Kababaihan nga Ilokano, urnongen ti pigsa ken tured! Labanan ti panangidadanes ken pasismo ti rehimen US-Marcos! Iyabante ti rebolusyonaryo a dangadang ken gun-oden ti nadur-as a panagbiag, wayawaya ken demokrasya ti intero a kagimongan!

Pilipino

Rambakan tayo ti Internasyunal nga Aldaw ti Kababaihan nga Anakling-et ita a Marso 8. Intay pay papigsaen ti intar tayo a sumaranget kadagiti dumakdakkel a karit iti panangiyabante ti rebolusyonaryo a dangadang ti umili a Pilipino iti sango ti rumungrungsot a pasismo ti rehimen US-Marcos ken panag-uneg ti krisis ti malakolonyal ken malapyudal a gimong.

Saluduan tayo dagiti kababaihan a Nalabbaga a mannakigubat, a mangak-akem kadagiti rebbengen kas giya iti pulitika ken mangidaulo iti Bagong Hukbong Bayan (BHB) ken dadduma pay a napapateg a rebbengen iti rebolusynaryo nga armado a dangadang. Padayawan tayo dagiti militante nga aktibista a kababaihan a mangipingpinget iti demokratiko a dangadang ti masa uray sarsarangten da ti pasista a ranggas ti kabusor. Bigbigen tayo ti panangibaklay da ti naindaklan a rebbengen iti panangitandudo iti dangadang para iti pannakawayawaya da ken ti intero nga umili a Pilipino manipud iti panangidadanes ti estado dagiti pyudal ken burges nga agar-ari a dasig.

Adayo a nadaydayaw, napigpigsa ken naturtured dagiti kababaihan a pudno nga agserserbi iti umili uray awanan da ti sueldo ken gunguna, kumpara kadagiti mabaybayadan a macho a heneral ken soldados ti agar-ari a dasig. Dagiti kababaihan a rebolusyonaryo ket sisasagana nga agsakripisyo ken panawan dagiti personal nga interes da, karaman dagiti annak ken ingunguten da ti biag tapno agserbi iti marigrigat, kumpara kadagiti macho a soldados ti agar-ari a dasig a ti sakripisyo da ket nakabasar iti interes da nga agkakwarta ken makaala ti medalya, promosyon ken gunguna. Dagiti macho a reasyunaryo a soldado ket tigre a papel, a ti pammarang ket kabutbuteng ken maingel, ngem ti kinapudno na ket takrot ken natulnog nga aso-aso iti amo da nga imperyalista, dagiti apo’t daga, dadakkel a burges kumprador ken kurakot a burukrata kapitalista.

Mangituntunda ti naisangsangayan a panagsagaba dagiti kababaihan nga Ilokano ti panagkaro ti krisis ti ekonomiya. Pakpakaruen daytoy ti pannakaidadanes ken panagsagaba da manipud iti kinaawan-panggedan, nailansa a sweldo dagiti mangmangged-talon ken mangmangged iti serbisyo, agsusuwek nga apit ken sapul dagiti mannalon ken mangngalap ken dadduma pay a marigrigat karaman dagiti babassit nga empleyado ken propesyunal a kababaihan. Dagiti babbai ti kangrunaan a maturturan iti panangbennat iti nakabasbassit a sapul iti sango ti tuloy-tuloy a panagtayok ti presyo ti amin a gagatangen ken kasapulan.

Iti panagkaro iti kinarigat, umir-irteng met ti terorismo nga ipakpakat ti rehimen US-Marcos iti umili nga agr-arungaing. Gubuay ti macho-pyudal, burges ken pasista nga oryentasyon ti armado a pwersa ti estado, dagiti babbai ti ad-adu a biktima ken bulnerable iti militarisasyon, Kadagiti komunidad iti Ilocos a nakaipakatan dagiti tropa ti Philippine Army, tuloy-tuloy ken nasaknap ti sekswal a panaggundaway kadagiti kababaihan ken panangallilaw kadakuada tapno aramaten nga espiya. Gapu iti panagbuya nga isuda ket nalupoy ken nalaka a makigtot ken maallilaw, isuda ket mataltalmegan iti redtagging ken peke a panagsurender ken nadumaduma a porma ti pammutbuteng ken panaglabsing ti NTF-ELCAC iti karbengan da kas tao.

Ti rehimen US-Marcos ti agdama a mangibagi iti reaksyunaryo nga estado a manangikuskuspil kadagiti kababaihan. Itantandudo daytoy ti kontra-marigrigat ken maka-babaknang a patakaran iti panangpairteng pay iti neoliberal a patakaran iti ekonomiya. Ni Marcos ti hepe a kumander ti AFP, PNP ken NTF-ELCAC a mangimanmandar iti terorismo a mangilugluges iti karbengan ti kababaihan.

Iti panangpakaro ti rehimen US-Marcos iti krisis iti ekonomiya ken pasismo, dagiti Ilokano a babbai ket maidurduron a rumukwas. Maidurduron da a direkta a lumaok iti armado a rebolusyon babaen ti panagkameng iti BHB. Maidurduronda a buklen, palawaen ken papigsaen dagiti demokratiko a timpuyog da tapno ilaban ti interes da iti amin a wagas a nainkalintegan ken kasapulan. Maidurduronda nga agpinget tapno rumukwas ken parmeken ti macho-pyudal ken burges a kultura nga ipanpandag ti reaksyunaryo nga estado tapno iplastar ti intar da iti unaan ken tengnga ti demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino.

Iti kaanoman, kasapulan la unay a dagiti kababaihan nga Ilokano ket nair-irut pay a makikammayet kadagiti dadduma pay nga anakling-et ken magungundawayan nga agtignay tapno ilaban ti interes tayo ken supyaten dagiti patakaran ti rehimen US-Marcos a mangpakpakaro iti intay panagrigrigat. Kasapulan a militante nga idemanda tayo ti kadagusan a panagsardeng ti panagtayok ti presyo ti lana ken gagatangen, kasapulan ken serbisyo, nangatngato a presyo dagiti lokal a produkto ti talon ken panagsardeng ti importasyon, nangatngato a sweldo, pannakaibaba ti abang ti daga ken interes ti utang, panagsardeng ti gangannaet a panagpuonan ken kadagiti natural a rekurso. Rumbeng nga awan-sarday ken situtured a labanan ti panagabuso ti karbengan laban iti red-tagging, harassment ken peke a panagpasurender ti NTF-ELCAC.

Bayat a pakpakaruen ti rehimen US-Marcos ti panagrigrigat ken pannakaidadanes ti kababaihan, usto ken nainkalintegan ti panaglaban. Usto ken nainkalintegan a suruten tayo ti dana ti rebolusyonaryo nga armado a dangadang ken sumampa iti BHB, agorganisa kadagiti rebolusyonaryo a timpuyog agingga a maibangon ti bileg pampulitika ti umili. Iti laeng panangibangon iti bileg pampulitika ti umili a mapugsat ti kawar ti panangidadanes ken pannakagungundaway ti kababaihan ken pada-pada a sagrapen ti intero a kagimongan ti nadur-as a panagbiag, wayawaya ken demokrasya.#

Kababaihan nga Ilokano, urnongen ti pigsa ken tured! Labanan ti panangidadanes ken pasismo ti rehimen US-Marcos! Iyabante ti rebolusyonaryo a dangadang ken gun-oden ti nadur-as a panagbiag, wayawaya ken demokrasya ti intero a kagimongan!