Makatarunganon ang magrebolusyon uban sa masang nilupigan!

Puno sa kadasig ug determinasyon natong saulugon ang ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan! Sa nilabay’ng katuigan, labaw pang napamatud-an sa rebolusyonaryong kalihukan ug sa tanang katawhan sa atong rehiyon nga makatarunganon ang pagrebolusyon.

Aning adlawa, ato ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa mga Pulang manggugubat ug masang rebolusyonaryo nga mabayanihong nihalad sa ilang kinabuhi, nabalhog sa mga prisohan ug padayong nibarog ilalom sa grabeng pagpaantos sa kaaway.

Lima ka tuig nang giatubang sa BHB sa rehiyon ang grabeng pagkusu-kuso sa mga reaksyunaryong sundalo sa estado sa pangandoy niining “puuhon” ang rebolusyonaryong pagsukol. Dinaghang tropa ang ilang ginabuhian/ginamobilisa sa pagpahigayon og mga operasyong militar ug ginagamit usab nila ang mga haytek nga kahimanan sama sa drone, fighter jets, helikopter ug mga bomba. Minilyon na ang giusik-usikan sa estado alang sa ilang hugaw ug dili makatarunganong gubat samtang nagpabiling atrasado ug kabus ang kinabuhi sa masa sa rehiyon. Gawas nga ginawaldas ang buhis sa katawhan, walay kaluoy usab nga ginapunting sa AFP ang armas ug mga bomba sa mga inosenteng sibilyan ug sa mga walay ikasukol nga mga masakiton, buros ug bata.

Sa atong rehiyon, nagbansiwag ang terorismo sa mga pulis ug sundalo pinaagi sa pagpangdakop sa mga rebolusyonaryong inahan ug sa mga anak niini, pasakaon og kaso ang nagpaloap sa kaubang na-martyr, pagpatay sa mga inosenteng sibilyan, pagpanghulga ug pagpangransak sa mga panimalay sa baryo, pugos nga pagpasurender, iligal nga detensyon, pagpugong sa daloy sa pagkaon (food blockade) sa mga komunidad ug daghan pang ubang kaso. Tungod niini, nag-atubang karon ang AFP sa patung-patong nga mga kaso sa pagpanglapas sa tawhanong katungod ug mga krimen sa gubat.

Sa samang higayon, padayon nga nag-ilaid ang mga mag-uuma sa rehiyon sa tumang kapobrehon ug kagutom tungod sa lain-laing porma sa pag-ilog sa ilang yutang gitikad. Lakip sa mga kaso niini mao ang pag-abog sa mga mag-uuma sa Sitio Kalipay, Brgy. Silòo, Malitbog, Bukidnon tungod sa pag-ekspand sa plantasyon sa balanghoy sa San Miguel Foods, Inc.; pagdemolis sa mga mag-uuma sa San Juan, Balingasag, Misamis Oriental alang sa ekspansyon sa plantasyon sa pinya sa Del Monte; pagpamusil sa mga lumad ug mag-uuma sa Don Carlos, Bukidnon tungod sa ilang pagpanghisog sa yutang gitikad; ug daghan pang uban. Nahulga usab karon ang mga lumulupyo sa Brgy. Manalog, Brgy. Kibalabag, Brgy. Silae ug Brgy. Miglamin, Malaybalay City tungod sa planong pag-ilog sa Del Monte sa 6,000 ektaryang yuta alang sa plantasyon sa pinya, kapayas ug abokado.

Dugang pa nga palas-anon sa mga mag-uuma sa rehiyon ang grabeng pagbarato sa ilang mga produkto samtang padayon ang pagsutoy sa presyo sa mga palaliton ug abono. Niining nilabay’ng tuig, mokabat lamang og P22-26 matag kilo ang presyo sa goma, P48-60 matag kilo sa lanot ug P15-22 matag kilo sa mais. Tungod niini, kanunay nga kulang ang kita sa mga mag-uuma kumpara sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gasto.

Grabeng kalisod usab ang giantos sa mga mamumuo ug mamumuong panguma sa rehiyon. Mokabat lamang og P390 ang minimum nga suhulan sa mga mamumuo samtang P375 sa mga mamumuong panguma sa rehiyon. Taas na kini kumpara sa aktwal nga ginadawat sa mayorya sa mga mamumuo nga P250 hangtud P300 sa matag adlaw tungod sa sistemang kontraktwal. Grabe kini kalayo kumpara sa P1,161 matag adlaw nga gikinahanglan sa matag pamilya aron mabuhi nga disente.

