Konsolidahon ug dugang palig-onon ang Partido! Pakyason ang kontra-rebolusyonaryong gubat ug terorismo sa estado sa rehimeng US-Marcos! Kumprehensibong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishHiligaynonPilipino

Gipaabot sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang labing mainiton nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang kadre sa Partido, mga rebolusyonaryong pwersa, higala ug kaalyado sa Partido, sa okasyon sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Partido sa teoretikanhong basehan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Atong saulugon karong adlawa ang dagkung mga kalampusan sa Partido sa miaging lima ka dekada sa pagpangulo sa demokratikong rebolusyon sa katawhan ug pag-asdang sa tinguha sa katawhang Pilipino alang sa kagawasan ug demokrasya. Sa samang higayon, atong timbangon ang atong kusog ug kritikal nga aseson ang atong mga kasaypanan ug mga kahuyangan aron malapag ang atong plano sa paglihok aron makaabante ug makakab-ot og mas dagkung mga kadaugan sa umaabot nga mga tuig.

Niining adlawa, atong gihatag ang talagsaong pasidungog kang Ka Jose Maria Sison (Amado Guerrero), founding chairman sa Komite Sentral sa PKP, nga sa lalum ug hugot nga pagsabot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo iyang nagiyahan sa Partido gikan sa pagsugod, kalinghod ug paglambo. Gibilin kanato ni Ka Joma ang usa ka kaban sa bahandi sa Marxista-Leninista-Maoistang sinulat diin ang iyang imortal nga rebolusyonaryong diwa molungtad sa kahangturan aron giyahan ang sunod nga henerasyon sa mga kadre sa Partido sa mas taas pang ang-ang.

Pinakataas nga pasidungog ang gitugyan sa Partido sa tanang bayani ug martir sa katawhang Pilipino, lakip na ang mga myembro sa Komite Sentral, Political Bureau ug Executive Committee niini, ingonman sa mga kadre, Pulang manggugubat ug aktibistang masa, nga naghatag sa kinatas-ang sakripisyo samtang nag-alagad sa katawhan ug nakigbisog alang sa nasudnon demokratikong kawsa. Sa samang higayon, atong gipasidunggan ang mga rebolusyonaryong masa, mga aktibista sa mga organisasyong masa, mga Pulang manggugubat, mga organisador ug kadre sa Partido nga padayong nanglimbasog sa rebolusyonaryong dalan bisan pa sa tanang kalisdanan ug sakripisyo ilabina atubangan sa gipakusog nga kampanya sa pasistang terorismo nga gihulhugan sa imperyalismong US.

Nag-atubang kita sa nagkagrabeng krisis sa reaksyunaryong nagharing sistema sa nasud ug tibuok kalibutan, nga naghulagway sa maluntarong istagnasyon ug pagtiurok sa ekonomiya, nagkagrabeng kahimtang sa katilingban, paggrabe sa pasismo ug terorismo sa estado ug nagkadaghang hulga sa inter-imperyalistang gubat. Gimugna sa krisis ang hilabihan ka paborableng mga kundisyon aron pangulohan sa proletaryado ang katawhan ug iasdang ang rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan.

Padayong nagkagrabe ang krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista. Mius-us ang ekonomiya sa US ug sa uban pang nag-unang kapitalistang mga nasud padulong sa bag-ong bwelo sa resesyon nga gikabalak-ang molamoy sa daghang mga nasud. Nabutyag ang dunot nga lintunganay sa kapitalistang sistema ug nagresulta sa malukpanong kadaut ug pag-antus sa proletaryado ug katawhan. Nagkakusog ang mga pasistang pwersa aron atakehon ug pakgangon ang pagpangulo sa proletaryado. Nagkagrabe ang inter-imperyalistang kontradiksyon ug panagbangi. Aron pugngan ang estratehikong pag-us-us niini, labaw nga nahimong utok-pulbura ang imperyalismong US ug ginatukmod ang ubang mga imperyalistang gahum nga mahimong mas agresibo sa militar. Misangpot kini sa gubat sa Ukraine ug nagpadaku sa hulga sa direktang inter-imperyalistang gubat o gubat sa kalibutan.

Padayon nga nag-antus ang katawhang Pilipino sa nagkahugot nga gunit sa imperyalismong US, ug sa pagpakaitoy sa rehimeng Marcos sa dikta ug interes sa Pentagon, langyawng bangko, ug korporasyong multinasyunal.

Nagkagrabe ang krisis sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema, nga naghulagway sa kaylap nga pagkaguba sa pwersa sa produksyon, ug grabeng pag-us-us sa sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa mayorya sa katawhang Pilipino. Ang pagsaka sa gahum sa gikasilagang pundok Marcos-Duterte, nga kaylap nga giilang dili lehitimo tungod sa malukpanong elektronikong pagpanglimbong sa eleksyon niadtong Mayo 2022 , nagtimaan sa dugang nga pagkadunot sa nagharing pulitikanhong sistema.

Padayon niining ginapatuman ang mas nagkabangis nga gubat pagpanumpo, gamit ang pinakagrabeng porma sa pasistang terorismo aron hadlukon ang lapad nga masa sa katawhan. Apan labaw pa hinuong natukmod ang mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang hut-ong dinaugdaug nga mosukol ug depensahan ang ilang mga katungod ug interes. Labaw nga mitataw ang pagkamakatarunganon, kapanginahanglanon ug pagkahinanali sa paglunsad sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan.

Padayong nagpursige ang mga kadre ug aktibista sa Partido sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa paglunsad og malungtarong gubat sa katawhan aron liyukan ang kasyudaran gikan sa kabanikanhan, ug pag-asdang sa kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan. Sa miaging mga tuig, aduna kitay dakung nakab-ot sa lain-laing natad sa gimbuhaton. Apan, nakahiagum usab ang rebolusyonaryong kalihukan og mga kapildihan ug kapakyasan sa nagkalain-laing natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton tungod sa suhetibismo, pangsulod nga mga kahuyangan ug mga kasaypanan, samtang ginaatubang niini ang nagkakusog nga estratehikong opensiba sa kaaway sa miaging lima ka tuig.

Sa giya Marxismo-Leninismo-Maoismo, wala matay-og ang Partido sa maong mga kapakyasan. Determinado kining patigbabawan ang tanang kahuyangan, tul-iron ang mga kasaypanan, magkonsolida ug magpakusog, aron magsilbing bag-as nga nangulo sa katawhang Pilipino sa ilang pakigbisog aron pukanon ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo ug kab-oton ang nasudnong kagawasan ug demokrasya sa katawhan.

Migrabe ang mga kontradiksyon sa pag-us-us sa bag-ong hugna sa krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista

Subling nahagba ang pangkalibutang sistemang kapitalista, human sa mubong yugto sa temporaryong paglapad sa miaging tuig sunod sa pangkalibutang resesyon niadtong 2020 sa panahon sa pandemyang Covid-19. Nahitabo kini wala pay usa ka tuig human nga gitagna sa International Monetary Fund nga molambo ang ekonomiya sa 2022 ug sa mosunod nga mga tuig. Gipagrabe sa kapitalistang krisis ang tanang porma sa pagpangdaugdaug ug pagpanghimulos, gipalalum ang inter-imperyalistang panagbangi, gipagrabe ang kontradiksyon sa hut-ong ug nagmugna og mga kundisyon alang sa rebolusyonaryong pagsukol.

Ginasulti nga ang bag-ohay nga pagtiurok sa ekonomiya resulta lamang sa taas nga implasyon tungod sa pagsaka sa presyo sa lana ug ang mga aftershocks o epekto sa mga lockdown niadtong pandemya nga miguba pangkalibutang suplay. Sa tinuud, kini pagpadayon sa malungtarong istagnasyon sa sistemang kapitalista sa tibuok kalibutan nga nagsugod niadto pang pangkalibutang krisis sa pinansya niadtong 2008, halos 15 ka tuig ang milabay. Temporaryo lang kining nahunong dihang mibalik lagsik ang mga ekonomiya sa katapusang kwarto sa 2020 tungod sa dagkung pautang, human ang resesyon nga may kalabutan sa pandemya sa sayong bahin sa maong tuig. Bisan ang mga burges nga ekonomista nakamugna og terminong “permacrisis” aron ihulagway ang kinatibuk-ang istagnasyon ug ang paghuyang sa pangkalibutang ekonomiya nga nag-atubang sa krisis sa pagkaon ug enerhiya, mga gubat ug panagbangi, ug kagubot sa pinansya.

Ang kalibutanong sistemang kapitalista anaa sa tungatunga sa pinakadakung bula sa pinansya sa kasaysayan sa kalibutan. Mikabat sa $290 trilyon ang kinatibuk-ang pangkalibutang utang pangpubliko ug pribado sa ikatulong kwarter sa tuig, katugbang sa 343% sa pangkalibutang produksyon. Sukad nga mihaguros ang pandemya, walay kaparehas ang pasaka sa utang ug misangko og kapin 360% sa GDP sa 2020 ug $303 trilyon sa 2021. Ang bag-ohay lang nga pag-us-us nagsumikad sa pagkusog sa dolyar sa US nga hinungdan aron ipakitang mas gamay ang mga dili dolyar nga utang, ug sa pagtaas sa tantos sa interes nga nagkibhang sa bag-ong pagpangutang.

Ang mga global bond ug treasuries nga ginaila isip luwas nga pamuhunan nag-antus usab sa wala sukad hipalgi nga kalisngaw. Ang merkado sa mga global bonds mihagba ngadto sa 11% o $ 2.6 trilyon—kini ang labing grabe sukad sa krisis sa pinansya niadtong 2008. Patung-patong ang mga pagkalugi gumikan sa agresibong pagtaas sa tantos sa interes sa mga bangko sentral. Mihagba karon og kapin 24% ang long-term treasuries sa US, sa wala pa matapos ang tuig. Nakahiagum usab og grabeng pagkalugi sukad 2008 ang stock markets sa tibuok kalibutan kung asa mihagba og 20% ang kantidad karong tuiga. Mograbe pa ang paghuyang ug pagkalugi sa 2023 kadungan sa pagkagrabe sa ekonomiya.

Gidahum sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD nga matunga ang paglambo sa pangkalibutang ekonomiya gikan 6% niadtong 2021 ngadto sa 3.1% na lang karong tuiga, ug mous-us pa ngadto sa 2.2% sa 2023. Mopaingon na sa resesyon ang mga nag-unang kapitalistang mga nasud human ang paspas nga pagsaka sa tantos sa interes ug pagpahugot sa monetary policy aron makontrol ang implasyon. Nagresulta kini sa paghinay sa produksyon, dinaghang pagpanangtang ug disempleyo, ug pagdaut sa kinabuhi ug panginabuhian sa minilyong katawhan. Moapekto kini sa ubang mga nasud nga nahigot sa pangkalibutanong produksyon sa mga multinasyunal nga korporasyon nga, human sa pipila ka dekada sa globalisasyon, naglangkub sa mayorya sa nasud sa tibuok kalibutan.

Kining mga pagtaas sa interes ug ang gibunga niining resesyon ug paghinay sa produksyon magresulta sa mas daghang krisis sa pautang ug pagbayad-utang, mopasamot sa pagkalugi sa produksyon ug dis-empleyo, ug labaw pang magpagrabe sa kapobrehon ug kawalay kaangayan. Pagrabehon niini nga mga kahimtang ang kahuyang ug mopalalum sa ekonomikanhong istagnasyon.

Mihunong ang paglambo sa ekonomiya sa US gikan sa unang katunga sa tuig, ug mopaingonay na sa resesyon sa sunod tuig human gisugdan sa Federal Reserve ang pagpataas sa interest rates sugod sa tunga-tunga sa tuig nga mipugong sa produksyon. Upat ka pilo nga mas daku ang pagpanangtang sa trabaho karong tuiga kaysa niadtong miaging tuig sa sektor sa teknolohiya, sakyanan, panglawas, mga bangko, retail (pagbaligya) ug serbisyo. Sa pagkakaron, nagbaguod kini sa higanteng utang nga kapin sa $31 trilyon. Miabot og 16% ang tinuod nga tantos sa implasyon, dili 7%. Adunay pipila ka mga tig-analisa nga nagtuong mas grabe pa kaysa niadtong 1788 ang abtong pagkahagba sa bono, nga sa pagkakaron usa ka bula sa pinansya nga 40 ka pilo nga mas daku kay sa stock market. Adunay dakung posibilidad sa usa ka “Greater Depression” atubangan sa pag-us-us sa real estate ug pagsaka ngadto sa 700% sa foreclosures gikan sa miaging tuig. Gilauman nga mosamot pa ang maong mga paktor sa umaabot nga mga bulan.

Ang ekonomiya sa China, nga dugay nang giila nga makina sa pag-uswag sa ekonomiya sa kalibutan, padayong gitay-og sa nagkadakung krisis sa pinansya gumikan sa taas kaayong lebel sa utang ug dili mabayarang utang sa real estate ug banko, pag-us-us sa konstruksyon ug paghinay sa produksyon. Nahagba ang merkado sa real estate nga adunay kapin 90 milyon nga bakanteng kondominyum. Mihinay ang konstruksyon sa imprastraktura sa sulod ug gawas sa China. Mihagba ang retail sales. Gilaumang moubos sa kapin 3% ang pagtubo sa ekonomiya karong tuiga, kini ang pinakaubos sukad niadtong dekada 1970. Mikunhod ang eksport sa China ug gilaumang mohagba pa ngadto sa 3-5% (gikan sa 29.8% sa miaging tuig) taliwala sa mga hulga sa resesyon sa US ug Europe, nga mobira usab sa daghang mga nasud nga nahigot sa produksyon sa China.

