Kasarinlan at karapatan, lupa at kabuhayan, hindi chacha!

Mariing kinukundena ng NDFP-Palawan, kaisa ng malawak na hanay ng mamamayang Palaweño, ang ginagawang pagraratsada ng rehimeng US-Marcos II na baguhin ang Konstitusyong 1987. Sa gitna ng krisis pang-ekonomya na nagdulot ng ibayong kahirapan at pagdurusa ng mamamayan, sukdulan ang pagpapauna sa makitid na makauring interes ng malalaking burgesya kumprador, panginoong maylupa at pangangayupapa sa pagsunod sa utos ng imperyalismong US upang higit na higpitan ang kontrol at lubusin ang mga pakinabang nito sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.

Matapos ang mga bigong pakana ng mga nagdaang rehimen na itulak ang chacha, todo-larga sa kasalukuyan ang mga maniobra ng rehimeng US-Marcos II para isagasa ito. Daan-daang milyong piso ang ibinuhos nito para koordinado at garapalang pakilusin ang mga alipures ni Marcos sa kongreso, senado at mga lokal na gubyerno. Sa tulak ng kampong Marcos-Romualdez, inilunsad ang huwad na “people’s initiative” na pinangungunahan ng huwad na grupong People’s Inititive for Reform and modernization (PIRMA) para magpetisyong baguhin ang Konstitusyong 1897 at para isingit ang probisyon para sa magkasanib na pagboto ng Mataas at Mababang Kapulungan ng Kongreso sa pagpapatibay ng mga panukalang susog sa konstitusyon. Tusong ipapawalambisa ng maniobrang ito ang kapangyarihan ng senado upang lamunin ng kapangyarihan ng Kamara de Representates o House of Representatives na pinamumunuan ni Romualdez. Malinaw itong tinutulan ng senado sa kanilang unanimous na pagtindig ng pagtutol sa isinusulong na ito ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Sa pagsusulong nila ng “people’s initiative,” garapalan nang iginagapang sa buong bansa ang pangangalap ng pirma pabor dito mula pa noong unang mga araw ng buwan. Pinadalhan ng kinakailangang forms ang mga kongresista mula sa iba’t ibang partido pulitikal at ipinatatagos nila ang pagpapapirma hanggang antas-barangay, kung saan kinakasabwat nila ang mga barangay official. Nililinlang ng mga pagpapapirmang ito ang taumbayan na isinasabay sa mga ayuda at iba pang pakulo ng mga lokal na gubyerno nang hindi ipinaliliwanag sa mamamayan ang gagawing pagbabago ng konstitusyon.

Tulad ng kadilimang unti-unting lumalambong sa kalupaan, pinalalaganap na ni Jose Alvarez sa probinsya ng Palawan ang pagpapapirma pabor sa chacha. Tigas-mukhang ipinagmamalaki pa niya na pinangungunahan niya ito at na nalagpasan na ng 2nd District ng Palawan ang 3% minimum na kinakailangang pirma. Inuudyok pa niya ang 20% ng populasyon nito na pumirma. Sa ganito, hindi maitatanggi ang pagyukod niya sa rehimen, kasabay ng pagkamal ng sariling ganansya sa panukalang pagpapalawig ng termino ng mga upisyal ng reaksyunaryong gubyerno kapag natuloy ang chacha.

Malinaw na ang pakanang chacha ay kontra-mamamayan, kontra-mahirap, anti-nasyunal at anti-demokratiko. Kung magtagumpay ang rehimeng US-Marcos II sa chacha, babaguhin nito ang mga probisyong pang-ekonomya ng Konstitusyong 1987 para lubusang ipaubaya sa mga dayuhang kapitalista ang pag-angkin at pagdambong sa yaman ng bansa para magkamal ng supertubo. Patitibayin nito at sesementuhin ang mga patakarang neoliberal sa mismong reaksyunaryong konstitusyon ng bansa na wawasak sa lokal na agrikultura at industriya. Pipilayin nito ang ekonomya at aalisin ang kakayahan ng Pilipinas na paunlarin ang lokal na produksyon at buu-buong sumalig sa importasyon. Tiyak na huhugos ang pagpasok na dayuhang kumpanya at pamumuhunan sa pagmimina, agro-korporasyon at malalawak na plantasyon sa Palawan sa kapariwaraan ng mga katutubo at iba pang mamamayan at tuluyang pagwasak ng kapaligiran sa probinsya at bansa.

