Pahayag ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa Araw ng mga Manggagawa

,

Ngayong Araw ng Paggawa, pinagpupugayan ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) ang lahat ng manggagawang Pilipino sa patuloy na pagsusulong at paglaban para sa nakabubuhay na sahod, laban sa kontraktwalisasyon at pagsiil sa karapatan sa pag-uunyon.

Patuloy na nakakaranas ng pagsasamantala at kaapihan ang uring manggagawa sa ilalim ng dalawang taong panunungkulan ni Marcos Jr., kasapakat ang mga kapitalista’t malalaking komprador na nagpapatupad ng mga neoliberal na patakaran ng imperyalismo, upang patuloy na magkamal ng dambuhalang kita mula sa pambabarat ng sahod ng mga manggagawa.

Nananatiling nakapako sa ₱610 ang minimum na sahod sa National Capital Region at mas mababa pa sa ibang mga rehiyon dahil sa pagkakaroon ng Wage Rationalization Act. Higit na mas mababa ang nakukuhang sahod ng mga manggagawa sa agrikultura. Ayon sa datos, nasa ₱306 ang pinakamababang sahod na nakukuha ng manggagawang agrikultural sa araw-araw.

Matinding pasakit ang nararanasan ng manggagawang kababaihan dahil sa pagkakaroon ng mas mababang sahod kumpara sa manggagawang kalalakihan. Sa kasalukuyan, mayorya ng manggagawang kababaihan ay matatagpuan sa mga pagawaan na may relatibong mas mababang sahod tulad ng garments, manupaktura, wholesale at retail, impormal na paggawa at agrikultura.

Napakalayo ng minimum na sahod sa family living wage na ₱1,207 kada araw. Hindi ito sumasapat sa kabila ng walang ampat na krisis at pagtaas ng presyo ng mga bilihin at batayang serbisyo.

Dagdag pa sa pasanin ng mga manggagawa ang matinding epekto ng El Niño ngayon. Maraming manggagawa ang nagtitiis sa kawalan ng maayos na bentilasyon at protective equipment sa mga pagawaan. Wala ring maayos na proteksyon ang mga manggagawa na nasa impormal na sektor. Sa kabila ng matinding init, napipilitang magpatuloy ang mga manggagawa sa pagtatrabaho upang may maipakain sa kanilang pamilya.

Masaklap pa, ginagamit ng rehimeng Marcos Jr. ang matinding init ng panahon upang higit pang itulak ang mga kontra-manggagawang polisiya sa porma ng labor flexibilization, na patuloy na babansutin ang sahod ng mga manggagawa.

Ngayong araw rin ang unang araw ng pagpapatupad ng pag-phaseout ng mga dyip na hindi pumasok sa franchise consolidation. Libo-libong drayber, operator, at kanilang mga pamilya ang apektado ng kontra-mamamayang PUV Modernization Program. Malaki ang epekto nito sa mga manggagawa at iba pang mga komyuter na patuloy na nahihirapan sa taas ng pamasahe.

Habang naghihirap ang manggagawang Pilipino, patuloy ang pagkamal at pagpapakasasa ng mga kapitalista sa sobra-sobrang tubo na nililikha ng mga manggagawa. Tuloy-tuloy rin ang pagsusulong ng rehimeng US-Marcos Jr. ng Charter Change upang bigyang prayoridad ang pagpapasok ng mga dayuhang negosyo sa ating bansa. Sa pagdami ng presensya ng tropang US sa pagdaragdag ng mga base militar ng US at paglulunsad ng Balikatan exercises sa Pilipinas, layunin nitong protektahan ang pang-ekonomiyang interes ng US sa Asya Pasipiko. Samantala, patuloy na kinakaladkad ni Marcos Jr. ang mamamayang Pilipino sa imperyalistang sigalot ng US-China na magdudulot ng matinding banta sa seguridad at soberanya ng ating bansa.

Sa ganitong kalagayan, natutulak ang mga manggagawang kumilos at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at baguhin ang kasalukuyang kalagayang nagpapahirap sa kanila at sa sambayanang Pilipino. Patuloy na bitbit ng uring manggagawa ang palaban at rebolusyonaryong diwa upang pamunuan ang pagpapalaya sa bayang Pilipinas mula sa saklot ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Makakamit ito sa pagtatagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba tungo sa lubusang pagpapalaya ng mga uring pinagsasamantalahan at api.

Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang hukbong mapagpalaya!
Isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba!

Pahayag ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa Araw ng mga Manggagawa