Pagpapatuloy sa pakikibaka ang pinakamataas na parangal sa mga martir ng sambayanan

,


Isang taon matapos ang karumal-dumal na pagmasaker sa kanila ng militar at desekrasyon ng kanilang mga labi, sariwa pa rin sa alaala ng mga kasama ang kabayanihan at walang kaparis na ambag sa rebolusyonaryong kilusan ng mga nangungunang lider-komunistang sina Benito ‘Ka Laan’ Tiamzon at Wilma ‘Ka Bagongtao’ Austria-Tiamzon. Kasabay nilang namartir sina Joel ‘Ka Divino’ Arceo, Ka Jaja, Ka Yen, Ka Delfin, Ka Lupe, Ka Matt, Ka Butig at Ka Ash. Sa unang anibersaryo ng kanilang kamatayan, panata ng rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan na igawad sa kanila ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng puspusang papapatuloy sa pakikibaka at walang sawang pagsusulong ng digmang bayan.

Sa pagkatuyo ng mga luha, nananatili sa diwa ng bawat rebolusyonaryo ang pagnanais at kapasyahang ipagpatuloy ang rebolusyong pinagyaman nina Ka Laan at Ka Bagongtao sampu ng iba pang mga tunay na bayani ng sambayanan. Hindi titigil ang mga rebolusyonaryo hanggat hindi nakakamit ang pinakainaasam na pambansang kalayaan at demokrasya, tunay na kaunlaran, katarungan at kapayapaan.

Sa pagpanaw ng mga lider ng Partido, laksa-laksang bagong rebolusyonaryo at kadre ang nakahandang bumalikat sa mas mabibigat na tungkuling hinihingi ng panahon. Hamon sa kanilang hindi lamang ipagpatuloy ang mga nasimulan at naabot kundi i-angat pa ang antas ng pagsusulong ng digma.

Sa ganitong diwa, ipinapangako ng NDF-Bikol kasama ang lahat ng mga kasapi at kadre ng Partido, mga Pulang kumander at mandirigma at nakikibakang masa na hindi maglulubay sa pagsisikap na magpakahusay sa pamumuno at pagtupad ng mga rebolusyonaryong gampanin, paggagap sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, pagtuklas at pagyayaman sa teorya at praktika ng pakikidigma. Ngayon at sa mga susunod pang panahon, lalong magsisigasig ang mga rebolusyonaryo sa pag-abot sa pinakamalawak na hanay ng mamamayan at pagkabig sa kanila tungo sa landas ng demokratikong rebolusyong bayan.

Pagpapatuloy sa pakikibaka ang pinakamataas na parangal sa mga martir ng sambayanan