Archive of Rosa Guidon | Spokesperson

Pambobomba ng AFP Sa Pilar, Abra at Sta. Maria, Ilocos Sur: Higit kailanman ay gawaing terorista
April 06, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng National Democratic Front (NDF)-Ilocos ang isinagawang aerial bombing at teroristang pag-atake ng mga yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga komunidad sa hangganan ng Pilar, Abra at Sta. Maria, Ilocos Sur noong Abril 2. Ayon sa mga residente, naganap ang serye ng limang engkuentro sa pagitan ng 50th Infantry […]

Panagbomba ti AFP idiay Pilar, Abra ken Sta. Maria, Ilocos Sur: Napeklan nga terorista nga aramid
April 06, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Nainget a kunkundenaren ti National Democratic Front (NDF)-Ilocos ti inyaramid nga aerial bombing ken terorista a panag-atake dagiti yunit ti Armed Forces of the Philippines (AFP) kadagiti komunidad iti nagbeddengan ti Pilar, Abra ken Sta. Maria, Ilocos Sur idi Abril 2. Segun kadagiti residente, napasamak ti serye ti lima nga engkuentro iti baet ti 50th […]

Ipagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng PKP! Isulong ang pakikibaka ng mamamayang Ilokano sa ilalim ng demokratikong rebolusyon ng bayan!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Buong galak at siglang bumabati ang National Democratic Front of the Philippines-Ilocos sa lahat ng mga kasama sa Partido, sa NPA sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa at mamamayan sa pagsapit ng ika-55 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa okasyong ito ginugunita at muling nagpupugay ang NDF-Ilocos sa pagkamartir ng ating pinakamamahal na tagapangulong Jose […]

Saan a malipatan ti masa nga Ilokano ti Martial Law! Iyab-abante da ti rebolusyonaryo a dangadang kontra iti pasismo ken panangidadanes ti Rehimen US-Marcos Jr.!
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita nga aldaw, Setyembre 21 2023 ti maika-51 a tawen ti deklarasyon ti Martial Law nga inpaulog daydi diktador a Pres. Ferdinand Marcos Sr. idi 1972. Inyatnag ni Marcos Sr. ti Martial Law tapno iddepen ti gimmil-ayab a panaglaban ti umili a Pilipino iti diktadura na. Ngem kas pul-oy ti angin, ad-adda a pinaypayan ti […]

Saan a malipatan ti masa nga Ilokano ti Martial Law! Iyab-abante da ti rebolusyonaryo a dangadang kontra iti pasismo ken panangidadanes ti Rehimen US-Marcos Jr!
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita nga aldaw, Setyembre 21 2023 ti maika-51 a tawen ti deklarasyon ti Martial Law nga inpaulog daydi diktador a Pres. Ferdinand Marcos Sr. idi 1972. Inyatnag ni Marcos Sr. ti Martial Law tapno iddepen ti gimmil-ayab a panaglaban ti umili a Pilipino iti diktadura na. Ngem kas pul-oy ti angin, ad-adda a pinaypayan ti […]

Hindi makakalimutan ng masang Ilokano ang Martial Law! Isinusulong nila ang rebolusyonaryong pakikibaka laban sa pasismo at pang-aapi ng Rehimeng US-Marcos Jr!
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayong araw, Setyembre 21, 2023 ang ika-51 taon ng deklarasyon ng Martial Law na ipinataw ng dating presidenteng diktador na si Ferdinand Marcos Sr noong 1972. Ipinailalim ni Marcos Sr ang bansa sa batas militar upang apulain ang naglalagablab na paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang diktadura. Subalit kagaya ng ihip ng hangin, lalong pinaypayan […]

Ilitaw na sina Dexter Capuyan At Gene Roz de Jesus!
July 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ang NDF-Ilocos ay nakikiisa sa CPP-NPA-NDF-CPDF ng Ilocos-Cordillera at sa mga kapamilya’t kaibigan at lahat ng mga nagmamalasakit na grupo’t mamamayan sa demanda at panawagang ilitaw na sina Dexter Capuyan at Gene Roz De Jesus sa pinakakagyat na panahon. Iginigiit namin na sila ay palayain na at hayaang harapin ang mga akusasyon sa kanila sa […]

Patatagin at palawakin ang NDFP-Ilocos! Isulong ang pakikibaka ng masang Ilokano upang ipagtanggol ang seguridad at soberanya ng Pilipinas laban sa imperyalistang agresyon! Ipagtanggol ang lupain at likas na yaman laban sa pangangamkam ng mga monopolyo kapitalista kasabwat ang rehimeng Marcos!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Sing ningning ng gintong sinag ng araw ang araw na ito ng ika-50 taon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ang araw na ito ay selebrasyon ng 50 taong maningas na tagumpay ng masikhay na paggampan ng NDFP sa susing tungkulin sa pagtitiyak sa tagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan – ang pagbubuklod […]

Papigsaen ken palawaen ti NDFP-Ilocos! Iyabante ti dangadang ti masa nga Ilokano tapno salakniban ti seguridad ken soberanya ti Pilipinas laban iti imperyalista nga agresyon! Salakniban ti daga ken natural a gameng laban iti panaggamrud dagiti monopolyo kapitalista kakunniber ti rehimen Marcos!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Kas karaniag ti balitok a raya ti init daytoy nga aldaw ti maika-50 tawen ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Daytoy nga aldaw ket panagrambak ti 50 tawen ti dumardarang a balligi ti naanep a panagakem ti NDFP iti tulbek a rebbengen iti panangisigurado iti balligi ti demokratiko a rebolusyon ti umili – […]

Pagsilbihan ang masang api! Sumampa sa NPA!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mga kasamang kabataan ng Ilocos, Kumusta na, mga kasama? Kumusta na ang gawaing tabako ngayon? Nagpupugon na ba kayo? Ano’ng balita? Itataas kaya ang presyo ng tabako ngayon? Kumusta ang inyong pag-aaral? Kayo ba’y sapilitang pinag-enrol sa ROTC? Haggard ba? Salamat naman at kahit napaka-busy nyo ngayon sa gawaing bukid at pag-aaral ay nakapag-browse pa […]