Partido nga desaysibong mapangibabawan sang rebolusyonaryong kahublagan ang tanan nga sablag kag ubos-kusog nga magasulong sa mga maabot nga tuig.

Konsolidahon kag labing pabaskugon ang Partido kag isulong ang rebolusyon

Nagapanawagan ang Komite Sentral (KS) sa tanan nga nagapamuno nga komite kag kadre nga himuon ang tanan nga pagtinguha para konsolidahon kag pabaskugon ang Partido sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Ang subong nga 5-ka-tuig nga programa palawigon sang anom ka bulan para hatagan sang panahon ang tanan nga rehiyon nga kumpletuhon kag isumiter ang ila mga dokumento sang 5-tuig nga pagsuma, kag para himuon sang KS ang masunod nga 5-ka-tuig nga programa (2022-2027).

Gilayon dapat nga tumuron kag tadlungon ang tanan nga porma sang suhetibista nga pagsayup, nga nagpahina kag nagpaatras sa nagkalainlain nga patag sang aton hilikuton. Dapat pataason ang aton ihibalo nga teoretiko, hugot nga hakson ang mga basehang prinsipyo, padalumon ang pagtuon sa kasaysayan, kag ubayan sang mga leksyon sang nagligad para malikawan nga masulit ang mga pagsayup, siguruhon ang sige-sige nga kantitatibong pag-abanse sang aton mga pagtinguha, kag isulong ang rebolusyon sa kalitatibo nga mas mataas nga lebel.

Dapat sumahon naton ang aton rebolusyonaryong praktika sa nagligad nga lima kag 25 tuig. Dapat padalumon sang tanan nga mga kadre ang teoretikong ihibalo sa mga layi sang pag-uswag sang malawigan nga inaway banwa kag sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Dapat sistematiko nga repasuhon, tun-an kag gamiton nga ubay ang aton mga basehan nga dokumento, partikular na ang Mahigpit Nating Tungkulin (1976), Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan (1974), Muling Pagtibayin ang Ating mga Basehang Prinsipyo kag iban pang dokumento sang Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Pagpanadlong (1992), pati na ang importante nga mga internal nga memorandum sang Komite Sentral, kag sang Kawanihan sa Pulitika kag Komite nga Tagapagpatuman sini.

Dapat desaysibo naton nga sawayon kag sikwayon ang konserbatismo, buntotismo, ligalismo, ekonomismo, burges repormismo, NGOismo, kaisipan nga empleyado; pati na ang komandismo kag “Wala” nga sektaryanismo nga nagasablag sa pag-uswag sang militanteng kahublagan masa sa kasyudaran. Sa isa ka bahin, ang mga pagsayup nga ini labi nga nagahamulag sang kahublagang masa sa armadong paghimakas, napadaku ang kapasidad sang ligal kag parlamentong paghimakas, nagaresulta sa pagpabaya sa pagpabaskog sang likom nga organisasyon kag sistema sang Partido, sayup nga nagatuga sang ilusyon sang pagreporma sa nagaharing sistema, kag nabuhusan sang tubig ang militansya kag determinasyon sang masa, labina kon nagaatubang sa mga kapaslawan.

Sa pihak nga bahin, nakahimo sang mga pagsayup nga “Wala” ang mga rebolusyonaryong pwersa kag nabutang nila ang kaugalingon nga tuman ka layo sa lebel sang kamuklatan kag aktibidad sang masa. Kon kaisa nagakuntento sila sa mga pangkabilugan nga islogan nga wala nagahimo sang pursigido nga pagtuon kag pagpanalawsaw sa mga partikular nga kahimtangan sang pumuluyo sa isa ka baryo, banwa, distrito o prubinsya, para maplastar ang mga polisiya kag plano nga makatandog sa militansya sang pumuluyo. May iban nga napaslawan nga kuhaon ang bahin sang mga nahanungang seksyon kag nagasira sang pwertahan sa pagpakig-isa sa mga indi rebolusyonaryo. Sa tanan nga kahigayunan, dapat muklat kita sa katungdanan nga pataason ang pangpulitika kag rebolusyonaryong kamuklatan sang masa para paigtingon ang ila nga militansya, diwa sang organisasyon kag determinasyon nga ululupod nga maghimakas.

Sa patag sang armadong paghimakas, dapat naton nga desaysibo nga sawayon kag sikwayon ang mga sala nga ideya nga nagalab-ot sa pagpakitid sang kaugalingon, pamensaron nga balwarte sa bukid, sibilyanisasyon sang mga tuman nga nakalapta nga yunit gerilya kag sobra nga panahon sang konsentrasyon. Hugot naton nga hakson ang prinsipyo sang pagpamuno kag kumand sa pagpakig-away gerilya bilang sentralisado nga estratehikong kumand kag desentralisadong kumand sa mga kampanya kag operasyon. Dapat tadlungon ang sala nga konsepto nga nagapahina sa kumand kag kontrol sang mga nakadispers nga yunit nga nagakadto sa konserbatismo, sibilyanisasyon, gerilyaismo, pagkapasibo kag pagbuhi sa inisyatiba sang mga yunit sang BHB.

