Karapatan at demokrasya, ipaglaban sa gitna ng terorismo ng ilehitimong rehimeng Marcos II

Binabati ng NDFP-ST ang mamamayang nakikibaka para sa kanilang karapatan ngayong araw ng ika-74 anibersaryo ng deklarasyon ng United Nations sa International Human Rights Day (IHRD). Sinasaluduhan namin ang lahat ng tagapagtanggol sa karapatang tao at nagpapatuloy sa walang kapagurang pakikibaka para sa karapatan sa lupa, sahod, trabaho at de kalidad na serbisyong panlipunan. Kasama ng mamamayang Pilipino ang NDFP-ST sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya sa gitna ng tumitinding terorismong inihahasik ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte at amo nitong imperyalistang US.

Ngayong IHRD, dapat igiit ng mamamayang Pilipino ang pagiging lehitimo ng kanilang paglaban para sa demokratikong karapatan at kalayaan. Ni hindi ito akto ng terorismo kundi pag-eehersisyo ng karapatan nilang maghimagsik laban sa isang mapanupil at mapang-aping estado.

Dapat itong panindigan ngayong ipinataw ng estado na krimen sa bisa ng Anti-terror Law ang mga demokratikong pakikibakang bayan at tinatatakang “terorista” ang mga rebolusyonaryong pwersa at nire-redtag ang lahat ng oposisyon, kritiko, aktibista, makabayan at progresibong indibidwal at iba pang di-armadong grupo. Kabalighuan ang katwiran ng gubyernong Marcos II na ang paglala ng kalagayan ng karapatang tao sa Pilipinas ay dahil sa “insurhensya” gayong sila mismo ang gumagamit ng pasismo-terorismo para supilin ang lehitimong paglaban ng mamamayan. Lahat ng ito ay nagsisilbi para sa mapang-api at mapagsamantalang paghahari ng uring malalaking burgesya kumprador, panginoong maylupa at burukrata kapitalista sa pakikipagsabwatan ng mga ito sa imperyalismong US.

Inireresulta ng pinaigting na kontra-rebolusyonaryong gera ang sumasahol na kalagayan ng karapatang tao at kultura ng impyunidad sa bansa. Talamak ang red-tagging, ekstrahudisyal na pamamaslang, sapilitang pagkawala, iligal na pang-aaresto at pagdedetine at iba pang paglabag sa karapatang tao. Sa kanayunan, pinaigting ang pambobomba, walang patumanggang pamamaril, intimidasyon, iligal na imbestigasyon, iligal na pagkakampo, sapilitang pagpapalayas, ekonomikong blokeyo, sapilitang pagpapasuko at paglapastangan sa karapatan ng kababaihan sa inilulunsad na mga focused military operations at retooled community support program ng AFP-PNP. Sa unang anim na buwan pa lamang ni Marcos Jr., naitala sa TK ang 4 na kaso ng pagpatay, 3 desaparecidos, 2 pambobomba, 2 pang-iistraping at pagpapasabog at marami pang iba.

Ang sistematikong panunupil ng pasista-teroristang estado sa sambayanang Pilipino ang nagtutulak sa mamamayang mag-aklas. Hangga’t ipinagkakait sa sambayanan ang kanilang mga demokratikong karapatan, makatwiran at nararapat ang maghimagsik.

Nilalayon ng digmang bayan na sinusulong ng CPP-NPA-NDFP na lutasin ang pundamental na problema ng sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng digmang bayan para wasakin ang estadong pinaghaharian ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo at itayo ang demokratikong gubyerno ng mamamayan. Habang naglulunsad ng reboluyonaryong digma, mahigpit na tumatalima ang NPA sa international humanitarian law at rules of war alinsunod sa Protocol I at II ng Kumbensyong Geneva. Subalit bago pa man ito, ipinatutupad na ng NPA at lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang bakal na disiplina na nilalaman ng Tatlong Pangunahing Alituntunin sa Disiplina at Walong Bagay na Dapat Tandaan o Tres-Otso. Ito ang matingkad na nag-iiba sa NPA bilang isang rebolusyonaryong hukbo ng mamamayan sa AFP-PNP na mersenaryong hukbo ng lokal na mapagsamantala at mapang-aping uri sa Pilipinas.

