Pagsaludo kang Kaubang Parts Bagani: Pulang Artista sa Katawhan ug Manggugubat

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishHiligaynonPilipino

Pinakataas nga pagsaludo ang gihatag sa tanang rebolusyonaryo kang Kaubang Parts Bagani, maisugong Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan ug Pulang artista sa katawhan. Lapas sa mga balaod sa gubat, walay kaluoy nga gipatay sa mga bangis nga pasista si Ka Parts sa iyang temporaryong gipuy-an sa Polomolok, South Cotabato niadtong Lunes. Dili armado ug wala siya sa kahimtang nga mosukol. 54-anyos siya.

Gikan sa uyok sa among kasingkasing, nakig-unong kami sa minahal nga asawa ug mga anak, mga paryente, kauban ug higala ni Ka Parts. Gikayugot namo ang matamastamasong gihimo sa mga kriminal nga ahente sa pasistang rehimeng US-Duterte. Tibuok-kusog namong gimakmak ug papanubagon ang 5th Special Forces Battalion ug ang Philippine National Police sa ekstrahudisyal nga pagpatay kang Ka Parts.

Dihang paulanan siya og bala, ang bugtong armas nga gunit ni Ka Parts mao ang dili niya ginabuhiang mga lapis, brutsa, pintal ug papel. Kini ang mga ginagamit niya aron magmugna og mga mahait nga obrang nagalaksi sa mini nga mga reaksyunaryong hulagway ug nagpahait sa diwa sa katawhan.

Gigahin ni Kaubang Parts Bagani ang iyang tibuok kinabuhi ug kahanas sa pagpinta ug pagdrowing ngadto sa katawhang Pilipino ug sa ilang rebolusyonaryong pakigbisog batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukratang kapitalismo. Samtang gihuptan ang armalayt, sa gimbuhatong militar ug gimbuhatong masa, nagamugna siya og mga obra nga nagasalamin sa laraw sa katawhan nga makalingkawas gikan sa pagpangdaugdaug, pagpahimulos, kagutom ug kalisud ug para sa nasudnong ug katilingbanong paglingkawas.

Si Ka Parts usa ka hanas nga rebolusyonaryong manggugubat sa BHB ug rebolusyonaryong mamumuo sa kultura, usa ka pintor ug dibuhista. Samtang nakapukos sa armadong pakigbisog, aktibo usab siyang misalmot sa nataran sa rebolusyong pangkultura. Matud niya, gipili niya ang dagnay nga “Parts” nga pinamubos sa Pulang Artista ng Sambayanan.

Naggikan siya sa hut-ong petiburgesya, apan ang iyang kasingkasing ug diwa iya sa masang kabus ug nilupigan. Espesyal ang paghigugma ni Ka Parts sa masang Lumad mao nang ginganlan niya ang kaugalingon og “Bagani” isip pagsumpa nga magsilbi siya isip ilang manggugubat. Nagmugna siya sa dili maihap nga mga obra nga naghatag kinabuhi ug kaanyag sa mga rebolusyonaryong mantalaan, mga libro ug lain-lain pang mga balasahon nga nagpukaw sa masa ug gikahinaman nila.

Sama sa ubang rebolusyonaryong artista, gipakita ni Ka Parts sa papel ug kanbas ang hulagway sa pag-antus sa masang dinaugdaug ug pinahimuslan, ang imahe ug kinabuhi sa ilang mga Pulang manggugubat, ang ilang bug-os nga pag-alagad sa masa, ug kaisog sa natad sa gubat. Ang mga gipili niyang imahe ug kolor nagahatag-inspirasyon nga makigbisog alang sa gawasnong ugma.

Nabantug ang iyang pangalan tungod sa talagsaong estilo ug hisgutanan sa iyang mga obra, kung asa kanunay bida ang masa ug ang ilang mga manggugubat. Gidagsa ang eksibit sa iyang mga obra niadtong 2007 sa UP Diliman ug gipalakpakan sa mga tumatambong, mga artista ug kritiko.

Sama sa tanang Pulang manggugubat, mapaubsanon ug dili hambog si Ka Parts. Maabiabihon ug dali nga makigsuud bisan sa mga bag-o niyang nakalamano. Wala niya ginadalo ang iyang kahanas ug ginatudloan ang kinsamang gustong makahibalo sa sining sa pagpinta, pagdrowing ug pagkulit. Kanunay usab siya nga nagapangutanan ug gustong mahibalo sa kahibalo ug kasinatian sa uban.

Samtang naila sa iyang mga obra isip rebolusyonaryong artista, sa batakan, si Ka Parts usa ka usa ka manggugubat ug kadreng militar sa BHB. Aduna siyay bahandianong kasinatian sa gubat, sa mga pag-abante ug pag-atras, sa mga taktikal nga opensiba ug sa pagtuon sa arte sa gubat. Nagapakunot siya og agtang sa paghimo sa mga lakang aron labaw pang ipataas ang katakus sa BHB ug sa mga Pulang manggugubat sa armadong pakigbisog.

Ang iyang kaalam sa pagdibuho ginagamit niya sa pagdrowing sa mga plano sa mga taktikal nga opensiba. Walay duda ang iyang mga tampo sa pag-asdang sa armadong rebolusyon sa rehiyon sa Southern Mindanao ug uban bahin sa Mindanao.

Ang kinabuhi ni Ka Parts tibuok-panahong magsilbing inspirasyon sa katawhang Pilipino, alang sa mga rebolusyonaryong artista sa lain-laing natad sa sining, ug alang sa katawhang nangandoy ug nakigbisog nga bag-ohon ang hulma sa katilingban ug tibuok kalibutan, tapuson ang pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ug hulmahon ang sistema nga lambo ug gawasnon.

Pagsaludo kang Kaubang Parts Bagani: Pulang Artista sa Katawhan ug Manggugubat