Labanan ang walang-tigil at brutal na terorismo ng estado kasabay ng kapaskuhan at anibersaryo ng Partido

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishChineseBisaya

Walang karason-rason na magdeklara ng tigil-putukan para gunitain ang kapaskuhan at ang papalapit na ika-54 na anibersaryo ng Partido sa harap ng nagpapatuloy na walang-habas na terorismo ng estado at armadong panunupil laban sa mamamayang Pilipino ng rehimeng US-Marcos at ng pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP).

Patuloy na ipinapakat ang mga tropang pangkombat ng AFP sa mga komunidad ng magsasaka at pambansang minorya at ipinaiilalim sa brutal na panunupil ang mga sibilyang pinasususpetsahang sumusuporta sa Bagong Hukbong Bayan.

Hanggang ngayon, daan-daang barangay ang ipinaiilalim sa kontrol ng militar (hamlet) kung saan pinipigilan ang mamamayan bumili ng bigas o magtrabaho sa kanilang sakahan, kung saan nirereyd ng mga sundalo ang mga bahay, walang batayang nang-aaresto, nangtotortyur at walang pakundangang pumapatay ng mga tao, naghuhulog ng bomba, nagpapalipad ng mga rocket, at nanganganyon sa mga komunidad, sakahan at mga kagubatan, at pinupwersa ang mga sibilyan na “sumuko.”

Kasama ang Philippine National Police (PNP), naghuhurumentado ang pasistang AFP sa desperasyong durugin ang armadong paglaban ng mamamayan. Laganap ang paglabag sa karapatang-tao at internasyunal na makataong batas. Kabilang dito ang paglabag sa karapatan at espesyal na proteksyon sa mga bata, kung saan may mga batang pinatay ang AFP sa mga masaker at walang pakundangang pamamaril, o kini-kidnap at ginagawang hostage dahil lamang sa mga anak sila ng mga pinagsusupetsahang rebolusyonaryo.

Sakop ng kampanya ng armadong panunupil ng AFP laban sa mamamayan ang ilampung prubinsya kabilang ang Abra, Kalinga, Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Bulacan, Rizal, Zambales, Quezon, Batangas, Mindoro, Negros Oriental, Negros Occidental, across the Panay island, Northern Samar, East Samar, Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, the Davao provinces, Sultan Kudarat at marami pang iba.

Pinakamatindi ang terorismo ng estado sa mga erya kung saan mayroong mga operasyong mina, pagpapalawak ng mga plantasyon, mga proyektong imprastrukturang pinopondohan ng dayuhan tulad ng dam at daanan, at iba pang malalaking operasyon ng mga negosyo na tinututulan ng mga lokal na komunidad dahil kakamkamin nito ang kanilang lupa at wawasakin ang likas na yaman na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan.

Pinagtatakpan itong kampanya ng armadong panunupil ng kampanya ng disimpormasyon kung saan pinalalabas na mga “rebeldeng sumurender” ang libu-libong mamamayan sa desperasyong papaniwalain ang publiko na “nananalo” ang kanilang gerang brutal.

Sa harap ng walang-tigil na mga pag-atake at brutalidad ng AFP, at sa harap ng masidhing pagkawasak ng sosyo-ekonomikong mga kundisyon ng mamamayan, tungkulin ng BHB na ipagtanggol ang mamamayan sa armadong paglaban, maging ngayong kapaskuhan.

Sa gayon, inaatasan ng Komite Sentral ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pamamagitan ng Pambansang Kumand sa Operasyon at mga Panrehiyon at Subrehiyong Kumand sa Operasyon na aktibong labanan at biguin ang kampanya ng armadong panunupil ng AFP.

Sa pakikiisa natin sa mamamayan sa kanilang pagdiriwang ng kapaskuhan at sa paggunita sa ika-54 anibersaryo ng Partido sa Disyembre 26, at habang ipinagluluksa natin ang pagpanaw ng ating pinakamamahal na kasamang Jose Ma. Sison, dapat maglunsad ang BHB ng mga taktikal na opensiba laban sa pasistang kaaway ng mamamayan. Dapat magkonsentra ang mga yunit ng BHB ng superyor na pwersa laban sa nahihiwalay, mahina at pagod na mga yunit ng AFP at PNP para magawang parusahan ang mga namuno at sangkot sa dumaraming bilang ng pasistang krimen.

Ang mga taktikal na opensibang ito ay magsisilbing konsentradong paghahayag ng galit ng mamamayan laban sa AFP at sa pampulitikang panunupil, pang-aaping sosyo-ekonomiko at pambansang pagtatraydor sa ilalim ng rehimeng US-Marcos, at at tutulong sa pagpapalakas ng kanilang determinasyon na labanan ang terorismo ng estado at isulong ang kanilang rebolusyonaryong mga pakikibaka.

Labanan ang walang-tigil at brutal na terorismo ng estado kasabay ng kapaskuhan at anibersaryo ng Partido