PdG On Senate Bill 1083 or The Anti-terrorism Act of 2020

Mariing kinokondena ng National Democratic Front of the Philippines- Southern Tagalog (NDFP-ST) at ng rebolusyonaryong mamamayan ng rehiyon ang Senate Bill 1083 (SB 1083) o ang Anti-terrorism Act of 2020 na inaprubahan sa ikatlong pagbasa sa Senado. Ang SB 1083, na pangunahing panukala ng militaristang si Senator Panfilo Lacson, ay naglalayong amyendahan ang Human Security Act of 2007 (HSA 2007) o ang RA 9372 para higit na palakasin ang kapasidad ng reaksyunaryong estado sa pagsupil sa pinaniniwalaan nitong mga kaaway ng estado. Ang SB 1083 ay panibagong desperadong hakbang ng pasistang rehimeng US-Duterte at ng kanyang mga masugid na kaalyado Senado na higit pang armasan ng mga mapanupil na batas ang rehimen upang gamiting sandata sa pagsupil sa anumang uri ng paglaban ng mamamayan, ligal man o iligal, hayag o lihim, armado at di armado.

Nagawa nang makontrol ni Duterte ang Senado matapos mailuklok niya ang mga militarista at mga masusugid niyang kaalyado sa pamamagitan ng pandaraya at manipulasyon sa resulta ng halalang 2019. Madali na nilang magagawa ang kanilang mga imbing pakana na magbalangkas ng mga batas na lalong magpapatatag sa reaksyunaryong paghahari ng mga malalaking burgesya-komprador, panginoong maylupa at mga burukrata-kapitalista at sa kabilang banda susupil sa mamamayan sa paglaban nito sa mga maling patakaran at polisiya na pinatutupad ng pasistang rehimeng US-Duterte.

Sa pamamagitan ng SB1083, inilalagay ang bansa sa ilalim ng batas militar kahit walang pormal na deklarasyon nito.

Dapat puspusang labanan at hadlangan ng taumbayan na maging ganap na batas ang Senate Bill 1083 at katulad na panukalang batas na pinag-uusapan sa mababang kapulungan ng Konggreso. Higit itong mabangis at mapanlinlang na panukalang batas kaysa mga umiiral na mapanupil na batas ng pasistang estado na ang iba ay panahon pa ng diktadurang Marcos naisabatas. Ang Senate Bill 1083 ay nagpapanggap na nakatutok sa paglaban sa “terorismo” subalit ang katotohanan ay batas ito pangunahin para gamiting sandata sa pagsupil at pagyurak sa mga karapatang sibil at demokratiko ng sambayanang Pilipino. Gagamitin ang mabubuong batas upang nyutralisahin at patahimikin ang sinumang mga indibidwal, lehitimong mga organisasyon, grupo at institusyon, mga kritiko at oposisyon na tutol sa mali, marahas at tiwaling pamamalakad ng pasistang rehimeng US-Duterte. Layunin ng SB 1083 na gawing lehitimo at maging pangkaraniwan o normal na pangyayari ang mga panunupil at paglabag sa mga karapatang pantao ng taumbayan dahil ang mismong SB 1083 ang nagbibigay ng garantiya at proteksyon sa mga armadong pwersa ng estado mula sa asunto ng mga magiging biktima ng karahasan ng estado.

Inalis ng SB 1083 sa Human Security Act of 2007 (HSA 2007) ang probisyon na magbabayad ang estado ng P 500,000 kada araw na pagkakakulong sa sinumang taong nagkamaling kasuhan at ipakulong ng estado dahil sa paglabag sa HSA 2007. Dahil inalis na ang naturang liabilidad, lalo lamang magbibigay ng laya at impunidad sa mga armadong pwersa ng estado na lansakang labagin sa papalawak na saklaw ang mga karapatang pantao ng taumbayan.

Sa SB 1083, binibigyan ng kapangyarihan ang mga ahente ng reaksyunaryong estado na ilagay sa masusing surbelayns ang mga indibidwal at organisasyon na pinaghihinalaan nilang mga “terorista” o may balak gumawa ng terorismo. Inoobliga ang mga kumpanya ng telepono na ilabas ang mga impormasyon hinggil sa naging palitan ng tawag at mensahe ng kanilang mga pinaghihinalaang mga terorista. Binbinin ang kanilang mga ari-arian at yaman, magpatupad ng warantless arrest, at pansamantalang idetine ng 14 na araw (mula sa dating 3 araw) ang mga suspek kahit wala pang kasong naisasampa sa kanila sa hukuman. Samakatuwid, pinapahintulutan ng SB 1083 ang mga naturang aksyon ng estado kahit hindi dumaan sa tamang proseso ang akusado na ipagtanggol ang sarili sa mga ibinibintang sa kanya at mabigyan ng karapatan para magkaroon ng sariling abugado.