Paninira at walang katotohanan ang ibinabato ng AFP-PNP, NTF-ELCAC at gubyernong Marcos-Duterte na mga diumanong krimen ng NPA sa digmaan laban sa mga sibilyan. Ang mga pinalalabas na biktima ng AFP-PNP ay pawang mga armadong pwersa nito o armadong goons ng mga panginoong maylupa at burgesya kumprador at kung gayon, mga lehitimong target sa isang rebolusyonaryong gera sibil. Binabaliktad nila ang katotohanan para dungisan ang pangalan ng NPA at ang dalisay na hangarin ng rebolusyonaryong kilusan na palayain ang bayan mula sa pang-aapi at pagsasamantala.

Sa kabila nito, nananatiling bukas ang NDFP sa peace talks para igiit ang pambansa at demokratikong interes at kagalingan ng mamamayan. Ninanais ng NDFP na makakuha ng komon na kasunduan sa reaksyunaryong gubyerno alinsunod sa mga naunang kasunduan at napagkaisahang substantibong agenda para sa kapakinabangan ng mamamayan. Isa sa mga ito ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER na naglalaman ng mga kongkretong alternatibo at hakbangin para lutasin ang kahirapan na ugat ng armadong tunggalian sa bansa.

Nararapat ding mahigpit na ipatupad ang nilalaman ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), ang kasunduan unang mayor na kasunduan sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP. Malaking tagumpay ng mamamayan at NDFP ang pagkakamit ng CARHRIHL sa mga naunang negosasyon. Naisakatuparan ito sa pagpupursige ng nakikibakang mamamayan at matatag na paninindigan ng NDFP upang matiyak isulong at ipagtanggol ang karapatan at kagalingan ng sambayanang Pilipino. Subalit walang pakundangang nilalabag ito ng reaksyunaryong gubyerno. Kamakailan lamang, brutal na pinaslang si Ericson Acosta, NDFP consultant sa Negros, at magsasakang si Albert Jimenez. Si Acosta ay protektado ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Sa TK, walang awang pinaslang ng AFP-PNP ang mga hors de combat na kasapi ng NPA na sina Ermin “Ka Moses” Bellen, Lucio “Ka Bisaya” Simfuroso at Jose “Ka Pancho” Villahermosa (Disyembre 2019), Lorelyn “Ka Farah” Saligumba (Hunyo 2020), Mario “Ka Jethro” Caraig (Agosto 2020) at mga retiradong kadre ng CPP na sina Agaton Topacio at Eugenia Magpantay (Disyembre 2020). Lansakan ding nilalapastangan ang labi ng mga martir na NPA kagaya ni Noel “Ka Cely” Levanta (Marso 2020), Fernando “Ka Eleven” Anda Jr. (Oktubre 2021) at iba pa.

Tampok naman sa pagpatay ng AFP-PNP sa mga sibilyan ang kaso ng Bloody Sunday (Marso 2021) at Baras 5 (Disyembre 2020). Sa panahon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte, biktima ng pagpatay ang mga sibilyan sa mga operasyong panunugis sa NPA kagaya nina Kyllene Casao at Maximino Digno sa Batangas; at Kapitan Dante Yumanaw at isang 14-taong gulang na batang lalaki sa Mindoro noong Hulyo.

Marapat na patuloy na singilin at papanagutin ang AFP-PNP, rehimeng Marcos II at mga nagdaang administrasyon sa mga karumaldumal na krimen at paglabag nito sa karapatang tao. Nararapat ding ipagpatuloy ang pang-uusig ng International Criminal Court kay Rodrigo Duterte sa mga krimen nito sa sangkatauhan.

Kasabay nito, puspusang ilunsad ang mga pakikibakang bayan para sa mga karapatang pang-ekonomya at pampulitika. Igiit ang pagpapataas ng sahod sa gitna ng labis na implasyon; ang karapatan sa lupa laban sa pangangamkam ng PML at MBK; pagtatanggol sa lupaing ninuno laban sa mga lokal at dayuhang mandarambong; at serbisyong panlipunan at ayuda sa panahon ng krisis. Ang pagkakaisa ng mamamayan ay matibay na sandata upang makamit ang kanilang pambansa-demokratikong adhikain at labanan ang pasismo ng estado.

Malaon nang pinatunayang hindi ipinagkakaloob at o iginagalang ang mga karapatan ng inaaping mamamayan sa ilalim ng lipunang malakolonyal at malapyudal. Sa pamamagitan ng rebolusyon matatransporma ang lipunang Pilipino tungo sa isang bayang malaya at demokratiko na magtitiyak na magagarantiyahan ang mga saligang karapatan ng mamamayan .###

Karapatan at demokrasya, ipaglaban sa gitna ng terorismo ng ilehitimong rehimeng Marcos II