Dapat liwat nga palig-unon kag hugton ang hakos kag praktika sang linyang masa, kag matalom nga tumuron ang mga kahinaan kag pagkulang. Ang kahulugan sang prinsipyo sang linyang masa amo ang pagsalig sa masa kag pagpataas sang ila ikasarang nga pangapinan ang ila mga kinamatarung kag ipakig-away ang ila nga mga handum. Ginahimo naton ang aton mga programa kag plano sang paghulag sa basehan sang kongkretong kahimtangan, kasaysayan kag lebel sang kamuklatan sang masa, kag ginapaambit sa ila para hakson kag itib-ong. Ang pungsodnon-demokratikong rebolusyon isa ka pangmasang hublag kon sa diin ang masa mismo–napukaw kag aktibo, gamit ang ila kadamuon—ang nagabag-o sa dalagan sang kasaysayan kag nagatuga sang bag-o nga kapalaran.

Dapat naton pangibabawan gilayon ang problema sang pila ka komite sang Partido kag yunit sang BHB nga napaslawan nga maglangoy sa masa kag indi madalom ang paghangup sa gilayon nga mga problema sang masa. Nangin mahuluy-on sa pagpropaganda kag paghatag sang edukasyon sa masa. Nagakontento sila sa gamay nga numero sang napahulag sa mga aksyong masa o sa nagkalainlain nga mga hilikuton. May pila nga nahanas nga maghatag sang insentibong materyal kabaylo sang hilikuton pangpulitika sa baylo nga pataason ang militansya sang masa kag ikasarang nga kolektibong sabton ang ila nga mga kinahanglanon.

Dapat malaparan nga pahulagon ang masa. Gani tuman ka importante para sa Partido, BHB kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa nga nagapasakup sa pursigidong hilikuton masa kag pangkatilingban nga imbestigasyon, magpakasampaton sa pasilhig kag solido, tago kag hayag, armado kag indi armado nga mga pamaagi sang pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa daku nga numero sang masa.

Sa pila ka kaso, sa atubang sang mabaskog kag sustenidong atake sang kaaway, may pila ka yunit sang BHB nga nagsayup nga ilimita sang malaba nga panahon ang ila epektibong operasyon sa mga lugar nga matalon kag mabukid kon sa diin manipis ang populasyon kag nakalapta ang suportang masa kag kon sa diin mabudlay ang suplay. May ara sila nga ilusyon kag sala nga pagpamensar nga ang mga balwarte nga bukid isa sang indi masulod nga balwarte kontra sa kaaway.

Dapat hugot naton nga hakson nga sa pagpakig-away gerilya, tuman ka importante kag may madalom nga suporta sang masa para siguruhon ang pagpabilin kag pagdaku sang hangaway sang banwa. Dapat gilayon naton nga tumuron kon paano nga nagakontento ang ibang yunit sang BHB sa ila nalab-ot kag ang iban nalatnan sang konserbatismo, sibilyanisasyon, gerilyaismo, paghandum sa kasulhayan kag mahapos nga pagpangabuhi sa makitid nga mga baseng erya, pamensaron nga balwarte nga bukid kag iban pang sayup kag mapanghalit nga pamensaron. Ang mga ini sobra nga pagpadaku sa kaaway kag nagpamenos sa balor sang pagpabaskog sang suportang masa. Bunga sini, napabay-an nila ang kinahanglanon nga palaparon ang mga prenteng gerilya kag magtungod sang hilikuton masa sa mga mas matawong lugar sa kaumhan kon sa diin mahimo nga tago nga maghulag ang mga armadong yunit pangpropaganda.

Dapat siguruhon sang mga lider sang Partido kag kumander sang BHB nga makapalapad kag makahulag ang BHB sa kapatagan, mabulubukid nga lugar, malapit sa mga linya sang transportasyon, sa mga baybayon kag linaw. Mabaskog ang pyudal kag malapyudal nga pagpamigos kag pagpanghimulos sa mga lugar nga ini, kag nagapangayo ang masa sang hustisya kag handa gid nga magpaorganisa kag magpasakup sa rebolusyonaryong paghimakas.

Dapat analisahon sang Partido kag ugaton ang mga ideya sa likod sang kahinaan sang pila ka yunit sang BHB nga ara sa panahon nga magdispers kag magsaylo sang pwersa bilang paagi sang pagkontra-reyd kag kuhaan sang ikasarang ang konsentrado kag sustenidong atake sang kaaway. Dapat hakson sang pamunuan sang Partido sa tanan nga lebel, labina ang ara sa kumand sang BHB, ang diyalektika sang konsolidasyon kag pagpalapad sang hilikuton masa kag hilikuton militar, sang sige-sige nga pabalud-balod nga pagsulong sa husto nga panahon. Ang katuyuan sini nga padakuon ang sirkulo o teatro sang pagpakig-away gerilya, nga magakuha sa ikasarang sang kaaway nga palibutan ang mga rebolusyonaryong pwersa.