Ang pag-uswag sa ekonomiya sa mga nasud sa European gilaumang mohagba sa 0.3% sa sunod tuig ug maglunang sa resesyon ang daghang mga nasud. Gitay-og sa istagplasyon ang UK, nga anaa na sa usa ka ekonomiya ug gilaumang dili pa makabangon sa ulahing bahin sa 2024. Gilaumang mokunhod og 4.5% ang ekonomiya sa Russia sa sunod tuig, ug ang Germany og 0.7%, samtang ang France gilaumanng mokunhod og dyutay 0.8%. Daghang nangunang mga nasud sa Europe ang nag-antus sa gipahamtang sa US nga mga sangsyon batok sa natural gas sa Russia nga nag-obliga kanila nga mopalit og mas mahal nga natural gas gikan sa US. Nanangtang og mga trabahante o nag-undang sa pagdawat og bag-ong trabahante ang mga kumpanya sa Europe (sa industriya, teknolohiya, transportasyon, pagkaon, retail/binuuk, bangko ug uban pa).

Gikatakda usab nga mahagbong sa resesyon ang Japan sa katapusan sa tuig ug gilaumang magpabiling bangkrap sa sunod tuig. Ang produksyon gibira sa taas nga depisit sa pamatigayon uban ang hinay nga pag-uswag sa mga eksport taliwala sa pagkunhod sa panginahanglan, paspas nga pagkunhod sa yen batok sa dolyar, ug taas nga rekord sa implasyon.

Nag-antus ang kadaghanan sa mga dili lambo o atrasadong mga ekonomiya sa grabeng implasyon, disempleyo, pagkunhod sa bili sa kwarta tungod sa duso sa US nga pakusgon ang dolyar, nga nagresulta sa grabeng pagtaas sa mga galastuhon sa pagkaon ug uban pang mga import, pag-ubos sa direktang langyawng pamuhunan, ug makanunayong depisito sa pamatigayon. Gipulbos ang maong mga nasud sa deka-dekada nang neoliberalisasyon nga gipahamtang aron tugutan ang walay pugong nga imperyalistang pagpangawkaw nga nagresulta sa halapad nga pagkaguba sa mga produktibong pwersa ug ekonomikanhong rekurso. Nasakpan sila sa nagkagrabeng krisis sa utang, nabug-atan sa pagbayad sa utang. Adunay halos 60% sa labing kabus nga nasud nga adunay taas nga risgong dili makabayad sa utang o naglunang sa grabeng kalisud. Niining Oktubre, mihagba ang ekonomiya sa Sri Lanka tungod sa kabug-at sa dili mabayrang langyawng utang.

Sa uyok sa nagkagrabeng krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista mao ang krisis sa sobrang produksyon. Adunay sobrang suplay sa mga nag-unang palaliton sama sa lana, semiconductor, produktong elektroniko, puthaw, gamit sa konstruksyon, sakyanan, produktong agrikultural ug uban pa. Ang paspas nga pagtaas sa mga kapasidad sa produksyon (pinaagi sa paggamit sa mga kompyuter, robotics, artificial intelligence ug uban pang mga teknolohiya) ug ang dungan nga pagsaka sa fixed capital (kapital para sa mga makina), kakumbina ang pagbaha merkado ug wala mahaling imbentaryo maoy hinungdan sa pag-ubos sa tantos sa ganansya, pagkaguba sa produksyon ug pagkabangkrap. Gigamit ang sobrang aron maghimo og serye sa mga bula sa pinansya, nga misangpot sa dugang konsentrasyon sa kapital sa kamot sa pipila ka mga oligarkiya sa pinansya.

Ang krisis sa kapitalistang sistema nagresulta sa mas paspas nga akumulasyon sa kapital ug bahandi sa kamot sa pipila ka monopolyo kapitalista, ug padayong mitaas ang kawalay kaangayan sa ekonomiya, hut-ong ug nasud. Sa milabayng mga bulan, gipatas-an sa mga monopolyong kumpanya sa lana ug mga espekulador sa pinansya ang presyo sa lana nga nagtugot kanila nga mohakop og wala hitupnging ganansya. Atol sa pandemya, usa ka bilyunaryo ang mitumaw matag 30 oras, samtang usa ka milyon nga mga tawo ang nahagbong sa grabeng kalisud tungod sa pagkawala sa kita, trabaho ug pagtaas sa gasto sa panginabuhi. Sa samang yugto, midoble ang bahandi sa napulo ka labing adunahang bilyunaryo, samtang mius-us ang kita sa 99% sa populasyon sa kalibutan. Sa 2,700 ka bilyunaryo, kapin 70% niini naggikan lamang sa napulo ka nasud, nagkontrol sa mas daghang bahandi kaysa 4.6 bilyon katawhan o 60% sa populasyon sa kalibutan.

Taliwala sa nagkagrabeng kalibutanong krisis sa ekonomiya, atong nakita ang paglalum ug pagkusog sa upat ka dagkung kontradiksyon sa kalibutan, nga mao ang panagbangi tali sa mga monopolyo kapitalista ug mga mamumuo sa mga imperyalistang nasud, tali sa mga imperyalistang nasud, tali sa mga imperyalistang gahum ug mga dinaugdaug nga katawhang ug kanasuran, ug tali sa mga imperyalistang nasud ug mga nasud nga nagduso sa nasudnong kagawasan ug sosyalistang pangandoy.

Padayon nga nagkakusog ang pakigbisog sa mga mamumuo sa US, UK ug uban pang imperyalistang nasud taliwala sa pagtaas sa gasto sa panginabuhi ug ubos nga suhulan. Nagkakusog ang pag-organisa sa mga unyon sa US lakip ang mga natukod sa dagkung mga korporasyon (Amazon, Starbucks, Apple, Google, Verizon ug uban pa). Naglunsad og dagkung mga welga ug demonstrasyon ang mga mamumuo aron iasdang ang ginapangayong usbaw sa suhulan ug mas maayong kondisyon sa pagtrabaho. Miulbo kini sa tibuok Europe lakip ang nasudnong welga sa mga mamumuo sa transportasyon ug tugpahanan sa France, Spain, Belgium ug uban pa. Karong Disyembre, ginatay-og ang UK sa mga welga sa mga mamumuo sa daghang mga industriya ug serbisyo, ang pinakadaku sa milabayng tulo ka dekada.

Ang kapakyasan sa mga monopolyo kapitalista nga sulbaron ang nagkagrabeng krisis sa mga imperyalistang estado nagpakusog sa mga pasistang grupo nga nagpasiugda sa ultra-nasyunalismo, panatismo sa relihiyon ug anti-komunismo. Gipondohan, giorganisa ug giaghat sa mga monopolyong kapitalista ang maong mga pasista aron pahanapo ang mga ugat sa kapitalistang krisis sa ekonomiya, pagmugna og katilingbanon ug pulitikanhong kagubot aron ipaling ang atensyon ug kusog sa katawhan sa panagbangi sa hut-ong. Ginasumpo nila ang makihut-ong nga pagpangulo sa proletaryado, ug ginasupak ang pagkusog sa anti-imperyalista, demokratiko ug sosyalistang kalihukan ug tinguha. Katungdanan sa mga rebolusyonaryong proletaryong pwersa ug sa ilang partido nga malukpanong abton ang mga mamumuo, magpahigayon og kaylap nga edukasyon aron sa pagbansay sa liboan ka proletaryong kadre, aron pangulohan ang minilyong mamumuo. Kinahanglang giyahan ang ilang mga pakigbisog alang sa demokratikong reporma padulong sa dalan sa sosyalistang rebolusyon.

Ang pagsukol sa hut-ong mamumuo sa mga imperyalistang nasud batok sa nagkagrabeng porma sa pagpahimulos ug panaugdaug nagtakda og mga limitasyon sa pagpalapad sa kapital nga mahakop sa mga monopolyong kapitalista sa ilang mga nasud. Kung mas daku ang pagsukol sa mamumuo sa mga imperyalistang nasud, labaw nga mangita ang mga monopolyong kapitalista og mas lapad nga natad sa gawas sa nasud aron ipatuman ang kapitalistang pagpahimulos ug pagpangawkaw aron hulipan ang ilang kawalay katagbawan alang sa kapitalistang ekspansyon ug kauhaw sa superganansya.

Nagkainit ang inter-imperyalistang panagbangi ug gubat, atubangan sa duso sa mga imperyalistang gahum nga panalipdan ug palapdon ang ilang pangkalibutang natad sa impluwensya ug pamuhunan. Sa kasamtangan, ang imperyalismong US ang nag-unang tighulhog og gubat sa walay hunong nga pagduso hegemonya niini sa kalibutan. Migamit ang US og militarista ug agresibong mga paagi aron pugngan ang paglambo ug paglapad sa mga imperyalistang karibal niining China ug Russia.

Ang gubat sa Ukraine mao ang resulta sa walay hunong nga agresyon sa US ug NATO aron palapdon ang alyansang militar niini sukad 1991 pinaagi sa paglunsad og mga gubat agresyon sa mga teritoryo sa Eastern Europe nga kanhing myembro sa Warsaw Pact, nga lapas sa Minsk agreement niadtong 1991. Ang armadong pag-atake sa Russia batok sa Ukraine nga nagsugod niadtong Pebrero adunay deklarasyon sa pagpahunong sa dugang nga ekspansyon sa NATO aron ipamyembro ang Ukraine ug pagdepensa sa populasyong Russia sa rehiyon sa Donbass nga gipailalum sa walay hunong nga pagpanganyon sa mga pwersa sa Ukraine nga gisuportahan sa US. Ang makanunayong interbensyon sa US ug NATO ug pagbubo sa halos walay kinutubang gidaghanon sa mga armas ug pondo ngadto sa Ukraine aron atakehon ang Russia nagpalugway sa gubat ug nagtukmod sa Russia nga ibutang sa maximum alert ang iyang mga armas nukleyar. Nagdeploy na ang US og mga tropa sa Poland nga andam sa higayong mograbe ang direktang pakiggubat sa Russia. Kusganong nagpadayag ang mga upisyal sa US sa katuyoang “estratehikong paluyahon” ang Russia ug siak-siakon kini.

Samtang nakiggubat sa Ukraine, padayon nga mikusog ang pagpanulsol ug pagpanghagit sa imperyalismong US sa China, ug pagsugnod sa isyu sa soberanya sa China sa Taiwan. Sa duso sa US, gipagawas sa NATO ang “estratehikong panglantaw” niini nga nagsaway sa China sa “pagka-mapugsanon” ug gideklara kining “sistematikong hulga” sa seguridad sa NATO. Gigambalay sa “Indo-Pacific Strategy” sa US Pentagon ang plano niining liyukan ang China pinaagi sa mga alyansang militar sama sa AUKUS (Australia-United Kingdom-US) ug ang Quad (Quadrilateral Security Dialogue uban ang Japan, India ug UK). Nagmuntar kini og mga misayl sa mga base militar niini sa Japan, South Korea, Singapore ug Pilipinas. Laraw niining kontrolon ang “first-island chain” pinaagi sa pagpalig-on sa presensya niini sa Sea of Japan, Taiwan Strait ug sa kasadpan ug sidlakang kadagatan sa Pilipinas.

Ang pagduso ngadto sa direktang inter-imperyalistang gubat gipugngan sa mga limitasyon sa imperyalistang gahum sa US, sama sa mga kontradiksyon sulod sa NATO ug sa panagsagol sa mga magkaaway nga imperyalistang gahum ug mga independyente ug kontra-gubat nga mga estado sa UN ug uban pang internasyunal nga asosasyon ug komperensya sa mga estado. Ang agresibong pagduso sa US sa mga kaalyado niini sa NATO nga magbubo og ayudang militar sa Ukraine, aron putlon ang dagan sa natural gas sa Russia sa Europe, ug ang pag-import na hinuon og mahal nga gas gikan sa US miresulta sa lalum nga kalagot sa Germany, France, UK ug ubang kanasuran. Napakyas ang mga sangsyon nga gipahamtang sa US batok sa lana gikan sa Russia tungod kay gibalewala kini sa kadaghanan sa mga nasud sa tibuok kalibutan. Samtang ginapalig-on sa US ang relasyong militar sa India, nagdumili ang naulahi nga kundenahon ang pag-atake sa Russia sa Ukraine, ug sa karon 20% sa lana ang ginapalit niini sa Russia.

Nagkakusog ang retorika sa mga upisyal sa gubyerno sa US kabahin sa “decoupling” (pagbulag) ug pagpahamtang og mga restriksyon ug mas taas nga taripa sa mga import gikan sa China. Apan, ang “decoupling” ginasugat sa nagkakusog nga panginahanglan alang sa usa ka multipolar nga kalibutan ug pagsalikway sa hegemonya sa US, ug praktikal nga mga paningkamot aron tukuron ang internasyunal nga pagtinabangay ug mga pamatigayong wala nakahikot sa dolyar sa US.

Nangahas ang mga nasud nga sakop sa alyansang BRICS (Brazil, Russia, India, China ug South Africa) nga magsabot sa pakigpamatigayon gamit ang usa ka bag-ong internasyunal nga reserbang salaping internasyunal aron atbangan ang dolyar sa US ug ang “ special drawing rights” sa IMF isip salapi. Gitukmod sa taas nga presyo sa enerhiya ug tantos sa interes sa US ang mga nag-uswag nga ekonomiya nga moapil sa alyansang BRICS. Nagpadayag og interes sa pagsalmot ang Algeria, Bangladesh, Indonesia, Mexico, Nigeria, Sudan, Syria, Pakistan ug Venezuela. Posible usab nga magpamyembro sa BRICS + ang Argentina, Egypt, Indonesia, Kazakhstan, UAE, Saudi Arabia, Senegal, Thailand ug Turkey.

