Pagsaludo kay Kaupod Parts Bagani: Pulang Artista sang Pumuluyo kag Hangaway

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipinoBisaya

Ginahatag sang tanan nga rebolusyonaryong pwersa ang pinakamataas nga pagsaludo kay Kaupod Parts Bagani, maisog nga Pulang hangaway sang Bagong Hukbong Bayan kag Pulang Artista sang Pumuluyo. Lapas sa mga layi sang gera, wala sang inugbato nga ginpatay sang mga demonyo nga pasista si Ka Parts sa iya temporaryo nga ginadayunan sa Polomolok, South Cotabato sang Lunes. Indi armado kag wala siya sa kahimtangan nga magbato. 54 anyos ang edad niya.

Halin sa pinakaubod sang amon kasingkasing, nagapakig-unong kami sa mahal niya nga asawa kag mga anak, mga paryente, kaupod kag abyan ni Ka Parts. Nagakaakig kami sa kabastusan nga ginhimo sang mga kriminal nga ahente sang pasistang rehimeng US-Duterte. Ubos-kusog namon nga ginapakamalaut kag ginapasabat ang 5th Special Forces Battalion kag ang Philippine National Police sa krimen sang ekstrahudisyal nga pagpatay kay Ka Parts.

Sang paulanan siya sang bala, ang solo nga hinganiban nga uyat ni Ka Parts amo ang indi niya mabuhian nga mga lapis, brotsa, pintura kag papel. Ang mga ini ang ginagamit niya para maghimo sang mga matalom nga obra nga nagagisi sa paltik nga reaksyunaryong laragway kag nagapatanlas sa diwa sang pumuluyo.

Ang bug-os nga kabuhi kag kaalam sa pagpinta kag pagguhit ni Ka Parts ginhalad niya sa pumuluyong Pilipino kag sa ila rebolusyonaryong paghimakas batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Samtang uyat ang armalayt, sa hilikuton militar kag hilikuton masa, nagadihon siya sang mga obra nga nagasalaming sa handum sang pumuluyo nga mahilway halin sa pagpang-ulipon, pagpanghimulos, gutom kag kaimulon kag para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan.

Si Ka Parts isa ka maayo nga hangaway sang BHB kag rebolusyonaryo nga mamumugon pangkultura, isa ka pintor kag dibuhista. Samtang nagatungod sa armadong paghimakas, aktibo man siya nga nagpasakup sa patag sang rebolusyong pangkultura. Siling niya, ginpili niya ang ngalan nga “Parts” nga ginpalip-ot sang Pulang Artista ng Samabayan (Pulang Artista sang Pumuluyo).

Naghalin si Ka Parts sa sahi nga petiburgesya, pero ang iya tagipusuon kag diwa para sa masang pigos kag kubos. Espesyal ang pagpalangga ni Ka Parts sa masang Lumad gani ginngalanan ang kaugalingon nga “Bagani” bilang pagsumpa nga mag-alagad siya bilang ila hangaway. Naghimo siya sang indi maisip nga mga obra nga naghatag-kabuhi kag duag sa mga rebolusyonaryong pahayagan, mga libro kag nagkalainlain pang mga balasahon nga nagapukaw sa masa kag ginakalangkagan nila.

Pareho sa iban nga rebolusyonaryong artista, ginalarawan ni Ka Parts sa papel kag kanbas ang laragway sang pag-antus sang masang api kag ginahimuslan, ang imahen kag kabuhi sang ila mga Pulang hangaway, ang ila sinsero nga pag-alagad sa masa, kag pagkabaganihan sa patag sang gera. Ang mga ginapili niya nga imahen kag duag nagahatag-inspirasyon nga maghimakas para sa hilway nga buasdamlag.

Nangin bantog ang iya ngalan bangud sa tuhay nga estilo kag topiko sang iya mga obra, kon sa diin permi nga bida ang masa kag ang ila mga hangaway. Ang eksibit sang iya mga obra sadtong 2007 sa UP Diliman gindagsa kag ginpalakpakan sang publiko, mga artista kag kritiko.

Pareho sang tanan nga Pulang hangaway, mapainubuson kag wala sang hibo nga bugal o pagpahambog si Ka Parts. Maayo nga kaupod kag mahapos makigbagay bisan sa mga bag-o niya nga nakilala. Wala niya ginadingot ang iya kaayo kag ginatudluan ang sin-o man nga gusto magtuon sa arte sang pagpinta, pagguhit kag paglukit. Permi man siya nagapamangkot kag luyag magtuon sa kinaalam kag inagihan sang iban.

Samtang nakilala sa iya mga obra bilang rebolusyonaryong artista, pangunahon, si Ka Parts isa ka hangaway kag kadre militar sang BHB. May manggaranon siya nga inagihan sa gera, sa mga pagsulong kag pag-atras, sa pagpanguna sa mga taktikal nga opensiba kag sa pagtuon sa arte sang gera. Ginapadalman niya ang paghimo sang mga tikang para labi nga pataason ang ikasarang sang BHB kag sang mga Pulang hangaway sa armadong paghimakas.

Ang iya kinaalam sa pagdibuho ginagamit niya sa pagguhit sang mga plano sa mga taktikal nga opensiba. Indi mabalibaran ang iya mga amot sa pagsulong sang armadong rebolusyon sa rehiyon sang Southern Mindanao kag sa iban nga bahin sang Mindanao.

Ang kabuhi ni Ka Parts tubtob-buhi nga magaserbi nga inspirasyon sa pumuluyong Pilipino, sa mga Pulang hangaway kag sa mga rebolusyonaryong artista sa nagkalainlain nga patag sang arte nga upod sang masang mamumugon kag mangunguma sa paghandum kag paghimakas nga bag-uhon ang laragway sang katilingban kag bilog nga kalibutan, dulaon ang pagpamigos kag pagpanghimulos kag lukiton ang sistema nga mauswagon kag hilway. #

Pagsaludo kay Kaupod Parts Bagani: Pulang Artista sang Pumuluyo kag Hangaway