Archive of NDF-Ilocos

Set ablaze the revolutionary struggle of the Ilocano people against the martial law! Crush the tyranny of the US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

This day, September 21 is the 50th year of Ferdinand Marcos Sr.’s declaration of Martial Law in 1972. Contrary to all the efforts of the Marcos II regime to douse the ember of the revolutionary struggle and wipe off in the hearts and minds of the Filipino people the callousness of the fascist dictatorship of […]

Pagliyabin ang rebolusyonaryong pakikibaka ng masang Ilokano laban sa martial law! Durugin ang tiranya ng rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayong araw, Setyembre 21 ang ika-50 taon ng pagdeklara ni Ferdinand Marcos Sr. sa madugong Martial Law noong 1972. Taliwas sa lahat ng pagsisikap ng rehimen Marcos Jr. na buhusan ang baga ng rebolusyonaryong pakikibaka at burahin sa isip at damdamin ng mamamayang Pilipino ang hapdi ng karahasan ng pasistang diktadura ng kanilang patriarko, lalong […]

Pagil-ayaben ti rebolusyonaryo a dangadang ti umili nga Ilokano laban iti martial law! Rebbeken ti tiranya ti rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita a nga aldaw, Setyembre 21, ti maika-50 a tawen ti panangideklara ni Ferdinand Marcos Sr. iti nadara a Martial Law idi 1972. Kaniwas iti amin a panagpinget ti rehimen Marcos Jr. a sebseban ti beggang ti rebolusyonaryo a dangadang ken buraen iti puso ken panunot ti umili a Pilipino ti saem ti kinarangggas ti […]

Lagipen ken balbaliw nga ipekse ti kondenasyon iti martial law! Papigsaen ti dangadang iti tiranya ken gun-oden ti wayawaya ken hustisya iti gimong!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

Nalawag a malaglagip ti Christians for National Liberation (CNL) iti Ilocos ti Martial Law idi naideklara daytoy idi Setyembre 21, 2022. Ita nga aldaw a maika-50 a tawenen ti Martial Law, balbaliw nga intay ipeksa ti natangken a panangilaksid tayo iti linteg militar, a nangitunda ti saan a matukod a a pasista a kinaulpit iti […]

Recall and re-echo our condemnation to the martial law! Intensify our struggle against tyranny and attain social liberation and justice!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

The Christians for National Liberation (CNL) in Ilocos vividly recalls the Martial Law when it was declared in September 21, 2022. This day, on its 50th year, we re-echo our steadfast condemnation to the Martial Law, that delivered the Filipino masses already suffering from several forms of exploitation of the ruling classes of landlords, big […]

Ad-adda nga umabante ti rebolusyon iti panagtugaw ti rehimeng US-Marcos II
July 07, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Iti maikadwa a gundaway, ti Pilipinas ket iturayan manen ti diktadura a US-Marcos, kalpasan ti panangparuar iti saan a nakapapati a 31.5 milyon a botos ni Ferdinand Marcos Jr. Kadwa na ni Sara Duterte a rimuar kas bise- presidente, pinagtipon da ti pwersa ti dua a kadangkesan a diktador ken pasista a rehimen a nagturay […]

Ibayong susulong ang rebolusyon sa pagkaluklok ng rehimeng US-Marcos II
July 07, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Sa pangalawang pagkakataon, ang Pilipinas ay paghaharian ng panibagong diktadurang US-Marcos, pagkatapos maipalabas ang di kapani-paniwalang 31.5 milyong boto na nakuha ni Ferdinand Marcos Jr. Kasama si Sara Duterte na lumabas bilang bise-presidente, pinagsanib nila ang pwersa ng dalawang pinakamasahol na diktador at pasistang rehimen na naghari sa Pilipinas. Ang tagumpay ni Ferdinand Marcos Jr. […]

Rambakan ti 49 a tawen ti nabanwar a dangadang ti NDFP ken maidadanes nga umili! Iyabante ti rebolusyon ken gun-oden ti pudno a panagbalbaliw!
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita nga aldaw, napnuan ragsak a ramrambakan tayo ti maika-49 a tawen ti NDFP. Padayawan tayo ti naballigi a 49 a tawen a panangpinget iti dangadang para iti nailian a wayawaya ken demokrasya ti kagimongan a Pilipino. Ramrambakan tayo ti saan a magungon a pakinakem, ti balligi a panangrim- baw tayo iti awan-sarday ken narungsot […]

Celebrate the 49 years of valiant struggle of the NDFP and oppressed people! Advance the revolution and attain genuine change!
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

This day, we celebrate with ultimate fulfillment the 49th year of the NDFP. We proudly celebrate the victorious 49 years of perseverance in our struggle for national liberation and democracy of the Philippine society. We are honored to celebrate our indomitable spirit, for surmounting the relentless and tremendous attacks of all the tyrannical regimes, up […]

Papigsaen ken Palawaen ti Solido a Nagkaykaysa a Prente dagiti Umili nga Ilokano! Naan-anay a Rebbeken ti “Solid North” ti Marcos-Duterte!
April 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita nga eleksyon 2022, rymimrimbaw ti paksyon dagiti dinastiya ti Marcos ken Duterte, saan a gapu ta dagitoy ti kayat ti umili, nu di ket gapu ta iggem da ti poder, kadakkellan a kinabaknang, rekurso ken makinarya a panggatang ti botos, pangallilaw ken pammutbuteng iti umili. Tengngel da ti COMELEC ken ti kompyuterisado a sistema […]