Archive of NDF-Ilocos

Patatagin at palawakin ang NDFP-Ilocos! Isulong ang pakikibaka ng masang Ilokano upang ipagtanggol ang seguridad at soberanya ng Pilipinas laban sa imperyalistang agresyon! Ipagtanggol ang lupain at likas na yaman laban sa pangangamkam ng mga monopolyo kapitalista kasabwat ang rehimeng Marcos!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Sing ningning ng gintong sinag ng araw ang araw na ito ng ika-50 taon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ang araw na ito ay selebrasyon ng 50 taong maningas na tagumpay ng masikhay na paggampan ng NDFP sa susing tungkulin sa pagtitiyak sa tagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan – ang pagbubuklod […]

Papigsaen ken palawaen ti NDFP-Ilocos! Iyabante ti dangadang ti masa nga Ilokano tapno salakniban ti seguridad ken soberanya ti Pilipinas laban iti imperyalista nga agresyon! Salakniban ti daga ken natural a gameng laban iti panaggamrud dagiti monopolyo kapitalista kakunniber ti rehimen Marcos!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Kas karaniag ti balitok a raya ti init daytoy nga aldaw ti maika-50 tawen ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Daytoy nga aldaw ket panagrambak ti 50 tawen ti dumardarang a balligi ti naanep a panagakem ti NDFP iti tulbek a rebbengen iti panangisigurado iti balligi ti demokratiko a rebolusyon ti umili – […]

Pagsilbihan ang masang api! Sumampa sa NPA!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mga kasamang kabataan ng Ilocos, Kumusta na, mga kasama? Kumusta na ang gawaing tabako ngayon? Nagpupugon na ba kayo? Ano’ng balita? Itataas kaya ang presyo ng tabako ngayon? Kumusta ang inyong pag-aaral? Kayo ba’y sapilitang pinag-enrol sa ROTC? Haggard ba? Salamat naman at kahit napaka-busy nyo ngayon sa gawaing bukid at pag-aaral ay nakapag-browse pa […]

Pagserbian ti masa a maidadanes! Sumampa iti NPA!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Kakadwa nga agtutubo ti Ilocos, Kumustan, kakadwa? Kumustan ti trabaho ti tabako tatta? Agpugpugon kayo kadin? Ania ti damag? Ingato da ngata ti presyo ti tabako tatta? Kumusta ti panagiskwela yo? Napilit kayo kadi nga ag-enrol iti ROTC? Haggard kadi? Agyaman kami ta uray busy kayo iti trabaho ti talon ken panagadal ket nakapag-browse kayo […]

Opisyal na pahayag ng Kabataang Makabayan-Ilocos para sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Taas-kamaong pagbati ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan – Ilocos sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) o New Peoples Army (NPA) sa kanilang ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag. Bagaman binugbog sa ilalim ng sustenido at malupit na pag-atake ng mga pwersa ng estado at patuloy na panlilinlang sa mamamayan at paninira sa kanila ng rehimeng Marcos, nananatiling nakatindig […]

Kangatuan a pammdayaw dagiti kakadwa nga Ilokano kada Ka Puk-et ken Ka Louie–banwar a nalabbaga a mannakigubat ti tribu a Kalinga ken umili a Pilipino
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ti National Democratic Front of the Philippines iti Ilocos ket mangidatdaton ti kangatuan a pammadayaw kada Onal “Ka Puk-et” Balaoing ken Gonzalo “Ka Louie” Battawang, agpada a Nalabbaga a mannakigubat ti NPA-Kalinga iti panangibuwis ti biag da iti maingel a panangsaranget iti naranggas nga operasyon militar idiay Balbalan, Kalinga manipud Marso 5 tapno salakniban ti […]

Pinakamataas na pagpupugay ng mga kasamang Ilokano kina Ka Louie at Ka Puk-et–mga dakilang Pulang mandirigma ng tribung Kalinga at sambayanang Pilipino
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ang National Democratic Front of the Philippines sa Ilocos ay nag-aalay ng pinakamataas na pagpupugay kina Onal “Ka Puk-et” Balaoing at Gonzalo “Ka Louie” Battawang, mga Pulang mandirigma ng BHB-Kalinga sa kanilang pagbubuwis ng buhay sa magiting na pagsagupa sa marahas na operasyong militar sa Balbalan, Kalinga simula Marso 5 upang ipagtanggol ang kanilang tribu. […]

Ilaban ti karbengan-tao ken bukod a pangngeddeng ti nailian a minorya ti Kalinga! Labanan ti militarisasyon ken maulit-ulit a panaglabsing ti AFP iti International Humanitarian Law ken CARHRIHL! Papigsaen ti gubat ti umili ken rebbeken ti pasista nga armado a pwersa ti rehimen US-Marcos!
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Makikaykaysa ti National Democratic Front of the Philippines – Ilocos iti nainget a panangkundenar ti Cordillera People’s Democratic Front, Chadli Molintas Command – NPA-Ilocos-Cordillera, iti maudi a serye ti nadadagsen a panaglabsing ti AFP iti Internasyunal a Makatao a Linteg wenno International Humanitarian Law (IHL) ken iti Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights […]

Ipaglaban ang karapatang pantao at sariling pagpapasya ng pambansang minorya ng Kalinga! Labanan ang militarisasyon at paulit-ulit na paglabag ng AFP sa International Humanitarian Law at CARHRIHL! Paigtingin ang digmang bayan at durugin ang pasistang armadong pwersa ng rehimeng US-Marcos!
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines – Ilocos sa mariing pagkundena ng Cordillera People’s Democratic Front, Chadli Molintas Command – NPA Ilocos-Cordillera at ng mamamayan ng Cordillera sa panibagong serye ng mabibigat na paglabag ng AFP sa Internasyunal na Makataong Batas o International Humanitarian Law (IHL) at Comprehensive Agreement on the Respect of […]

Kababaihan nga Ilokano, urnongen ti pigsa ken tured! Labanan ti panangidadanes ken pasismo ti rehimen US-Marcos! Iyabante ti rebolusyonaryo a dangadang ken gun-oden ti nadur-as a panagbiag, wayawaya ken demokrasya ti intero a kagimongan!
March 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Ilocos |

Rambakan tayo ti Internasyunal nga Aldaw ti Kababaihan nga Anakling-et ita a Marso 8. Intay pay papigsaen ti intar tayo a sumaranget kadagiti dumakdakkel a karit iti panangiyabante ti rebolusyonaryo a dangadang ti umili a Pilipino iti sango ti rumungrungsot a pasismo ti rehimen US-Marcos ken panag-uneg ti krisis ti malakolonyal ken malapyudal a gimong. […]