Archive of NDF-Ilocos

Hindi kapayapaan kundi ligalig ang hatid ng pambobomba at operasyong militar ng AFP
April 06, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Ang walang puknat na focused military operations ng AFP ang nagbunsod sa maghapong sagupaan ng New People’s Army at 50th Infantry Battalion noong Abril 2, 2024 sa boundary ng Sta. Maria, Ilocos Sur at Pilar, Abra. Sa ulat ng mga residente at kanilang mga post sa social media, kitang-kita sa mga bidyo kung gaano kalapit […]

Saan a talinaay nu di ket riribuk ti ituntunda ti nakaro a panagbomba ken operasyon militar ti AFP
April 06, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Ti awan-sarday a focused military operations ti Armed Forces of the Philippines ti nagitunda ti nagmalem a rinnupak iti baet ti New People’s Army ken 50th Infantry Battalion Philippine Army idi Abril 2, 2024 iti nagbeddengan ti Sta. Maria, Ilocos Sur ken Pilar, Abra. Iti ulat dagiti residente ken kadagiti post da iti social media, […]

Pambobomba ng AFP Sa Pilar, Abra at Sta. Maria, Ilocos Sur: Higit kailanman ay gawaing terorista
April 06, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng National Democratic Front (NDF)-Ilocos ang isinagawang aerial bombing at teroristang pag-atake ng mga yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga komunidad sa hangganan ng Pilar, Abra at Sta. Maria, Ilocos Sur noong Abril 2. Ayon sa mga residente, naganap ang serye ng limang engkuentro sa pagitan ng 50th Infantry […]

Panagbomba ti AFP idiay Pilar, Abra ken Sta. Maria, Ilocos Sur: Napeklan nga terorista nga aramid
April 06, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Nainget a kunkundenaren ti National Democratic Front (NDF)-Ilocos ti inyaramid nga aerial bombing ken terorista a panag-atake dagiti yunit ti Armed Forces of the Philippines (AFP) kadagiti komunidad iti nagbeddengan ti Pilar, Abra ken Sta. Maria, Ilocos Sur idi Abril 2. Segun kadagiti residente, napasamak ti serye ti lima nga engkuentro iti baet ti 50th […]

Hindi magagapi ang rebolusyon sa Ilocos at buong bansa! PAtuloy na susuporta at makikilahok ang kabataang ilokano sa armadong pakikibaka! Sumapi sa New People’S Army!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Rebolusyonaryong pagbati ang pinaparating ng Kabataang Makabayan-Ilocos sa mga magigiting na pulang mandirigma, opisyal, at lahat ng mga tagasuporta ng Bagong Hukbong Bayan (BHB o NPA), sa ika-55 na anibersaryo ng pagkakatatag nito noong Marso 29, 2024. Sa kabila ng matinding paninibasib ng kaaway, nanatili at sumusulong ang mga pulang madirigma upang magbigay lingkod sa […]

Ipagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng PKP! Isulong ang pakikibaka ng mamamayang Ilokano sa ilalim ng demokratikong rebolusyon ng bayan!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Buong galak at siglang bumabati ang National Democratic Front of the Philippines-Ilocos sa lahat ng mga kasama sa Partido, sa NPA sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa at mamamayan sa pagsapit ng ika-55 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa okasyong ito ginugunita at muling nagpupugay ang NDF-Ilocos sa pagkamartir ng ating pinakamamahal na tagapangulong Jose […]

Saan a malipatan ti masa nga Ilokano ti Martial Law! Iyab-abante da ti rebolusyonaryo a dangadang kontra iti pasismo ken panangidadanes ti Rehimen US-Marcos Jr.!
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita nga aldaw, Setyembre 21 2023 ti maika-51 a tawen ti deklarasyon ti Martial Law nga inpaulog daydi diktador a Pres. Ferdinand Marcos Sr. idi 1972. Inyatnag ni Marcos Sr. ti Martial Law tapno iddepen ti gimmil-ayab a panaglaban ti umili a Pilipino iti diktadura na. Ngem kas pul-oy ti angin, ad-adda a pinaypayan ti […]

Saan a malipatan ti masa nga Ilokano ti Martial Law! Iyab-abante da ti rebolusyonaryo a dangadang kontra iti pasismo ken panangidadanes ti Rehimen US-Marcos Jr!
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita nga aldaw, Setyembre 21 2023 ti maika-51 a tawen ti deklarasyon ti Martial Law nga inpaulog daydi diktador a Pres. Ferdinand Marcos Sr. idi 1972. Inyatnag ni Marcos Sr. ti Martial Law tapno iddepen ti gimmil-ayab a panaglaban ti umili a Pilipino iti diktadura na. Ngem kas pul-oy ti angin, ad-adda a pinaypayan ti […]

Hindi makakalimutan ng masang Ilokano ang Martial Law! Isinusulong nila ang rebolusyonaryong pakikibaka laban sa pasismo at pang-aapi ng Rehimeng US-Marcos Jr!
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayong araw, Setyembre 21, 2023 ang ika-51 taon ng deklarasyon ng Martial Law na ipinataw ng dating presidenteng diktador na si Ferdinand Marcos Sr noong 1972. Ipinailalim ni Marcos Sr ang bansa sa batas militar upang apulain ang naglalagablab na paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang diktadura. Subalit kagaya ng ihip ng hangin, lalong pinaypayan […]

Pag-alala at pagpupugay sa Sta. Lucia 5, mga namartir na mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isang overkill na operasyon ng 81st Infantry Battalion ng Philippine Army (81st IBPA)
September 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Nitong August 8, ginugunita ang ikatlong anibersaryo ng pagmasaker ng berdugong 81st IBPA ng Philippine Army sa limang pulang mandirigmang sina Pamela Joy “Ka Maymay” Peralta, Marxes “Ka Jiggs” Dazon o Kilala din bilang Samman, Roland “Ka Eugene” Marvil, Edgar “Ka Nardo” Justo, at si Mar “Ka Asyong” Capulas. Sila, ang tinaguriang Sta.Lucia 5, at […]