Dagdag pa, nais ng imperyalismong US na ganap nitong gawing forward military base ang Pilipinas. Upang maisakatuparan ito, nilalayon ng chacha na alisin ang pagbabawal sa mga dayuhang base militar sa bansa. Malaki ang epekto nito sa probinsya lalo’t estratehiko ang geopulitikal na pusisyon nito sa pinatitinding tensyong militar ng US laban sa China sa rehiyong Asia Pacific. Nitong January 17 lamang, bumisita ang US Armed Forces Special Operations Command Pacific kay Dennis Socrates bilang paghahanda sa ilulunsad na namang ehersisyong militar ng US sa probinsya na Tempest Wind 2024. Ibayo nang paglabag sa karapatang-tao at abala sa kabuhayan ng mamamayan ang lagi’t laging idinudulot sa bawat pagtapak ng mga mersenaryong sundalong Amerikano sa isla ng Palawan sa mga ehersisyong militar nito. Higit ang pangamba ng mga Palaweño kapag buu-buo nang naibukas ang bansa bilang base militar ng US.

Para naman kay Marcos, layunin niya sa chacha na burahin ang mga markang anti-diktadura sa Konstitusyong 1987 dahil ito ay binuo at pinagtibay matapos ang pag-aalsang EDSA na nagpabagsak sa diktadurang rehimeng US-Marcos noong 1986. Sa harap ng malakas na daluyong ng demokratikong kilusang masa, napilitan ang pumalit na naghaharing estado na lagyan ng mga palamuting demokratiko at makabayan ang reaksyunaryong saligang batas. Gayunman, sa mahigit tatlo’t kalahating dekada, inikutan o tahasang nilabag ng reaksyunaryong gubyerno ang mga probisyon nito sa pagpapatupad ng mga batas at patakaran pabor sa interes ng imperyalistang US at kasabwat ang lokal na naghaharing-uri sa kapinsalaan sa mga demokratikong karapatan at interes ng sambayanan.

Upang kontrahin ang pakana ng reaksyunaryong rehimen, kumalat na parang apoy ang pagtutol ng iba’t ibang pwersa at sektor sa pagputok ng balita ng pagtutulak ng chacha. Binatikos ng malawak na hanay ng mamamayan ang “people’s initiative” na umalingasaw sa baho dahil sa nalantad na panunuhol at korapsyon kapalit ng pirma. Binabatikos din ng mga progresibo at mga pambansa-demokratikong pwersa ang term extension ng mga burukrata kapitalista at ang planong pagpasok ng mga neoliberal na amyendang pang-ekonomya na mag-aalis ng mga limitasyon sa dayuhang pamumuhunan at nagbabawal na magmay-ari ng lupa sa bansa.

Nananawagan ang NDFP-Palawan na magkaisa at puspusang labanan ng mamamayang Palaweño ang chacha dahil lalo nitong palalalain ang neoliberal na sistemang nakasalalay sa dayuhang pamumuhunan at pag-aangkat, pumapatay sa lokal na kabuhayan, nagtutulak ng ibayong pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pumipigil sa pagtaas ng sahod sa probinsya, at ng korapsyon ng mga dinastiyang pampulitika ng pamilyang Alvarez at Socrates. Dapat igiit at ipaglaban ang pambansang kalayaan at soberanya, gayundin ang mga demokratikong karapatan ng mamamayan sa lupa at kabuhayan.

Hinihikayat din ng NDFP-Palawan ang malawak na hanay ng mga progresibo at makabayang negosyante at panggitnang pwersa ng Palawan upang pigilan at labanan ang pagbubukas sa mahahalagang aspeto ng ekonomya ng bansa sa 100% pagmamay-ari ng dayuhan sa mga lupa at serbisyong pampubliko na idudulot ng chacha. Tiyak na isasangkalan ng rehimen sa pamamagitan ni Romualdez kasabwat sina Alvarez at Palawan 1st district representative Salvame ng lokal na reaksyunaryong gubyerno ang napakamahal na singil at papalya-palyang suplay ng kuryente ng Palawan Electric Cooperative (PALECO) upang papasukin ang dayuhang pagmamay-ari at pamumuhunan sa kuryente at enerhiya, at upang isalaksak ang pangangailangan ng enerhiyang nukleyar sa pinirmahang Kasunduang 123 sa pagitan ng Pilipinas at imperyalismong US.

Sa gitna ng lumulubhang krisis dulot ng pandarambong ng imperyalismong US at lokal na naghaharing-uri, dapat paigtingin ng mamamayang Palaweño ang pakikibaka para sa buhay at kabuhayan. Dapat ikawing ito at pataasin sa komprehensibong pagsusulong ng pakikibakang anti-imperyalista, anti-pyudal, anti-pasista. Pahugusin sa lansangan ang mga makabayan, progresibo at demokratikong pwersa bitbit ang mga karaingan at panawagan ng mamamayang Palaweñong inaapi at pinagsasamantalahan. Katulad ng naganap sa Unang Pag-aalsang EDSA noong 1986, dapat mag-ipon ng lakas, palawakin ang pagkakaisa at padaluyungin ang pambansa-demokratikong kilusang masa na sisingil sa papet, pasista at pahirap na rehimeng US-Marcos II.

Kasarinlan at karapatan, lupa at kabuhayan, hindi chacha!