Adunay dakung ihap sa mga nasud nga nagduso sa ilang nasudnong kaugalingnan nga misukol sa mga imperyalistang restriksyon ug interbensyon, ug aktibong gipahimuslan ang inter-imperyalistang mga kontradiksyon. Ang pipila niini nga mga nasud nagpahayag sa ilang sosyalistang mga programa ug mga pangandoy. Lakip dinhi ang Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, ug Socialist Republic of Vietnam. Adunay usay gitawag og “pink tide” sa mga nasud sa Latin America nga nagpili og mga partido nga dayag nga anti-US ug kontra-neoliberal.

Kini nga mga nasud mamahimong magpalig-on nga nagkinaugalingon, makig-alyado sa usag usa kauban ang dinaugdaug nga mga katawhan ug nasud nga nakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Kinahanglang motabang ang mga proletaryong rebolusyonaryong pwersa sa pagtukod sa internasyunal nga pakighiusa niining mga nasura nga ginaila ang prinsipal nga anti-imperyalistang aspeto sa maong mga estado, bisan sa ilang pagsabot sa makihut-ong nga kinaiya ug balanse sa internal nga pwersa niini.

Padayong mikusog ang mga kontradiksyon tali sa mga imperyalistang gahum ug dinaugdaug nga katawhan ug nasud taliwala sa nagkagrabe nga katilingbanong kahimtang sa mga nasud nga gikusokuso sa kontra-nasyunal nga mga palisiya sa pamatigayon, pamuhunan, pagpanag-iya sa ekonomikanhong rekurso, ug uban pang neoliberal nga mga lakang nga gipahamtang sa mga imperyalistang bangko ug gubyerno. Migrabe ang katilingbanong kaguliyang atubangan sa pagtiurok sa kahimtang sa panginabuhi sa masang naghago ug mga hatungang sektor taliwala sa taas nga implasyon, ubos nga suhulan, malukpanong disempleyo, kanihit sa pagkaon, ug kinatibuk-ang pagkadunot sa mga produktibong pwersa.

Ispontanyong miulbo ang mga welga ug malukpanong demonstrasyon sa lain-laing mga nasud nga nagduso sa mga demokratikong reporma sama sa pagpataas sa suhulan, ug pagbatok sa imperyalistang interbensyong militar, mga gubat ug pagpanulsol og gubat. Siguradong moulbo pa ang malukpanong kaguliyang ug pulitikanhong kombulsyon sa mas daghang nasud sa umaabot nga mga tuig kadungan sa pagsukol sa lapad nga masa sa naghagong katawhan sa nagkagrabeng porma sa nasudnon ug katilingbanong pagpanglupig nga gipahamtang sa mga imperyalistang gahum. Sa duso sa nagharing imperyalista, nahimong dayag ang pasistang paghari sa mga reaksyunaryong itoy nga estado sa tinguhang sumpuon ang mga patriyotiko, demokratiko ug sosyalistang pwersa.

Ang krisis, ilabina sa atrasadong mga nasud ubos sa neokolonyal ug pasistang paghari, padayon nga nagmugna og mga kundisyon nga paborable sa paglunsad og armadong rebolusyon batok sa imperyalistang dominasyon ug pagpangdaugdaug. Ilalum sa madaugdaugon ug mapig-utong rehimen, walay laing kapilian gawas sa armadong pagsukol. Mitumaw ang mga pwersang gerilya sa nagkalain-laing nasud aron depensahan ang ilang nasudnon, pulitikanhon, katilingbanon, ekonomikanhon ug kulturanhong katungod. Padayon nga ginaasdang ang mga rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga gipangulohan sa mga partidong Marxista-Leninista-Maoista sa India, Turkey, Colombia, Peru, Pilipinas ug uban pang nasud.

Gihagit sa nagkagrabeng sosyo-ekonomikong kahimtang ug terorismo sa estado ang pagsukol sa katawhan
Paspas nga migrabe ang malungtarong krisis sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas, kadungan sa grabeng pagtiurok sa ekonomiya ug pagkadaut sa kahimtang sa panginabuhi sa dakung mayorya sa katawhan. Ang nagalungtad nga sitwasyon nagtukmod sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma ug ubos ang kinitaan nga mag-organisado at kolektibong iduso ang hinanaling mga demokratikong reporma ilalum sa neokolonyal nga estado.

Gipangulohan karon ang nagharing sistema sa mga Marcos, ang labing gikasilagang pundok sa mga kawatan. Ilalum ni Marcos Jr, labaw nga dili matubag ang mga panginahanglan sa katawhan. Naghulma kini og mga ilusyon sa reporma ug naggamit og pasistang pagpanumpo aron ipabilin ang nagharing sistema. Sa ingon, labaw nga nahimong abli ang katawhan sa rebolusyonaryong propaganda ug pabor nga molihok, mag-organisa ug maglunsad og mga pangmasang pakigbisog.

Ang pagbalik sa gahum sa dinastiyang Marcos tataw nga timailhan sa lalum kaayong kadunot sa nagharing sistema. Human mapalagpot sa ilang diktaduryang paghari niadtong 1986 atubangan sa malukpanong kasuko sa katawhan walay kaparehas nga korapsyon, pagpangawkaw ug pag-abuso sa tawhanong katungod, gihatag kagawasan sa pulitika ug ekonomiya ang pamilyang Marcos sa misunod nga mga rehimen, sa laraw sa US nga hapsayon ang mga lokal nga nagharing hut-ong.

Lapad ang pag-ilang dili lehitimo ang kasamtangang rehimen ni Ferdinand Marcos Jr tungod sa pag-angkon sa pulitikanhong gahum pinaagi sa elektronikong pagpanikas, malukpanong paghikaw sa katungod nga mga makabotar, pagpamalit og boto, ug pagpamugos sa mga ahente sa estado sa eleksyong Mayo 2022, sa pakigkunsabuhay sa kanhing nagharing rehimeng Duterte.

Miyukbo ang rehimeng Marcos pareho sa imperyalistang US ug China sa kaalautan sa katawhang Pilipino ug sa soberanya sa nasud. Ingonman, tin-aw nga gideklara ni Marcos ang iyang pagkamaunongon sa US sa dihang giaanunsyo niya niadtong Nobyembre nga iyang gitugutan ang US nga magtukod og lima ka base militar, dugang sa naglungtad na nga lima ka pasilidad militar sa US ubos sa EDCA, isip kabahin sa pagpakusog sa US batok sa China.

Ang nagharing reaksyunaryong estado usa ka neokolonyal nga estado sa US. Nagpabiling nag-unang imperyalistang gahum ang gubyernong US sa nasud, gunit ang AFP isip nag-unang haligi sa dominasyon niini, ug ang mga burukrata kapitalistang nagsalig sa gahum sa US ug naghari sa kabubut-on sa ilang imperyalistang amo. Adunay pribilihiyo ang militar sa Amerika sa Pilipinas ilalum sa Mutual Defense Treaty ug uban pang dili patas nga mga kasabutang militar. Ang mga himan ug personahe sa militar niini estratehikong nakapakat ug nakapusisyon sa mga importanteng kampo ug pasilidad sa AFP sa tibuok nasud.

Mitumaw ang China isip usa ka imperyalistang nasud apan nagpabiling layong sekondaryang gahum sa Pilipinas. Sa milabayng pipila ka dekada, ang mga monopolyo kapitalista sa China nakigkunsabo sa imperyalismong US ug nakigbahin sa liberalisadong mga palisiya sa pamatigayon ug pamuhunan sa Pilipinas. Dakung kantidad ang gibubu niini sa mina, ingonman sa semiprocessing (packaging ug testing) sa mga produktong electroniko nga nagkinahanglan og dakung kusog-pamuo. Nanghinambog ang China sa presensyang militar niini sa West Philippine Sea pinaagi sa mga pasilidad militar niini nga gitukod sa giangkon niining artipisyal nga isla sulod sa teritoryong pangdagat sa Pilipinas nga naglapas sa soberanya sa nasud.

Padayon nga migrabe ang ekonomiya ug kahimtangan sa katawhang Pilipino ilalum sa rehimeng Marcos. Napuliki si Marcos Jr sa paglulinghayaw sa gawas sa nasud, pagpanindot sa imahe sa iyang tiranong amahan, ug pagsiguro sa iyang kinawat. Wala siyay gitanyag nga bag-ong solusyon aron usabon ang pag-us-us sa ekonomiya sa Pilipinas. Ang iyang deklarasyon nga “todong ablihan ang mga pultahan” nagpasabot lamang sa pagpadayon sa neoliberal nga palisiya sa ekonomiya nga pabor sa mga langyawng kapitalistang mamumuhunan lakip ang pagkibhang og pagluwas kanila sa buhis, ubos nga suhulan sa mga mamumuo, pagsumpo sa mga unyon ug welga, ug uban pang mga pabor.

Ang gipanghinambog ni Marcos nga mga saad sa pagbangon sa ekonomiya pinaagi sa pagpadaku sa langyawng pamuhunan hingpit nga sukwahi sa pangkalibutanong paghinay sa ekonomiya taliwala sa kaylap nga resesyon sa mga nag-unang imperyalistang nasud, pagkunhod sa demand alang sa giasembol nga mga palaliton (partikular ang mga semiconductor), taas nga gasto sa gasolina ug uban pang mga hinungdan. Padayon ang pagkunhod sa produksyon sa manupaktura nga gipatataw sa pagsira sa mga pabrika sa panapton tungod sa grabeng pagkunhod sa demand sa US ug uban pang mga nasud. Gani, nagkagamay ang kantidad sa bag-ong direktang langyawng pamuhunan sukad sa pagsugod sa tuig lakip na sa unang mga bulan ni Marcos.

Ang bag-ong mga tantos sa pagtubo sa ekonomiya daw mitaas lamang tungod sa pag-uk-uk sa ekonomiya niadtong panahon sa lockdown sa 2022-2021. Mohinay ang pag-uswag gikan sa katapusan sa tuig ug mohagba sa tibuok 2023. Walay hinungdan nga padayong molambo ang lokal nga ekonomiya. Ginabutyag sa batakang mga indikasyon ang pundamental nga kahuyang sa ekonomiya sa Pilipinas nga nagsalig sa importasyon ug nakabase sa eksport ug ang grabeng pagtiurok niini. Misaka og 54% ngadto sa $49.98 bilyon ang depisito sa pamatigayon sa nasud sulod sa unang napulo ka bulan sa tuig. Sa unang ikatulong kwarto sa 2022, midaku og halos 12 ka pilo ang depisito sa patigayon ngadto sa $7.8 bilyon kumpara sa susamang panahon sa 2021.

Sa milabayng tulo ka tuig, misaka og ₱2 trilyon kada tuig ang pangpublikong utang sa Pilipinas, ug anaa na sa ₱13.6 trilyon sukad sa Oktubre 2022. Niadto usang Oktubre, mikabat sa ₱1.1 trilyon ang depisito sa badyet sa gubyerno, nga gipugos sa pagbayad sa utang nga gitakdang moabot na og ₱1.298 trilyon (₱513 bilyon pangbayad sa interes ug laing ₱785 bilyon pangbayad sa prinsipal nga utang gawas sa badyet). Moabot og 30.9% (o ₱1.630 trilyon) sa ₱5.268 trilyon sa badyet sa 2023 ang nakagahin sa pangbayad-utang (18.65% mas taas kaysa 2022). Ang pag-us-us sa piso batok dolyar labaw pang nagpaantus sa mga Pilipino nga nabug-atan na pag-ayo sa mas taas ug mas daghang buhis aron makapatumaw og pundo nga ipangbayad sa utang sa nasud.

Walay kapares karon ang pagsalig sa nasud sa pautang nga naglimas sa kapital ug mga rekurso. Ang bayandi sa nasud gisuyop sa mga langyawng monopolyo kapitalistang mga bangko, gikawat sa dinagkung mga laraw sa korapsyon sa mga burukrata-kapitalista, ug pag-usik-usik sa pagpalit sa mga mahalon nga hinagiban ug pagbayad sa pensyon alang sa daku apan dili produktibo ug parasitikongpwersa sa militar ug pulis.

Dakung bahin sa pagpangutang ang napadulong sa grandyosong mga programa sa pangpublikong imprastraktura nga nagmugna lamang og ilusyon sa pagtubo apan, sa tinuud, walay kapuslanan sa ekonomiya nga mahimong mas produktibo ug nagkinaugalingon. Nagagamit ang maong mga proyekto sa imprastraktura sa langyawng puthaw ug ekipo gikan sa mga imperyalistang nasud nga nagpautang, nga naghatag kanila og usa ka merkado alang sa ilang sobrang kapital. Kung aduna man, nagmugna kini og pipila ka libong temporaryong mga trabaho, bugti sa labawng paglubong sa nasud sa utang, pagtagbaw sa korapsyon sa mga dagkung upisyal sa gubyerno, pagguba sa kinaiyahan ug pribatisasyon sa mga pangpublikong yutilidad.

Ang pangbayad-utang, paggasto militar, pork barrel, mga proyektong pang-imprastruktura ug uban pang dili produktibong paggasto nga giplano sa tibuok panahon sa gubyernong Marcos pagapondohan sa mga bag-ong pautang, pagdaginot sa katawhan ug pagkibhang sa gasto sa katilingbanong serbisyo. Labaw nga kulangon ang badyet sa pangpublikong edukasyon, panglawas ug pabalay. Ang pagkibhang sa buhis sa dagkung mga korporasyon ug adunahang pamilya hulipan sa dugang na usab nga pagbuhis sa kabus ug hatungang hut-ong, samtang nangulipas sa pagpahamtang og buhis sa bahandi sa mga bilyunaryo.

