Hamon ng NDF-Ilocos sa AFP at Gubyerno ni Ferdinand Marcos Jr. Ilitaw na sina Dexter Capuyan At Gene Roz de Jesus!

Ang NDF-Ilocos ay nakikiisa sa CPP-NPA-NDF-CPDF ng Ilocos-Cordillera at sa mga kapamilya’t kaibigan at lahat ng mga nagmamalasakit na grupo’t mamamayan sa demanda at panawagang ilitaw na sina Dexter Capuyan at Gene Roz De Jesus sa pinakakagyat na panahon. Iginigiit namin na sila ay palayain na at hayaang harapin ang mga akusasyon sa kanila sa korte.

Sina Capuyan at de Jesus ay dinakip noong Abril 28, 2023 ng mga ahente ng Criminal Investigation and Detection Group sa Taytay, Rizal, at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa sila inililitaw. Si Dexter Capuyan ay inaakusahang mataas na upisyal ng NPA ng Cordillera, habang si Gene Roz de Jesus ay isang sibilyan na nagtataguyod sa karapatan ng pambansang minorya ng Cordillera.

Kinukundena ng NDF-Ilocos ang iligal na pagdukot at pagtatago sa kanila ng mga puwersa ng estado. Dahil sa hindi pa isinisiwalat ng mga responsableng ahente ng estado ang kanilang lokasyon at kung at ano na ang kanilang kalagayan sa kanilang kustodiya, hindi imposible na sila ngayon ay tinotortyur o kaya’y tuluyan nang pinaslang. Nasasabi ito ng NDF-Ilocos dahil sa dami na ng mga dinadakip at itinatago ng mga ahente ng militar na mga kasapi at namumuno, o di kaya’y pinaghihinalaang may kaugnayan sa CPP-NPA-NDF, gayundin ang mga simpleng aktibista o inosenteng sibilyan, na tinotortyur at pinapatay. Tampok na halimbawa ito ng ginawa nilang pagdakip kina Benito Tiamzon at Wilma Austria, mga namumunong kadre ng CPP, at kanilang mga kasamahang walo, na itinago, tinortyur at pagkatapos ay pinaslang sa karumaldumal na paraan. Di rin mabilang ang mga kaso ng tuluyan nang hindi inilitaw pagkatapos dukutin, kagaya na lamang ng ginawa kay James Balao ng Cordillera na pagkatapos dukutin noong 2008 ay hindi na inilitaw.

Ang iligal na pagdukot at pagtatago kina Dexter Capuyan at Gene Roz de Jesus ay isang malinaw na paglapastangan sa kanilang karapatan na isinasaad sa International Humanitarian Law at maging sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights at International Humanitarian Law. Dahil layunin ng mga batas na ito na isigurado na hindi dapat nawawala ang mga tao (na sangkot sa digmaan) at kailangang maging malinaw ang kanilang kalagayan at lokasyon, ipinagbabawal ng mga batas na ito ang pagdukot at pagtatago o abduction and enforced disappearance. Inililinaw ng mga batas na ito na kung dinakip ang isang tao, ay kailangang isiwalat ng partidong nandakip dito ang kalagayan at kinalalagyan ng kanilang bihag, at kailangang gumawa sila ng mga hakbang upang maipaalam sa kanilang mga pamilya ang mga impormasyong ito. Mas ispesipiko pang inoobliga ng internasyunal na makataong batas ang mga partidong sangkot na hanapin at palayain ang mga nawawalang tao.

Mariing kinukundena ng NDF-Ilocos ang rehimeng US-Marcos at ang mga pasistang ahente sa AFP-PNP, kabilang ang CIDG na dumukot sa kanila, sa pagpapatuloy at pagpapaigting ng mga katulad na karahasan, pagpapakamangmang sa batas ng digmaan at pagyurak sa karapatang pantao.

Ang pasistang rehimen ay gumagamit ng maduming taktikang saywar upang pagtakpan ang katotohanan ng kanilang marahas na paglabag sa karapatang pantao at ipangalandakan sa madla na makatwiran lamang ang mga ganitong paglabag. Ginagamit din nila ang reaksyunaryong midya para dito, kagaya ng SMNI.

Ilan lamang sa mga tampok na halimbawa ng ganitong saywar ang pahayag ng Northern Luzon Command na “hindi polisiya ng militar na mandukot ng tao.” Ipinangalandakan din ng AFP na si Capuyan ay nasugatan sa isang sagupaan sa Kalinga noong Marso, at nagpapagamot sa ospital kung saan siya ay dinukot. Kung gayon nga, sinasabing siya ay isang hors de combat, o nawalan na ng kakayanang lumaban. Sa kabila nito, siya ay dinukot at itinago pa rin, imbes na gawaran ng karampatang medikal na atensyon at ilagay sa wastong prosesong hudisyal ang anumang paratang sa kaniya. Sa pahayag na ito, ang AFP na mismo ang nagpapatunay ng kanilang tahasang paglabag sa International Humanitarian Law at pawang kabalbalan ang kanilang sinasabing sila ay masugid na tagapagtaguyod dito.

Ang SMNI naman ay nagmamarunong ding nagbrodkas na si Capuyan ay “wanted” sa malalaking kasong “2 counts of rebellion, 1 count of murder, 2 counts of destructive arson,” na lahat ay non-bailable. Sa ganitong brodkas ng SMNI, malinaw na binibigyang katwiran ang pagdukot at pagtatago kay Capuyan at ng kasama niyang si de Jesus.

Ang lahat ng ito’y nagpapatibay sa pagiging makatwiran ng demanda na ilitaw sina Dexter Capuyan at Gene Roz de Jesus, kilalanin ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas at hayaang silang harapin ang mga paratang sa kanila sa korte.

Tama na ang maraming satsat, maruming propaganda, saywar at pangangatwiran! Ilitaw na si Dexter Capuyan at Gene Roz de Jesus!#

Ilitaw na sina Dexter Capuyan At Gene Roz de Jesus!