Kababaihang Masbatenyo, lumahok sa armadong paglaban!

Sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, nananawagan ang MAKIBAKA – Masbate sa kababaihang Masbatenyo na magbangon at magkaisa sa landas ng armadong pakikibaka!

Makatwiran para sa kababaihang Masbatenyo na lumaban. Sa pag-iral ng batas militar sa Masbate, tumindi pa ang malaon na nilang dinaranas na pang-aapi’t pagsasamantala. Sa ilalim ng militarisadong Masbate, ibayong lumaganap at walang pinipiling edad ang mga pang-aabuso sa kababaihan.

Dagdag pahirap ang militarisasyon sa araw-araw na bigat ng krisis na pinapasan ng kababaihan. Sa Masbate, karamihan sa kanila’y mga magsasakang subsob din sa produksyon at paghahapbuhay. Partikular din silang target ng mga naglipanang komersyanteng usurero kung saan sila ang halos hindi magkandaugaga sa paghahanap ng maipanghuhulog kada linggo.

Sa dobleng pang-aapi’t pagsasamantalang dinaranas bilang babae, lalong makatwiran para sa kababaihan na lumahok sa demokratikong rebolusyong bayan at ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismong ugat ng kanilang kahirapan.

Maraming paraan para ipakita ang lakas ng kababaihan. Maaaring pangunahan ng mga rebolusyonaryong organisasyon ng kababaihan sa baryo ang iba’t ibang mga pakikibakang masa. Signipikante ang kanilang pagkakaisa laban sa komersyanteng usura lalo’t karamihan sa mga naglipanang kumpanya sa pautang ay tumatarget sa kababaihan. Maaari silang lumahok sa mga yunit milisya at pangunahan ang pagdepensa sa kanilang komunidad! Maaari din silang maglunsad ng mga Oplan Maritess bilang kontra-paniktik sa mga aktibidad ng kaaway!

Higit sa lahat, maaari nilang iambag ang kanilang husay at talino sa pagsampa bilang mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan! Sa hukbo, hindi rekisito ang kasarian. Sinumang may determinasyon ay may kakayanang lumaban!

Batayang programa ng demokratikong rebolusyon ang pagpapabagsak sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo na nagluwal ng kaayusang patriyarkal kung saan mababa ang pagtingin sa kababaihan. Sa rebolusyonaryong kilusan, higit pa ang babae sa kanyang kasarian. Hindi lang sila asawa, ina, ilaw ng tahanan. Sila rin ay ilaw ng lipunan. Sila rin ay mga nakikibakang magsasaka, manggagawa, instruktor, kumander, mandirigma at rebolusyonaryong kayang baguhin ang mundo. Hawak nila ang kalahati ng kalawakan!#

Kababaihang Masbatenyo, lumahok sa armadong paglaban!