Hinggil sa inianunsyong pagtatayo ng Internasyunal na Ligang Komunista

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rebolusyonaryong pagbati nito sa 15 partido at organisasyong komunista mula sa 14 na bansa na nagtipon sa ilalim ng pangalang Internasyunal na Ligang Komunista na nag-anunsyo ng pagbubuo nito ilang linggo na ang nakaraan, matapos idaos ang Unified Maoist International Conference (o internasyunal na kumperensya ng pinagbuklod na mga Maoista). Kahima’t di namin nakikita sa kasalukuyan ang kalagayan para sa pagtatayo ng internasyunal na sentro na gagampan ng papel bilang taliba ng proletaryado sa buong mundo, kinalulugdan pa rin namin ang inyong pagsisikap na itaguyod ang Marxismo-Leninismo-Maoismo at ilunsad ang mga rebolusyonaryong pakikibaka sa buong mundo.

Sa aming pananaw, ang pinakagyat na tungkuling kasalukuyang kinakaharap ng mga partido komunista at organisasyon sa buong mundo ay ilapat ang Marxismo-Leninismo-Maoismo upang gumawa ng pagsusuri sa uri at panlipunang pagsisiyasat sa iba’t ibang mga kalagayan ng mga bansa, upang matukoy ang partikular na estratehiya at mga taktika para pamunuan ang proletaryado at lahat ng inaapi at pinagsasamantalahang mga uri sa paglulunsad ng bagong demokratiko at sosyalistang rebolusyonaryong pakikibaka.

Iginigiit namin na ang mga partido at organisasyong Marxista-Leninista-Maoista ang may pinaka-kakayahang tumukoy sa rebolusyonaryong landas sa kanilang sariling mga bansa. Responsibilidad nilang mag-inisyatiba sa pagtukoy ng linya ng pakikibaka batay sa paglalapat nito sa mga unibersal na prinsipyo ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kanilang mga partikular na kongkretong kundisyon.

Bilang pangunahing responsable sa pamumuno sa mga rebolusyonaryong pakikibaka sa kani-kanilang mga bansa, dapat pagsikapan ng mga partido komunista at organisasyon na itaas ang kanilang kakayahang maging independyente at tumindig sa sariling paa. Kaalinsabay nito, pabor sa kanila na humango ng mga aral sa kasaysayan ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa iba’t ibang panig ng mundo, at makipagpalitan ng mga pananaw at karanasan sa mga partido komunista ng ibang bansa. Pero hindi magiging produktibo para sa kanila na magpailalim sa ipinagpapalagay na internasyunal na sentro at mawalan ng independensya at inisyatiba sa paglulunsad ng rebolusyonaryong gawain sa saklaw ng kanilang kakayahan at pamumuno.

Lubos naming batid ang matinding paghahangad sa internasyunal na pagkakaisa at pagtutulungan ng mga partido komunista at organisasyon laluna sa harap ng mabilis na papalalang krisis ng pangdaidgang kapitalismo at mga lumalaking banta ng mga gerang imperyalista. Sa buong mundo, ang mga manggagawa at inaaping mga sektor ay naghahanap ng proletaryong talibang partido upang magsilbing pinuno at bag-as habang naglulunsad ng lahat ng anyo ng paglaban–armado o di armado, ligal at iligal–upang labanan ang papaigting na anyo ng pagsasamantala at pang-aapi at makamit ang pambansang paglaya at katarungang panlipunan, at sosyalismo.

Nanawagan kami sa lahat ng komunistang partido at organsasyon na maglunsad ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa kani-kanilang bansa bilang pinakamahalagang ambag nila sa internasyunal na proletaryong rebolusyon. Kung masigla sa buong mundo ang mga rebolusyonaryong kilusang tuluy-tuloy na may nagagawa at naiipong tagumpay sa lahat ng mga anyo ng pakikibaka, magiging mas produktibo at lapat sa praktika ang pagbubuo ng internasyunal na pagkakaisa sa pamamagitan ng palitang teoretikal at polemikal at pagbubuo ng iba’t ibang anyo ng pagtutulungan sa hanay ng mga partido at grupong komunista.

Tungo sa pagbubuo ng mas malakas na internasyunal na pagkakaisa at pagtutulungan, hinihikayat ng PKP ang mga komunistang partido at organisasyon na idaos ang mga dalawahang panig na pulong o multilateral na kumperensya at konsultasyon para talakayin, himayhimayin at pagkaisahan ang mga krusyal na usapin sa teorya at praktika, habang isinasaisantabi ang mga puntong di pa mapagkasunduan para sa ibayong pag-aaral at talakayan. Dapat nating pagsikapang buuin ang pagkakaisa batay sa pagtataguyod sa Marxismo-Leninismo, pagpapaunlad ng Maoismo bilang ikatlong yugto ng pag-unlad ng proletaryong ideolohiya, paglalantad at paglaban sa rebisyunismo, pagsusulong ng pakikibaka laban sa imperyalismo at lahat ng reaksyon, at pagsusulong ng mga rebolusyong bagong demokratiko at sosyalista.

Tinatanaw ng PKP ang pagpapalawak ng relasyong internasyunal nito, higit na pagpapalawak ng ugnayang Marxista-Leninista-Maoista at anti-imperyalista, at pagkakaroon ng mas malalaking pagkakaisa at pagtutulungan sa mga partido at organisasyong komunista, kabilang yaong mga nasa ICL.

Hinggil sa inianunsyong pagtatayo ng Internasyunal na Ligang Komunista