Labanan ang terorismo ng estado sa mamamayan ng Zambales Mountain Range!

,

Serye ng Focused Military Operations (FMO) ang inilunsad ng 7th ID sa hilagang bahagi ng Zambales Mountain Range sa buong taon ng 2023. Tuloy-tuloy at papaigting na kampanyang militar ng AFP ang kinakaharap ng mamamayan ng Zambales, Tarlac at Western Pangasinan.

Nagmistulang war zone ang mga baryo. Dinaig pa ang panahon ng Martial Law noong panahon ng Diktadurang Marcos Sr. Hindi bababa sa 30 ang detatsment ng AFP at CAFGU sa hilagang bahagi pa lamang ng kabundukan ng Zambales Mountain Range. Ang mga kampo na ito ay nasa loob ng baryo, katabi ng barangay hall at eskwelahan, o nasa mga plaza at mga kabahayan.

Saanman may kampong militar ay laganap ang paglabag sa karapatang-tao. Ang militar ang batas! Sila ang otoridad na dapat sundin, maging ng lokal na opisyales ng barangay. Sila lamang ang may layang gumala saanmang panig ng baryo. Kontrolado nila ang galaw ng populasyong sibilyan—punta at uwi sa pagtatrabaho, pagkaing binabaon at maging ang pagkaing iniistak sa bawat bahay. Napakaraming kaso ng pagsasamantala sa kababaihan, paglalasing at pangbubugbog sa mga nakursunadahan nilang sibilyan. Bawal magreklamo. Walang laya ang mga sibilyan.

Nangunguna sa paghahasik ng teror ang tropa ng 69th “Cougar” Infantry Batallion, ang pinakapurihang batalyon ng mamamatay-tao na si Gen. Jovito Palparan. Kilala ang batalyon na ito sa Paquibato Massacre noong 2022, sa masaker sa Hacienda Luisita noong 2004, sa pagdukot at pagtortyur kay Raymond at Reynaldo Manalo noong 2006 at sa malulupit na operasyong saywar sa 12 bayan at lungsod ng Nueva Ecija at Aurora noong 2018-2019.

Nitong huling linggo ng Setyembre hanggang ikalawang linggo ng Oktubre, hindi bababa sa isang kumpanya ng 69th IB ang umookupa at gumambala sa mga barangay ng Amungan at San Agustin sa Iba, Zambales at Salaza at Pangolingan sa Palauig, at sa mga sityo ng Bungon, Bitago, Lupang Pangako, Dampay at Sta Marta. Nakapwesto pa ito hanggang sa kasalukuyan sa Barangay Sta Barbara, Iba at sityo Jesmag ng Barangay Bihawu. Nagsasagawa sila ng checkpoint at nirerekisa ang lahat ng dumadaan.

Hindi rin tinatantanan ng operasyong kombat at saywar ang naninirahan sa sityo ng Mandaloy at Cotto sa Barangay Baloganon, Masinloc, Zambales, mula nang lagyan muli ito ng detatsment noong 2021. Hindi na nakakapaghanting at nakakapagkalap ng kabuhayan sa bundok ang mga naninirahan dito.

Idinagdag din sa Zambales Mountain Range ang tropa ng 71st IB “Kaibigan” Infantry Batallion mula sa Ilocos Region. Nangunguna ito sa pagsasagawa ng Retooled Community Support Program (RCSP) sa Western Tarlac at Western Pangasinan. Sa aktwal, ito ay pagkakampo sa mga baryo at sapilitang pagpapasurender sa mga sibilyan para pagkakitaan sa programang E-CLIP. Magkatuwang sila ng 3rd Mechanized IB na nagpalayas sa mga magsasakang naninirahan at nagbubungkal sa Tinabla, isang komunidad na nasa kabundukan sa hangganan ng San Jose at Mayantoc,Tarlac. Nakakampo ngayon ang 3rd Mechanized IB doon.