Dapat mamuno ang organisasyon sang Partido kag mga kadre militar sa hangaway sang banwa sa pagtukod sang husto nga mga pamaagi kag taktika sa pagpasulong sang pagpakig-away gerilya kag paglunsar sang mga taktikal nga opensiba sa sakop sang mga prenteng gerilya kag sa linyang eksteryor. Dapat pahulagon ang mga pwersang horisontal kag bertikal para aktibong magdepensa sa sulod sang linyang interyor kag maglunsar sang nagkalainlain nga tipo sang aksyong gerilya para punggan ang bwelo sang opensiba kag waskon ang kampanya sang pagsalakay. Dapat likawan sang mga yunit sang BHB nga birahon ang mga matig-a nga target pareho sang mga kampo nga mabaskog ang depensa kag mga command post kag hatagan-prayoridad ang mahumok nga target nga mas sigurado ang kadalag-an. Kadungan sini, dapat ideploy sang BHB ang mga tim sini para maglunsar sang mga operasyong gerilya sa mga linyang eksteryor.

Dapat naton nga hakson ang diyalektikong relasyon sa tunga sang nagkalainlain nga aspeto sang aton hilikuton, kag kuhaon ang husto nga balanse kag interaksyon sa tunga sang prinsipal kag sekundaryong aspeto. Samtang husto nga ginauyatan ang iban nga importanteng armas sa aton arsenal. Gani samtang nagahatag kita sang prinsipal nga atensyon sa pagpasulong sang armadong paghimakas kag pagtukod sang mga prente kag baseng gerilya, dapat ubos-kusog nga magtinguha ang nagapamuno nga mga komite sang Partido nga pauswagon ang hublag masa pareho sa kasyudaran kag kaumhan bilang mga kaangut kag krusyal nga hilikuton.

Dapat pabaskugon naton ang pangteritoryo nga hilikuton sang Partido sa tanan nga lugar kag tanan nga lebel—lunsay sa kasyudaran kag kaumhan, para magserbi nga angkla sang kabilugan nga pagpabaskog sang rebolusyonaryo nga hublag kag armadong paghimakas. Sa kaumhan, dapat tukuron man sang Partido ang mga komite nga pangteritoryo sa malapad nga lugar sa subong nga lampas sa sakop sang mga prenteng gerilya o malab-ot sang BHB, para pukawon, organisahon kag pahulagon ang masa para ipakigbato ang ila nga interes kag nagasuporta sa inaway banwa. Sa mga prenteng gerilya, ang pagtukod sang mga orgasisasyong masa kag organo sang gahum pangpulitika kag paglunsar sang mga paghimakas masa nga antipasista, dapat ikumbinar para magserbi sa kinahanglanon kag katuyuan sang pagpabaskog sang hangaway sang banwa.

Dapat sikwayon sang mga nagapamuno nga kadre sang Partido ang pagkuntento, hugot nga hakson ang diyalektiko nga layi sang pag-uswag sang rebolusyonaryong hublag, kag indi pagpabay-an ang malawigan nga istagnasyon o pag-untat sang aton hilikuton. Dapat mangin mabinatyagon sa pagbato kag pagtadlong sang burukratikong estilo sang pagtrabaho kag pagpamuno, liberalismo kag indi mapagros nga mga pamaagi kag gawi nga petiburges nga kontra sa prinsipyo sang demokratikong sentralismo kag nagapahina sa paghiliusa kag disiplina sang Partido.

Sa atubang sang tuman ka paborable nga kahimtangan pangkatilingban kag pangpulitika, husto lang nga lauman nga ang hilikuton naton sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa pumuluyo magaagi sa malig-on nga dalan sang kantitatibo nga pagsulong, kag magasulong halin sa isa ka lebel pakadto sa bag-o nga kalitatibong lebel. Dapat madasig kita sa pagtasa kag ebalwasyon sang aton mga pamaagi para siguruhon nga ang mga katuyuan kag hilikuton naton sa tagsa ka lebel napatuman sa napanahon nga pamaagi.

Halin sa subong nga lebel, dapat abuton naton ang kalitatibo nga paglapad kag pag-uswag sang kapasidad sang hublag masa sa pungsodnon nga sentro nga rehiyon kag tanan nga rehiyon sa isa ka depinidong panahon. Subong man, matakos ang aton kadalag-an sa mapuslanon nga pag-upod sang numero sang mga sanga kag katapu sang Partido, mga unyon kag mga organisasyong masa, subong man, ang numero sang mga pwersa nga napadala sa kaumhan kag iban pang patag sang hilikuton.

Sa kaumhan, matakos ini sa pagpauswag sang nagatalikuranay nga kusog-kumpanya sang prenteng gerilya, nga ginalab-ot ang nagakaigo nga balanse sang isa ka kumpanyang gerilya nga may 2-3 platun nga angklahan sang hilikuton militar kag 6-9 independyenteng platun nga horisontal para sa hilikuton masa, sa pagpalapad kag mapabaskog ang inaway banwa.