Paspas ng mius-us ang sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa lapad nga masa sa katawhan sulod sa tuig. Paspas nga misaka ang gasto sa panginabuhi kadungan sa pagsaka sa presyo sa gasolina, transportasyon, pagkaon ug uban pang mga batakang palaliton, edukasyon, panglawas ug uban pang serbisyo, kuryente, tubig, ug uban pang yutilidad. Dul-an sa 19 ka milyong pamilya, o pito sa napulo sa tibuok nasud, ang walay unsamang tinigom ug nagpuyo sa kakha-tuka nga kinabuhi; kini labaw pa sa tulo ka milyon kumpara sa wala pa ang lockdown sa panahon sa pandemya.

Padayong mitaas ang inadlaw-adlaw nga gasto sa panginabuhi para sa usa ka pamilya nga adunay lima ka myembro ug karon gibanabanang anaa na sa abereyds nga ₱1,140. Pinakataas na sa nasud ang ₱570 nga minimum nga suhulan sa Metro Manila apan katunga lamang kini sa abereyds sa makabuhing suhulan. Mas grabe ang kahimtang sa ubang rehiyon diin 1/3 o mas ubos pa ang minimum nga suhulan. Paspas kaayo ang pagkahagba sa sukdanan sa panginabuhi sa mga mamumuo, mag-uuma, yanong empleyado, mga gagmay ang kita, propesyunal ug minilyong walay trabaho.

Gipig-ot ang nasud sa grabeng krisis sa trabaho atubangan sa kaylap nga disempleyo ug malukpanong pagpanangtang. Kataw-anan ang ubos kaayong 4.5% nga tantos sa disempleyo sa upisyal nga estadistika nga gimadyik pinaagi sa wala pag-ihap sa labing menos 30% sa potensyal nga mamumuo isip kabahin sa pwersa sa pamuo. Kapin 40% sa mga adunay trabaho mga self-employed, dili pormal nga mga trabahante sa pamilya ug mga domestic worker, sa tinuud, wala’y mga trabaho. Ang ihap sa upisyal nga walay trabaho, dugang ang mga mamumuong dismayado (nga dili na mangitag trabaho), ug mga impormal nga mamumuo makaabot kini og 55% sa kinatibuk-ang pwersa sa pamuo. Sa tungatunga sa Setyembre ug Oktubre, hangtud 476,000 ang nawad-an og trabaho. Halos katunga niini naggikan sa sektor sa agrikultura kung asa tibuok komunidad nawad-ag panginabuhian tungod sa natural nga mga kalamidad, ingon man sa hinimo-sa-tawo nga mga kalamidad sama sa pagpangilog og yuta alang sa pagpalambo sa real estate, mga proyekto sa imprastruktura, pagpalapad sa mga operasyon sa mina, mga plantasyon, ekoturismo ug mga proyekto sa enerhiya.

Kaalyansa sa nagharing mga Marcos ang pundok sa mga Duterte, kauban ang utok-pasistang si Sara Duterte isip bise presidente. Kaalyansa usab nila ang mga Arroyo. Kung usahon, girepresentahan nila ang pinakadunot sa mga nagharing hut-ong nga notoryus sa brutal nga pagpanumpo, dinagkung korapsyon ug sobrang pagpakaitoy sa mga imperyalista. Tungod unum ka tuig lang sa poder, gipaspasan ni Marcos ang tanang paagi aron makapangurakot og daku gikan sa pondo sa estado ug pagkibhang sa mga proyektong pang-imprastruktura. Gipaspasan sa pamilyang Marcos ang pagtukod sa Maharlika Investment Corporation nga gitakdang mokontrol sa gatusan ka bilyong pondong pangpubliko aron iandam ang entablado sa malukpanong korapsyon. Pinaagi sa gahum nga ipamuhunan ang pondo bisan asa niini gustohon, nakatakdang gamiton sa mga Marcos aron paburan ang mga kroni ug aron ilusot ang kinawat nga bahandi sa mga Marcos.

Aron ipabilin ang kaugalingon sa poder, gikombina sa rehimeng US-Marcos ang pamaagi sa malukpanong pagpanglingla ug armadong pagpanumpo.

Dakung pondo ang ginabubu sa kampanyang disimpormasyon ni Marcos sa social media ug midya aron lunuron ang kritikal nga balita ug impormasyon, tuison ang kasaysayan aron tabunan ang mga krimen sa mga Marcos, magmugna og mini nga mga imahe sa kalipay, pagsalikway sa paghisgot sa katilingbanong hisgutanan sa pagtatak niini isip “propagandang komunista,” paglunsad og terrorist-labelling ug red-tagging aron ihaylo ang atensyon sa katawhan sa importanteng mga isyu, pahilumon sila, pasunudsunron silang, sapawan ang pangayo sa masa ug ilikay ang katawhan sa dalan sa kolektibong pagsukol.

Ilalum sa rehimeng US-Marcos, padayon nga gipalapad sa establisemento sa depensa ug seguridad, partikular ang Armed Forces of the Philippines (AFP), ang poder ug impluwensya niini sa burukratikong estado ug katilingban. Dayag nga ginalapas niini ang prinsipyo sa “civilian supremacy over the military” (o pagpatigbabaw sa sibilyang awtoridad sa militar), ginadirihe ug ginakontrol sa AFP pinaagi sa mga ahente niini sa National Task Force (NTF)-Elcac ang lain-laing ahensya sa estado ug yunit sa gubyerno sa ngalan sa kontra-insurhensiya.

Walay-hunong ang AFP ug NTF-Elcac sa operasyong saywar ug dayag nga disimpormasyon gamit ang armadong kusog. Padayong ginahungitan ang publiko og mga pekeng impormasyon. Kinsamang mosukwahi sa ilang mga ideya o magdumiling sundugon ang ilang mga bakak ginatatakang terorista o tigsuporta sa terorismo. Gunit nila ang dakung rekurso aron gamiton ang social media ug midya aron ipakaylap ang ilang disimpormasyon.

Ilalum ni Marcos isip commander-in-chief, padayong gipagrabe ug gipakusog sa AFP ang terorismo sa estado aron dugmukon ang tanang porma sa organisasyon ug hikawan ang katawhan sa kapasidad nga depensahan ug iasdang ang ilang mga demokratikong katungod. Gipagrabe ang pagpangatake sa mga unyon, mga organisasyon sa komunidad, asosasyon sa eskwelahan ug uban pa sa takuban sa kontra-insurhensiya.

Sukwahi sa pundamental nga mga katungod sa katawhan, gipailaum ang ilang mga organisasyon sa sarbeylans ug walay-hunong nga ginahadlok ang ilang lider ug myembro sa mga ahenteng militar nga nagapangayo og listahan sa mga myembro aron pugson silang “mosurender.” Sa kamot sa gubyerno ni Marcos, ang bag-ong balaod na SIM registration dugang sa makinarya sa paniktik sa estado.

Walay hunong ug bangis ang atake batok sa katawhan sa kabanikanhan. Sa giya sa mga tigtambag sa kontra-insurhensiya sa US, gigamit sa AFP ang barbariko apan pakyas nga taktikang “paglimas sa dagat aron makuha ang mga isda” nga gigamit sa US sa gyera sa Vietnam. Tibuok komunidad ang gipailalum sa hamlet o pagkontrol sa militar sa takuban sa mga programang “sibiko-militar” sama sa RCSP (Retooled Community Support Program). Ginakontrol ug ginamonitor ang katungod sa katawhan sa pagbyahe o pagtrabaho sa ilang umahan. Gipahamtang ang mga karpyu. Ginareyd sa mga pasistang sundalo ang mga balay atol sa kagabin-on aron ipailalum ang mga residente sa interogasyon ug intimidasyon. Ang mibalibad sa pagyukbo o makigkooperar sa militar ginapaaresto, ginatortyur ug paturagas nga ginapatay. Sukwahi sa internasyunal nga makitawhanong balaod, dayag nga ginapakita sa AFP ang terorismo sa estado sa pagpanghulog og bomba ug pagpanganyon sa palibot sa mga komunidad, umahan ug lasang nga nagbunga og grabeng kahadlok, ug pagkaguba sa panginabuhian sa masa ug sa kinaiyahan.

Ginagamit karon sa itoy sa US nga AFP ug mga upisyal pangseguridad ang linyang “estratehikong kadaugan.” Tumong niining hatagag-pangatarungan ang kapin lima ka tuig nang pag-usik-usik sa gatusan ka bilyong piso sa kwarta sa katawhan sa walay pugong niinig mga opensibang militar ug kaylap nga mga abusong militar. Kataw-anan nga ginapagawas niini sa publiko nga lima na lang daw kuno ang natarang gerilya sa BHB, ug nga 25,000 ginsakpan sa BHB ang misurender, pipila ka pilo nga mas daku sa ilang banabanan kaniatdo nga aduna lay 3,000 hangtud 4,000 ka mangugubat ang BHB. Luyo niini, padayong nangayo ang AFP ug PNP ilalum ni Marcos og mas dakung pondo aron magpalit og bomba ug bala sa kanyon ug padayong pondohan ang operasyon sa kapin 160 ka batalyon sa mga tropang pangkombat sa kapin 40 ka prubinsya sa tibuok nasud, bisan sa mga lugar nga ginasulting “wala nay NPA.”

Atubangan sa malukpanong kalisud ug kagutom, nakapailalum karon ang tibuok nasud usa ka katilingbanong bulkan nga padayong nagdaguhong ug lagmit mobuto. Migrabe ang kabudlay sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang anakpawis atubangan sa krisis sa ekonomiya, ug gipasamot sa kawalay pagpanumbaling sa rehimeng Marcos sa nagkagrabeng kundisyon sa katawhan sukad nga makalingkod sa poder.

Wala nalimtan sa katawhang Pilipino, bisan sa kabatan-onan, ang mga krimen sa diktaduryang Marcos Sr nga wala nasingl ilalum sa balaod militar niadtong 1972 hangtud 1986. Ang dagkung kalihukang masa niadtong kampanyang eleksyon sa unang bahin sa tuig salamin sa kasilag sa katawhan sa pundok Marcos-Duterte. Gisaway nila ang pag-ilog sa gahum gamit ang eleksyon pinaagi sa elektronikong pagpanglimbong sa mga Marcos, Duterte ug Arroyo niadtong eleksyong Mayo 2022. Ang lapad nga han-ay sa mga pulitikanhong pwersa batok sa rehimeng Marcos determinadong maghiusa sa usa ka demokratikong nagkahiusang prente aron batukan ang korapsyon ug tanang pagsulay nga kawaton ang kwarta sa katawhan, ang laraw nga monopolyohon ang gahum, ang pagpakaitoy niini sa imperyalismong US, ang mga palisiyang neoliberal ug kampanya sa terorismo sa estado.

Naghimugso og lapad nga pagsukol sa katawhan ang kinatibuk-ang krisis sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema. Nagkakusog ang panawagan alang sa mahinungdanong pagpataas sa suhulan ug sweldo aron makaalibyo ang mga mamumuo ug empleyado sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Aduna usay lapad nga panagyo alang sa regularisasyon sa mga mamumuo ug mas maayong kundisyon sa pamuo. Padayon nga mikusog ang mga aksyong masa sa lapad nga masang mamumuo, mga nars, duktor ug uban pang mamumuo sa panglawas, mga magtutudlo ug uban pang sektor. Modaghan pa ang mga welga ug protesta sa mamumuo atubangan sa pag-us-us sa suhulan ug hingpit nga pagsagad sa rehimeng Marcos sa kaayuhan sa katawhan.

Pagaatubangon sa rehimeng Marcos sa umalabot nga panahon ang kusog nga pagsukol sa katawhan sa pagtukmod niini sa mga palisiya ug programang kontra-nasyunal ug kontra-katawhan. Lakip dinhi ang planong pagpahamtang og bag-ong mga buhis sa mga konsyumer. Gipadayon niini ang palisiya sa liberalisasyon sa pag-import, ilabina sa mga produktong pang-agrikultura sa kaalautan sa mga lokal nga prodyuser. Gusto ni Marcos nga dugangan ang pagpangutang aron pondohan ang mga proyektong pang-imprastruktura. Prayoridad sa badyet niya sa 2023 ang pagbayad sa utang ug sobrang paggasto sa militar, mas daku pa kaysa pondong alang sa pangpublikong panglawas, edukasyon ug uban pang katilingabnong serbisyo. Giduso niya ang pagpalapad sa mga minahan, plantasyon ug uban pang proyektong nagpalayas sa mga mag-uuma ug minoryang katawhan sa ilang yuta. Gihatagan ni Marcos og awtoridad ang pagtukod sa militar sa US sa dugang mga pasilidad sulod sa mga kampo sa AFP.

Tin-aw nga ginatukmod sa sosyo-ekonomikong krisis ug nagkagrabeng terorismo sa estado ang katawhan nga mosukol, manalipud sa ilang mga katungod sibil, pulitika, ekonomiya ug kultura, ipakigbisog ang ilang kaayuhan, ug iasdang ang ilang antipasista, antipyudal ug anti-imperyalistang pakigbisog. Determinado ang Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa nga ipatuman ang malukpanong propaganda ug edukasyon, pag-organisa ug pagpalihok sa dakung ihap sa katawhan, ug iasdang ang armadong rebolusyonaryong pakigbisog pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan, aron iabante ang nasudnon-demokrationg pangayo sa katawhan.

