Mangin muklat sa katalagman nga dala sang pribatisasyon sang kuryente kag tubig

,

Lubos nga nagapakig-isa ang National Democratic Front (NDF) – Negros sa mabaskog nga panawagan kag pagpamatuk sang pumuluyo sa isla sang Negros sa padayon nga paghugakom sang pribado nga mga kumpanya kag dalagku nga negosyante sa mga pampubliko nga serbisyo paagi sa pagpaidalum sini sa Joint Venture Agreement (JVA).

Sa pihak sang pagpamatok sang pumuluyo sa pribatisasyon sang tubig kag kuryente, lampingasan nga nagapasulod sa gihapon sang mga pribadong kumpanya pangapital ang nagapungko nga mga burukrata sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Alfredo “Albee” Benitez, isa ka daku nga negosyante kag burukrata kapitalista. Si Benitez ang makita nga ikog ni Marcos Jr sa pagahalok sa tiil sang mga lokal kag dumuluong nga mga kapitalistang kumpanya nga ginatanyag bisan ang mga pampubliko nga pagpanag-iya para lang makasigpot sang ganansya. Wala pa nasabat ang panawagan sang pumuluyo kaangot sa pribatisasyon sang Bacolod City Water District (BACIWA) apang panibag-o naman nga kontrata ang ginsudlan sang lokal nga pangginahum sang syudad sang Bacolod.

Dugang kahangawa ang hana nga pagpribatisa sang serbisyo sa kuryente nga maga-apekto sa may 237,000 ka pamalay nga ginaserbisyohan sang Central Negros Electric Cooperative, Inc. (CENECO). Ang CENECO ang nagasuplay sang kuryente sa mga syudad sang Bacolod, Bago, Talisay kag Silay kag sa banwa sang Murcia kag Don Salvador Benedicto nga may kabilogan nga 158 ka barangay. Sandig sa kontrata sang IGNITE Power and Energy Holdings, Inc. (IGNITE) sa CENECO, gusto sini nga makontrol ang 70% nga pagpanag-iya sang bahin sa kapital nga sigurado magasulit gihapon sa bangungot sang mga empleyado kag konsumedor sang BACIWA. Nadihon ang IGNITE sa pakigbinuligay sang mga kumpanya nga Manila Electric Company (MERALCO) kag MORE Electric and Power Corp. (MORE Power) nga ginapanag-iyahan sang dalagku komprador nga pamilya Lopez.

Ang BACIWA kag CENECO ang pareho nga ginapanag-iya sang publiko agud makahatag sang barato, masaligan kag maayo nga serbisyo sa tubig kag kuryente para sa mga konsumedor. Samtang ang JVA isa ka kasugtanan sang pagpangapital sang isa ka pribado nga kumpanya didto sa mga serbisyo pangkatilingban pareho sang tubig, kuryente, transportasyon kag iban pa. Isa ka paagi ang JVA para sa pagtodo-larga sa pribatisasyon nga lakip sang neoliberal globalization nga patakaran nga gintikda sang imperyalistang US. Mabaskog nga tampa ini sa mga puro-pasalig kag maki-kapitalista nga mga opisyales sa gubyerno tungod ginpamatud-an lamang ang ila pagka-inutil kag nagaserbisyo para sa personal nga interes.

Kinahanglan nga mangin muklat ang pumuluyong Negrosason sa katalagman nga dala sang JVA sa kabuhi kag palangabuhian. Magakuga ini sa pumuluyong anakbalhas tungod sa idalum sang JVA ginatalikdan sang gobyerno ang katungdanan kuntani nga magdul-ong sang serbisyo pampubliko. Ginsalig ang pagdumala sa mga ahensya sang gubyerno nga naghatag sang serbisyo pangkatilingban kaangay sang tubig kag kuryente didto sa dalok-sa-ganansya nga mga pribadong kumpanya. Athag nga ang pagmonopolyo sang mga dalagku nga pribadong kumpanya ang magahugakom sang manggad sang pungsod samtang ginapabilin nga mumho ang maangkon sang mga pigado.

Gutom ang naagum sang pumuluyo idalum sang reaksyonaryo nga rehimen kag ginpalala pa ini sang pagpamintas sang estado. Madugay na nga naga-antus ang pumuluyo sa kawad-on sang duta nga palangabuhian, dislokasyon sa trabaho, manubo nga sweldo, kakulang sa benepisyo, demolisyon, kag mataas nga presyo sang mga balaklon. Nagdugang pa ang amat-amat nga pagbalhin sang pampubliko nga serbisyo padulong sa pribado nga maga-apekto sa kabuhi kag palangabuhian sang pumuluyo. Partikular sa mga mamumugon, ginaatubang nila ang pagkonsabo sang mga ahensya sang gobyerno kag kapitalistang kompanya nga nagbutang sa wala kasegurohan sa ila pangabudlay paagi sa pagwasak sang mga unyon kag union-busting.

Naga-upod ang NDF-Negros sa padayon nga pagsulong sang demokratiko nga kinamatarung sang mga empleyado, mga unyon, mga grupo sang konsumedor kag sang pumuluyo sa pangkabilogan. Dapat mas palaparon pa ang paghugpong kag ipakigbato ang kinamatarung sa hustisya sosyal bilang pumuluyong Negrosanon.

Sa pihak nga bahin, ang kawad-on sang pagtamod sang mga burukrata kapitalista sa kinahanglanon sang pumuluyo ang nagaduot sa ila sa bibi sang kamatayon. Nagakutkot sang kaugalingon nga lulubngan ang nagakadunot na nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa katilingban. Muklat na ang sahing anakbalhas nga kinahanglanon nga pukawon kag organisahon ang malapad nga kubay sang pumuluyo kag pahulagon sila agud hilwayon ang kaugalingon halin sa paantus nga bunal sang pyudalismo, burukrata kapitalismo kag imperyalismo.

Napagkit na sa kasaysayan sang pungsod nga ang kusog sang nagahiliugyon nga pumuluyo ang gamhanan nga hinganiban nga makatay-og sa pundasyon sang nagahari nga sahi. Makahulusga ang pwersa sang pumuluyo sa pagbag-o sang kahimtangan sang pungsod paagi sa paglunsar sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa. Sa paglunsar sang makatarunganon nga gyera, amat-amat nga maagaw ang inisyatiba sa pagtukod sang bag-ong gubyerno nga tigpangapin sa interes sang pumuluyo, ang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo.###
Post navigation

Mangin muklat sa katalagman nga dala sang pribatisasyon sang kuryente kag tubig