Dapat pabaskugon naton ang organisasyon sang Partido. Dapat tukuron ang mga organisasyong masa kag makig-angut sa mga nagatindog nga organisasyon, maglunsar sang malaparan nga pungsodnon-demokratikong propaganda, kag maglunsar sang mga kampanya kag paghimakas masa para tumuron kag irekrut ang abanse nga mga elemento sa kubay sang masa. Sa basehan sang nagabaskog nga rebolusyonaryong hublag masa, padayon naton nga makahas nga pataason ang katapuan sang Partido nga wala nagapasulod bisan isa ka indi maayo, samtang ginamentinar ang rasonable nga talaksan nga gintalana sang konstitusyon sang Partido.

Dapat naton pataason sa ginatos ka libo ang katapuan sang Partido. Dapat padayon naton nga pabaskugon ang pangmasa kag pangkadre nga kinaiya sang Partido, kon sa diin mabaskog ini sa kadamuon nga numero sang katapuan kag sa kalidad. Ipabilin naton nga daku nga bahin sang katapuan nagahalin sa masang anakbalhas, kag labi nga padakuon ang numero sang nagahalin sa kubay sang mga mamumugon para pabaskugon labi ang proletaryo nga kinaiya sang Partido, samtang padayon kita nga nagarekrut halin sa nagkalainlain nga sahi kag sektor.

Dapat mapagsik naton nga himuon ang Tatlo ka Lebel nga Kurso sang Partido para pataason ang lebel sa ideolohiya kag teorya sang mga katapu sang Partido. Dapat man naton nga siguruhon mapalapnag ang mga libro kag balasahon nga Marxista-Leninista-Maoista sa tanan nga porma (nakabalhag, digital, bidyo, nasalhin kag orihinal) kag ganyaton ang mga katapu sang Partido nga maglunsar sang mga pulong pagtuon kag mga seminar. Dapat siguruhon nga malapad nga mapalapnag ang Pinili nga mga Sinulatan ni Ka Joma sa tanan nga mayor nga lenggwahe sa Pilipinas.

Dapat naton nga pauswagon, hanason kag makahason nga ideploy kag batakon ang mga bata nga kadre, labina ang halin sa sahing mamumugon kag mga naremolde nga petiburges nga intelektwal, sa nagkalainlain nga patag sang hilikuton sa bilog nga pungsod. Dapat sistematiko nga pauswagon sang mga nagapamuno nga komite sang Partido sa tanan nga lebel ang ila ikaduha kag ikatlo nga linya sang mga kadre para siguruhon nga napasa sa masunod nga kubay ang mga hilikuton kag pirme may kapagsik sang pagkabataon ang aton Partido. Dapat balansyado ang nagabug-os sang mga nagapamuno nga komite sa tanan nga lebel sa halambalanon sang kasampaton sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon, amo man sa pagkumbinar sang mga may edad na, nahanunga kag bataon nga kadre. Ang mga may edad nga kadre sa mga yabi nga pusisyon o may yabi nga hilikuton mahimo nga ipabilin tubtob nga mapagros ang ila nga lawas. Pero dapat italana ang mga bataon nga kadre nga buligan sila kag islan kon kinahanglanon.

Dapat pirme nga imentenar kag pabaskugon ang sistemang komite kag kolektibo nga pagpamuno sa tanan nga lebel. Dapat naton nga ilunsar ang regular kag espesyal nga mga pulong kag konsultasyon sang mga nagapamuno nga komite. Kadungan sini, dapat siguruhon ang seguridad sang tanan nga kadre. Dapat magpakasampaton sa arte sang pagsikreto kag kompartmentalisasyon sang impormasyon, samtang ginasiguro ang epektibong pagpamuno sa tanan nga patag sang hilikuton.

Dapat padayon nga pamunuan sang Partido ang Bagong Hukbong Bayan sa pagsulong sang malawigan nga inaway banwa sandig sa estratehiya nga palibutan ang kasyudaran halin sa kaumhan. Sa subong nga nahanunga nga bahin sang estratehikong depensiba, dapat sundon naton ang husto nga linya pangmilitar sang paglunsar sang malapad kag maigting nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa.

Nakapabaskog ang BHB paagi sa pagbato. Dapat ikumbinar naton ang mga anihilatibo kag atritibong taktikal nga opensiba sa pagpasulong sang pagpakig-away nga gerilya. Ang mga anihilatibo nga taktikal nga opensiba ang nagabug-os sang prinsipal nga aspeto, samtang komplementaryo ang mga atritibong taktikal nga opensiba. Dapat pangibabawan ang konserbatismo sa porma sang isa ka bahin nga paglunsar sang mga atritibong aksyon samtang wala nagaplano nga maglunsar sang mga aksyong anihilatibo.
Katuyuan sang mga anihilatibong taktikal nga opensiba nga dis-armahan para kuhaan sang kapasidad nga magbato sang mga yunit sang kaaway. Ang akumulasyon sang mga basehan nga taktikal nga opensiba nagapahina kag amat-amat nga nagabakbak sa kaaway. Nakatipon ang BHB sang kusog kag napataas ang ikasarang kag kalidad bilang paghanda sa pagtukod sang mga regular nga pwersang gerilya kag paglunsar sang regular nga inaway nga mahulag sa masunod nga estratehikong halintang.

