Ipagbunyi ang ika-51 anibersaryo ng NDFP! Palakasin at palawakin ang nagkakaisang prente upang ipagtanggol ang soberanya at biguin ang pagkaladkad ng US sa Pilipinas sa imperyalistang gera!

,

Ngayong araw, buong-siglang ipinagdiriwang ng buong rebolusyonaryong pwersa, mga kaanib na organisasyon, at mga kaabigan at alyado ang ika-51 anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Marapat lamang na ipagbunyi ang araw na ito dahil sa nakalipas na limang dekada, nanatili itong matatag na nakatayo at patuloy na itinataguyod at ipinaglalaban ang pambansa at panlipunang paglaya sa kabila ng mabangis na atake at teroristang paninibasib ng estado sa kalunsuran at kanayunan. Marami na itong nakamit na tagumpay para sa mamamayan, at mahigpit na panata nito na dalhin sa katubusan ang pambansa-demokratikong adhikain hanggang sosyalismo.

Krusyal ang papel, at naghuhumiyaw na tungkulin ng NDFP na ibayong buklurin ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino sa ilalim ng bandila ng patriyotismo at tunay na demokrasya, upang ipagtanggol ang buhay at kalayaan ng bansa sa harap ng pagyurak sa kasarinlan at pambansang soberanya, at malaking banta na mahigop ang Pilipinas sa alimpuyo ng imperyalistang digmaan. Kailangang-kailangang ding palakasin at ibayong pasiglahin ng NDFP ang mga kilusan at protestang masa sa kinakaharap ng mamamayang Pilipino—ang papatinding ligalig panlipunan, pagsahol ng pagdarahop ng masang anakpawis, at tumitinding pampulitikang pandarahas at teroristang panunupil.

Walang kaparis ang paghihikahos ng mga mamamayan ng Cagayan Valley sa harap ng kriminal na kapabayaan ng rehimeng US-Macrcos Jr sa gitna ng pananalanta ng magkakasunod ng bagyo at pagbaha, at ngayo’y El Niño na lalong nagsadlak sa dating nang hikahos na pamumuhay ng mayorya ng mamamayan. Nagdurusa ang mga manggagawa at karaniwang kawani sa napakababang sahod sa harap ng walang-awat na pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila nito, walang-puknat pa rin ang mga nakapokus na operasyong militar ng 5th ID at okupasyon sa mga sibilyang komunidad sa kanayunan. Lalo pa silang nasasadlak sa pagtatayo ng tatlong base militar sa rehiyon sa ilalim ng EDCA, at umiigting na militarisasyon ng mga militar ng US sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon hanggang sa mga isla nito.

Habang pinapatay sa gutom at karukhaan ang mamamayan, pinapakain, inaarmasan at winaldas ng gubyerno ang pera ng taumbayan para sa libu-libong dayuhang kalahok sa US-RP Balikatan Exercises. Sa halip na patubig at irigasyon, bala ng mga kanyon, bomba at misayl ang ipinapaulan ng estado mula sa mga fighter jet, howitzer at iba pang kagamitang pandigma. Sa halip na mga eskwelahan at ospital ang itinatayo sa mga kasuluk-sulukang bahagi ng bansa, base militar at detatsment ng US ang naglipana.

Palaki nang palaki ang banta at peligro sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino sa sagad-sagad na pangangayupapa ng rehimeng US-Marcos Jr sa imperyalismong US. Hinahayaan nitong makaladkad ang bansa sa imperyalistang gera sa ginagawang pang-uupat ng US laban sa China, habang bahag naman ang buntot nito sa paggigiit ng karapatan at tagumpay ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS).

Habang lumulubha ang krisis ng naghaharing sistema, lalong namumulat at kinikilala ng sambayanang Pilipino ang napakahalagang papel ng Partido Komunista, ng Bagong Hukbong Bayan at ng NDFP, at ang katumpakan at kawastuhan ng pambansa-demokratikong rebolusyon, ng 10-puntong programa ng demokratikong rebolusyong bayan, at ng 12-puntong programa ng NDFP. Naitutulak ang mamamayang api at pinagsasamantalahan na tahakin ang iba’t ibang porma ng paglaban upang tuldukan ang kanilang pagdurusa at pagdarahop sa ilalim ng kasulukuyang pahirap, inutil, papet at pasistang rehimeng US-Marcos Jr. Sa harap nito, tumitingkad ang mahalagang papel ng NDFP bilang pinakakonsolidadong bahagi ng pambansang nagkakaisang prente at nagdidiin sa ibayong pangangailangang palakasin ito ng mga kaanib na organisasyon, mga pakikibakang masa, at rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa buong bansa.

Sa pamamagitan ng NDFP, malawak na kinikilala ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa Pilipinas sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan bilang isang makatwirang anyo ng paglaban. Itinaguyod at kinatawan din nito ang interes ng sambayanang Pilipino sa mga usapang pangkapayapaan sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). Pinatampok nito ang makatwirang mga kahingian ng taumbayan at nagbunga ng makabuluhang kasunduan tulad ng CAHRHIL at nabalangkas ang CASER na tunay na tutugon sa kinasadlakang suliraning pang-ekonomya at sosyal ng mamamayan.

Hindi matatawaran ang ginagampanang papel ng NDFP upang tipunin ang lakas ng sambayanan at likhain ang makapangyarihang daluyong ng protesta at paglabang anti-imperyalista, antipasista at antipyudal. Ang NDFP rin ang kumakatawan sa Demokratikong Gobyernong Bayan (DGB) na itinatayo mula sa binhi ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa antas baryo, interbaryo, munisipalidad at inter-munisipalidad sa saligang alyansa ng manggagawa at magsasaka.

