Idalum sa kubay sang NDFP, nagabaskog ang militansya sang kababaihan

, , ,

Tuman nga ginadayaw kag ginakalipay sang mga rebolusyonaryong kababaihan ang ika-singkwenta nga anibersaryo sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Pamatuod ini sa pagka-mabinatuon, indi malutos, kag labi nga pagbakud sang rebolusyonaryong hanay. Subongman, mas pa nga nagabaskog ang hanay sang MAKIBAKA ukon Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, ang rebolusyonaryong organisasyon sang kababaihang Pilipino.

Indi mapanginwala ang mapuslanon nga papel sang NDFP sa sulod sang pungsodnon demokratiko nga kahublagan nga nagtinguha sa pagbag-o sa sosyedad nga malapyudal kag malakonyal nga gintuga sang imperyalismo, burukrata kapitalismo kag pyudalismo. Idalum sa kubay sang NDFP, nagabaskog ang militansya sang kababaihan upod ang masa agud batoan ang mga naga-upang sa ginahandum nga hilway nga sosyedad.

Base sini, ginakondena sang MAKIBAKA ang ginhiwat nga Balikatan Exercises nga nagpasulod sang 15,000 ka Amerikanong tropa sa pungsod. Isa ini ka pagtraydor sang rehimen Marcos Jr sa pungsodnon nga soberanya kag nagbutang sa masang Pilipino, ilabi na sa kakabaihan, sa peligro. Ginpalayas pa gid ang madamu nga pumuluyo sa ila panimalay agud himuon nga “playground” sang mga berdugo nga suldado sang papet nga reaksyonaryong estado kag sang agalon sini nga Estados Unidos.

Dugang sa paslaw nga tinguha sang reaksyonaryong gobyerno nga lutuson ang rebolusyonaryong kahublagan paagi sa kalakasan kag pagsabwag sang kakugmat sa kaumhan man ukon sa kasyudaran, ginapaantus pa gid sini ang pumuluyo sa mataas nga presyo sang balaklon, barato nga sweldo, kag tuman nga kapigaduhon kag kagutom.

Sa tunga sang sini nga kahimtangan, padayon sa gihapon ang pagsulong sang MAKIBAKA-Negros upod ang iban pa nga rebolusyonaryong organisasyon sang lain-lain nga sektor, ang NDFP kag New People’s Army (NPA) sa isla. Wala sang katumbas ang kusog kag pag-uswag sang rebolusyonaryong hanay sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP). Indi malutos kag mapahuyang ang nagadaba-daba nga balatyagon para sa pagpundar sang isa ka hilway nga sosyedad. Kabaliskaran sa gusto malab-ot sang maitom nga plano sang rehimen US-Marcos II, ang ila pagpa-antus sa pumuluyong Pilipino ang nagapanguna nga kabangdanan ngaa mas nagabaskog pa ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa.

Mabuhay ang ika-50 nga anibersaryo sang NDFP!

Idalum sa kubay sang NDFP, nagabaskog ang militansya sang kababaihan