Mga magbubukid, hindi lamang ayuda ang kayang makamit ng ating pagkakaisa!

Tagumpay ang inisyal na inabot ng kampanya ng mga magtutubó para sa ayuda matapos ipamahagi ng DSWD nareng Mayo 30 ang unang bugso ng Php 10,000 hanggang Php 30, 000 kada pamilya ng magtutubó na apektado ng pagsasara ng Central Azukarera de Don Pedro, Inc. (CADPI). Kaisa rin ang mga magbubukid ng Batangas sa “Martsa ng Magbubukid para sa Lupa, Kapayapaan, at Hustisya” na isinagawa ng iba’t ibang progresibong organisasyon sa Timog Katagalugan noong Hunyo 8-9, anibersaryo ng huwad na Comprehensive Agrarian Reform Program ng rehimeng Cory Aquino. At sa ika-anim na buwan ng pagsasara ng CADPI, kanila muling ipinanawagan na ito ay buksan at bigyan ng kumpensasyon ang mga magtutubóng sinalanta ang kabuhayan.

Mga kababayang magsasaka at sa iba pang uri at sektor, sa gitna ng malawakang krisis pangkabuhayan at paglabag sa karapatang tao na likha ng reaksyunaryong gubyerno at imperyalismo, muli nating naipakita na ang pagkakaisa ng mga mamamayan ay may mabungang idudulot para sa katugunan ng ating mga hinaing, lalong-lalo na nating mga magsasaka, ang pinakamarami sa ating bansa at siyang pangunahing pwersa sa ating demokratikong rebolusyong bayan.

Habang ating ipinagdiriwang at pinagpupugayan ang nakamit na tagumpay hinggil sa ayuda, kinakailangan din nating higit pang pag-aralan ang lipunan at ugatin kung bakit nga baga ganire kahirap ang kalagayan nating mga magsasaka, sa isang bansang napakayaman sa agrikultura; kung bakit tayo pang nagnanais ng pag-unlad ang inaatake ng estado, at kung bakit sa ilampung-dekada ng eleksyon sa ating bayan ay hindi pa rin naipamamahagi sa ating mga magbubukid ang lupang ating pinagyayaman at binubungkal.

Mga kababayan, napakarami pa nating hamon na haharapin at pagtatagumpayan; hanggang ngayon, nananatili pa ring sarado ang CADPI, kaya’t danas pa rin ng mga magtutubó ang gutom at kahirapang dulot nare. Ang mga agrikultural na kalupaan naman sa ating bansa ay sumasailalim sa pagpapalit-gamit, o Land-Use Conversion (LUC), mula sa pagiging matabang lupang sakahan nare patungong subdibisyon, expressway, at iba pang istrukturang para sa kita ng dambuhalang mga negosyante. Dahil dine, lalong papatindi ang pyudal at malapyudal na katangian ng ating bayan; lalong lumiit ang bilang ng mga magbubukid na may sariling lupang sinasaka, karamihan ay mga kasamá na nakikisaka lamang; kasabay pa ng ibang porma ng pagsasamantala tulad ng usura o pautang na may napakataas na interes, mataas na presyo ng kasangkapang agrikultural tulad ng abono, binhi, renta sa traktora, kalabaw, at iba pa.

Ang reaksyunaryong estado naman, ang Gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP ay ang primaryang kasangkapan ng mga dayuhang imperyalista’t lokal na naghaharing-uri upang patindihin pa ang kahirapan ng mga mamamayan para sa kanilang ganansya’t pagpapakabusog. Mula sa mga huwad na batas na naglalayong bigyan tayo ng pekeng pag-asa, hanggang sa pagpapakulong sa gaya nating magbubukid pati na ang pandarahas, pananakot, at mga atakeng militar. Dine sa Batangas, talamak ang paghahasik ng lagim ng berdugong 59th Infantry Battalion ng Philippine Army. Pinaslang nare ang isang bata at isang magsasaka sa Taysan at Calaca noong nakaraang taon, habang nagpapatuloy naman ang sapilitang pagpapasuko at focused military operations nito sa ating bayan. Ang primaryang napipinsala dine, ay ang mga kagaya nating mga magsasaka.

Ano na lang baga ang ating gagawin? Tayo ga’y magpapaapi na lamang at susunod sa kanilang mga mapang-abusong gawi? Mula noon hanggang ngayon, ang tagapagtanggol nating mga magsasaka ay ang Bagong Hukbong Bayan o New People’s Army. Walang iba kundi sa ating pagkakaisa, pag-aarmas at paglulunsad lamang ng armadong rebolusyon maibabagsak ang nabubulok na sistemang nagpapahirap sa atin at sa iba pa nating kababayan, at dito maitatayo ang isang lipunang makamasa. Kagaya ng karanasan ng mga magsasakang Tsino sa rebolusyong pinangunahan ng Partido Komunista ng Tsina, tunay lamang nilang nakamit ang repormang agraryo; ang libreng pamamahagi ng lupa nang maibagsak nila ang naghaharing-uri at maagaw ang kapangyarihang pampulitika. Dine sa ating bansa, ipinatutupad din ng Partido Komunista sa pamamagitan ng rebolusyonaryong kilusang magsasaka at lakas ng ating Bagong Hukbong Bayan ang agraryong rebolusyon; mula sa pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi sa usura hanggang sa tuwirang kumpiskasyon ng lupa mula sa mga panginoong maylupa at libreng pamamahagi nito sa mga magbubukid sa mga larangang gerilyang kinakaya na, batay sa ating lakas. Sa katunayan, pinakikinabangan na ng libu-libong magsasakang Batangenyo ang tagumpay ng rebolusyong agraryo sa mga lugar na malakas ang rebolusyonaryong pwersa ng mga magsasaka.

MAGTUTUBÓ AT MGA MAGBUBUKID, ISULONG ANG DIGMANG BAYAN!

SUMAPI SA NEW PEOPLE’S ARMY!

Mga magbubukid, hindi lamang ayuda ang kayang makamit ng ating pagkakaisa!