Makatarungang mag-armas para tupdin ang pambansa demokratikong hangarin ng sambayanan! Mamamayan, sumapi sa NPA!

Nagbubunyi ang NDFP-ST kasama ng buong bayan sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng New People’s Army. Binabati nito ang magigiting na mga Pulang kumander, mandirigma at milisyang bayan na armadong lumalaban sa mga palalong pwersa ng pasistang estadong malakolonyal at malapyudal na tuta ng imperyalismo US. Kahanga-hanga ang pagtangan nila sa buwis-buhay subalit lubhang kinakailangang tungkulin na gumamit ng rebolusyonaryong dahas para kamtin ang pambansa demokratikong adhikain ng bayan. Mabuhay ang mamamayang nag-aarmas at nagsusulong ng digmang bayan!

Ang nagpapatuloy na armadong pakikibaka ng NPA sa absolutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas ay bunga ng hindi natitibag na determinasyon ng sambayanang Pilipino na lumaya mula sa paglukob ng salot na imperyalismo, katutubong pyudalismo at burukratang kapitalismo. Nagpupugay ang NDFP-ST sa lahat ng pulang mandirigma at kumander ng NPA na nagbuwis ng kanilang buhay para sa interes ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan. Ang paghahandog ng kanilang kaisa-isang buhay nang walang hinihingi ni anumang kapalit ay huwaran ng walang pag-iimbot na paglilingkod sa bayan. Habambuhay natin silang dadakilain bilang mga tunay na bayani ng masang anakpawis.

Pambihirang katapatan sa dakilang adhikain at katatagan ang ipinamalas ng NPA upang umabot ng 54 taon at patuloy na sumulong sa kabila ng mga kampanyang pagkubkob at pagsupil ng kaaway. Nilampasan natin ang lahat ng mga pakana ng reaksyunaryong pwersa na lipulin ang NPA at wakasan ang demokratikong rebolusyong bayan mula pa noong diktadurang US-Marcos I hanggang sa kasalukuyang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. Sa Timog Katagalugan, nakikihamok ang pwersa ng NPA sa 21-22 panagupang batalyon ng AFP-PNP na nakapakat sa CALABARZON at MIMAROPA at armado ng pinakabago’t mapanganib na sandata kabilang ang mga eroplanong pandigma, helicopter, drone, mga bomba at artileri. Ipinatutupad ng AFP-PNP ang pinakamababagsik na operasyong kombat at saywar sa direksyon ng mga pasistang rehimen alinsunod sa US counter-insurgency guide. Walang habas nilang nilalabag ang pinirmahang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law at mga alituntunin sa digma matamo lamang ang kanilang imbing hangarin na ubusin ang NPA.

Sa harap ng mala-halimaw na kaaway, patuloy na tinutupad ng NPA ang tungkulin nitong patamaan sa ulo’t katawan ang AFP-PNP at buuin ang malalim at malawak na base ng rebolusyon sa kanayunan. Mahusay ring ginagamit at tuluy-tuloy na pinauunlad ng NPA ang pakikidigmang gerilya upang biguin ang mga atake ng kaaway. Totoong mahina pa ito kumpara sa lakas ng reaksyunaryong pwersa at nagkakamit ng mga pinsala—isang likas na bagay sa digmaan—subalit hindi ito kailanman magagapi dahil makatarungan at tinatangkilik ng sambayanan ang isinusulong nitong digmang bayan. Niyayakap ng aping mamamayang Pilipino ang NPA bilang kanilang tunay na hukbo, ang kanilang sandata laban sa mapang-aping imperyalismo at kasabwat nitong uring panginoong maylupa, malalaking burgesya kumprador at burukratang kapitalista.

Ipinakikita ng NPA ang kawastuhan ng pag-aarmas ng mamamayan upang ipagtanggol ang kanilang karapatan at kamtin ang kanilang demokratikong interes. Umaanib dito ang mula sa hanay ng aping mamamayan, mula sa mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan at iba pang sektor, na nakaunawa sa marahas na katangian ng estado at sa pangangailangang labanan ito nang ngipin-sa-ngipin. Isinilang noong Marso 29, 1969 sa isang distrito sa Tarlac, maliit ang bilang at kakaunti ang armas ng unang pormasyon ng NPA. Mayroon lamang itong 60 mandirigma at 9 mataas na kalibreng baril ngunit nangahas silang labanan ang noo’y puu-puong libong armadong pwersang mapanupil ng diktadurang rehimeng US-Marcos I. Sa halip na magapi,, lumaki ang kasapian at armas ng NPA sa loob lamang ng ilang taon hanggang sa nagawa nitong saklawin ang buong bayan. Nagtarak ng takot sa dibdib ng diktadurang US-Marcos I ang mabilis na paglakas at paglawak ng pwersa ng NPA na naging tuntungan nito sa pagpapatupad ng Batas Militar. Ngayon, nakakalat sa higit 90% ng mga probinsya sa bansa ang mga pwersa ng NPA.

