Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Kasamang Jose Maria Sison, martir at bayani ng rebolusyon, tunay na tagapagtaguyod ng kapayapaan!

Pulang saludo at taas kamaong pagpupugay at parangal ang ipinapaabot ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro (LDGC) kay Kasamang Jose Maria Sison o Ka Joma, Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM), sa kanyang hindi matatawarang ambag sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino upang makamit ang kalayaan! Pumanaw si Ka Joma noong gabi ng Disyembre 16 sa edad na 83.

Kaisa ang LDGC sa pagluluksa ng mamamayan sa pagpanaw ni Ka Joma, dakilang lider, rebolusyonaryo, martir at bayani ng sambayanang Pilipino. Nagdadalamhati man, makakaasa ang mamamayang Mindoreño na determinadong gagampanan ng LDGC ang tungkulin nitong protektahan at paglingkuran ang mga inaapi at pinagsasamantalahan.

Inaatasan ng LDGC ang lahat ng yunit ng BHB sa Mindoro na maglunsad ng 21 gun salute bilang parangal kay Ka Joma. Lamnin ng mga pulong anibersaryo ang pagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay kay Ka Joma. Gawing inspirasyon at balik-aralan ng mga Pulang mandirigma ang kanyang mga sulatin lalo ang hinggil sa pagsusulong ng digmang bayan.

Pamalagiang pararangalan ng mamamayang Mindoreño ang dakilang ambag ni Ka Joma na paglalapat ng rebolusyonaryong teorya ng MLM sa malakolonyal at malapyudal na lipunan ng Pilipinas. Dahil sa kanyang pagsusumikap na muling itatag ang PKP sa gabay ng MLM sa gitna ng pasismo at katiwalian ng diktaduryang US-Marcos I, naisulong ang bagong tipo ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba. Nagkaroon ng direksyon ang rebolusyong Pilipino sa ilalim ng gabay ng PKP-MLM.

Ang rebolusyonaryong simulain ni Ka Joma ay nagbigay ng inspirasyon sa mga makabayang kabataan mula sa Mindoro tulad ni Kasamang Rey Andal at Kasamang Lucio De Guzman na naging mitsa upang maipunla ang binhi ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa isla. Ito ang nagbigay pag-asa sa mamamayang Mindoreño upang labanan ang pang-aapi at pambubusabos ng reaksyunaryong estado.

Walang kuwenta ang kahit anong pagtatangka ng reaksyunaryong rehimen na dungisan ang pangalan ni Ka Joma at ng buong rebolusyonaryong kilusan. Niyayakap ng uring api at pinagsasamantalahan ang rebolusyong Pilipino. Patunay lamang nito ang pagpupunyagi ng mamamayang Mindoreño sa pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa kabila ng walang patid na kampanyang supresyon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II. Paulit-ulit na binibigo ng rebolusyonaryong kilusan ang maitim na pakana ng pasistang AFP-PNP-MIMAROPA na wasakin ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan sa isla.

Dadakilain ng LDGC ang alaala ni Ka Joma sa pamamagitan ng masikhay na pagtaguyod ng kanyang sinimulan at pagpupunyagi sa armadong pakikibakang isinusulong sa Mindoro. Mananatiling buhay ang diwa ni Ka Joma sa bawat Pulang mandirigmang ubos-kayang nakikihamok sa pasistang kaaway upang tupdin ang tungkulin nitong wasakin ang nabubulok na reaksyunaryong estado at agawin ang kapangyarihang pampulitika hanggang maitayo ang tunay na makatarungang lipunan.

Dakilain si Ka Joma, dakilang guro at bayani ng rebolusyon!
Tularan si Ka Joma! Sumampa sa BHB!
Joma Lives On!
Digmang bayan, sagot sa kahirapan!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Kasamang Jose Maria Sison, martir at bayani ng rebolusyon, tunay na tagapagtaguyod ng kapayapaan!