Nangulo ang Partido sa rebolusyon atubangan sa brutal nga atake sa kaaway

Sa teoretikong pundasyon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, nakabarog ang Partido ug nakapatuman sa mga gimbuhaton niini isip nangulo ug puthaw nga uyokan sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang kritika sa Partido sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas, ug ang panginahanglan, pagkamakatarunganon ug kahinanali sa programa alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan adlaw-adlaw nga gipamatud-an sa makanunayong krisis ug hait nga pagtiurok sa nagharing pulitikanhong ug ekonomikanhong sistema taliwala sa balikbalik nga krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista. Ang kahusto sa estratehiya sa paglunsad og malungtarong gubat sa katawhan aron liyukan ang kasyudaran gikan sa kabanikanhan, sa paglunsad og armadong pakigbisog kakombina ang uban pang porma sa pakigbisog ug gipamatud-an sa pulitikanhong gahum ug militar nga sistematikong napundar ug nakabarog-sa-kaugalingon nga mga rebolusyonaryong pwersa sa tibuok kapupud-an.

Aron ipatuman ang nangulo niining papel, lalum nga nakagamot ang Partido sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang anakpawis, bisan sa han-ay sa petiburges ug uban pang progresibo ug patriyotikong hut-ong ug sektor. Adunay mga sanga, seksyon, ug komite kini sa lain-laing ang-ang pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan. Naglunsad ang Partido og propaganda, edukasyong masa ug mga kulturanhong aktibidad aron pukawon, organisahon ug palihukon ang dakung ihap sa katawhan. Nagtukod kini og lain-laing porma sa organisasyong masa sa tanang ang-ang, ug nakig-lambigit sa mga tradisyunal nga organisasyon sa katawhan, aron magrekrut ug magbansay sa mga kadre ug aktibista gikan sa abanteng seksyon sa masa.

Nakatukod ang Partido og liboan ka nangulong komite ug mga sanga sa 14 ka rehiyon, sa kapin 70 ka prubinsya, sa gatusan ka lungsod ug mga distrito, ug sa liboan ka mga barangay. Kini nga mga komite ginatukod sa Partido pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan, asaman makatukod ang Partido og mga organisasyong masa, makapangulo sa mga kampanyang masa, ug maglunsad, mag-andam o mosuporta sa armadong pakigbisog. Gitukod sa Partido ang Bagong Hukbong Bayan niadtong 1969 isip nag-unang sandata alang sa gubat sa katawhan. Kasamatangan kining adunay liboan ka Pulang manggugubat nga giarmasan nag-una sa mga tag-as nga kalibreng riple ug mga eksplosibo.

Ginapatuman karon sa Partido ang 5-ka-tuig nga programa sa Komite Sentral alang sa 2017-2022. Nagpursige pag-ayo ang mga kadre ug aktibista sa Partido nga motubag sa pangkinatibuk-ang panawagan sa lima-ka-tuig nga programa nga iasdang ang antipasista, antipyudal ug anti-imperyalistang kalihukan aron suklan ug palagputon ang rehimeng US-Duterte, ug dalhon ang gubat sa katawhan sa abanteng yugto sa estratehikong depensiba. Kasamtangang ginasumada sa Komite Sentral ang mga kasinatian sa milabayng lima ka tuig aron kutluon ang prinsipal nga positibo ug negatibong pagtulun-an, ug ilatag ang programa alang sa sunod nga panahon.

Sa dagan sa pagpaasdang sa malungtarong gubat sa katawhan, natukod sa BHB ang kapin 110 ka natarang gerilya sa tibuok nasud ug natukod ang liboang mga organisasyong masa. Ginapatuman niini ang reporma sa yuta ug ginatukod ang demokratikong gubyerno sa katawhan sa basehan sa organisadong kusog sa masa. Ginagamit sa BHB ang mga taktikang gerilya sa konsentrasyon, pagbalhinbalhin ug dispersal aron maglunsad og lapad ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa.

Ginapakyas ang mga estratehikong opensiba sa kaaway pinaagi sa paggamit og mga taktika sa kontra-liyuk pinaagi sa pagbalhinbalhin og erya ngadto sa laing natarang gerilya, pagpalapad sa natarang gerilya o pagtukod og bag-ong mga natarang gerilya aron pakyason ang mga nakapokus ug sustenidong operasyon sa kaaway. Padayon nga ginapataas sa BHB ang pleksibleng kapasidad niini pinaagi sa pagsakmit sa bentahe sa paborableng tereyn, mga taguanan, lalum nga suportang masa sa lokalidad ug malihukong operasyon sa mga yunit gerilya. Sa ingon, nahimo niining likayan ang pagmonitor sa kaaway ug wad-ag kapuslanan ang elektronikong sarbeylans ug paniniktik sa mga ahente sa kaaway.

Napakita sa mga yunit gerilya sa BHB nga wala sila nahadlok sa superyoridad sa kaaway sa gidaghanon ug armas. Pinaagi sa paspas nga lihok, pagbalhinbalhin ug kontra-pagliyuk, ug pagsakmit sa bentahe sa kahanas sa tereyn ug lalum nga suporta sa masa, malampuson nga nakalunsad ang BHB og mga taktikal nga opensiba batok sa nahimulag, huyang ug gikapoy nga yunit sa kaaway. Naglunsad ang BHB og mga atritibong taktikal nga opensiba o aksyong militar aron bungkagon ang tempo sa operasyon sa kaaway ug idiskaril ang iyang plano. Ang mga anihilatibo o batakang taktikal nga opensiba ginalunsad aron puuhon ang mga yunit sa kaaway, sakmiton ang mga armas niini aron armasan ang mas daghang Pulang manggugubat ug tibuukon ang bag-ong mga yunit sa BHB. Pinaagi sa pagbansay sa pulitika ug militar, makanunayong napataas sa BHB ang iyang kapasidad sa pagsukol, mga taktika ug kahibalo sa syensyang militar aron pildihon ang kaaway pinaagi sa paggamit og lokal nga superyoridad sa pwersa sa mga paspas nga panagsangka. Ginapadugo sa BHB ang kaaway sa liboan ka samad pinaagi sa gubat atrisyon samtang ginahampak kini pinaagi sa anihilasyon sa huyang ug nahimulag nga tropa.

Gimandoan sa Partido ang BHB na himuon ang tanan aron pahugton ang relasyon niini sa masa ilabina atubangan sa walay puas nga atake sa kaaway. Gipamatud-an sa praktika nga makalahutay ang pagtukod ug pagkonsolida sa mga organisasyong masa, paglunsad og mga antipyudal ug antipasistang pakigbisog, pagtukod og mga organo sa pulitikanhong gahum ug paglunsad og gerilyang pakiggubat bisan sa mga lugar nga lapad ang presensya sa mga pasistang tropa. Gikumbina sa Partido, BHB ug rebolusyonaryong masa ang mga taktika sa tago ug dayag nga pag-organisa ug pagtukod og nagkahiusang prente, ug maglunsad og iligal ug ligal nga mga porma sa pakigbisog.

Kinahanglan mapunting nato ang kamatuuran nga labing malampuson ang BHB sa mga natarang gerilya kung asa naorganisa ug aktibong napalihok ang masang mag-uuma aron maglunsad og mga antipyudal nga pakigbisog ug agraryong rebolusyon. Nakaangkon og lalum nga suporta gikan sa masang mag-uuma ang BHB pinaagi sa pagtabang sa ilang pakigbisog sa pagpakunhod sa abang, pagtangtang sa usura, makatarunganong presyo sa ilang mga produkto ug uban pang pangayo; kadungan niini, paglunsad sa mga kampanya sa edukasyon, serbisyong panglawas, literasiya, pulitikanhong edukasyon, kultura ug uban pa aron tubagon ang panginahanglan sa masa. Padayon nga mitabang ang BHB sa pagtukod ug pagkonsolida sa mga organisasyong masa sa mga mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an, bata ug mga mamumuo sa kultura. Mitabang kini sa pagtukod og mga lokal nga milisya, nagbansay ug nagpalihok sa mga lokal nga mag-uumang manggugubat aron malukpanong iasdang ang armadong pakigbisog.

Samtang ginapangulohan ang BHB sa paglunsad og armadong pakigbisog, walay kakapoy usab ang Partido sa pagpalalum sa paggamot ug pagpalapad sa iyang langkub sa lapad nga han-ay sa masang mamumuo ug semi-proletaryado sa kasyudaran, ingonman, sa mga petiburgesyang intelektwal ug uban pang progresibong sektor, grupo ug indibidwal. Ginasiguro sa mga nangulong komite sa mga rehiyon nga matukod ug mapakusog ang mga komite sa kasyudaran aron tukuron ang mga sanga sa mga pabrika ug trabahoanan, komunidad, kampus, upisina ug uban pa aron epektibong mapukaw, maorganisa ug mapalihok sa dinaghan ang katawhan.

Ginapalambo ug ginapangulohan sa Partido ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran pinaagi sa pagtubag sa hinanaling mga hisgutanan ug pangayo sa hut-ong mamumuo ug uban pang sektor alang sa mga repormang sosyo-ekonomiko lakip ang pagpataas sa suhulan ug pagpadaku sa badyet alang sa mga katilingbanong serbisyo, lakip na sa pagpanalipud sa ilang mga katungod sibil ug pulitika, batok sa korapsyon sa gubyerno, alang sa pagpaasdang sa nasudnong soberanya batok sa langyawng pagpanginlabot ug interbensyong militar, ug uban pa. Gihikyad sa Partido ang pagtuki sa nag-unang mga isyu aron ipataas ang militansya sa katawhan ug magpatumaw og kalihukang masa nga anti-imperyalista ug antipasista, nga nagsuporta sa antipyudal nga kalihukang masa sa kabanikanhan. Ang han-ay sa mga proletaryong rebolusyonaryo gikan sa mga mamumuo ug nag-umol pag-usab nga petiburgesya nagsilbing lulum nga balon sa mga kadre nga ginadeploy sa mga gimbuhaton sa kabanikanhan ug uban pang mahinungdanong gimbuhaton.

Napakyas nato ang deklaradong tumong sa kaaway nga dugmukon ang Partido, BHB ug ang tanang porma sa pakigbisog sa katawhan. Nasuklan sa rebolusyonaryong kalihukan ang kapin lima ka tuig na nga walay puas nga atake sa kaaway nga naggamit og labing dautan nga porma sa terorismo sa estado. Determinado ang katawhang Pilipino ug ilang mga rebolusyonaryong pwersa nga iabante ang armadong pakigbisog ug kalihukang masa, ilabina atubangan sa nagkakusog nga panawagan sa lapad nga masa aron magrebolusyon sa pag-atubang nila sa nagkagrabeng pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ilalum sa rehimeng US-Marcos.

Nagpabiling lig-on ang Partido ug anaa sa posisyon nga dugang pang mokusog sa umalabot nga mga tuig bisan nakahiagum kini og pipila ka mahinungdanong kapakyasan ug pag-atras sa pipila ka bahin. Kasamtangang anaa sa unahan ang Komite Sentral sa paningkamot nga ilhon ang mga internal nga pang-ideolohiya, pangpulitika ug pang-organisasyong kahuyangan, kakulangon ug kasaypanan nga gamot sa maong mga kapildihan. Determinado ang Partido nga tul-iron ang maong mga kasaypanan pinaagi sa subsub nga pagsumada sa kasinatian sa giya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug sa mga batakang prinsipyong gilatag ug subling gipalig-on sa Partido sa dagan sa una ug ikaduhang batugang kalihukang pagtul-id.

Nagpabiling lig-on ang Partido bisan atubangan sa grabeng atake sa kaaway. Ginasiguro sa mga nangulong komite nga malunsad ang mga tigum ug kumperensya aron kolektibong aseson ang ilang gimbuhaton, puntingon ang mga kahuyangan ug tibuukon ang mga plano aron patigbabawan ang mga babag ug iasdang ang ilang gimbuhaton kadungan sa kinatibuk-ang pag-abante sa rebolusyon.

Padayon natong ginapakusog ug ginahulipan ang mga nangulong komite sa Partido gikan sa sentro hangtud batakang ang-ang. Ang mga nangulong lider sa Partido, ang mga edaran ug batan-ong mga kadre, nagpahigayon og mga pagpuna ug pagpuna-sa-kaugalingon, ug ginatasa ug ginatuboy subay sa ilang katakus sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Kanunay magpabiling puno sa kadasig ang Partido tungod sa padayon nga daloy sa kabatan-onang proletaryong mga kadre nga determinadong magrebolusyon ug makita ang kaugmaon sa nasudnong kagawasan ug sosyalismo.

Kanunay matngon ang Partido nga pakusgon ang kaugalingon sa ideolohiya aron epektibong abagahon ang mga rebolusyonaryong gimbuhaton. Sa pagpapataas sa teoretikal nga kahibalo ug ang-ang sa ideolohiya sa mga kadre ug myembro niini, tumong sa Partido nga patas-on ang kapasidad niini aron iasdang ang gubat sa katawhan ngadto sa wala pa makab-ot nga ang-ang. Busa naningkamot ang mga komite sa Partido nga makahuman ang tanang myembro niini sa Tulo ka Ang-ang nga Kurso sa Partido. Ang bag-ong mga rekrut sa Partido miagi sa Batakang Kurso sa Partido ug Intermedyang Kurso sa Partido sa unang tuig sa pagkarekrut kanila isip hingpit nga myembro. Sulod sa duha ka tuig gikan sa ilang pagkarekrut, nakumpleto sa mga kadre sa Partido ang Abanteng Kurso sa Partido.

