Palayain ang mga detenidong pulitikal! Isulong ang usapang pangkapayapaan!

,

Mariing ipinapanawagan ng NDFP-ST ngayong Pandaigdigang Araw ng mga Bilanggong Pulitikal ang pagpapalaya at pagbabasura sa mga gawa-gawang kasong isinampa laban sa 800 political detainees sa bansa. Dapat agarang palayain ang mga ina ng mga paslit, matatanda at mga maysakit na iligal na ikinulong bilang pagtalima sa International Humanitarian Law. Ang patuloy na pagdetine sa mga may kasong pulitikal ay anyo ng pampulitikang panunupil ng estado na dapat tuligsain at labanan ng mamamayan.

 

Ngayong nagkaisa sa Oslo Joint Statement ang mga negotiating panel ng NDFP at GRP, higit na mahalagang itulak ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal laluna ng mga NDFP peace consultants na may susing papel sa usapang pangkapayaapaan. Sinusuhayan ng NDFP-ST ang panawagang kagyat na palayain ang 12 consultants na tinukoy ng NDFP bilang pagpapakita sa panig ng GRP ng kabutihang loob at sinseridad na makipag-usap sa rebolusyonaryong kilusan. Ang patuloy na pagpiit sa kanila ay tahasang paglabag sa mga pinagkaisahang garantiya sa seguridad sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Hindi rin maaaring sumulong ang usapang pangkapayapaan habang itinuturing ng GRP ang NDFP, ang CPP at NPA na mga “terorista” sa ilalim ng Anti-Terrorism Law na tusong isinabatas ng rehimeng Duterte upang sagkaan ang usapang pangkapayapaan.

Ang pagpipiit at pagdami pa ng mga bilanggong pulitikal sa bansa ay nagpapakita ng pasistang pununupil ng estadong malakolonyal at malapyudal. Ang mga bilanggong pulitikal ay dinakip nang walang pagsasa-alang-alang sa tamang proseso at idinetine sa bisa ng mga inimbentong kasong kriminal tulad ng murder at illegal possession of firearms and explosives. Sumahol ang kalagayan sa pagsasabatas ng rehimeng US-Duterte sa Anti-Terrorism Act (ATA) noong 2020 na ngayo’y lansakang ginagamit sa pang-aatake sa mga aktibista, lider masa at progresibong grupo. Sa TK, mayroon nang 14 kaso ng paggamit sa ATA upang kasuhan ang mga magsasaka’t manggagawa, human rights worker, environmental advocates at mga aktibistang kabataang estudyante.

Habang iwinawasiwas ang reaksyunaryong batas upang supilin ang demokratikong karapatan ng mamamayan, walang kahihiyang pinoprotektahan ng mga korte, Department of Justice at ng gubyerno ang pasistang AFP-PNP na pasimuno sa paglabag sa karapatang tao, ganundin ang mga numero unong mandarambong sa kabang yaman ng bayan. Muhing-muhi ang mamamayan at pursigidong lumalaban upang panagutin AFP-PNP at NTF-Elcac sa kanilang mga krimen. Sa katunayan, napagtagumpayang mapalaya ng kilusang masa at pakikibaka sa mga korte ang ilang bilanggong pulitikal sa Timog Katagalugan. Katuwang nila ang mga makabayang abogado at grupong makatao.

Tapat sa kanilang adhikain para sa bayan, determinadong nakikibaka ang mga bilanggong pulitikal kahit nasa likod ng rehas. Patuloy silang lumalaban para sa katarungan at sa kanilang mga pampulitika at demokratikong karapatan. Habang nakapiit, pinangungunahan nila ang pananawagan para sa mas makataong pagtrato at kalagayan sa loob ng mga kulungan. Inspirasyon ang kanilang katatagan at pagpupunyagi sa lahat ng mga demokratiko’t rebolusyonaryong pwersa. Bigo ang estado na igupo ang kanilang mapanlabang diwa at paninindigan.

Makakamit ng mga bilanggong pulitikal at ng buong bayan ang tunay na katarungan sa pursigidong pagsusulong ng pambansa-demokratikong pakikibaka. Ang posibilidad ng muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan ay resulta ng nagpapatuloy na paglaban ng bayan at ng kawastuhan ng pambansa-demokratikong adhikain. Ang kasigasigan ng mamamayan na lumaban ang nagbibigay pag-asa na matutupad ang dakilang hangarin ng rebolusyon na kamtin ang tunay na kalayaan, demokrasya at sosyalismo.###

Palayain ang mga detenidong pulitikal! Isulong ang usapang pangkapayapaan!