Palakasin, palawakin, at patatagin ang BHB sa probinsya ng Batangas, sa pamamagitan ng malawakang pagrekluta sa hukbo mula sa masang inaapi't pinagsasamantalahang Batangueño!

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM), mga pulang mandirigma’t kumander ng Bagong Hukbong Bayan at sa mga masang pinaglilingkuran hindi lamang sa probinsya ng Batangas kundi maging sa buong bansa sa okasyong ito ng maningning na pagdiriwang natin sa ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

Sa pagdiriwang ng ika-54 anibersaryo ng BHB, pangunahin nating binibigyan ng pagkilala at pagpupugay ang sambayanang Batangueño sa pangunguna ng uring manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, kabataan at iba pang aping sektor at uri ng lipunan na siyang pangunahing pinanggagalingan ng lakas ng Partido at BHB. Kaalinsabay nito, pinagpupugayan natin ang mga martir na bayaning Batangueño na nag-alay ng kanilang buong buhay, lakas at talino para sa ikatatagumpay ng rebolusyon. Taas-kamaong pagpupugay kay Kasamang Gregorio “Ka Roger” Rosal, Mario “Ka Jethro” Caraig, Lowel “Ka Bernie/Jonas” Riza Mendoza, sa mga martir ng Nasugbu 14, at iba pang mga pulang mandirigma na namartir sa ating larangan.

Binibigyang pugay din si Kasamang Jaime “Ka Diego” Padilla, ang Tagapagsalita ng Melito Glor Command ng NPA sa Rehiyong TK, Ernesto Lorenzo, konsultant ng NDFP sa Timog Katagalugan, at iba pang mga kasama na iligal na hinuli’t patuloy na ipinipiit ng reaksyunaryong Gubyerno ng Republika ng Pilipinas. Ang inyong mga ipinakitang katatagan sa gitna ng panganib sa buhay at mismong pag-aalay ng buhay para sa kagalingan at interes ng masang pinaglilingkuran ang nagsisilbing halimbawa sa lahat upang ibayo pang magpatuloy sa pagsusulong ng matagalang digmang bayan.

Hinding-hindi magtatagumpay ang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte II sa hangarin nitong durugin ang Partido Komunista ng Pilipinas at ang Bagong Hukbong Bayan. Pinanday at pinatatag ang BHB sa loob ng 54 taong pagsusulong ng armadong pakikibaka dahil sa mahigpit na inaakap at kinakalinga ito ng masang anakpawis. Patuloy itong nagpapalawak at nagkokonsolida sa hanay ng masa sa kanayunan at kalunsuran sa walang kapagurang pag-aalay ng lakas at talino para sa kapakanan, interes at kagalingan ng sambayanang pilipino. Sa mahigpit na pamamatnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas – Marxismo Leninismo Maoismo, patuloy na nagiging matatag at nasa wastong linya ang tunay na hukbo ng mamamayan!

Sa ‘di maampat-ampat na kronikong krisis ng isang mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunang Pilipino na itinutulak pailalim ng napakatinding super-krisis ng imperyalismo, walang ibang tunguhin at wastong hakbangin ang mamamayan kundi ang ipagtanggol ang kanyang interes at mga karapatan sa pamamagitan ng walang humpay at tuloy-tuloy na pagsusulong nang isang pambansa demokratikong rebolusyon ng bayan.

Dahil sa kronikong krisis at walang kasawaang pandarambong sa kabang yaman ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte II, titindi pa ang pandarambong ng Marcos-Duterte at kanilang mga kroni, na lalong magsasadlak sa masang anakpawis sa kumunoy ng kahirapan. Nalantad ang gobyernong BBM-Duterte sa matinding kapabayaan nito na pangalagaan ang interes ng maralita, inilalantad ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng mga batayang panagangailangan, bilihin at yutilidad sa masang anakpawis habang ubos kaya nitong ibinibigay ang kapritso, buong suporta at pangangalaga sa kagalingan at interes ng mga malalaking burgesya kumprador, dayuhang kapitalista at panginoong maylupa.

Sinasalamin nito ang kriminal na kapabayan ng gobyerno at mismong ni BBM bilang sya ang tumatayong kalihim ng DA sa kasalukuyang pagkawasak ng sektor ng agrikultura. Walang habas ang pagtaas ng presyo ng asukal, sibuyas, bigas at iba pa sanhi ng mahigpit nitong pagsandig at pagtangkilik sa mga imported na produktong dayuhan. Sa balangkas ng anti-mamamayang patakarang neo-liberalisasyon, layunin nitong todo-todong wasakin ang mga lokal na produktong agrikultural at dumipende na lamang sa produktong import.

