Pagpupugay ng mga rebolusyonaryong manggagawa sa Laguna kay Ka Ilaya, martir at bayani ng mamamayang Lagunense

Isang pulang saludo ang iginagawad ng Revolutionary Council of Trade Unions–National Democratic Front–Laguna kay Allysa “Ka Ilaya” Lemoncito, martir at bayani ng mamamayang ng Laguna. Si Ka Ilaya ay namartir sa mga kamay ng notoryus human rights violator at mga buhong na 59th Infantry Batallion noong ika-17 ng Disyembre sa malawak na larangan ng Balayan, Batangas.

Si Ka Ilaya, mula sa uring petiburges at intelektwal na mag-aaral sa isang kolehiyo sa San Pablo City, Laguna ay isa sa mga masang aktibistang iniluwal ng bulok na pagtugon ng rehimeng Duterte sa lumalalang krisis-pangkalusugan noong kasagsagan ng COVID-19. Kabilang din ang kaniyang kritikal na pag-unawa sa kabulukan ng sistemang pang-edukasyon na mas lalong titingkad noong pandemya sa kanyang pagpapasya na sumali sa isang pang-masang organisasyon na nakasentro sa pagsusulong ng mga batayang karapatan ng Kabataang kababaihan sa probinsya ng Laguna.

Sa panahon ng kanyang pag-oorganisa sa hanay ng mga kabataang kababaihan sa paaralan man o sa mga komunidad, naging mahalaga ang kanyang papel bilang isang mabisa at mahusay na propagandista-ahitador. Lubusan niyang ginamit ang kanyang talento at husay sa pagpopropaganda at sa gawaing edukasyon sa masang kababaihan. Ang kanyang dedikasyon, paglago sa gawaing pulitika, at ang papatindi ng pasistang paninibisabib ng rehimeng US-Duterte sa mga ligal demokratikong kilusang masa ay ang mga salik na magtutulak sa kanyang pagpapasya na buong panahong kumilos. Ilang panahon ang lilipas, marerekluta rin siya bilang kasapi ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna (MAKIBAKA LAGUNA), ang rebolusyonaryong organisasyon ng sektor ng kababaihan na sumusuhay at direktang nag-aambag sa demokratikong rebolusyong bayan sa pangunguna ng ating pinaka mamahal na Partido. Dito siya mas mahuhubog bilang isang rebolusyonaryong kababaihan.

Mas lalong magiging masikhay sa mga gawain sa kalunsuran si Ka Ilaya noong siya ay tuluyan nang naging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Walang pag-aalinlangan niyang niyakap ang programa ng Partido sa paglalapat ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kalagayan ng lipunang Pilipino. Nagpakadalubhasa siya sa teorya ng MLM sa aktibong pagdalo sa mga pag-aaral na inilulunsad ng Partido. Sa patuloy na pagpapalalim sa teorya kasabay ng paggampan sa mga gawaing kalunsuran, dito niya mas makikilala ang armadong paglaban bilang isang primaryang rekisito sa pagkamit ng panlipunan at pambansang paglaya. Instrumental ito sa kanyang pagpapasya na makiisa sa pagbisita sa isang sonang gerilya sa rehiyon ng Timog Katagalugan upang masaksihan ang paggunita sa ika-53 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Sa panahon ng kaniyang pamamalagi sa larangan, agad na kinintal sa kaniya ng sitwasyon ang mahigpit na panawagan sa armadong pakikibaka sa pagwawakas ng pananamantala ng uri sa isa pang uri. Sa kabila ng uring pinagmulan, walang pag-iimbot na nagpasya si Ka Ilaya na lisanin ang kinagisnang buhay at ialay ang sarili sa rebolusyon sa pamamagitan ng pagiging pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Sa larangan ng probinsya ng Batangas, dito niya ibinuhos ang kanyang adhikain sa pagsisilbi sa masang anakpawis.

Kinikilala ng rebolusyonaryo at masang manggagawa sa probinsya ang walang kapagurang suporta ni Ka Ilaya sa laban ng uring proletaryo mula sa kalunsuran sa pagsusulong ng mga demokratikong kahilingan para sa nakabubuhay na sahod, pagwawakas ng kontrakwalisasyon, at karapatan sa pag-uunyon hanggang sa pagtahak nito sa landas ng di pangkaraniwan upang isulong ang digmang bayan sa pangunguna ng uring proletaryo.

Namartir man sa kamay ng mga kaaway, batid ng mga rebolusyonaryong manggagawa na hindi kailanman malilipol ang rebolusyon. Sa mga katulad ni Ka Ilaya, lubusan nitong tinitiyak ang patuloy na pagdaluyong ng mamamayan sa kanayunan upang tumangan ng armas at ipagtanggol ang kalayaan laban sa imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Buong tapang na ipinapangako rin ng rebolusyonaryong manggagawa sa Laguna na patuloy na palalaganapin sa hanay ng masang manggagawa ang diwa ng tunay na unyon na siyang magsisilbing matabang lupa sa pagrerekluta sa mga bagong rebolusyonaryo na pupulot ng nabitawang armas ng mga martir tulad ni Ka Ilaya upang ipagptagumpay ang digmang bayan tungo sa isang lipunang sosyalista.

Manggagawa, gawing inspirasyon ang buhay at kamatayang pakikibaka ni Ka Ilaya! Tumungo sa kanayunan, ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan!###

Pagpupugay ng mga rebolusyonaryong manggagawa sa Laguna kay Ka Ilaya, martir at bayani ng mamamayang Lagunense