NDF-EV: Pakusgon an kontrapasista nga pakigbisog agud pabagsakon an terorista nga rehimen US-Duterte

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Ginhihinumdom yana nga adlaw han mga rebolusyunaryo nga pwersa han Eastern Visayas upod an katawhan Pilipino an anibersaryo han masaker ha Sag-od, hin mayda nagpapadayon nga saad nga kab-uton an hustisya para ha ngatanan nga biktima han terorismo han estado ngan iglansar an ngatanan nga porma han pakigbisog agud tapuson an tiraniko nga paghahadi han rehimen US-Duterte.

Upat kadekada na an nakalabay tikang han brutal nga ginpatay han goons han pasista nga rehimen US-Marcos an diri mamenos ha 47 nga parag-uma ha Brgy. Sag-od, Las Navas, Northern Samar. Antes hini, pwersahay hira nga “ginpasurender” komo mga kaapi han Bagong Hukbong Bayan (BHB). An mga kababayin-an waray kaluoy nga ginreyp, an kabataan nawarayan hin kag-anak, ngan bug-os nga mga pamilya an nadislokar. Nagpapabilin nga talwas ha baratunon an mga naghimo hini nga grabe nga krimen ngan hirayo ha mga biktima an tinuod nga hustisya.

Nagpapabilin an ngirhat han balaud militar ni Marcos ha kasingkasing han katawhan han Eastern Visayas. Nagpapatuman an desperado ngan tiraniko nga rehimen Duterte hin natikabangis ngan waray kaluoy nga todo-gerra kontra ha katawhan han Sag-od. Sugad han naglabay, an pasista nga AFP-PNP nga tropa sulod-gawas ha ira baryo agud pwersahon hira nga sumurender, akusaran hira nga “terorista” o tagsuporta nira ngan pwersahon hira nga magpartisipar ha ira kampanya hin brutal nga panmuypoy.

Ha kabaryuhan han Eastern Visayas, nanmamatay hira, nanununog, nanmomomba ngan nan-ngangawat ha mga baryo han parag-uma. Ginhihimo nira nga kampo an bug-os nga mga komunidad, ginpepeste an mga residente ha ira pag-inirignom, paghinuygo, pangabuso ha kababayin-an, ngan pwersahay pagpapasunod ha ira mga karuyagon. Ginhahadlok nira an katawhan pinaagi han ira ira madarahug ngan magastos nga panmilitar nga operasyon, ginmamalgastar an bilyun-bilyon piso agud magpauran hin bomba ngan bala ha mga umhanan. Nanarhug an mga upisyal han militar han 803rd Infantry Brigade ha pira nga miting han PTF-ELCAC hini nga naglabay nga “bobombahon ngan hihimuon nga Marawi an Las Navas,” nga baga hin ginrarakudako pa nira an ira pagin utok-pulbura ngan kamadarahug komo waray pulos nga solusyon ha kakablasan ngan kakurian han katawhan.

Diri na angay mautro an grabe nga inhustisya ha katawhan han Sag-od ngan ngatanan nga biktima han terorismo han estado. Aada ha kamot han katawhan an magbakod nga armas agud perdihon an madarahug ngan mapanmatay nga rehimen nga padayon nga nagpapakuri ha ira. Kinahanglan nira organisahon an ira ranggo ngan pakusgon an panmasa nga pakigbisog kontra ha terorista nga rehimen Duterte.

Kinahanglan nira baltok nga likyan an pangatake han mga pasista nga tropa ha kabaryuhan, atuhan an mga mala-balaud militar nga kundisyon nga gin-imponer ha ira, ngan mahimuon nga atuhan an panmilitar nga okupasyon ha ira mga baryo. Ha suok nga bubligay ha hukbo han katawhan, poyde nira isabotahe an mga operasyon han mga tropa, sikreto nga ipadayon an pagtukod ngan konsolidasyon han mga panmasa nga organisasyon, ngan igpasilitar an suporta ha armado nga pakig-away agud sirutan ngan palayason an mga pasista nga tropa. Kinahanglan nira kumuha hin suporta ha mga alyado agud padayon nga ibuksas ngan kundenaron an brutalidad han ira mga abusador.

Ginpabagsak an rehimen US-Marcos han makusog nga balud han mga panmasa nga aksyon, han pag-abante han armado nga pakig-away, han grabe nga krisis han dunot nga bagapyudal ngan bagakolonyal nga sistema, ngan han ura-ura nga pagkahimulag han diktadura. Kinahanglan pumurot hin leksyon an katawhan ha kasaysayan ngan magserbe ini komo inspirasyon ha pag-atubang ha natikapintas nga pasista nga pangatake han desperado nga rehimen US-Duterte. #

NDF-EV: Pakusgon an kontrapasista nga pakigbisog agud pabagsakon an terorista nga rehimen US-Duterte