Samantala, nakatutok naman ang buong pwersa ng 3rd Mechanized Infantry Batallion sa buong Tarlac, partikular sa pagsupil sa lumalakas na pakikibakang magsasaka sa Capas, Concepcion at kabayanan ng Tarlac. Nasa Tarlac City ang hedkwarters ng Northern Luzon Command (NOLCOM) ng AFP.

Nananatili ang tropa ng Special Operation Wing (SPOW) ng Air Force na nakabase sa Camp Ravina sa Sta Juliana, Capas. Prayoridad nito ang pagpapalayas sa mga magsasaka at Ayta sa inaangkin na military reservation at ekspansyon ng treyning grawnd ng AFP. Samantala, isang batalyon ng Special Action Force (SAF) ng PNP ang nakabase sa Iba, Zambales.

Sa bahaging Timog naman ng Zambales Mountain Range ay naghahari-harian ang 70th “Matapat at Matatag” Infantry Batallion. Mula huling hati ng 2020 hanggang sa kasalukuyan ay umiiral dito ang Batas Militar sa pamayanang Ayta ng sityo Lumibao at karatig-lugar sa Barangay Buhawen at Barangay Sta Fe sa San Marcelino, Zambales. Matapos ang walang habas na pambobomba ng AFP at iligal na pag-aresto sa mga sibilyan, nagpapatuloy ang pagkontrol sa populasyong sibilyan. Ipinagbawal pati ang paggamit ng selpon.

Tuloy-tuloy ang red tagging sa masa sa buong Zambales Mountain Range. Inaakusahan silang mga myembro ng NPA o ng milisyang bayan. Pilit silang pinapasurender bilang “paglilinis” sa kanilang pangalan. Tinatakot na bobombahin o kaya ay palalayasin kapag napatunayang nakikipagtulungan sa NPA. Ang mga pamilya at kaibigan ng mga kasapi ng NPA ay pwersahang dinadala sa kampo at pinagbabantaang kakasuhan o papatayin kapag hindi isinurender ang kaanak na NPA.

Ang pamamayagpag ng pwersang militar sa Zambales Mountain Range ay perwisyo sa kabuhayan ng masa. Binabawal silang magtrabaho. Pinapalayas sa lupang binubungkal. Pinapatay sa gutom. Inaalisan ng dangal na mabuhay ng may pagrespeto sa karapatang tao at kalayaang sibil.

Ilang ulit ng idineklara ng NTF-Elcac na wala ng NPA sa Zambales Mountain Range at nalusaw na ang larangang gerilya ng Tarlac-Zambales. Isa itong malaking kasinungalingan. Ipinapakita ng laki ng pakat ng AFP at serye ng FMO ang kabalintunaang ito.

Sa Zambales Mountain Range naitatag ang Bagong Hukbong Bayan at nagpanimulang lakas ang armadong pakikibaka ng mamamayan sa buong bansa. Malalim na nakaugat dito ang pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa haba ng kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan sa Zambales Mountain Range, hindi kailanman maigugupo ng pandarahas ng estado ang katapangan at kagitingan ng mamamayan dito. Sa katunayan, patuloy na tinatamasa ng Partido at Hukbo ang malawak na suporta ng mamamayan. Patuloy nilang itinataguyod ang demokratikong rebolusyong bayan at ang armadong pakikibaka bilang pangunahing anyo nito. Kaya naman, kahit tambakan pa ng tropa, pondo at rekurso ng 7th ID ang mga batalyon sa ilalim nito laban sa rebolusyonaryong kilusan, mananatiling bigo ang hibang na pangarap ng estado na durugin ang rebolusyunaryong kilusan sa Zambales Mountain Range.

Labanan ang tumitinding terorismo ng estado sa mamamayan ng Zambales Mountain Range! Paigtingin ang armadong pakikibaka! Isulong ang digmang bayan!

Labanan ang terorismo ng estado sa mamamayan ng Zambales Mountain Range!