Ipinupursige nito na kilalanin ng ibang mga gobyerno at internasyunal na kapulungan ang pag-iral ng NDFP bilang isa pang gubyerno sa bansang Pilipinas. Sa mahigit limang dekada, mahusay itong nagbubuo ng pang-ekonomiya, pampulitika, pangmilitar at proto-diplomatikong relasyon sa iba’t ibang identidad at nagsisikap na mabigkis ang pagkakaisa sa mga hanay ng mga pwersang anti-imperyalista sa buong mundo.

Sa pagtindi ng gerang agresyon at panghihimasok ng US sa iba’t ibang mga bansa lalo na sa Pilipinas, dapat itatag ang pinakamalapad na nagkakaisang prenteng anti-imperyalista upang labanan at biguin ang pagsiklab ng imperyalistang gera. Dapat na ilantad at labanan ang tangkang biyakin ang malawak na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino sa malisyosong paghahati para sa maka-US o maka-China na panig at sentimyento. Pareho silang imperyalista, at parehong yumuyurak sa soberanya ng bansa.

Dapat ilantad ang pakana ng US na sakyan ang publisidad at usapin sa WPS upang bigyang-matwid ang kanyang panghihimasok sa bansa. Dapat na wakasan ang panghihimasok militar nito at pag-uudyok ng gera laban sa China. Dapat na ilantad at igiit ang paglalansag sa mga base militar ng US sa Pilipinas, pagpapawalambisa sa mga tagibang na kasunduang militar sa US, pagwawakas sa mga war games at pagpopondo at pagsustena ng kagamitang pangmilitar ng US sa operasyong kontra-insurhensiya sa bansa. Sa kabilang panig, dapat ding igiit ang karapatan ng Pilipinas at mga mangingisdang Pilipino sa WPS, lansagin ang mga pasilidad militar ng China at wakasan ang pandarambong nito sa mga rekurso at yamang karagatan ng bansa.

Dapat na ilantad at ihiwalay ang pangkating Marcos-Duterte na kapwa sagagsaring tuta ng dayuhan. Dapat na itakwil sila ng mamamayang Pilipino sa harap-harapang pagsuko nila sa soberanya at kasarinlan ng bansa sa mga imperyalistang amo. Pareho silang inutil, korap, pahirap at pasista, at kapwa ganid sa kapangyarihan.

Dapat din buklurin at kunin ang simpatya at suporta ng pinakamalawak na hanay ng mamamayan para sa mga pang-ekonomikong pakikibaka tulad ng tunay na reporma sa lupa, umento sa sahod, paglaban sa mga neoliberal na patakaran at mga mapandambong at mapanirang mga proyekto na pumapatay sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan. Dapat na palakasin ang anti-pasistang pakikibaka upang ilantad ang terorismo ng estado, paglabag sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas at iugnay ang mga pakikibakang ito sa tulak ng agresibong neoliberalismo.

Dapat na masigasig na itaguyod at ipalaganap ang 12-puntong programa ng NDFP sa lahat ng anyo. Ipopularisa ang CASER sa malawak na masa bilang solusyon sa kasalukuyang pagsasamantala at pasakit na mga patakaran at programa ng reaksyunaryong gobyerno. Dapat itambol at igiit ng malawak na mamamayan ang pangangailangan at kakagyatang tupdin ng GRP ang mga kinakailangang hakbangin upang pormal na magbukas ang usapang pangkapayaan.

Dapat na tipunin ang malawak na suporta para sa digmang bayan at demokratikong rebolusyong bayan. Dapat na muling palakasin ang armadong pakikiba sa pamamagitan ng pagrerekrut mula sa mga manggagawa, kabataan, kababaihan, propesyunal at iba pang mga demokratikong uri at sektor.

Dapat na ubos-kayang buklurin ang sambayanan sa batayan ng pambansa-demokratikong programa na nakatuon sa pagpapabagsak sa imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo—ang ugat ng kahirapan ng mamamayang Pilipino. Ito ang nagbibigay alab sa damdamin ng mamamayan upang wakasan ang daan-taong pambubusabos at pang-aapi. Mitsa ito upang muling dumaluyong ang paglaban at dalhin ang bayan sa bagong kabanata ng pagsulong at kaunlaran.

Buong-kapasyahang tumugon at itinataguyod ng NDF-CV ang kilusang pagwawasto, matamang itinataguyod at pinaghahalawan ng aral ang mga natukoy na pagkakamali, pagkukulang at pag-atras sa nagdaang mga taon. Nagsisilbi itong gabay at tanglaw upang pag-ibayuhin ang determinasyon ng NDF-CV at ang mga kaanib na organisasyon nito na tanganan at balikatin ang mabibigat na tungkulin sa paglulunsad ng mga pakikibakang demokratiko at patriyotiko sa darating na mga panahon. Sa pamamagitan nito, tiwala ang NDF-CV sa muling pagdaluyong ng kilusang masang antipasista, antipyudal at anti-imperyalista sa buong Lambak ng Cagayan. Lalo nitong paglalagablabin ang rebolusyonaryong alab at optimismo ng sambayanang lumalaban at sa ibayong pagsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon hanggang sa ganap na tagumpay.

Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Ipagbunyi ang ika-51 anibersaryo ng NDFP! Palakasin at palawakin ang nagkakaisang prente upang ipagtanggol ang soberanya at biguin ang pagkaladkad ng US sa Pilipinas sa imperyalistang gera!