Mas pinatindi pa ang kahirapang nararanasan ng mamamayan sanhi ng kawalan ng dagdag sahod sa mga manggagawa, malawak na pagpapatupad ng sistemang kontraktwalisasyon, kawalan ng serbisyong panlipunan sa mga maralita at kawalan ng tunay na repormang agraryo. Maging ang mga panggitnang uring mga estudyante’t propesyonal ay apektado ng lumalalang krisis. Kaalinsabay ng lahat ng ito, pasahol nang pasahol ang karahasang hinahasik ng reaksyunaryong estado laban sa mga mamamayan.

Sa Probinsya ng Batangas, kaliwa’t kanan ang mga proyektong nagwawasak sa mga kabahayan at kabuhayan ng maralitang Batangueño. Buhay na buhay ang matagalang pananalasa ng “Project Calabarzon” sa kabuhayan ng mga Batangueño. Nitong huli, nakatakdang wawasakin nito ang lahat ng mga kabahayan at makakaapekto sa kabuhayan hindi lamang ng mga mangingisda sa tabing dagat ng Batangas, kundi maging ng mga maralitang nakatira sa mga lupang sasakupin ng pinalalaking Batangas City International Port; pagtatayo ng geothermal plant na makakaapekto sa mga magsasaka sa bayan ng Lobo at San Juan; pagmimina ng ginto sa bayan ng Lobo na tuluyang wawasak sa mayamang kabundukan at karagatan ng probinsya.

Nananatiling bingi ang gobyernong Marcos Jr. sa panawagan ng mga magtutubó na muling buksan ang Central Azucarera de Don Pedro Inc. o CADPI sa Nasugbu, ang pinakamalaking azucarera sa buong Batangas at pumapangalawa naman sa buong Luzon. Matagal nang panahon na pinabayaan ang industriya ng asukal sa bansa, mas pinagkakakitaan ito ng sindikato sa gobyerno at ilang mga binigyan ng pribelihiyong mag-import ng asukal. Sa tulong mismo ni BBM na nag-apruba sa 400,000MT imported na asukal sa gitna ng panahon ng ilohan at itinaon din na pinayagan ang pagsasara ng CADPi, lalong nagdulot ng matinding kahirapan hindi lamang sa mga maggagapak, driver/pahenante, at plantadores, maging sa mamamayang Pilipino na nagkukunsumo ng asukal dahil sa sobra-sobrang taas ng presyo nito sa merkado.

Dahil sa matinding kapabayaan at kahirapang nararanasan ng mga maggagapak at plantadores na hindi magapak ang kanilang mga tubuhan dahil sa walang mabagsakang ilohan, naobligang iorganisa nila ang kanilang mga sarili at nagkakaisang kumilos ang lahat ng mga apektadong mamamayan. Naitulak nila si House Speaker Martin Romualdez na nangakong magbibigay ng halagang P30,000 ayuda sa bawat pamilyang apektado ng pagsasarado ng CADPi. Kinakailangang patuloy itong ipaglaban ng mga maggagapak at iba pang apektado upang matiyak na tutuparin ni HS Romualdez ang kanyang pangako.

Sa kabilang banda, isinagawa ng 59th IB PA ang pandarahas sa mga maggagapak at ilang plantadores na bahagi ng 5,000 inisyal na pumirma para sa ayuda. Pinuntahan at tinatakot ng mga kasundaluhan ang nasa 300 pumirma sa ayuda mula sa Barangay ng Coral na Lopez sa Calaca at sa mga lokal na lider ng SUGAR Alliance. Noong Marso 26 naman ay dinukot ng 59th IB PA ang 3 boluntir ng SUGAR Alliance na sina Alfred Manalo, Lloyd Descallar at Angelito Balitostos mga kapwa maggagapak ng tubó sa bayan ng Balayan na hanggang ngayon ay hindi pa nila inilalabas.

Marso 13 at 15, dalawang araw na nagsagawa ng panghaharas ang mahigit sa 10 pasistang sundalo ng 59th IB-PA sa erya ng San Isidro Sur, Santo Tomas Batangas City. Bahagi ito ng urban militarization na layuning pwersahing ipatanggap sa mga mamamayan doon na pumayag na sa demolisyon ng kanilang mga kabahayan. Pinuntahan nila ang mga lider ng samahan na nanatiling lumalaban para mapigilan ang malawakang demolisyon sa kanilang mga kabahayan. Tinatakot ng mga kasundaluhan ang mga residente na wag magpatuloy ng mga kabataan na tumutulong sa mga residente para ipagtanggol ang kanilang karapatan sa paninirahan.

