Dakilain ang natatanging buhay na inialay ni Ka Ilaya! Pinakamataas na pagpupugay sa mabuting anak ng bayan, kabataang kababaihan, LGBTQIA+, at martir ng sambayanan!

,


Iginagawad ng mga rebolusyonaryong kabataan sa probinsya ng Laguna ang pinakamataas na pulang pagpupugay at parangal para kay Ka Ilaya/Seda at kilala sa tunay na pangalan na Allyssa Lemoncito upang dakilain ang katangi-tanging buhay, lakas, at talino na inialay niya para sa pagsisilbi sa pinakamataas na porma sa malawak na sambayanang api.

Disyembre 17, 2023 nang namartir siya sa gitna ng armadong labanan sa kaaway sa Brgy. Malalay, bayan ng Balayan sa probinsya ng Batangas, kasama ang apat pang Pulang mandirigma at dalawang sibilyan.

Isang magiting na Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) si Ka Ilaya. Mula sa lungsod na kaniyang kinalakihan, sumampa siya sa BHB bilang tugon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa ika-53 na anibersaryo nito at buong lakas niyang ginampanan ang kaniyang tungkulin sa pagsusulong ng digmang bayan sa maiksing panahon ng kaniyang inilagi hanggang sa siya ay namartir. Nanilbihan siya sa mga magtutubo sa Batangas sa kabila ng matinding krisis sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II-Duterte.

Bago pa man sumampa sa BHB, naging isang aktibistang masa sa hanay ng kabataang kababaihan si Ka Ilaya. Masigla niyang tinanganan ang pagiging propagandista-organisador mula sa kanilang eskwelahan hanggang sa mga komunidad sa kaniyang probinsya.

Ipinanganak si Ka Ilaya noong Enero 31, 2003 sa lungsod ng sentro-komersyo na Makati mula sa mababang petiburges at pamilyang manggagawa. Ang kaniyang ama ay manggagawa at ang kaniyang ina ay assistant sa resort. Namulat siya noong 2019 bunsod ng maruming halalan. Bilang estudyante sa isang pamantasan sa probinsya ng Laguna, higit na naahita si Ka Ilaya noong panahon ng pandemya dulot ng karanasan sa matinding neoliberal na sistema ng edukasyon nang ipatupad ang lockdown.

Ang pagdarahop na dinanas ni Ka Ilaya sa neoliberal na edukasyon at ang kahirapan ng mga manggagawa at mala-manggagawa sa probinsya ng Laguna na kaniyang nasaksihan ay ang mga kondisyon ng mas lalong paggagap sa pangangailangang magmulat, mag-organisa, at magpakilos upang baguhin ang sistemang laon nang nang-aalipin at nagpapahirap ng kalagayan ng mamamayan. Naging kasapi ng organisasyong masa para sa kabataang kababaihan si Ka Ilaya at patuloy na lumahok sa mga gawaing propaganda, edukasyon, at pag-oorganisa sa mga komunidad sa probinsya ng Laguna. Setyembre 2021, naging kasapi siya sa Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA). Namulat siya sa pangangailangang isulong at ipagtagumpay ang armadong pakikibaka bilang primaryang porma upang ibagsak ang marahas na paghahari ng tatlong salot sa lipunan– ang imperyalismong US, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo. Naging kasapi siya ng Partido sa parehas na taon at sumampa sa BHB noong Disyembre 2021.

Iniambag ni Ka Ilaya ang anumang kayang gawin at tungkulin na iniaatas sa kaniya; walang anumang hinahanap na kapalit o anumang posisyon sa loob ng Partido at BHB. Sa kabila ng limitasyon sa pisikal bunga ng nakasanayang pamumumuhay sa kalunsuran at sentrong kabayanan, pinangibabawan ni Ka Ilaya ang anumang kontradiksyon at kahirapan sa kanayunan at sa loob ng yunit ng BHB. Walang pag-aalintanang ibinuhos ang pagsasakrisipyo at kawalan ng takot sa kamatayan. Buong tiyaga niyang hinubog ang sarili upang itakwil ang pyudal at burges na nakagawian, mapagkumbabang nagpupuna sa sarili upang mas yumabong, at taus-pusong pinanghawakan ang proletaryong prinsipyo at kaisipan.

Naiwan ni Ka Ilaya ang kaniyang pamilyang lubos niyang mahal. Ang kaniyang pangarap na maging abogado ay natupad bilang tunay na tagapagtanggol at hukbo ng mamamayang pinagsasamantalahan. Ipinaaabot ng rebolusyonaryong kilusan ng mga kabataan sa probinsya ng Laguna ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya, kaanak, at kaibigan ni Ka Ilaya kaakibat ang mensaheng hindi kailanman nasayang ang kaniyang kaisa-isang buhay at ng iba pang martir ng rebolusyon. Ang buong panahon na inialay ni Ka Ilaya para sa pagsisilbi sa pinakamataas na antas ay patuloy na ipagpupunyagi ng buong rebolusyonaryong kilusan at ng sambayanang Pilipino hanggang sa tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon.

Tunay na ang mga tulad ni Ka Ilaya na isa sa mabubuting anak ng bayan at abanteng kababaihan ay sinundan ang yapak ng magiting na bayani na si Gat Andres Bonifacio. Parangalan, dakilain, at tularan ng libu-libong kabataan ang tulad niya at ng iba pang mga martir at bayani ng sambayanan. Sa lumalalang krisis-panlipunan at krisis sa edukasyon, higit na makatarungan ang tumangan ng armas at tunguhin ang pinakamataas na antas ng pakikibaka. Tinatawag ang milyun-milyong kabataang Pilipino at ang iba pang uring-api na sundan ang buhay at rebolusyonaryong landas na pinili ni Ka Ilaya. Padaluyin at i-transporma ang poot at pighati na nadarama bilang rebolusyonaryong katapangan bitbit ang pagwawagi sa bagong tipo ng pambansa-demokratikong rebolusyong bayan!

Mabuhay ang dakilang buhay at pakikibaka ni Ka Ilaya!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Dakilain ang natatanging buhay na inialay ni Ka Ilaya! Pinakamataas na pagpupugay sa mabuting anak ng bayan, kabataang kababaihan, LGBTQIA+, at martir ng sambayanan!