Ginamanduan sang Partido ang BHB nga maglunsar sang mga anihilatibo (basehan) nga taktikal nga opensiba nga kumbinasyon kag ginasuportahan sang lapnagon nga atritibo kag punitibong mga taktikal nga opensiba.

Lakip sa mga basehan nga taktikal nga opensiba ang mga ambus para waskon ang nahamulag, nakabulag kag mahina nga tropa sang kaaway; kag mga reyd batuk sa mahina ang depensa nga mga detatsment, kampo o taktikal nga pwesto para makumpiska ang armas kag kagamitan sang kaaway. Kadungan sini, dapat maglunsar ang BHB sang masangkad nga atritibong mga taktikal opensiba paagi sa lapnagon nga pagpang-isnayp kag paggamit sang mga eksplosibo nga command-detonated, paghaboy sang granada o molotob, pagpanabotahe kag iban pang porma sang armadong aksyon kontra sa detatsment sang kaaway, eroplano, salakyan pangbyahe, talaguan sang suplay kag nagaoperasyon nga tropa.

Ginamanduan ang BHB nga maglunsar sang espesyal nga mga operasyon kag aksyong punitibo sa gwa sang mga prenteng gerilya. Dapat sini nga targeton ang komunikasyon, transportasyon, linya sang suplay, kag iban pang kritikal nga pasilidad sang militar; subong man ang mapanghalit nga pagmina, plantasyon, ekoturismo, kag iban pang operasyon sang mga daku nga burgesya kumprador kag mga daku nga agalon nga mayduta nga nagapang-agaw sang duta kag nagapanghalit sang pangabuhian sang mangunguma kag minorya nga pumuluyo.

Sandig sa mga talaksan kag proseso sang rebolusyonaryong sistema para sa hustisya, dapat naton nga bistahon kag silutan ang pinakamalaut nga pasistang mga upisyal sang kaaway, lakip ang mga utok kag operatiba sa likod sang mga masaker, mga pagpatay kag pagtortyur sa mga sibilyan, aktibista kag rebolusyonaryo, kag pagkidnap sa ila nga mga anak kag paryente.

Dapat tukuron ang mga espesyal nga yunit sang BHB kag manduan nga maglunsar sang mga operasyon partisano. Dapat tumuron kag desaysibo nga waskon sang BHB ang lambat sa paniktik sang kaaway, subong man ang mga traydor nga nakighimbon sa kaaway sa pinakamalaut nga porma sang pasistang pagpang-abuso.

Dapat himuon ang pagkumbinar sa anihilatibo kag atritibong taktikal nga opensiba sa bilog nga sakop sang mga prenteng gerilya kag lampas pa diri para mahimo nga idiskaril ang mga plano sang kaaway kag paslawon ang mga estratehikong opensiba sini. Dapat makumbinar ang mga horisontal kag bertikal nga yunit sang BHB sa mga lokal nga yunit milisya kag mga grupo pangdepensa-sa-kaugalingon sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba.

Sa atubang sang estratehikong opensiba sang kaaway kag nakapokus nga operasyon militar, dapat pirme may opensibo nga postura ang mga gerilya nga kumander kag hangaway sa pulitika, hilikuton militar kag hilikuton masa. Dapat magtuga ang Partido kag BHB sang dugang nga mga lunsaran sang inisyatiba para sa pagpabaskog sang hangaway sang banwa, pagpalapad kag pagpalig-on sang rebolusyonaryong baseng masa kag paglunsar sang mga taktikal nga opensiba batuk sa kaaway, paagi sang pagkumbinar sang konsolidasyon kag pagpalapad sang mga prenteng gerilya, subong man, sang pagtukod sang mga bag-o nga prenteng gerilya.

Dapat padayon kita nga magtukod kag magpauswag sang mga kumpanya nga gerilya bilang sentro-de-grabidad sa lebel rehiyon, prubinsya kag subrehiyon nga ginabug-os sang 3-5 nagatambihanay nga kumpanya kadaku nga prenteng gerilya. Ang mga kumpanya nga ini dapat magdeploy sang mga platun para maghimo sang hilikuton masa sa gamay nga sakop kon ara sa panahon nga relatibong dispers, kag dapat tipunon sila para sa mga aktibidad pangkonsolidasyon kag hilikuton militar.

Dapat maghulag ang kumpanya o mas gamay nga pormasyon halin sa isa ka pwesto sang konsentrasyon pakadto sa iban, magpasakop kag makigkoordinar sa mga pwersang pangteritoryo kag lokal nga populasyon, kon sa diin pabalud-balod ini nga makasulong, kon sa diin makatipon ini sang kusog pangpulitika kag militar sa tagsa ka lebel sang pagsulong. Ang mga yunit sang BHB nga naggamay ang numero dapat gilayon nga madugangan, ireorganisa, inakupon o itingub sa ibang yunit.

