Pagpupugay Ka Sandro at Ka Jayson!

Pinararangalan ng Santos Binamera Command-NPA Albay sina kasamang Rizaldy Perdigon (Ka Sandro) at kasamang Allan Leron (Ka Jayson) sa magiting na pagharap sa mga kaaway ng sambayanan sa nangyaring sagupaan nitong Oktubre 3 sa Tabon-tabon, Daraga, Albay. Sina ka Sandro at ka Jayson ay walang pag-iimbot na hinarap ang katas-taasang sakripisyo para sa bayan at rebolusyon.

Tulad ng laksa-laksang anakpawis, kapwa itinulak ng kahirapan at panunupil ng kaaway sina ka Jayson at ka Sandro upang tahakin ang landas ng pagrerebolusyon at panindigan ang katatagan sa harap ng kagipitan, sakripisyo at kamatayan.

Si Ka Sandro ay maagang namulat sa kalupitan ng kaaway. Dahil hukbo ang kanyang ama, siya at kanyang ina at mga kapatid ay tuloy-tuloy na dumanas ng iba’t-ibang porma ng panggigipit mula sa mga militar at pulis. Nagsikap siyang mag-aral ngunit naobligang tumigil habang nasa 3rd year high school at sa edad na 16 ay nagtago na dahil sa panganib sa kanyang buhay. Pagtungtong sa edad na 18 naging madali kay ka Sandro ang pagpapasyang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan.

Sa mahigit isang dekadang pagiging pulang hukbo gumampan si Ka Sandro ng iba’t-ibang tungkulin, mula sa pagiging supply officer (S4) ng iskwad hanggang sa pagiging kumander ng platun. Ang bawat tungkuling inaatang ay naging mabigat sa kanya ngunit pinagsikapang pangibabawan hanggang sa nakasanayan. Dahil sa pagpupunyagi at katapangan naging makabuluhan ang ambag ni Ka Sandro sa matatagumpay na operasyon ng hukbo sa probinsya at sa mga karatig na lugar.

Si Ka Jayson ay sumampa sa hukbo noong 2001 ngunit nagpasyang magpahinga noong 2005. Namuhay siya bilang sibilyan at naghanapbuhay upang makatulong sa magulang at buhayin ang kanyang bagong buong pamilya. Sa kabila ng pagiging sibilyan, hindi sya tinigilan ng kaaway. Paulit-ulit syang ginipit at sinampahan ng mga gawa-gawang mga kaso na may kaugnayan sa kilusan. Upang makaalpas sa panggigipit ng kaaway, si Ka Jayson ay muling nagpasyang bumalik sa hukbo nitong 2021 upang ipagtanggol ang sarili at ipagpatuloy ang paglilingkod sa bayan.

Matagal mang nagpahinga, hindi pa rin nawala ang kasigasigan ni Ka Jayson sa gawain bilang Pulang mandirigma. Naging bahagi siya ng ilang kampanya upang parusahan ang mga sagadsaring elemento ng militar at pulis na naghahasik ng terorismo sa mamamayang Albayano.

Sina Ka Sandro at Ka Jayson ay hindi lamang magigiting na kasama, sila din ay mapagmahal at mabubuting anak, asawa at ama. Ang kanilang kagitingan at kabayanihan ay magsisilbing inspirasyon sa libu-libong mga kabataan, magsasaka at iba pang anakpawis na araw-araw na pinapahirapan at sinusupil ng reaksyonaryong estado na tumangan ng armas at tahakin ang landas ng pagrerebolusyon.

Pulang saludo ka Sandro at ka Jayson!

Pulang saludo sa lahat ng mga bayani at marter ng sambayanan!

Pagpupugay Ka Sandro at Ka Jayson!