NDF-EV: Iglansar an gerra han katawhan agud pakyason an pasista nga terorismo han rehimen US-Duterte

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Kadungan han ika-120 nga anibersaryo han pagsalin-urog han Pag-alsa ha Balangiga, ginseselebrar han National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) an mabayanihon nga kadaugan han katawhan han Balangiga kontra ha langyaw nga pananakop ngan nanawagan ha katawhan Pilipino nga perdihon an pasista nga bersyon han rehimen Duterte nga himuon nga “howling wilderness” an nasud.

“Ha luyo han mga limitasyon ha higamit militar, hul-os nga ginperdi han katawhan han Balangiga ha Eastern Samar an mga tropa han US nga nag-uuripon ha ira ngan naokupa ha ira katunaan. Baltok nira nga gin-gamit an ngatanan nga mayda hira–tikang ha bolo, lingganay, ginerilya nga taktika ngan kahibaruan han tereyn –agud igpakita nga waray kaaway nga mas makusog ha kusog han nagkakaurusa nga katawhan,” sigon ha NDF-EV.

Gin-alagid-agid han NDF-EV an Balangiga Uprising ha presente nga gerra han katawhan nga nakuha hin kusog ha superyor nga taktika han ginerilya nga pakiggerra ngan ha kolektibo nga pwersa han masa kontra ha mga abante nga higamit ngan teknolohiya han pasista nga rehimen Duterte ha bulig han iya agaron nga US.

“Mas makusog an bagting han mga lingganay han Balangiga yana,” sigon han NDF-EV. “Ha bug-os nga nasud, an gintreyning ha US nga Armed Forces of the Philippines (AFP) nagamit hin taktika ngan higamit panmilitar nga ginsusuplay han imperyalista nga agaron agud mailansar an bug-os kusog nga gerra han rehimen Duterte kontra ha katawhan. Bag-o la nga gumamit an AFP hin mga ginsuplay han US nga mga drone, bomba ngan kanyon agud maglansar hin diri mamenos tulo nga insidente hin paturapak nga panmomba ha Dolores, Eastern Samar ngan ha Las Navas ngan Bobon, Northern Samar, sugad han mando ni hadto anay General Jacob Smith nga himuon an Samar komo ‘howling wilderness.’ Ginrakudako pa han AFP nga maghihimo ini hin mala-Marawi nga atake ha kabaryuhan.

“An rehimen Duterte, pinaagi han AFP, patakas nga naghuhulog hin bomba agud paralisahon an katawhan ha kahadlok. Ginmimilitarisa an mga baryo ngan gin-gagamit an balaud agud tarhugon an oposisyon. Waray pagpaid nga ginpapaligid nira an kinabuhi han mga sibilyan ha ira desperado nga pag-atentar nga puuhon an pag-ato han katawhan.

Nagsering an NDF-EV nga kinahanglan ungbawan han katawhan an terorismo han estado hin hiruhitaas nga determinasyon pinaagi han paglansar han gerra han katawhan. “Kinahanglan maduruto nga tukuron han katawhan an mga rebolusyunaryo nga organisasyon masa, lapayan an mga limitasyon han militarisado nga mga lockdown, ngan gamit an dirudilain nga pamaagi, maglansar hin mga panmasa nga aksyon nga nagbubuksas ha terorismo han estado. Ha kabaryuhan, kinahanglan nira pumartisipar ha armado nga pakig-away agud atuhan an okupasyon militar ha ira mga baryo, sirutan an mga pasista nga nangangabuso ha ira, ngan palayason hira ha ira mga komunidad. Kinahanglan nira hugot nga makigbuligay ha Bagong Hukbong Bayan agud mapabaton an mga pasista nga tropa han AFP-PNP nga pira kadekada na nga nanmatay, nantortyur, nangabuso ngan naniyupi ha ira.

“Sugad han Pag-alsa ha Balangiga, kinahanglan armasan han katawhan an ira kalugaringon agud desisibo nga perdihon an pasista nga halimaw ha tawuhan ni Rodrigo Duterte. Kinahanglan sumarig an katawhan ha ira kalugaringon nga kusog, pakusgon an ira determinasyon, maduruto nga magpadamo ngan magpakusog, ngan paaningalon an gerra han katawhan nga mas makusog kontra ha mga bomba ni Duterte,” pagtatapos han NDF-EV.

NDF-EV: Iglansar an gerra han katawhan agud pakyason an pasista nga terorismo han rehimen US-Duterte