Makugihong ginatun-ann ug ginagamit sa mga kadre sa Partido ang Marxismo-Leninismo-Maoismo alang sa pagpahigayon og katilingbanong pagtuki ug pakisusi, ginatun-an ang kahimtang ug mga problema sa masa, pagtibuok sa plano alang sa rebolusyonaryong gimbuhaton, maghimo og pana-panahong pag-ases aron sukdon ang mga kalampusan ug ilhon ang mga problema aron siguruhon ang padayon nga pag-abante sa ilang mga gimbuhaton, magpahigayon og pagsumada ug mokutlo og mga pagtulun-an gikan sa ilang rebolusyonaryong praktika. Kini nga mga pagtulun-an nagpataas sa ang-ang sa ilang pagsabot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa inadlaw-adlaw nga kondukta sa rebolusyonaryong gimbuhaton, paghimo og mga palisiya ug plano sa paglihok.

Ang Partido usa ka dinamiko, disiplinado ug solidong organisasyon nga gitukod ilalum sa sa prinsipyo sa demokratikong sentralismo. Ang dili maihap nga mga komite sa Partido ug organisasyon dungan-dungan nga nagmartsa sa prinsipyo sa sentralisadong pagpangulo ug desentralisadong operasyon.

Giabaga sa Partido ang malangkubong mga gimbuhaton alang sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong kalihukan sa tibuok kapupud-an. Ginapatuman sa mga komite sa Partido sa ang-ang ng rehiyon, subrehiyon, prubinsya, distrito ug mga seksyon ang tahas sa pagpangulo sa ilang lebel ug langkub. Hugot nga nagkahiusa ang tibuok Partido ilaum sa pagpangulo sa Komite Sentral.

Taliwala sa paborableng obhetibong kondisyon nga nagpakita sa grabeng pagtiurok sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema ubos sa rehimeng US-Marcos, masaligon ang Partido nga mas mahukmanong mabuntog sa rebolusyonaryong kalihukan ang tanang babag ug mas kusog nga moabante sa umaabot nga mga tuig.

Konsolidahon ug dugang pakusgon ang Partido ug iasdang ang rebolusyon

Nanawagan ang Komite Sentral sa tanang nangulong komite ug kadre nga himuon ang tanang paningkamot aron konsolidahon ug pakusgon ang Partido sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Ang kasamtangang 5-ka-tuig nga programa palugwayon og unum ka bulan aron hatagag panahon ang tanang rehiyon nga kumpletuhon ug isumite ang ilang mga dokumento sa 5-ka-tuig nga pagsumada, ug aron matibuok sa KS ang mosunod nga 5-ka-tuig nga programa (2022-2027).

Kinahanglang diha-diha nga puntingon ug tul-iron ang tanang porma sa suhetibistang kasaypanan, nga nagpahuyang ug nagpaatras sa lain-laing natad sa atong gimbuhaton. Kinahanglang patas-on ang atong teoretikal nga kahimatngon, hugot nga huptan ang mga batakang prinsipyo, palalumon ang pagtuon sa kasaysayan, ug himuong giya ang mga nangaging pagtulun-an aron malikayang masubli ang mga kasaypanan, siguruhon ang padayon nga kantitatibong pag-abante sa atong mga paningkamot, ug iasdang ang rebolusyon sa kalitatibong mas taas nga ang-ang.

Kinahanglan natong sumadahon ang atong rebolusyonaryong praktika sa miaging lima ug 25 ka tuig. Kinahanglang palalumon sa tanang kadre ang teoretikong kahibalo sa mga balaod sa paglambo sa malungtarong gubat sa katawhan ug sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Kinahanglang sistematikong repasuhon, tun-an ug gamitong giya ang atong mga batakang dokumento, partikular na ang Hugot Natong Tahas (1976), Partikular nga Kinaiya sa Atong Gubat sa Katawhan (1974), Subling Palig-onon ang Atong mga Batakang Prinsipyo ug uban pang dokumento sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id (1992), lakip na ang importanteng mga internal nga memorandum sa Komite Sentral, ug sa Kawanihan sa Pulitika ug Komiteng Tigpatuman niini.

Kinahanglang mahukmanon natong sawayon ug isalikway ang konserbatismo, ikogismo, ligalismo, ekonomismo, burges nga repormismo, NGOismo, panghunahunang empleyado; lakip na ang komandismo ug “Walang” sektaryanismo nga babag sa paglambo sa militanteng kalihukang masa sa kasyudaran. Sa usa ka bahin, kini nga mga kasaypanan labaw nga naghimulag sa kalihukang masa sa armadong pakigbisog, napadaku ang kapasidad sa legal ug parlamentaryong pakigbisog, nagresulta sa pagpasagad sa pagkusog sa tago nga organisasyon ug sistema sa Partido, sayop nga ilusyon sa pagreporma sa nagharing sistema, ug pagbubu og tubig sa militansya ug determinasyon sa masa, ilabina kung nag-atubang sa mga kapakyasan.

Sa pikas bahin, nakahimo og mga “Walang” kasaypanan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pagbutang sa ilang kaugalingon labaw sa ang-ang sa kahimatngon ug aktibidad sa masa. Usahay nagpakuntento sila sa mga pangkinatibuk-ang islogan nga walay pagtuon ug panukiduki sa mga partikular nga kahimtang sa katawhan sa usa ka baryo, lungsod, distrito o prubinsya, aron ipahamtang ang mga palisiya ug plano nga makakabig sa militansya sa katawhan. Adunay pipila nga napakyas sa pagkabig sa mga hatungang seksyon ug nagsira sa pultahan sa pakighiusa sa mga dili rebolusyonaryo. Sa tanang higayon, kinahanglang matngon kita sa tinguhang ipataas ang pulitikanhon ug rebolusyonaryong kahimatngon sa masa aron pakusgon ang ilang militansya, diwa sa organisasyon ug determinasyon nga kolektibong makigbisog.

Sa natad sa armadong pakigbisog, kinahanglan mahukmanon natong sawayon ug isalikway ang mga sayop nga ideya nga mosangpot sa pagpasigpit sa kaugalingon, mentalidad sa lig-ong bukid, sibilyanisasyon sa sobrang katagkatag nga yunit gerilya ug sobrang panahon sa konsentrasyon. Kinahanglang hugot natong sabton ang prinsipyo sa pagpangulo ug kumand sa gerilyang pakiggubat isip sentralisadong estratehikong kumand ug desentralisadong kumand sa mga kampanya ug operasyon. Kinahanglang tul-iron ang sayop nga mga konsepto nga nagpahuyang sa kumand ug kontol sa mga nakadispers nga yunit nga mosangpot sa konserbatismo, sibilyanisasyon, gerilyaismo, pagkapasibo ug pagkawala sa inisyatiba sa mga yunit sa BHB.

Kinahanglang subling palig-onon ug pahugton ang pagsabot ug praktika sa linyang masa, ug hait nga puntingon ang mga kahuyangan ug pagkulangan. Ang prinsipyo sa linyang masa nagpasabot sa pagsalig ug pagsandig sa masa ug pagpataas sa ilang kapasidad nga depensahan ang ilang mga katungod ug ipakigbisog ang ilang mga pangandoy. Atong ginatibuok ang atong mga programa ug plano sa paglihok subay sa kongkretong kahimtang, kasaysayan ug ang-ang sa kahimatngon sa masa, ug ipaambit kanila para ilang gakson ug ipatuman. Ang nasudnon-demokratikong rebolusyon usa ka pangmasang kalihukan kung asa ang masa mismo—naaghat ug napalihok, pinaagi sa ilang gidaghanon—ang magbag-o sa dagan sa kasaysayan ug magmugna og bag-ong kapalaran.

Kinahanglan natong patigbabawan ang problema sa pipila ka komite sa Partido ug yunit sa BHB nga pakyas sa paglangoy sa masa ug dili lalum ang pagsabot sa ilang hinanaling mga problema. Naulaw sila sa pagpropaganda ug paghatag og edukasyon sa masa. Nagpakontento sila sa gamayng ihap sa napalihok sa mga aksyong masa o sa lain-laing mga gimbuhaton. Adunay pipila nga naanad na sa paghatag og insentibong materyal bugti sa pulitikanhong gimbuhaton imbes nga patas-on ang militansya sa masa ug kapasidad sa kolektibong pagtubag sa ilang mga panginahanglan.

Kinahanglan malukpanong palihukon ang masa. Maong importante kaayo alang sa Partido, BHB ug tanang rebolusyonaryong pwersa nga mosuong sa makuti nga gimbuhatong masa ug katilingbanong panukiduki, magpakahanas sa pasilhig ug solido, sekreto ug dayag, armado ug dili armado nga mga pamaagi sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa dakung ihap sa masa.

Sa pipila ka kaso, atubangan sa subsub ug sustenidong atake sa kaaway, adunay pipila ka yunit sa BHB nga nakahimog sayop nga paglimita sa taas nga panahon sa kaugalingong epektibong operasyon sa lasangon ug bukirong mga dapit kung asa nipis ang populasyon ug gamay ang suportang masa ug lisud ang suplay. Aduna silay ilusyon ug sayop nga panghunahuna nga ang mga kampo sa kabukiran usa ka kotang dili masulod sa kaaway.

Kinahanglang hugot natong sabton nga sa gerilyang pakiggubat, mahinungdanon ang pagkamalihukon ug lapad nga suporta sa masa aron siguruhon ang pagpabilin ug pagdaku sa hukbong bayan. Busa angayang mapunting dayon nato kung paunsa nagpakontento ang ubang yunit sa BHB sa ilang naabot ug ang uban natakdan sa konserbatismo, sibilyanisasyon, gerilyaismo, pagtinguha sa kaharuhay ug kasayon sa hiktin nga mga baseng erya, panghunahuna nga magtukod og “kuta sa bukid” (mountain stronghold mentality) ug uban pang sayop ug makadaot nga panghunahuna. Kini nga mga kasaypanan napadaku sa kaaway ug nagpakaminus sa kamahinungdanon sa pagpakusog sa suportang masa. Tungod niini, napasagdan nila ang panginahanglang pakusgon ang mga natarang gerilya ug paglunsad og gimbuhatong masa sa daghang lumulupyo sa kabanikanhan kung asa mamahimong tago nga molihok ang mga armadong yunit pampropaganda.

Kinahanglang siguruhon sa mga lider sa Partido ug kumander sa BHB nga makapalapad ug makalihok ang BHB sa kapatagan, mga daghag bungtod, duul sa mga linya sa transportasyon, sa mga baybay ug bokana. Grabe ang pyudal ug semipyudal nga pagpangdaugdaug ug pagpahimulos niining mga lugara, ug gapangayo ang masa og hustisya ug andam kaayong magpa-organisa ug mosalmot sa rebolusyonaryong pakigbisog.

Kinahanglang tukion sa Partido ug ugaton ang mga kahuyangan sa pipila ka yunit sa BHB nga pupanahong magdispers ug magbalhinbalhin sa pwersa isip pamaagi sa kontra-liyok ug pakyason ang konsentrado ug sustenidong atake sa kaaway. Kinahanglang huptan sa liderato sa Partido sa tanang ang-ang, ilabina kadtong anaa sa kumand sa BHB, ang diyalektika sa pagkonsolida ug pagpalapad sa gimbuhatong masa ug gimbuhatong militar ug pabaludbalud nga moabante sa takdang panahon. Tumong niining tukuron ang lapad nga langkub o teatro sa gerilyang pakiggubat, nga magpahuyang sa kapasidad sa kaaway nga liyukan ang mga rebolusyonaryong pwersa.

Kinahanglan mangulo ang organisasyon sa Partido ug mga kadreng militar sa hukbong bayan sa pagtibuok og hustong mga pamaagi ug taktika sa paglunsad og gerilyang pakiggubat ug mga taktikal nga opensiba sulod sa mga natarang gerilya ug sa mga eksteryor. Kinahanglang palihukon ang mga pwersang horisontal ug bertikal aron aktibong magdepensa sulod sa linyang interyor ug maglunsad og lain-laing tipo sa aksyong gerilya aron pahuyangon ang bwelo sa opensiba ug bungkagon ang kampanya sa pagkubkob. Kinahanglang likayan sa mga yunit sa BHB nga birahan ang lig-ong target sama sa mga kampo ug mga command post nga kusog ang depensa ug hatagag-prayoridad ang huyang nga target nga mas sigurado ang kadaugan. Kadungan niini, ang BHB kinahanglang pupanahong mabuhi og pwersa gikan sa bertikal nga pwersa niini aron maglunsad og mga operasyong gerilya sa eksteryor.

Kinahanglan hugot natong huptan ang diyalektikong relasyon tali sa lain-laing aspeto sa atong gimbuhaton, ug sabton ang tamang balanse ug interaksyon tali sa prinsipal ug sekundaryong aspeto. Samtang husto nga ginahuptan sa Partido ang BHB isip nag-unang hinagiban, sa kadugayan, ikapakyas nato kung dili nato huptan ang ubang mahinungdanong hinagiban sa atong arsenal. Busa samtang atong gihatag ang prinsipal nga pagtagad sa pagpaasdang sa armadong pakigbisog ug pagtukod sa mga nataran ug baseng gerilya, kinahanglang magkugi pag-ayo ang nangulong mga komite sa Partido aron mapalambo ang kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan isip mahinungdanon ug magkasumpay nga gimbuhaton.

Kinahanglan natong pakusgon ang teritoryal nga gimbuhaton sa Partido sa tanang lugar ug sa tanang ang-ang sa kasyudaran ug kabanikanhan, arong magsilbing angkla sa kinatibuk-ang pagpakusog sa rebolusyonaryong kalihukan ug armadong pakigbisog. Sa kabanikanhan, kinahanglang tukuron usab sa Partido ang mga komiteng teritoryal sa lapad nga lugar nga nga dili na langkub sa mga natarang gerilya o erya sa BHB, aron pukawon, organisahon ug palihukon ang masa para depensahan ang ilang interes ug suportahan ang gubat sa katawhan. Sa mga natarang gerilya, ang pagtukod og mga organisasyong masa ug organo sa pulitikanhong gahum ug paglunsad og mga antipasista pakigbisog, kinahanglang ikombina aron magsilbi sa panginahanglan ug tumong sa pagpalig-on sa hukbong bayan.