Pinalabo at pinalawak din ng SB 1083 ang saklaw ng kahulugan ng “terorismo”. Lahat ng mga aktibidad na gumagambala, nag-aantala at nagdudulot diumano ng masamang epekto sa normal na takbo ng buhay ng lipunan ay kinukunsiderang akto ng “terorismo” ng SB 1083. Dahil dito, ang mga kilos protesta, rali, demonstrasyon at iba pang sama-samang pagkilos ng taumbayan para ipahayag ang kanilang mga hinaing at kahilingan sa gubyerno ay maaaring ikunsidera bilang mga akto ng terorismo. Anumang sama-samang pagkilos na magdudulot ng trapiko, makakagambala ng katahimikan, makakaantala sa daloy ng negosyo at komersyo, makakasira ng pag-aari ng estado, makakasakit ng ibang tao ay maaring ituring bilang mga gawa ng mga terorista at maaaring makulong ng habambuhay na pagkakabilanggo ang mga makakasuhan.

Sa partikular, ang mga welga at iba pang sama-samang pagkilos ng mga manggagawa laban sa kontraktwalisasyon at para sa regular na trabaho, nakabubuhay na sahod at mahusay na kundisyon sa paggawa ay pwedeng agarang ituring ng estado bilang pananabotahe sa ekonomiya at saklaw ng anti-terorismong batas sa ilalim ng SB 1083. Ang lahat ng mga nakakagambala o nakakaantalang mga aktibidad (disruptive activities) tulad ng walk-outs at boykot ng mga estudyante laban sa pagtataas ng mga matrikula at iba pang bayarin sa mga paaralan at unibersidad ay maaring ituring ng estado na gawain ng mga terorista. Ang mga pagkilos ng mga guro, nurses at iba pang kawani ng gubyerno para sa mataas na sahod ay mahigpit na ipagbabawal at maaaring makasuhan ang kanilang mga lider at kasapi na nag-iinstiga ng paglaban sa gubyerno at gayon saklaw ng anti-terorismong batas.

Isinasara na lahat ni Duterte ang pintuan para sa malayang pamamahayag, asembliya, pag-oorganisa at pagkilos mga pundamental na karapatan ng mamamayan sa ilalim ng saligang batas ng Republika ng Pilipinas sa pag-aakalang mapapatahimik at mapipigilan nito ang naghuhulagpos na galit ng taumbayan laban sa kanyang pasistang paghahari. Lalo lamang ginagatungan ni Duterte ang dati nang naglalagablab na paglaban ng mamamayan sa kanyang kalupitan at mga katiwalian sa pamamalakad sa gubyerno.

Ipinagkakait at pinakikitid na ni Duterte ang opsyon ng taumbayan para sa ligal at hayag na anyo ng pakikibaka laban sa kanyang paghahari. Kaalinsabay, lalong itinutulak ni Duterte ang taumbayan na tahakin ang tamang landas ng armadong pakikibaka sa paglaban sa kanyang pasistang rehimen.

Nagkakamali din ang pasistang rehimeng US-Duterte, sampu ng kanyang mga alipures sa senado at mababang konggreso, na sa pamamagitan ng panukalang “anti-teroristang” batas, mahahadlangan nito ang pagsulong at paglakas ng rebolusyonaryong kilusan at ng rebolusyonaryong paglaban ng mamamayan sa rehimeng Duterte. Ang labis na kahirapan at pambubusabos ng sambayanang Pilipino dulot ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo at ang pagiging korap, traydor, diktador, pasista at mamamatay taong si Duterte, ang pangunahing nagtutulak at nanghihikayat sa malawak na masa ng sambayanan na itaas ang antas ng kanilang paglaban at lumahok sa armadong pakikibaka para ibagsak ang malakolonyal at malapyudal na kalagayan ng bansa at kamtin ang pambansang kalayaan at demokrasya.###

PdG On Senate Bill 1083 or The Anti-terrorism Act of 2020