Lalong tumataba ang lupa ng Masbate para sa armadong rebolusyon

, ,

Tahimik na binubungkal ng mga magsasaka ang lupaing Triple A sa bayan ng Cawayan, bahagi ng mga kinumpiskang yaman ng pamilyang Marcos. Mapayapa itong naipaglaban at nakamit ng mga magsasaka.

Lahat ng ligalidad at pagiging lehitimo ay taglay ng mga magsasaka sa naturang lupain, lalupa’t nakapailalim ito kahit sa mismong huwad na programang agraryo ng gubyerno na CARP at SPLIT. Kailangang-kailangan ng suporta sa produksyon ng mga magsasaka sa naturang lugar, laluna’t malaki ang inaambag ng naturang lupain sa kabuuhang agrikultural na produksyon ng prubinsya.

Subalit anong naging tugon ng estado? Gamit ang armadong terorismo ng militar, pinapatay ang mga magsasakang matiwasay na nagbubungkal ng kanilang lupa. Ngayon, gamit ang takot na idinulot ng pagpatay sa mag-asawang Regala, dahan-dahan nang pinapalayas ang mga magsasaka sa Triple A. Sa harap mismo ng ilang mga kawani ng DAR, pinagbabawalan ng militar na magsipagbalik ang mga magsasakang nagbakwit dahil sa pagpatay sa mag-asawang Regala, partikular sa barangay ng Tuboran.

Sa harap ng lumalalang krisis sa pagkain at walang awat na pagtaas ng presyo ng bilihin, isinagawa ng militar ang pagpapalayas sa mga magsasaka sa Triple A.

Aabot sa kabuuhang 550 ektarya ang lupaing Pecson na inagaw ni Gov. Kho mula sa mga magsasaka, liban pa ito sa mga lupaing pwersahan niyang binili sa magsasaka sa mga bayan ng Cataingan at Esperanza. Plano ng kumpanyang Empark na kamkamin ang 1,854 ektarya ng lupa sa Dimasalang at Palanas para pagtayuan ng ekoturismo at casino. Hindi bababa sa 10,000 ektarya ang mining claims ng Filminera. Higit sa 187,500 ektarya ang dokumentadong mga rantso, kabilang dito ang 37,000 mahigit na pasture lease agreements sa pagitan ng mga rantsero at gubyerno.

Samantala hinaras din ng mga militar gamit ang grupo ni Boyet Besana at mga taksil ang mga magsasaka sa 7R na saklaw ng mga brgy ng Dalipe,Panan-awan, Taverna, Lague-Lague at Polot lahat saklaw ng bayan ng Cawayan na nagresulta ng pag- alis ng mga tao dahil sa takot. Sa kabuuha’y hindi bababa sa 200,000 ektarya ang kontrolado ng iilang rantsero at mga dayuhang kumpanya.

Lahat ng ito’y inagaw sa mga magsasaka gamit ang armadong dahas.

Sa sitwasyong inaagaw ang lupa, kabuhayan at buhay, sinong hindi matutulak na lumaban at mag-armas?

Nananawagan ang Jose Rapsing Command-Bagong Hukbong Bayan Masbate sa mamamayang Masbatenyo na huwag magpatinag at sa halip ay magkaisang hadlangan anumang tangka para tapakan ang kanilang karapatan.

Dapat maunawaan ng mga Masbatenyo na hangga’t nananatili ang bulok na sistemang mapang-api at mapagsamantala, mananatili tayong biktima. Dapat nilang maunawaan na ang kanilang lupa, buhay, kabuhayan at karapatan ay kinakailangang ipaglaban sa harap ng malinaw na pagkakait ng kaaway sa kanila nito. Maipaglalaban lamang ito sa pamamagitan ng digmang bayan.

Sa nalalapit na paggunita ng Araw ng Kawalang Lupa, dapat magkaisa sinumang nagtataguyod sa demokrasya, karapatan at may malasakit sa masang magsasaka na ilantad ang malawakang pangangamkam ng lupa sa Masbate at kaakibat nitong terorismo ng militar. Hamon rin ito sa mga matataas na upisyal sa prubinsya na hindi na sang-ayon sa pamamalakad ng dinastiyang Kho na patunayan sa mga Masbatenyo ang pagiging tapat na lingkod-bayan.

Partikular din naming hinahamon ang Department of Agrarian Reform na manindigan sa kanilang mandato na protektahan. Kahiya-hiya sa reputasyon ng kanilang ahensya ang malawakang pangangamkam ni Gov. Kho ng lupa sa harap ng pagmamayabang na isa ang Masbate sa prayoridad ng reaksyunaryong repormang agraryo.

Para labanan ang armadong pang-aapi ng rehimeng US-Marcos Jr, kailangang suportahan at palakasin ng masang Masbatenyo ang New People’s Army bilang kanilang tunay na Hukbo.

Sa ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan, panata ng Jose Rapsing Command-NPA Masbate na pahalagahan ang pinagbuwisan ng buhay ng mga magsasakang Masbatenyo at isulong ang armadong pakikibaka upang biguin ang paghaharing militar sa prubinsya.

Lalong tumataba ang lupa ng Masbate para sa armadong rebolusyon