Archive of Rosa Guidon | Spokesperson

Patatagin at palawakin ang NDFP-Ilocos! Isulong ang pakikibaka ng masang Ilokano upang ipagtanggol ang seguridad at soberanya ng Pilipinas laban sa imperyalistang agresyon! Ipagtanggol ang lupain at likas na yaman laban sa pangangamkam ng mga monopolyo kapitalista kasabwat ang rehimeng Marcos!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Sing ningning ng gintong sinag ng araw ang araw na ito ng ika-50 taon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ang araw na ito ay selebrasyon ng 50 taong maningas na tagumpay ng masikhay na paggampan ng NDFP sa susing tungkulin sa pagtitiyak sa tagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan – ang pagbubuklod […]

Papigsaen ken palawaen ti NDFP-Ilocos! Iyabante ti dangadang ti masa nga Ilokano tapno salakniban ti seguridad ken soberanya ti Pilipinas laban iti imperyalista nga agresyon! Salakniban ti daga ken natural a gameng laban iti panaggamrud dagiti monopolyo kapitalista kakunniber ti rehimen Marcos!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Kas karaniag ti balitok a raya ti init daytoy nga aldaw ti maika-50 tawen ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Daytoy nga aldaw ket panagrambak ti 50 tawen ti dumardarang a balligi ti naanep a panagakem ti NDFP iti tulbek a rebbengen iti panangisigurado iti balligi ti demokratiko a rebolusyon ti umili – […]

Pagsilbihan ang masang api! Sumampa sa NPA!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mga kasamang kabataan ng Ilocos, Kumusta na, mga kasama? Kumusta na ang gawaing tabako ngayon? Nagpupugon na ba kayo? Ano’ng balita? Itataas kaya ang presyo ng tabako ngayon? Kumusta ang inyong pag-aaral? Kayo ba’y sapilitang pinag-enrol sa ROTC? Haggard ba? Salamat naman at kahit napaka-busy nyo ngayon sa gawaing bukid at pag-aaral ay nakapag-browse pa […]

Pagserbian ti masa a maidadanes! Sumampa iti NPA!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Kakadwa nga agtutubo ti Ilocos, Kumustan, kakadwa? Kumustan ti trabaho ti tabako tatta? Agpugpugon kayo kadin? Ania ti damag? Ingato da ngata ti presyo ti tabako tatta? Kumusta ti panagiskwela yo? Napilit kayo kadi nga ag-enrol iti ROTC? Haggard kadi? Agyaman kami ta uray busy kayo iti trabaho ti talon ken panagadal ket nakapag-browse kayo […]

Kangatuan a pammdayaw dagiti kakadwa nga Ilokano kada Ka Puk-et ken Ka Louie–banwar a nalabbaga a mannakigubat ti tribu a Kalinga ken umili a Pilipino
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ti National Democratic Front of the Philippines iti Ilocos ket mangidatdaton ti kangatuan a pammadayaw kada Onal “Ka Puk-et” Balaoing ken Gonzalo “Ka Louie” Battawang, agpada a Nalabbaga a mannakigubat ti NPA-Kalinga iti panangibuwis ti biag da iti maingel a panangsaranget iti naranggas nga operasyon militar idiay Balbalan, Kalinga manipud Marso 5 tapno salakniban ti […]

Pinakamataas na pagpupugay ng mga kasamang Ilokano kina Ka Louie at Ka Puk-et–mga dakilang Pulang mandirigma ng tribung Kalinga at sambayanang Pilipino
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ang National Democratic Front of the Philippines sa Ilocos ay nag-aalay ng pinakamataas na pagpupugay kina Onal “Ka Puk-et” Balaoing at Gonzalo “Ka Louie” Battawang, mga Pulang mandirigma ng BHB-Kalinga sa kanilang pagbubuwis ng buhay sa magiting na pagsagupa sa marahas na operasyong militar sa Balbalan, Kalinga simula Marso 5 upang ipagtanggol ang kanilang tribu. […]

Ilaban ti karbengan-tao ken bukod a pangngeddeng ti nailian a minorya ti Kalinga! Labanan ti militarisasyon ken maulit-ulit a panaglabsing ti AFP iti International Humanitarian Law ken CARHRIHL! Papigsaen ti gubat ti umili ken rebbeken ti pasista nga armado a pwersa ti rehimen US-Marcos!
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Makikaykaysa ti National Democratic Front of the Philippines – Ilocos iti nainget a panangkundenar ti Cordillera People’s Democratic Front, Chadli Molintas Command – NPA-Ilocos-Cordillera, iti maudi a serye ti nadadagsen a panaglabsing ti AFP iti Internasyunal a Makatao a Linteg wenno International Humanitarian Law (IHL) ken iti Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights […]

Ipaglaban ang karapatang pantao at sariling pagpapasya ng pambansang minorya ng Kalinga! Labanan ang militarisasyon at paulit-ulit na paglabag ng AFP sa International Humanitarian Law at CARHRIHL! Paigtingin ang digmang bayan at durugin ang pasistang armadong pwersa ng rehimeng US-Marcos!
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines – Ilocos sa mariing pagkundena ng Cordillera People’s Democratic Front, Chadli Molintas Command – NPA Ilocos-Cordillera at ng mamamayan ng Cordillera sa panibagong serye ng mabibigat na paglabag ng AFP sa Internasyunal na Makataong Batas o International Humanitarian Law (IHL) at Comprehensive Agreement on the Respect of […]

Tutulan ang Balikatan Exercises 2023 sa Ilocos Norte! Ipaglaban ang seguridad at soberanya ng Pilipinas kontra sa paghahari-harian ng imperyalistang US!
February 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mariing tinutulan at kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines – Ilocos ang plano ng imperyalistang US at ng rehimeng Marcos na idaos ang 38th Philippines-United States Balikatan Exercises sa prubinsiya ng Ilocos Norte sa Abril 24-27. Ikalawang joint exercise ito na magaganap sa Ilocos Norte pagkatapos ng unang joint exercises ng Philippine Marines […]

Resist the Balikatan Exercises 2023 in Ilocos Norte! Fight for the security and sovereignty of the Philippines against the US imperialist hegemony!
February 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

The National Democratic Front of the Philippines-Ilocos vehemently resists and condemns the US imperialist and the Marcos regime’s plan of conducting the 38th Philippines-United States Balikatan Exercises in the province of Ilocos Norte on April 24-27, 2023. This would be the second joint exercises to be held in Ilocos Norte after the first joint exercises […]