Pagdeklarang tagumpay ng Balikatan Exercises 2024, tahasang pagpapakatuta ng AFP at rehimeng Marcos sa imperyalistang US

, ,

Kinukundena ng National Democratic Front (NDF)-Ilocos ang paglulunsad ng Balikatan Exercises 2024 sa Pilipinas at pagdeklara dito ng Armed Forces of the Philippines na “tagumpay,” sa gitna ng maigting na pagtutol ng mamamayan dahil sa panganib sa kanilang buhay at pagyurak sa soberanya at kasarinlan ng bayan.

Kinukundena ng NDF-Ilocos ang pagsasagawa ng nasabing ehersisyo sa coastal area ng Laoag City, Ilocos Norte at masayang pagdedeklara ng AFP na naging “matagumpay” ito, sa kabila ng matinding takot na idinulot nito sa mga mamamayang mangingisda sa lugar, gayundin ng dislokasyon sa kanilang kabuhayan dulot ng pagdeklara ng “No Sail Zone.”

Sa La Paz sand dunes ng Laoag City, isinagawa ang counter-landing live fire drills noong Mayo 6 at maritime strike exercise noong May 8. Dito ay nagpaputok sila ng malalakas na kanyong 105mm at 155mm howitzer at machine guns at nagpailanlang ng mga anti-tank missile upang ipraktis ang pagdepensa sa nililikhang senaryo ng pag-atake ng China. Gamit ang mga malalakas na pamutok, inensayo nila ang pagpapaputok at pagpapalubog sa isang oil tanker na gawang China, ang BRP Lake Caliraya.

Nayanig, narindi at natakot ang masa, lalo na sa mga baybaying komunidad ng Laoag sa kabila ng pagsisikap ni Mayor Michael Marcos Keon at ng AFP na palisin ang pangamba nila sa pagsasabing “walang gerang magaganap.” Alam na alam ng masa na ito ay paghahanda sa gera ng dalawang imperyalistang US at China, at kung ito ay pumutok, sila ay napakabulnerableng target.

Ang pangambang ito ng masa ay tunay na tunay. Kung bakit sa coastal area ng Ilocos Norte nagdaos ng Balikatan ay dahil sa ito ay tumatanaw sa South China Sea, ang nagiging sentro ng sigalot ng imperyalistang US at China. Bago pa ang malaking ehersisyong militar ngayong taon at noong nakaraang taon, ginawa na ng US na base militar ang probinsiya, sa pagtatayo ng monitoring facility nito sa headquarters ng 4th Marine Brigade sa coastal area ng bayan ng Burgos.

Dislokasyon sa kabuhayan ng mangingisda ang idinulot ng war games na ito. Sa pagdedeklarang No Sail Zone ang coastal area ng probinsiya sa buong panahon ng ehersisyo militar, nawala sa isang mangingisda ang mahigit ₱3,000 na arawang kita. Sa ilang bayan gaya ng Pasuquin, nagtakda pa ng multa na aabot sa ₱500,000 ang lalabag sa patakaran. Dagdag pasakit ito sa mga mangingisda na salat na salat na nga ang kita sa pagtama ng El Niño at walang awat na pagtaas ng presyo ng langis.

Nanlilinlang ang AFP sa pagsasabing “minimal” ang danyos sa kalikasan ng nasabing war exercises, sa lakas ng mga ipinutok na mga missile at mga bomba. Nabulabog at lumayo ang mga isda, nasira ang mga bakawan at nadumihan ang karagatang pinagkukunan ng kabuhayan ng mangingisda.

Sa pagdedeklarang matagumpay ang idinaos na war games, tahasang nagpakabingi at nagpakabulag ang AFP at rehimeng Marcos sa naging trauma, panganib at pasakit na idinulot nito sa taumbayan. Sa pagpuri sa “tagumpay” ng Balikatan Exercises, pagsasadlak sa mamamayan sa panganib, at pagyurak sa soberanya ng bayan, lantarang ipinakita ng AFP at rehimeng Marcos kung paano sila nagpapakatuta sa imperyalistang US.

Dapat magkaisa ang mamamayang Ilokano sa pagtutol sa presensya ng mga sundalong Amerikano at pagbabase nila sa Ilocos sa pagmamanman sa China at paghahanda nila sa gera dito. Ang pagpapahayag nila ng pagtutol sa isinagawang Balikatan Exercises sa Ilocos Norte ay positibong indikasyon ng kanilang anti-imperyalistang sentimyento. Dapat itong palawakin, bigkisin at iangat sa militanteng paglaban na nakakawing sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino sa pagkakamit ng soberanya, kalayaan at kaligtasan laban sa imperyalistang US at lahat ng mga kasabwat at kalaban nitong mga imperyalista. Dapat silang makiisa sa pagtutulak ng diplomatikong pamamaraan sa pagresolba sa mga sigalot sa pag-aagawan ng teritoryong pandagat ng Pilipinas at China. Dapat makiisa ang mamamayang Ilokano sa paggiit sa karapatan sa teritoryong pandagat ng Pilipinas laban sa pang-aagaw ng China at pakikipag-agawan at panghihimasok ng US.

Hinihimok ng NDF-Ilocos ang mamamayang Ilokano na lumahok sa pambansa-demokratikong rebolusyon. Ito lamang ang dudurog sa imperyalismo, at ng salalayan nitong burukrata kapitalismo at pyudalismo sa bayan, upang makamit ang soberanya, kasarinlan at kaligtasan ng mamamayang Pilipino.

Pagdeklarang tagumpay ng Balikatan Exercises 2024, tahasang pagpapakatuta ng AFP at rehimeng Marcos sa imperyalistang US