Digmang Bayan ang sagot sa kahirapan, hindi Cha-Cha!

, ,

Labis-labis ang puot at galit ng masang CamNorteño sa mga butangerong paksyon ng Marcos Jr at Duterte sa pag-aagawan ng kapangyarihan sa pulitika. Sa mando ng Imperyalismong US pinipilit isulong ni BBM at mga kroni nito ang Charter Change o ang pag amyenda sa Saligang Batas ng Pilipinas 1987 sa anyo ng Peoples Initiative para pagmukhaing “kagustuhan ng mamamayan”.

Para sa mga taga-Camarines Norte, hindi Peoples Initiative ang tawag dito kundi “Politician Initiative” dahil despiradong ginagamit ng pulitikong mga kroni ni Marcos Jr ang mga bulok na ahensya ng reaskyunaryong estado katulad ng DSWD sa pamamagitan ng DOLE-TUPAD para mangalap ng pirma mula sa mga tao. Maituturing na isa itong paglapastangan sa Konstitusyon ng Pilipinas, Artikulo XVII, seksyon 2 na nagsasabing sa pangangalap ng lagda kailangan may kalakip na petisyon at pagpapaliwanag hingil sa pagbabago o nais amyendahang Batas.

Pinakalayunin ng Cha-Cha ang 100% ganap na pagpapahintulot sa dayuhang pamumuhunang ganid sa kapital at tubo upang kontrolin ang mga mahahalagang bahagi ng lipunan at ekonomiya katulad ng kuryente, tubig, transportasyon, masmidya, edukasyon at iba pa. Ang amyendang ito ay labag sa nakasaad sa Saligang Konstitusyon ng Pilipinas na sinasabing dapat protektahan ang interes ng mamamayang Pilipino.

Nais ring amyendahan ng Cha-Cha sa anyo ng Peoples Initiative ang ibayong pagpapalawig sa termino ng Pangulo at pangalawang pangulo. Maliban dito, misyon din ng Cha-Cha na alisin ang mga balakid at sagka sa pagbabase sa Pilipinas ng dayuhang militar. Walang makikinabang sa Cha-Cha kundi ang imperyalismong US at papet nitong si Marcos Jr at mga kroni nito.

Ngayon pa nga lang ay pinagpipilahan at pinaglalawayan na ng mga dayuhang kapitalista ang mga likas na yaman ng Camarines Norte. Sa ngayon, mayroong dalawang malalaking proyektong pang enerhiya sa prubinsya ang nakatakdang mag-opereyt. Una dito ang napirmahan ng kontrata sa wind energy ng Copenhagen Infrastructure Partners na balak itayo sa bayan ng Jose Panganiban at bayan ng Capalonga. Mayroon din sa bahaging Camarines Sur. Ang ikalawa ay ang eksplorasyong geothermal sa bundok ng Labo—boundary ng Camarines Norte at Camarines Sur na pangangasiwaan ng Philippine Geothermal Production Company Inc. (PGPCI). Maliban sa proyektong pang-enerhiya, tinatayang nasa 11 kumpanya sa pagmimina ang kasalukuyang nagpapasasa sa yamang mineral ng prubinsya katulad na lamang ng Mt. Labo Exploration and Development Corporation (MLEDC) at co-contarctor nitong Galeo Equipment Corporation. Nakatakdang kamkamin ng MLEDC ang mahigit 3,482.2 ektarya ng lupa sa Barangay Dumagmang bayan ng Labo. May panibagong aplay na claim din ito sa kabundukan ng Mt. Labo na may lawak na 2,980.994 ektarya. Tiyak na sasagasaan nito ang nasa 7,055 ektarya na itinakdang watershed ng prubinsya.

Habang unti-unting binabaha ng mga dayuhang pamumuhunan ang prubinsya ay lalo namang bumabagsak ang ekonomiya nito. Ang dahilan ay ang hindi sustenido at kawalan ng istabling hanapbuhay ang mamamayan. Napakababang arawang sahod ng mga manggagawa at mala-manggagawa, habang walang patid ang araw-araw na pagtaas sa presyo ng mga batayang pangangailangan ng mga tao.

Sa mahabang panahon ay nananatiling pobre at walang makain ang pamilya ng mayoryang magsasaka bunsod ng pananatili ng sistemang malapyudal sa kanayunan, kung saan kontrol at hawak pa rin ng iilang panginoong maylupa ang karamihan sa mga lupain ng prubinsya. Manu-mano at maliitan pa rin ang kagamitan sa pagsasaka.

Malinaw para sa mga taga-Camarines Norte na hindi sa paraan ng Cha-Cha mareresolba ang kanilang dekadang paghihirap kundi sa pamamagitan ng ganap na pagpapabagsak sa naghahari at anti-mamamayang estado sa pamamagitan ng Digmang Bayan. Nananawagan ang ACC-NPA-CN kasama ng buong masang CamNorte sa lahat ng masang Pilipino na puspusang labanan at ilantad ang panganib na hatid ng Cha-Cha sa taumbayan, higit sa lahat ang Imperyalismong US na syang nasa likod ng pakanang ito.

Tiyak na lulumpuhin ng Cha-Cha ang ekonomiya ng bansa at sa pinakamasahol ay ang tuwirang pagputol sa paa ng Pilipinas na tumayo para sa sariling pag-papaunlad sa sektor ng agrikultura at sariling industriya.

Ibabaon ng Cha-Cha ang bawat pamilyang Pilipino sa kumunoy ng labis-labis na kahirapan, pagsasamantala at pang-aapi.

Sa huli, tanging sa paglulunsad lamang ng Digmang Bayan makakamit ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.

At tanging sa pagtatagumpay lamang ng Digmang Bayan matatamasa ng bawat pamilyang Pilipino ang isang tunay na malaya at may pagkilala sa karapatan ng bawat mamamayan.

Digmang Bayan ang sagot sa kahirapan, hindi Cha-Cha!