Ang pag-usbong at paglakas ng NPA ay nagbigay ng pag-asa sa mamamayang Pilipinong inaapi at pinagsasamantalahan. Ipinatutupad ng NPA ang tunay na reporma sa lupa kung saan ipinamamahagi nang libre sa mga wala o kulang sa lupang bubungkalin ang mga lupaing pinalaya mula sa kontrol ng mga PML-MBK sa pamamagitan ng rebolusyong agraryo. Lumakas ang loob ng masang magsasaka at nabuo ang kanilang mga rebolusyonaryong organisasyon. Sumikad ang anti-pyudal na pakikibaka at paglaban sa malapyudal na pagsasamantala. Inilunsad at ipinagtagumpay ang mga kampanya sa pagpapababa ng upa sa lupa, pagtataas ng sahod ng mga manggagawang bukid at pag-alis sa usura sa iba’t ibang dako ng kanayunan sa bansa. Tinanggal ang mga pandaraya sa pagbili ng mga produktong bukid at iginiit ang pagtataas presyo ng mga ito. Itinayo rin ang mga kooperasyon at mga anyo ng tulungan sa hanay ng mga magsasaka na naging malaking tulong sa pagtitiyak ng pagkain ng mga taumbaryo.

Ang makasaysayang tagumpay sa mga laban sa lupa ang salalayan ng mahigpit na ugnayan ng masa at NPA sa TK. Hindi makakalimutan ng mga magsasaka ang pagsupil ng NPA sa sindikato ng mga magnanakaw ng kalabaw sa Quezon-Bicol Zone at maging sa ibang probinsya. Sa Mindoro, inihudyat ng pagdatal ng NPA sa isla noong dekada 1970 ang paglalansag sa mga pastuhan para magkaroon ng lupa ang mga magsasaka lalo ang mga setler at katutubong Mangyan.

Lalong minamahal ng masang Pilipino ang NPA dahil ito lang ang tanging Hukbong maasahan na magtanggol sa kanilang buhay, kabuhayan at maging sa kalikasan. Pinangungunahan ng NPA ang pagpigil at pagpaparalisa sa mga mapanirang proyekto tulad ng mga dam na pumipinsala sa mga komunidad ng mamamayang katutubo at iba pang mahihirap, plantasyon ng mga dayuhan, MBK-PML, malakihang pagmimina at pagtotroso. Tinututulan din ng NPA ang pangangamkam ng lupang sakahan at panirikan para tayuan ng negosyong ekoturismo, real estate, planta sa enerhiya at iba pang katulad. Ginagawaran ng punitibong aksyon ang mga mangangamkam ng lupa at kanilang goons at winawasak ang mga makinaryang lubhang pipinsala sa mga kabundukan at katubigan. Sa rehiyong TK tampok ang mga aksyong militar ng NPA sa Batangas, Rizal, Quezon, Laguna, Mindoro at Palawan laban sa quarry, mina at mga proyektong ekoturismo. Ipinagbunyi ng masa ang matatagumpay na taktikal na opensibang ito at ibayong tumaas ang prestihiyo ng NPA sa mata ng masa.

Sa paghawak ng sandata, naitatayo ang demokratikong kapangyarihan ng masang anakpawis upang pamahalaan ang kanilang sarili at magpatupad ng mga sosyo-ekonomikong programang tumutugon sa kanilang interes. Susi ang papel ng NPA sa pagpapasibol sa mga binhi ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika ng mamamayan na salalayan sa pagtatayo ng demokratikong gubyernong bayan (DGB) sa tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Bukod sa pagtatanggol sa baseng masa, gumagampan din ang NPA ng tungkulin sa pagkakaloob ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon at pamproduksyon. Nagpapatupad din ang NPA ng programa sa kultura at pampulitikang edukasyon para itaas ang kamulatan, kultura at kapasidad ng mamamayan.

Sa mga lugar kung saan umiiral ang mga organo ng demokratikong kapangyarihan, ramdam ng mamamayan ang tunay na paglilingkod ng isang rebolusyonaryong gubyerno. Mayroong tunay na kapayapaan at katahimikan dahil mababa o halos walang krimen at prinsipyadong nilulutas ang mga alitan sa pagitan ng mamamayan. May pagkakaisa at tulungan kaya’t napauunlad ang produksyon at sama-samang hinaharap ang mga krisis gaya ng pandemya at militarisasyon. Sambit ng mga masa, hindi nila ito magagawa kung wala ang NPA. Kung kaya’t tuluy-tuloy ang pagsapi ng mga pinakamabubuting anak ng bayan sa kanilang pinakamamahal na hukbo—ang NPA.

Sapat ang 54 taong kasaysayan ng NPA upang patunayan ang kawastuhan ng paghawak ng sandata para kamtin ang pambansa demokratikong adhikain ng sambayanan para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Dapat panghawakan ng lahat ng mga rebolusyonaryo at demokratikong pwersa ang pangunahing papel ng armadong pakikibaka. Pagsilbihin at iugnay ang lahat ng mga pagsisikap sa ligal, malaligal at di-armadong pakikibaka para palakasin ang NPA at itaguyod ang armadong rebolusyon. Kasabay nito, palawakin at payabungin ang pambansa demokratikong pakikibaka ng mamamayan na malaking pinagmumulan ng inspirasyon at lakas tauhan ng NPA. Ilaan natin ang ating buong lakas, kakayahan at maging ang ating buhay para ihatid sa tagumpay ang digmang bayan at matamo ang hinahangad nating maaliwalas na bukas.

Ipagbunyi ang ika-54 taong anibersaryo ng NPA!
Mabuhay ang NPA, ang tunay na hukbo ng mamamayan!
Sumapi sa NPA!

Makatarungang mag-armas para tupdin ang pambansa demokratikong hangarin ng sambayanan! Mamamayan, sumapi sa NPA!