NDF-Negros: Puno sang kabutigan nga pahayag ni Duterte sa UNGA

,

Tuman nga ginapakamala-ut sang NDF-Negros ang puno sang kabutigan nga pahayag ni President Rodrigo Duterte sa ginhiwat nga United Nation General Assembly (UNGA) agud tabunan ang iya mga mabangis kag brutal nga krimen sa pumuluyo kag ang malala kag matuod nga kahimtangan sang tawhanon nga kinamatarung sa pungsod sa idalum sang iya traidor, inutil, berdugo kag tiraniko nga pangginahom.

Kangil-ad man ang pahayag sini para sa bukas nga dayalogo sa hambalanon sang tawhanon nga kinamatarung apang sa pagkamatu-od hayagan sini nga ginabale-wala ang tikang sang United Nations Human Rights Council (UNHRC) kag Internasyunal Criminal Court (ICC) sa tuyo nga imbestigahan ang nagalala nga sitwasyon sang tawhanon nga kinamatarung sa pungsod. Dugang pa ang pagsikway sini sa resolusyon sang European Parliament sa European Union Commission (EUC) nga bawi-on ang pabor nga nakuha sang Pilipinas sa patag sang pagpakig-negosyo.

Gamit ang matam-is nga mga tinaga, panghinabon lamang ini sang rehimen US-Duterte agud tursihon ang kamatuoran kag tagu-on nga siya ang pinaka-utok sang sini nga naga-igod nga kahimtangan sosyo-ekonomiko bunga sang iya inutil nga pagsabat sa krisis dala sang Covid-19 nga pandemya. Wala naga untat ang sistematiko nga pagpang-atake sa mga lehitimo kag progresibo nga mga organisasyon, patarasak nga pagpamatay sa mga aktkbista kag kritiko kag nagalala nga pagpangawat kag pangsungka sang manggad, rekurso kag soberanya sang pungsod.

Apang indi matabunan sang bisan ano man mga pahamot sang rehimen US-Duterte ang nagabalingaso nga kagarukan sang iya pang-gobyerno bangud sa wala-untat kag militanti nga pagbuyagyag sang malapad nga pumulyo labi na diri sa Negros nga isa sa nangin sentro sang iya “kontra-insurhensya” nga programa.

Lapnagon ang mahigko nga gyera sang pokus kag sustinido nga operasyon militar sa komunidad sang mga mangunguma, madata nga pwersahan kag peke nga pagpasurender, masaker, ekstrahudisyal nga pagpamatay, illegal nga pagpang-aresto kag pagtanum sang ebidensya kag pagpasaka sang patu-pato nga kaso, turtyor, patarasak nga pagpalupok kag maitum nga mga propaganda nga ginalunsar sang berdugo nga rehimen Duterte sa isla. Labi pa nga nangin lehitimo ang terorismo sang estado sang ginpasar ang Anti-Terrorism Act of 2020 nga amu ang ila nangin tungtungan sa dugang nga pagsabwag sang kakugmat kag kalakasan.

Sa atubang sang masingki nga gyera kontra-pumuluyo sang rehimen, maisog ini nga ginapangibabawan kag ginapakigbatu-an sang mga Negrosanon upod ang bug-os nga pumuluyong Pilipino rason kung ngaa natulod ang internasyunal nga komyunidad nga manindugan kag hatagan aksyon ang sitwasyon sang tawhanon nga kinamatarung sa pungsod.

Tuman na nga nahamulag ang nagahuyango nga rehimen ni Duterte sa pumuluyo. Gani, nagapanawagan ang NDF-Negros sa tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa ilabi na sa pumuluyong Negrosanon nga labi pa nga pakusgon ang militansya, kolektibo nga hublasan kag pamatukan ang tanan nga kontra-pumuluyo kag kontra-demokratiko nga tikang sang rehimen.

Dugmukon ang berdugo kag diktador nga paghari ni Duterte kag sukton siya sa iya krimen batuk sa pumuluyo! Ubos-kusog kag kolektibo nga isulong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga amu ang magapukan kag makapalayas sa paantus, traidor kag pasista nga rehimen agud maangkon ang hustisya para sa malapad nga pumuluyo. ###

NDF-Negros: Puno sang kabutigan nga pahayag ni Duterte sa UNGA