Mas gilubong pa karon ni Marcos Jr. ang mga mag-uuma pinaagi sa pagpatay sa lokal nga produksyon sa nasud. Pinaagi sa pagparatsada sa importasyon sa mga batakang panginahanglan sa katawhan, ilabina ang bugas, asukal, mga lamas, lana ug uban pa, mas gihatagan og pabor ang pagsulod sa mga mahal ug puno-sa-kemikal nga mga produkto. Kalbaryo usab kini sa mga mag-uuma tungod kay mas nagpatataw kini sa pagpasagad sa administrasyon sa mga panginahanglan sa panguma sama sa binhi, abono, ug uban pa.

Imbes nga sulbaron kining mga nag-unang problema sa kinabuhi ug panginabuhian sa masa, giratsada na hinuon sa diktador nga si Ferdinand Marcos Jr. ang mga lakang nga pabor lamang sa mga sama niyang nagharing hut-ong. Lakip na niini ang Charter Change (Cha-cha) o pag-usab sa konstitusyon sa nasud; Jeepney Phaseout nga labaw pang nagpalisod sa mga drayber sa dyip; pagtukod og mga base militar alang sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) kung asa nahilakip ang Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City; ug daghan pang uban. Walay bisan unsang lakang aron makakaon ang katawhan.

Ang maong ekonomikanhon ug pulitikanhong krisis sa nasud nagpamatuod lamang nga makatarunganon ang rebolusyonaryong kausaban sa nasud. Labaw nga ginahimulag sa reaksyunaryong estado ang ilang kaugalingon sa lapad nga masa sa katawhan ug nagtukmod kanila nga mosukol. Daghang mag-uuma karon sa rehiyon ang padayong nanghingusog alang sa ilang katungod sa yuta ug sa pagtikad niini pinaagi sa pagpahigayon og bungkalan, land occupation, pag-tolda sa ilang gipanghingusog nga yuta, pagkompronta sa gustong modemolisa kanila ug uban pang porma. Aduna usay uban kanila nga mas gipiling mohawid og armas ug nisampa sa BHB aron mosalmot sa armadong pakigbisog.

Walay bisan unsaman nga atong malauman niining dunot nga sistema sa atong nasud. Gani pa man, nakasandig sa lapad nga han-ay sa katawhan ang atong tinguhang kausaban ug makiangayong katilingban. Makatarunganon lamang nga padayong ipanghingusog sa katawhan ang ilang batakang mga katungod sama sa kinabuhi ug panginabuhian, disenteng trabaho ug pinuy-anan, katilingbanong serbisyo, edukasyon ug uban pa. Walay laing nag-unang pwersa niini kundili ang bul-og sa liboan ngadto sa minilyong ihap sa mga mag-uuma nga dinuyugan sa mga mamumuo, estudyante, propesyunal, tawong-simbahan ug uban pang sektor sa katilingban.

Isip tinuod nga sundalo sa katawhan, kinahanglan nga padayong magpursige ug manglimbasog ang mga Pulang kumander ug manggugubat sa BHB nga ipaasdang ang armadong pakigbisog sa rehiyon. Kinahanglang mamugnaon niining makumbina ang tulo ka mahinungdanong integral nga sangkap: ang armadong pagsukol, pagtukod ug pagpalapad sa baseng masa ug paglunsad og agraryong rebolusyon. Kinahanglang mainantuson kitang makisusi ug magtuki sa mga suliran sa masa ug giyahan sila aron masulbad kini. Mamugnaon ug pursigido nga organisahon sa BHB ang han-ay sa mga mga mag-uuma aron mas mohugot ang ilang paghugpong ug pagsalig sa matag usa. Labaw sa tanan, kinahanglang mangahas ug mamugmaon ang BHB sa paglunsad og taktikal nga opensiba. Atong pakyason ang taas nga kumpyansa sa mga armadong sundalo nga nagapahigayon og sustinido og pokus nga operasyon sa lasang. Kinahanglang birahan ang mga huyang nga bahin sa kaaway samtang likayan kung asa siya kusog ug lig-on. Kinahanglang ipahugot sa mga Pulang hukbo ang paghupot sa prinsipyo sa gerilyang pakiggubat.

Sa lima ka dekada nga pakigbisog BHB, nakaangkon kini og bililhon ug bulawanong mga kasinatian nga labaw pang nagpalig-on kaniya. Puno sa mga pagliku-liko, pagsubida ug pagsulay ang dalan sa rebolusyon nga atong giagian ug mao kini ang nagtudlo kanato aron, sa padayon natong pagmartsa, mahimong sigurado ang atong padulngan nga kadaugan.

Mabuhi ang ika-54 nga anibersaryo sa BHB!

Makatarunganon magrebolusyon!

Masa ang atong kusog!

Makatarunganon ang magrebolusyon uban sa masang nilupigan!