Dapat magpursiger ang Partido kag BHB nga magpalapad sang mga prenteng gerilya kag siguruhon nga malab-ot ang malapad nga erya para sa hilikuton masa lakip ang sobra kadamo nga populasyon sa kapatagan, paagi sa pagdeploy sang mga platun sa hilikuton masa sa mga iskwad sang BHB, o sa pagdeploy sang ligal o malaligal nga mga tim para sa pag-organisa, depende sa kahimtangan. Dapat may pila ka lapusan para sa maniobra agud isugpon ang mga erya sa ibang yunit sang BHB nga ara sa mas paborableng tereyn sang matalon, mabukid o mabulubukid nga may daku-daku nga populasyon.

Dapat padayon nga magtukod ang BHB sang nagatalambi nga prenteng gerilya sa idalom sang pagpamuno sang kumand sa subrehiyon o prubinsya, sa katuyuan nga palaparon ang iya mga teritoryo kag palaparon ang mga teatro sang gerilya nga pagpakig-away. Paagi sini, makaagum sang mas malapad nga espasyo para magkontra-maniobra sa nagaatake nga pwersa sang kaaway, paslawon ang pagtinguha sang kaaway nga ihamulag kag pwersahon ang mga yunit sang BHB sa sitwasyon nga lantay militar, magkontra-reyd kag maglunsar sang mga taktikal nga opensiba sa likuran o kilid sang kaaway.

Dapat padayon nga magpadalom kag magpalapad sang rebolusyonaryo nga baseng masa ang Partido kag BHB sa mga prenteng gerilya pangunahon paagi sa pagpatuman sang Rebolusyonaryo nga Ubay sa Reporma sa Duta, kag pagtukod sang mga organisasyong masa sang mga mangunguma, pamatan-on, kababainhan, bata kag mamumugon pangkultura. Dapat maglunsar kita sang inter-barangay, lebel-banwa o lebel-prubinsya nga mga kampanyang masa para panubuon ang arkila sa duta, dulaon ang usura, pataason ang presyo sang mga produkto, pataason ang suhol sang mga mamumugon sa uma kag pataason ang kita halin sa pana-panahon nga trabaho. Dapat ilunsar ang malaparan nga mga kampanya para batuan ang pagpang-agaw sang duta sang mga korporasyon nga multinasyunal sa pakigkunsabo sang mga lokal nga burukrata kag daku nga agalon nga mayduta nga nagatabog kag permanenteng nagasamad sa pangabuhian sang pumuluyo.

Dapat padayon nga timbangan sang BHB ang masa sa produksyon kag sa paghimo sang kampanya sa ikaayong lawas kag literasi. Dapat tukuron ang mga organo sang gahum pangpulitika sa basehan sang kusog sang mga organisasyong masa, sang lokal nga komite sang Partido kag hangaway sang banwa.

Dapat naton pauswagon kag pabaskugon ang antipasista, anti-imperyalista kag antipyudal nga kahublagan masa sang pumuluyong Pilipino kag tinguhaon nga pahulagon ang minilyon nga pumuluyo sa bilog nga pungsod. Dapat naton nga tukuron ang pinakamalapad nga antipasista nga nagahiliugyong prente batuk sa rehimeng US-Marcos kag batuk sa kontra-pungsodnon kag kontra-demokratiko nga mga polisiya kag tikang nga nagapagrabe sa kundisyon sang pumuluyong Pilipino.

Dapat naton nga ipanawagan sa pumuluyong Pilipino nga paigtingon ang demanda nila nga bawion ang binilyon nga ginkawat nga manggad sang mga Marcos, silutan si Imelda kag ila nga mga kahimbon, kag ang bilog nga pagbayad-danyos sa pila ka pulo ka libo nga biktima sang diktaduryang Marcos. Dapat ubos-kusog nila nga batuan ang MIF kag tanan nga padihut sa korapsyon sang nagaharing guban Marcos.

Dapat naton nga pukawon ang pumuluyong Pilipno nga batuan ang sunud-sunuran nga rehimeng Marcos sa imperyalismong US, pagpasilabot militar sang US sa pungsod, kag pagpanulsol sini sang inter-imperyalistang gera. Dapat naton nga isinggit ang demanda para ibasura ang Mutual Defense Treaty, Enhanced Defense Cooperation Agreement, Visiting Forces Agreement kag iban pang indi alalangay nga tratado militar.

Dapat naton nga iduso ang pagbungkag sa mga baseng nabal sang US sa Ulugan Bay, Puerto Princesa, Palawan subong man ang iban pang base militar sang US sa Central Luzon, Cebu, Cagayan de Oro, kag mga plano nga pagtukod sang dugang nga pasilidad militar sang US sa Cagayan, Isabela, Zambales kag iban pang prubinsya. Kadungan sini, dapat kita nga magpanawagan nga bungkagon ang tanan nga istruktura militar sang China sa West Philippine Sea subong man ang mga cell tower nga kontrolado sang China sa sulod sang mga kampo sang AFP.