Kinahanglang isalikway sa mga nangulong kadre sa Partido ang pagpakampante, hugot nga huptan ang diyalektong balaod sa paglambo sa rebolusyonaryong kalihukan, ug dili tugutang molungtad ang pag-us-us sa atong gimbuhaton. Kinahanglan magmabinantayon sa pagbatok ug pagtul-id sa burukratikong estilo sa pagtrabaho ug pagpangulo, liberalismo ug dili himsog nga mga pamaagi ug gawing petiburges nga sukwahi sa prinsipyo sa demokratikong sentralismo ug nagaguba sa panaghiusa ug disiplina sa Partido.

Atubangan sa paborable kaayong katilingbanon ug pulitikanhong kahimtang, husto lamang na dahumon nga ang atong gimbuhaton sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan moagi sa makanunayong kantitatibong pag-abante, ug motikang gikan sa usa ka ang-ang ngadto sa bag-ong kalitatibong ang-ang. Kinahanglang paspas natong aseson ug tun-an ang atong mga pamaagi sa pagtrabaho aron siguruhong mapatuman ang tumong ug gimbuhaton sa matag ang-ang sa tukmang panahon.

Gikan sa kasamtangan kusog niini, kinahanglan natong abton ang kalitatibong paglapad ug paglambo sa kapasidad sa kalihukang masa sa nasudnong sentrong rehiyon (national capital region) ug sa tanang rehiyon sa usa ka depinidong panahon. Masukod kini sa gidaghanon sa mga pabrika, kampus, upisina, komunidad, ug sektor nga naabot sa atong gimbuhaton. Dugang pa, masukod ang atong kalampusan sa undanong pagdaku sa ihap sa mga aktibong sanga ug myembro sa Partido, mga unyon ug mga organisasyong masa, ingonman, ang gilapdon sa naabot sa atong propaganda ug kulturanhong gimbuhaton. Ang pinakataas nga sukdanan sa atong kalampusan sa pagpalambo sa kalihukang masa sa kasyudaran mao ang pagdaku sa materyal ug pulitikanhong suporta para sa BHB, ug sa ihap sa mga pwersang gideploy sa kabanikanhan ug sa uban pang natad sa gimbuhaton.

Sa kabanikanhan, masukod kini sa pagpalambo sa natarang gerilya nga may gidak-ong kumpanya sa nagkasikbit ng mga lugar, pagkab-ot sa haum nga balanse sa usa ka kumpanyang gerilya nga adunay 2-3 ka platun nga angkla sa gimbuhatong militar ug 6-9 ka independyenteng horisontal nga platun alang sa gimbuhatong masa, sa ekspansyon ug konsolidasyon, ug pabaludbalud nga moasdang ng isa ka takdang panahon aron padayon nga mapalapad ug mapalig-on ang gubat sa katawhan.

Kinahanglan natong pakusgon ang organisasyon sa Partido. Kinahanglang tukuron ang mga organisasyong masa ug makiglambigit sa mga kasamtangang organisasyon, magpahigayon og malukpanong nasudnon-demokratikong propaganda, ug maglunsad og mga kampanya ug pakigbisog sa masa aron ilhon ug rekruton ang abanteng mga elemento sa hanay sa masa. Sa basehan sa pagkusog sa rebolusyonaryong kalihukang masa, padayon natong mapangahasong padaghanon ang myembro sa Party nga dili magpasulod og mga dunot nga elemento, samtang ginamantine ang rasonableng sukdanan nga gitakda sa konstitusyon ng Partido.

Kinahanglan natong padaghanon ang myembro sa Partido ngadto sa gatusan ka libo. Kinahanglan padayon natong pakusgon ang pangmasa ug pangkadreng kinaiya sa Partido, kung asa daghan ug taas ang kalidad. Imantine nato ang dakung bahin sa mga myembro sa Partido nga naggikan sa masang naghago, ug padaghanon pa ang myembro nga naggikan sa han-ay sa mga mamumuo aron dugang pakusgon ang proletaryong kinaiya sa Partido, samtang padayon kitang nangrekrut sa lain-laing hut-ong ug sektor.

Kinahanglang subsub natong ipahigayon ang Tulo ka Ang-ang nga Kurso sa Partido aron ipataas ang lebel sa ideolohiya ug teorya sa mga myembro sa Partido. Kinahanglan usab natong sigurohon nga available ang mga libro ug dokumentong Marxista-Leninista-Maoista sa tanang porma (naka-print, digital, bidyu, nakahubad ug orihinal) ug awhagon ang mga myembro sa Partido nga maglunsad og mga tigum-pagtuon ug mga seminar. Kinahanglang siguruhong mapakaylap ang Piniling mga Sinulat ni Ka Joma sa tanang mayor nga lenggwahe sa Pilipinas.

Kinahanglan natong palambuon, bansayon ug mapangahasong ideploy ug dasigong ang mga batan-ong kadre, ilabina kadtong naggikan sa hut-ong mamumuo ug mga nag-umol nga petiburgesyang intelektwal, ngadto sa lain-laing natad sa gimbuhaton sa tibuok nasud. Kinahanglang sistematikong palambuon sa mga nangulong komite sa Partido sa tanang ang-ang ang ilang ikaduha ug ikatulong linya sa mga kadre aron siguruhong mapadayon ang mga gimbuhaton ug masiguro ang kalagsik ang atong Partido. Kinahanglang balansyado ang naglangkub sa mga nangulong komite sa tanang ang-ang sa kamaayo sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon, ingonman sa pagkombina sa mga tiguwang, hamtong ug batan-ong kadre. Ang mga tiguwang nga kadre sa mga yaweng pusisyon o gimbuhaton mamahimong ipabilin hangtud himsog ang ilang panglawas. Apan kinahanglang timbangan sila sa mga batan-ong kadre ug hulipan kung gikinahanglan.

Kinahanglan natong kanunay huptan ug pakusgon ang sistemang komite ug kolektibong pagpangulo sa tanang ang-ang. Kinahanglan natong ilunsad ang regular ug espesyal nga mga pulong ug konsultasyon sa mga nangulong komite. Kadungan niini, kinahanglang siguruhon ang seguridad sa tanang kadre. Kinahanglang magpakahanas sa pagsekreto ug kompartamentalisasyon sa impormasyon, samtang ginasiguro ang epektibong pagpangulo sa tanang natad sa gimbuhaton.

Kinahanglang padayon nga pangulohan sa Partido ang Bagong Hukbong Bayan sa pagpaasdang sa malungtarong gubat sa katawhan subay sa estratehiya sa pagliyuk sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Sa kasamtanang tunga-tungang ang-ang sa estratehikong depensiba, kinahanglang sundon nato ang hustong linyang pangmilitar sa paglunsad og malangkubon ug subsub nga gerilyang pakiggubat sa basehan sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa.

Nakaangkon og kusog ang BHB pinaagi sa pakigsangka. Kinahanglan natong ikombina ang mga anihilatibo ug atritibong taktikal nga opensiba sa pagpaasdang sa gerilyang pakiggubat. Ang mga anihilatibong taktikal nga opensiba ang naglangkub sa prinsipal nga aspeto, samtang komplementaryo ang mga atritibong taktikal nga opensiba. Kinahanglang patigbabawan ang konserbatismo sa porma sa mausa-ka-bahin nga paglunsad og mga atritibong aksyon nga walay pagplano sa paglunsad og mga aksyong anihilatibo.

Tumong sa mga anihilatibong taktikal nga opensiba nga dis-armahan ang mga yunit sa kaaway aron hikawan kini sa kapasidad nga mosukol. Ang akumulasyon sa mga batakang taktikal na opensiba nagpahuyang ug tinagsa-tagsang pagpukan sa kaaway. Nagtugot kini sa BHB nga magtigum og kusog ug patas-on ang kapasidad ug kalidad isip pagpangandam sa pagtukod sa mga regular nga pwersang gerilya ug paglunsad og regular nga malihukong pagkiggubat sa sunod nga estratehikong yugto.

Gimandoan sa Partido ang BHB nga maglunsad og mga anihilatibong o batakang taktikal nga opensiba nga kakumbina ug inubanan sa malukpanong atritibo ug punitibong mga taktikal nga opensiba.

Lakip sa mga batakang taktikal nga opensiba ang mga ambus aron puuhon ang nakapinig, nakabulag ug huyang nga tropa sa kaaway; ug mga reyd batok sa huyang ang depensa nga mga detatsment, kampo o taktikal nga pwesto, aron sakmito ang mga armas ug kagamitan sa kaaway. Kadungan niini, kinahanglang maglunsad og subsub atritibong mga taktikal nga opensiba ang BHB pinaagi sa kaylap nga pagpang-isnayp ug paggamit og mga eksplosibong command-detonated, paglabay og granada o molotob, pagpanabotahe ug uban pang porma sa armadong aksyon batok sa detatsment sa kaaway, air assets, transport vehicles, han-ukanan sa suplay ug nag-operasyong tropa.

Gimandoan ang BHB nga maglunsad og espesyal nga mga operasyon ug aksyong punitibo sa gawas sa mga natarang gerilya. Kinahanglan niining targeton ang komunikasyon, transportasyon, linya sa suplay, ug uban pang kritikal nga pasilidad sa militar; ingonman ang pangun-ubong mina, plantasyon, ekoturismo, ug uban pang operasyon sa dagkung burgesyang-kumprador ug dagkung agalong yutaan nga nangilog og yuta ug miguba sa panginabuhi sa mga mag-uuma ug katawhang minorya.

Subay sa mga sukaranan ug proseso sa rebolusyonaryong sistema sa hustisya, kinahanglan natong taralon ug silutan ang pinakalunod-patay nga pasistang mga upisyal sa kaaway, lakip ang mga utok ug operatiba sa mga masaker, mga pagpatay ug pagtortyur sa mga sibilyan, aktibista ug rebolusyonaryo, ug pagdagit sa ilang mga anak ug paryente.

Kinahanglang tukuron ang mga espesyal nga yunit sa BHB ug tahasan nga maglunsad og mga operasyong partisano. Kinahanglang puntingon ug mahukmanong puuhon sa BHB ang kutay sa paniktik sa kaaway, ingonman ang mga traydor nga nakigkunsabo sa kaaway sa pinakagrabeng porma sa pasistang pagpang-abuso.

Kinahanglang ipatuman ang magkakumbinang anihilatibo ug atritibong taktikal nga opensiba sulod ug gawas sa langkub sa mga natarang gerilya aron idiskaril ang mga plano sa kaaway ug pakyason ang mga estratehikong opensiba niini. Kinahanglang makigkumbina ang mga horisontal ug bertikal nga yunit sa BHB sa mga lokal nga yunit milisya ug depensa-sa-kaugalingon sa paglunsad og mga taktikal nga opensiba.

Atubangan sa estratehikong opensiba sa kaaway ug nakapokus nga operasyong militar, kinahanglang imantine sa mga gerilyang kumander ug manggugubat ang opensibong postura sa pulitikanhong gimbuhaton, militar ug gimbuhatong masa. Kinahanglang magmugna ang Partido ug BHB og dugang lunsaran sa inisyatiba alang sa pagpakusog sa hukbong bayan, pagpalapad ug pagkonsolida sa rebolusyonaryong baseng masa ug paglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa kaaway, pinaagi sa pagkumbina sa konsolidasyon ug ekspansyon sa mga natarang gerilya, ingonman, sa pagtukod sa mga bag-ong natarang gerilya.

Kinahanglan padayon kitang magtukod ug magpalambo og mga kumpanyang gerilya isip sentro-de-grabidad sa ang-ang rehiyon, prubinsya ug subrehiyon nga gilangkuban sa 3-5 magkasikbit nga natarang gerilya nga mga gidak-ong kumpanya. Kini nga mga kumpanya kinahanglang magdeploy og mga platun aron magpahigayon og gimbuhatong masa sa gamayng langkub kung anaa sa relatibong dispersal, ug kinahanglan dayon silang tapukon aron maglunsad og mga aktibidad pangkonsolidasyon ug gimbuhatong militar.

Kinahanglan molihok ang kumpanya o mas gamay nga pormasyon gikan sa usa ka pwesto sa konsentrasyon ngadto sa uban, makighiusa ug makigkoordina sa mga pwersang teritoryal ug lokal. Pabaludbalud silang miabante pinaagi sa pagtukod og kusog sa pulitika ug militar sa matag tikang. Ang mga yunit sa BHB nga migamay ang ihap angayang hulipan gilayon, ireorganisa, itapo o iusa sa ubang yunit.

Kinahanglang magpursige ang Partido ug BHB sa pagpalapad sa mga natarang gerilya ug siguruhong abton ang lapad nga erya lakip ang daghang lumulupyo sa kapatagan alang sa gimbuhatong masa, pinaagi sa pagbuhi og mga iskwad gikan platun nga pang-gimbuhatong masa, o pinaagi sa pagpabuhi og ligal o semiligal nga mga tim para sa pag-organisa, depende sa kahimtang. Kinahanglang adunay daghang lutsanan alang sa maniobra aron isumpay ang mga eryang sa laing yunit sa BHB nga anaa sa mas paborableng tereyn sa lasangon, bukiron o bungturon nga adunay dakung populasyon.