Hindi na bago ang kawalanghiyaan at paghahasik ng terorismo ng 59th IB-PA sa mga magsasaka at maralita ng probinsya ng Batangas. Hinding-hindi makakalimutan ng mga Batangueño ang walang awang pagpaslang ng 59th IB-PA sa 9 taong gulang na batang babae na si Kyllene Casao sa bayan ng Taysan at ang magsasakang may problema sa pag-iisip na si Maximino Digno ng Calaca City. Patuloy din ang kanilang panghaharas sa mga magsasaka at ilang maliliit na may pag-aaring lupa na sasakupin ng proyektong geothermal at pagmimina ng ginto sa bayan Lobo Batangas.

Hinog na hinog ang kasalukuyang sitwasyon sa probinsya ng Batangas sa rebolusyonaryon. Sanhi ng napakatinding kahirapan at terorismo ng estado sa pangunguna ng mga uhaw sa dugong 59th IB-PA, ibayong lalawak ang mamamayang nagsusulong ng ng digmang bayan at sumasapi sa Bagong Hukbong Bayan. Nakikita ito sa mainit na pagtangkilik at buong pusong pangangalaga ng mga masang magsasaka sa ating hukbo sa panahon ng kagipitan at pangangailangan kahit na sila ay hinaharas at tinatakot na kasuhan sa balangkas ng Anti-Terror Law.

Pangunahing dahilan nito, ang walang kapagurang pagsusulong ng NPA sa rebolusyong agraryo, yugto-yugtong proseso para sa pagpapalaki ng hatian sa pakinabang sa lupa, paglulusaw ng usura, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang-bukid sa tubuhan at niyogan at hakbang- hakbang na pamamahagi ng lupa para sa sama-samang bungkalan. Sa kabila ng ilang pinsala, pag-atras at pansamantalang pagkakaiwan ng base dulot ng matitinding mga Focused Military Operations o FMO at RCSP ng kaaway na ang layon lang ay takutin at linlangin ang mga masang magsasaka upang hindi sumuporta sa Bagong Hukbong Bayan, patuloy na nagiging mapamaraan ang ating Hukbo at ang masa sa kung paano magpapalawak, magpapatatag, at mag-oorganisa sa kaniyang lumalawak na rebolusyunaryong base.

Hinding-hindi mapuputol ang mahigpit na ugnayan ng BHB at masa, dahil ang masa mismo ang masiglang lumilikha ng pamamaraan kung paano masusuportahan ang kanilang sariling Hukbo. Patunay ito na suportado ng mamamayan ang isinusulong nating digma, lalong-lalo na ng mga magsasaka sa kanayunan. Kaya naman kasabay ng pagpupugay natin sa mga pulang mandirigma at kumander sa anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan, mataas nating pinagpupugayan ang masa bilang mayor na bahagi sa sumusulong nating matagalang digmang bayan.

Nanaginip ng gising at patuloy na mabibigo ang estado at ang kanyang berdugong 59th IB-PA sa maitim nitong hangarin na durugin ang rebolusyonaryong kilusan at presensya ng Bagong Hukbong Bayan sa ating probinsya. Isa sa mga manipestasyon nito ang matatagumpay na pagdiriwang ng Eduardo Dagli Command – New People’s Army, Batangas sa ika-54 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas noong Disyembre, 2022 at ang matagumpay ding pagdiriwang sa ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan nitong Marso 29, 2023.

Hangga’t nananatili ang matinding kahirapan, kagutuman, pang-aapi, panunupil at inhustisya dulot ng lipunang malakolonyal at malapyudal, patuloy na mananatili at lalakas ang rebolusyon at ang NPA sa probinsya ng Batangas. Tatamasahin ng NPA ang walang maliw na suporta ng mamamayan sa lalawigan. Buong-puso silang nagbibigay ng suportang pulitikal at materyal gaya ng pagkain, nagpapatulong sa gawaing-bukid, nagpapatuloy sa kanilang mga tahanan, dumadalo sa mga pulong-masa, at pag-aalay ng kanilang pinakamabuting anak para sumampa sa NPA.

Manggagawa, Magsasaka, Kabataan at Maralita, tumungo sa kanayunan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at isulong ang digmang bayan na lulutas sa kahirapan, pang-aalipin at inhustisyang nararanasan ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan!

Digmang Bayan Sagot sa Terorismo ng Estado!
MABUHAY ANG IKA-54 NA ANIBERSARYO NG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG CPP-NPA-NDF!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINO!

Palakasin, palawakin, at patatagin ang BHB sa probinsya ng Batangas, sa pamamagitan ng malawakang pagrekluta sa hukbo mula sa masang inaapi't pinagsasamantalahang Batangueño!