Dapat naton nga ibuyagyag kag batuan ang pagsurender sang soberanya sang Pilipinas. Dapat pakamalauton ang pagpaulipon ni Marcos sa interes sang imperyalistang mga gahum sa ekonomya, geopulitika kag militar. Dapat naton pauswagon ang mga paghimakas masa para batuan ang lapnagon nga pagpandambong sa resorsa sang pungsod sang mga kumpanya nga pagpanag-iya o ginapondohan sang mga dumuluong sa mga minahan, plantasyon, proyekto nga ekoturismo, mga reklamasyon, dam kag iban pa nga proyekto nga imprastruktura. Dapat suportahan naton ang paghimakas sang pumuluyo nga Moro kag iban pa nga grupo nga pungsodnon nga minorya batuk sa dumuluong nga pagpandambong sa ila ansestral nga duta, kag para sa kinamatarung sa kaugalingon nga determinasyon. Dapat naton nga isahon ang malapad nga mga sektor para batuan ang wala-untat nga liberalisasyon sa importasyon kag dumuluong nga pagtambak sang sarplas nga produktong agrikultural sa kahalitan sang lokal nga mga prodyuser.

Dapat naton nga iduso ang pagbasura sa neoliberal nga mga layi pareho sang CREATE (pagkaltas sang buhis sa dumuluong nga mamuhunan), Foreign Investment Act, ang Retail Trade Liberalization Act, gin-amyendahan nga Public Service Act kag iban pang mga layi nga nagahatag pabor sa dumuluong nga mga kapitalista sa pungsod sa kahalitan pang-ekonomya sang pumuluyong Pilipino. Ang mga layi nga ini ang nagapabilin nga pagsalig sa pag-import. Dapat naton nga pakamalauton ang pagsalig sang pungsod sa dumuluong nga pautang nga pangunahon nagakadto sa indi produktibo nga paggasto. Dapat naton batuan ang tuman nga pabug-at nga pagbayad-utang nga nagakaon sang pondo nga kinahanglanon gid para sa serbisyo pangkatilingban.

Dapat pamunuan kag isahon sang Partido ang tanan nga rebolusyonaryo kag progresibong pwersa sa pagbuyagyag kag pagpauswag sang pungsodnon nga pagbato sa terorismo sang estado. Dapat naton nga malaparan nga ibuyagyag kag mabaskog nga pakamalauton ang paghari sang de facto nga layi militar sa kaumhan, labina sa porma sang okupasyon militar sa mga komunidad, ekstrahudisyal nga pagpatay kag tortyur sa mga sibilyan, kag lapnagon nga abuso sa tawhanong kinamatarung. Dapat ibuyagyag kag pakamalauton ang lapnagon nga paglapas sa internasyunal nga tawhanong layi o krimen sa gera, subong man ang paglapas sa kinamatarung sang mga bata. Dapat naton nga ubayan ang masa nga mangin organisado kag magbato sa pasistang terorismo, lakip ang mapiguson nga “kampanya sang pagpasurender” sang kaaway nga hayagan nagalapas sa ila nga kinamatarung sibil kag pangpulitika, aerial bombing, pagpanilag gamit ang drone kag iban pa.

Dapat man naton nga lapnagon nga ibuyagyag kag batuan ang mapiguson nga ala-layi militar nga mga tikang sa syudad nga nagalapak sa kinamatarung sang mga mamumugon nga magtukod sang mga unyon, kag nagalapas sa kinamatarung sibil kag pangpulitika. Dapat naton nga ibuyagyag ang angut sang pasista nga pagpamigos kag imperyalistang pagpandambong sa kaumhan, ginpasingki nga pagpanghimulos sa mga mamumugon sa syudad, kag iban pang mapiguson kag anti-pumuluyo nga polisiyang neoliberal. Ang pagbato sang mga pamatan-on kag estudyante sa hagna nga pagbalik sang mandatory nga paghanas militar (ROTC) dapat iangut sa paghimakas batuk sa terorismo sang estado paagi sa pagbuyagyag sa mga kampus sang malala nga abuso sang militar kag mga krimen sang AFP kag PNP sa kasyudaran kag kaumhan.

Dapat ubos-ikasarang nga pataason sang Partido ang lebel sang rebolusyonaryo nga kahublagan masa sa mga syudad paagi sa pagpamuno kag pagpauswag sang mga pang-ekonomya kag demokratikong paghimakas sang nagkalainlain nga sektor. Dapat naton nga pataason ang pangpulitika nga kamuklatan sang masa sa pagbuyagyag sa imperyalistang ugat sang mga isyu kag problema nga ginaatubang nila sa adlaw-adlaw. Dapat naton hatagan-pagtamod ang pagpauswag sang malambo nga hublag sa pag-organisa kag pagpahulag sang mga mamumugon sa ila paghimakas para sa dugang nga suhol, kasiguruhan sa trabaho kag pagsakdag sa kinamatarung sang unyon. Dapat buligan nga papagsikon ang militanteng kahublagan masa sang pamatan-on kag mga estudyante nga nagapakigbato para sa ila demokratiko nga kinamatarung, nagahatag sang aktibong suporta sa paghimakas sang masang anakbalhas, kag nagapalanog sa handum para sa pungsodnon nga demokrasya.