Kinahanglang padayon nga magtukod ang BHB og makasikbit nga mga natarang gerilya ilaluk sa pagpangulo sa kumand sa subrehiyon o prubinsya, sa tinguhang palapdon ang mga teritoryo ug teatro sa gerilyang pakiggubat. Sa paghimo niini, makaangkon ang BHB og lapad nga luna sa pagkontra-maniobra sa nangatakeng pwersa sa kaaway, pagpakyas sa pagsulay niining ihimulag ug pugson ang mga yunit sa BHB sa sitwasyong lunlun-militar, pagkontra-liyok ug paglunsad og mga taktikal nga opensiba sa likuran o kiliran sa kaaway.

Kinahanglang padayon nga palalumon ug palapdon sa Partido ug BHB ang rebolusyonaryong baseng masa sa mga sonang gerilya, nag-una pinaagi sa pagpatuman sa Rebolusyonaryong Giya sa Reporma sa Yuta, ug pagtukod sa mga organisasyong masa sa mga mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an, bata ug mamumuo sa kultura. Kinahanglang maglunsad kita og mga kampanyang masa sa ang-ang barangay, munisipyo o prubinsyang aron paubsan ang abang sa yuta, tangtangon ang usura, patas-an ang presyo sa mga produkto, patas-an ang suhulan sa mga mamumuong-panguma ug patas-an ang kita sa mga saydlayn. Kinahanglan ilunsad ang malukpanong mga kampanya aron batukan ang pagpangilog og yuta sa mga korporasyong multinasyunal sa pakigkunsabuhay sa mga lokal nga burukrata ug dagkung agalong yutaan nga nagpalayas ug permanenteng miguba sa panginabuhian sa katawhan.

Kinahanglang padayon nga abagan sa BHB ang masa sa produksyon ug sa paglunsad og kampanya sa panglawas ug literasiya. Kinahanglang tukuron ang mga organo sa pulitikanhong gahum sa basihan sa kusog sa mga organisasyong masa, sa lokal nga komite sa Partido ug hukbong bayan.

Kinahanglan natong palambuon ug pakusgon ang antipasista, anti-imperyalista ug antipyudal nga kalihukang masa sa katawhang Pilipino ug paningkamutang mapalihok ang minilyong katawhan sa tibuok nasud. Kinahanglan natong tukuron ang pinakalapad nga antipasistang nagkahiusang prente batok sa rehimeng US-Marcos ug batok sa kontra-nasudnon ug kontra-demkokratikong mga palisiya ug lakang nga pagpasamot sa kundisyon sa katawhang Pilipino.

Kinahanglang manawagan kita sa katawhang Pilipino nga pakusgon ang singgit nilang bawion ang binilyong kinawat nga bahandi sa mga Marcos, silutan si Imelda ug ilang mga kakunsabo, ug ang hingpit nga pagbayad sa kadaut sa liboang biktima sa diktaduryang Marcos. Kinahanglan nilang kusganong suklan ang Maharlika Investment Fund ug tanang pakana sa korapsyon sa nagharing pundok sa mga Marcos.

Kinahanglan natong pukawon ang katawhang Pilipino nga batukan ang pagpakaitoy sa rehimeng Marcos sa imperyalismong US, interbensyong militar sa US sa nasud, ug pagpanghulhog niini og inter-imperyalistang gubat. Kinahanglan natong pakusgon ang singgit aron ibasura ang Mutual Defense Treaty, Enhanced Defense Cooperation Agreement, Visiting Forces Agreement ug uban pang dili patas nga tratadong militar.

Kinahanglan natong iduso ang pagtangtang sa mga baseng nabal sa US sa Ulugan Bay, Puerto Princesa, Palawan ingonman ang uban pang base militar sa US sa Central Luzon, Cebu, Cagayan de Oro, ug mga planong magtukod og dugang pasilidad militar sa US sa Cagayan, Isabela, Zambales ug uban pang prubinsya. Kadungan niini, kinahanglan kitang manawagan nga bungkagon ang tanang istrukturang militar sa China sa West Philippine Sea ingonman ang mga cell tower nga kontrolado sa China sulod sa mga kampo sa AFP.

Kinahanglan natong ibutyag ug batukan ang pagsurender sa soberanya sa Pilipinas. Kinahanglan batukan ang pagpakaitoy ni Marcos sa interes sa imperyalistang mga gahum sa ekonomiya, geopulitika ug militar. Kinahanglan natong pakusgon ang mga pakigbisog sa masa aron suklan ang malukpanong pagpangawkaw sa rekurso sa nasud sa mga kumpanyang gipanag-iya o gipondohan sa mga lanyawng minahan, plantasyon, proyektong ekoturismo, mga reklamasyon, dam ug uban pang proyektong imprastruktura. Kinahanglan natong suportahan ang pakigbisog sa katawhang Moro ug sa uban pang grupong nasudnong minorya batok sa langyang pagpangawkaw sa ilang yutang kabilin, ug alang sa katungod sa paghukum-sa-kaugalingon. Kinahanglan natong hiusahon ang lapad nga mga sektor aron suklan ang walay-puas nga liberalisasyon sa importasyon ug langyawng pagtipun-og sa sarplas nga produktong agrikultural sa kaalautan sa lokal nga mga prodyuser.

Kinahanglan natong iduso ang pagbasura sa neoliberal nga mga balaod sama sa CREATE (pagkibhang sa buhis sa langyawng negosyante), Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, giamyendahang Public Service Act ug uban pang mga balaod nga nagpabor sa langyawng mga kapitalista sa nasud sa kadautan sa ekonomiya sa katawhang Pilipino. Kini nga mga balaod nagpabilin sa pagsandig sa ekonomya sa nasud sa langyawng kapital ug dugang nagpasamot sa ekonomiyang nakapunting sa pag-eksport ug nakasandig sa pag-import. Kinahanglan natong batukan ang pagsalig sa nasud sa langyawng pautang nga napadulong sa dili produktibong paggasto. Kinahanglan natong suklan ang daku kaayong pabug-at nga pagbayad-utang nga mikaon og dakung pondo nga alang unta labing gikinahanglang katilingbanong serbisyo.

Kinahanglan pangulohan ug hiusahon sa Partido ang tanang rebolusyonaryo ug progresibong pwersa sa pagbutyag ug pagpalambo sa nasudnong pagsukol sa terorismo sa estado. Kinahanglan natong malukpanong ibutyag ug kusganong batukan ang paghari sa de facto nga balaod militar sa kabanikanhan, ilabina sa porma sa pag-okupa sa militar sa mga komunidad, ekstrahudisyal nga pagpamatay ug pagtortyur sa mga sibilyan, ug kaylap nga pag-abuso sa tawhanong katungod. Kinahanglang ibutyag ug batukan ang kaylap nga paglapas sa internasyunal nga tawhanong balaod o krimen sa gubat, ingonman ang paglapas sa katungod sa mga bata. Kinahanglan natong giyahan ang masa nga mahimong organisado ug mosukol sa pasistang terorismo, lakip ang malupigon nga “kampanyang pagpasureder” sa kaaway nga dayag nga lapas katungod sibil ug pulitika, lakip usab ang aerial bombing, pagpaniktik gamit ang drone ug uban pa.

Kinahanglan usab natong malukpanong ibutyag ug batukan ang mapanumpuong mga lakang nga daw balaod militar sa sa kasyudaran nga naglapas sa katungod sa mga mamumuo nga magtukod og mga unyon, ug naglapas sa katungod sibil ug pulitika. Kinahanglan natong ibutyag ang kalabutan sa pasistang pagpanumpo ug imperyalistang pagpangawkaa sa kabanikanhan, nagkagrabeng pagpahimulos sa mga mamumuo sa kasyudaran, ug uban pang madaugdaugon ug anti-katawhang neoliberal nga palisiya. Ang pagsukol sa mga kabatan-onan ug estudyante sa balaodon nga magbanhaw sa mandatory nga pagbansay militar (ROTC) kinahanglang isumpay sa pakigbisog batok sa terorismo sa estado pinaagi sa pagbutyag sa mga kampus sa grabeng abusong militar ug mga krimen sa AFP ug PNP sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Kinahanglang kusganong ipataas sa Partido ang ang-ang sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran pinaagi sa pagpangulo ug pagpalambo sa mga ekonomikanhon ug demokratikong pakigbisog sa lain-laing sektor. Kinahanglan natong ipataas ang pulitikanhong kahimatngon sa masa sa pagbutyag sa imperyalistang ugat sa mga isyu ug problemang ilang ginaatubang sa adlaw-adlaw. Kinahanglan natong tagdon ang pagpalambo sa dagkung kalihukan sa pag-organisa ug pagpalihok sa mga mamumuo sa ilang pakigbisog alang sa dugang-suhulan, kasiguruhan sa trabaho ug pagpanalipud sa katungod sa unyon. Kinahanglang tabangan palagsikon ang militanteng kalihukang masa sa kabatan-onan ug mga estudyante nga nakigbisog alang sa ilang demokratikong katungod, aktibong misuporta sa pakigbisog sa masang naghago, ug nagpalanog sa kawsa alang sa nasudnong demokrasya.

Kinahanglang ipataas sa Partido ang ang-ang sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa kabanikanhan. Kinahanglan palihukon ang mga pwersa niini sa BHB ug uban pang organisasyong masa aron iasdang ang kalihukan sa reporma sa yuta, ilabina sa mga lugar nga daghan og tawo. Kinahanglan nilang suklan ang pagsulod ug pagpalapad sa mga operasyon sa mina, plantasyon, imprastruktura, real estate, ekoturismo ug proyekto sa enerhiya nga nangilog sa yutang agrikultural ug yutang kabilin, ug nagresulta sa malungtarong pagkaguba sa panginabuhi sa mga mag-uuma ug sa kalikasan. Kinahanglang tukuron sa kasyudaran ug sentrong lungsod ang lapad nga alyansang nagasuporta sa pakigbisog sa mga mag-uuma ug nasudnong minorya.

Kinahanglang pursigidong pakusgon sa Partido ang rebolusyonaryong kalihukan sa migranteng Pilipino sa gawas sa nasud. Kinahanglan natong palambuon ang suud nga relasyon sa mga komunidad sa Pilipino ug ilang mga organisasyon ug tukuron ang ilang rebolusyonaryong mga organisasyon aron iduso ang ilang demokratikong pangayo isip mga mamumuo ug mga adunay ubos nga kita, ibutyag ug batukan ang labor-export policy, ug isumpay ang ilang mga pakigbisog sa anti-imperyalista, antipyudal ug anti-pasistang mga pakigbisog sa Pilipinas.

Kinahanglan pahimuslan sa Partido ang paborableng internasyunal nga sitwasyon aron motabang sa pagpalambo sa anti-imperyalista ug proletaryadong mga pwersa sa tibuok kalibutan. Kinahanglan kitang makiglambigit sa mga progresibo ug rebolusyonaryong mga pwersa, kalihukan ug estado, maglunsad og komun nga pakigbisog batok sa neoliberal nga mga palisiyang pang-ekonomya, ug batok sa pagkusog sa pasismo ug inter-imperyalistang mga gubat. Kinahanglang magpaabot kita og suportang pangpulitika ug materyal sa mga demokratikong pakigbisog sa mga mamumuo ug masang anakpawis sa lain-laing mga nasud, samtang ato usang naangkon ang pakighiusa ug suporta alang sa rebolusyong Pilipino.

Kinahanglan natong aghaton ug tabangan ang pagtukod og mga Marxista-Leninista-Maoista nga komunistang partido sa tibuok kalibutan. Kinahanglang padayon natong ihikyad ang atong pagtuki sa mahinungdanong internasyunal nga mga isyu ug ipasiugda ang atong linya batok sa modernong rebisyunismo. Kinahanglang padayon natong ipatuman ang inigsoonay ug kooperasyon sa mga partidong Marxista-Leninista, ug awhagon ang mga bilateral nga panaghisgot ug konsultasyong multilateral kanila aron magsilbing linya sa panag-ambitay og ideya ug kasinatian, ug pagpanday sa uban pang pamaagi sa pagtinabangay ug kooperasyon.

Tungod sa grabeng pag-antus sa katawhang Pilipino atubangan sa pagtiurok sa krisis sa ekonomiya, nagkagrabeng imperyalistang interbensyon ug pagpangdaugdaug, ug nagkabangis nga terorismo sa estado aron ipabilin ang nagharing semikolonyal ug semipyudal nga katilingban, walay laing kapilian ang katawhang Pilipino kundili ang maglunsad og rebolusyonaryong pakigbisog aron iasdang ang ilang mga pangayo alang sa tinuod nga nasudnong kagawasan ug demokrasya.

Malaumon ang Komite Sentral nga sa nagatunhay nga mga kundisyon sa krisis ug katilingbanong kaguliyang, ug sa bug-os nga dedikasyon sa mga kadre niini, makab-ot sa Partido Komunista ng Pilipinas ang dili matupngang kusog, mapangulohan ang rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas sa dalan sa padayong pag-abante sa umalabot nga mga tuig, ug magkab-ot og mas dagkung kadaugan kaysa sa miagi.

Maghiusa ug suklan ang anti-katawhan, papet ug pasistang rehimeng US-Marcos!
Ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo!
Makigbisog alang sa nasudnong demokrasya!
Iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!
Iasdang ang malungtarong gubat sa katawhan!
Mabuhi ang katawhang Pilipino!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang bantugang handumanan ni Ka Jose Maria Sison!
Iasdang ang Marxismo-Leninismo-Maoismo!
Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Konsolidahon ug dugang palig-onon ang Partido! Pakyason ang kontra-rebolusyonaryong gubat ug terorismo sa estado sa rehimeng US-Marcos! Kumprehensibong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!