Pahayag sang NDF-Negros angut sa ika-48 nga anibersaryo sang National Democratic Front or the Philippines

,

Sa okasyon sang ika-48 nga anibersaryo sang National Democratic Front of the Philippines, ang National Democratic Front-Negros nagapaabot sang rebolusyonaryo nga pagpanginbulahan sa mga dalagkuan nga kadalag-an nga naangkon sa malawig nga panahon sa patag sang pagpamuno kag paghugpong sang mga likom nga organisasyon masa sa idalum sini bilang nagahili-ugyon nga prente para sa armado nga paghimakas.

Aton pasidunggan ang tanan nga mga aktibista sang lain-lain nga mga likom organisasyon kag tanan nga alyado nga pwersa sang National Democratic Front of the Philippines, tanan nga organo sang gahum politika kag malapad nga masa sang pumuluyo. Gina-isa ang tanan nga pwersa kag mga sektor kasubong sang mga academe, taong simbahan, mga journalist, professional, negosyante kag iban pa.

Ang Partido nagtukod sang NDFP bilang importante nga hinganiban sa pagsulong sang Pungsodnon nga Demokratiko nga Rebolusyon. Ini nga hinganiban nagasakop sang nagkalain-lain nga tipo sang alyansa. Ang pinaka-importante sini nga alyansa amo ang sandigan nga alyansa sang mga mamumugon kag mga mangunguma. Alyansa ini sang sahing mamumugon bilang nagapamuno nga sahi kag ang mangunguma bilang mayor nga pwersa sang rebolusyon Pilipino.

Ang NDFP indi lang naghugpong sang mga likum nga mga organisasyon kundi nagpakita man ini sang makasaysayan nga papel sa pag-atubang sa kaaway sa sahi paagi sa pag-istoryahanay sa kalinong. Ang signipekante sini amo ang pagkapirmahanay sang CARHRIHL sa tunga sang Gobyerno sang Pilipinas kag National Democratic Front of the Philippines.

May pagpaninguha man nga masugpunan ang pag-istroyahanay sa masunod nga agenda nga Comprehensive Agreement on Socio Economic Reform (CASER) apang ang rehimen Duterte mismo ang nagmandu nga untaton na ang pag-istoryahanay sang kalinong paagi sa Proclamation Order 360 kag Proclamation Order 374 nga nagdeklara nga ang CPP,NPA isa ka terorista nga organisasyon. Sa sini nga punto, nagpakita ang tereniko nga rehimen Duterte nga wala sang interes agud sulbaron ang ugat sang armadong rebolusyon sa baylo ginpili sini ang militarista nga solusyon kag tuyo nga sini nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog nga pungsod.

Bisan pa man sini nga mga deklarasyon, sa gihapon ang NDFP positibo nga nagatulod sang pagpadayon sang istoryahay sa kalinong sa tunga sang GRP kag NDFP agud sulbaron ang ugat sang armadong komplikto.

Kadungan sang pagpaninguha nga matigayon liwat ang pag-istoryahanay sa kalinong, kinahanglan nga konsolidahon kag pabaskugon ang mga kahublagan masa agud mapalayas ang teraniko nga rehimen bangud sa sobra nga pagpa-antus sa pumuluyo, pasista kag palpak nga pag-atubang sang problima sa Covid 19 kag pagpakatuta sang imperyalista nga Estados Unidos kag China.

Aton man sugpunan kag padayunon ang 500 ka tuig nga battle of Mactan nga ginpanguhan ni Datu Lapu-lapu batok sa nagapadayon nga kontra-imperyalista kag anti-kolonyal nga patriyotiko nga paghimakas sa subong. Ang inaway sa Mactan isa ka matingkad nga simbolo sang maisog nga pagpakig-away sang mga tumandok nga Pilipino. Ginpili nila nga mag-uyat sang armas kag magpangapin sang sa magluhod sa kolonyalistang Espanyol.

Aton man padayunon ang paghugpong kag pagpalig-aon sang tanan nga patriotiko kag rebolusyunaryo nga organisasyon masa para sa pagpa-abante sang armadong paghimakas mas mataas nga lebel.

Ang NDF-Negros, kolektibo nga nagatib-ong kag nagaduso sa pagpadayon sang istoryahanay sa kalinong agud masulbar ang ugat sang armadong rebolusyon sa pungsod Pilipinas, malab-ot ang kalinong base sa hustisya sosyal.

Mabuhay ang ika-48 nga anibersaryo sang National Democratic Front of the Philippines!
Mabuhay ang masang pigos!

Pahayag sang NDF-Negros angut sa ika-48 nga anibersaryo sang National Democratic Front or the Philippines