Dapat pataason sang Partido ang lebel sang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kaumhan. Dapat pahulagon ang mga pwersa sini, sang BHB kag iban pang organisasyong masa, para isulong ang hublag sa reporma sa duta, labina sa matawo nga lugar. Dapat nila nga batuan ang pagsulod kag pagpalapad sang mga operasyon mina, plantasyon, imprastruktura, real estate, ekoturismo kag proyekto sa enerhiya nga nagapang-agaw sa duta pang-agrikultura kag dutang ansestral, kag nagresulta sa pangmalawigan nga pagkawasak sang pangabuhian sang mga mangunguma kag sang kapalibutan. Dapat tukuron sa mga syudad kag sentrong banwa ang malapad nga alyansa nga nagasuporta sa paghimakas sang mga mangunguma kag pungsodnon nga minorya.

Dapat ubos-ikasarang nga pabaskugon sang Partido ang rebolusyonaryong hublag sang migranteng Pilipino sa luwas sang pungsod. Dapat naton nga pauswagon ang malapit nga relasyon sa mga komunidad nga Pilipino kag ila mga organisasyon kag tukuron ang ila rebolusyonaryo nga mga organisasyon para iduso ang ila demokratikong demanda bilang mga mamumugon kag mga may gamay nga kita, ibuyagyag kag batuan ang polisiya nga labor-export, kag iangut ang ila mga paghimakas sa anti-imperyalista, antipyudal kag anti-pasistang mga paghimakas sa inang banwa.

Dapat hingalitan sang Partido ang paborableng internasyunal nga sitwasyon para magbulig sa pagpauswag sang anti-imperyalista kag proletaryado nga mga pwersa sa bilog nga kalibutan. Dapat kita makipag-angut sa mga progresibo kag rebolusyonaryong pwersa, hublag kag estado, maglunsar sang komun nga paghimakas batuk sa neoliberal nga mga polisiya pang-ekonomya, kag batuk sa pag-alagwa sang pasismo kag inter-imperyalistang mga gera. Dapat magpaabot kita sang suporta pangpulitika kag materyal sa mga demokratikong paghimakas sang mga mamumugon kag masang anakbalhas sa nagkalainlain nga mga pungsod, samtang ginakuha man naton ang pagpakig-isa kag suporta para sa rebolusyong Pilipino.

Dapat ganyaton kag buligan ang pagtukod sang mga Marxista-Leninista-Maoista nga komunistang partido sa bilog nga kalibutan. Dapat padayon naton nga iplastar ang aton pag-analisa sa importante nga internasyunal nga mga isyu kag sakdagon ang aton linya batuk sa modernong rebisyunismo. Dapat padayon naton nga sakdagon ang pagka-ululutod kag pagpakigbuligay sa mga partidong Marxista-Leninista, kag ganyaton ang mga halambalanon nga bilateral kag konsultasyon multilateral sa ila para magserbi nga alagyan sang bayluhanay sang ideya kag inagihan, kag pagpanday sang iban pang pamaagi sang pagbuligay kag kooperasyon.

Bangud malala nga pag-antus sang pumuluyong Pilipino sa atubang sang malala nga pagtibusok sang krisis sa ekonomya, nagalala nga imperyalistang pagpasilabot kag pagpamigos, kag ginpasingki nga paggamit sang terorismo sang estado para ipabilin ang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga katilingban, wala sang iban nga mapilian ang pumuluyong Pilipino kundi ang maglunsar sang rebolusyonaryong paghimakas para isulong ang ila mga handum para sa tunay nga pungsodnon nga kahilwayan kag lubos nga demokrasya.

Bug-os ang pagsalig sang Komite Sentral nga sa nagaluntad nga mga kundisyon sang krisis kag pangkatilingban nga kagamo, kag sa wala sang pagpang-alang-alang nga dedikasyon sang mga kadre sini, maagum sang Partido Komunista ng Pilipinas ang indi malabawan nga kusog, mapamunuan ang rebolusyonaryong hublag sa Pilipinas sa dalan sang sige-sige nga pagsulong sa palaabuton nga mga tuig, kag mag-agum sang mas dalagku nga mga kadalag-an sangsa nagligad.

Maghiliusa kag batuan ang kontra-pumuluyo, papet kag pasistang rehimeng US-Marcos!

Ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo!

Maghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya!

Isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!

Isulong ang malawigan nga inaway banwa!

Mabuhi ang pumuluyong Pilipino!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang dungganon nga handumanan ni Ka Jose Maria Sison!

Itib-ong ang Marxismo-Leninismo-Maoismo!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Konsolidahon kag labing palig-unon ang Partido! Paslawon ang kontra-rebolusyonaryong gera kag terorismo sang estado sang rehimeng US-Marcos! Kumprehensibo nga isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!