Pinakahitaas nga Pula nga pagsaludar kan Ka Gil Giray

Ini nga artikulo mayda han huba ha Pilipino

 

Nobyembre 2, 2023 | Iginpapaabot han Komite han Partido ha Rehiyon ha Sinirangan Bisayas an pinakahitaas nga Pula nga pagsaludar kan Kasamang Gil Giray, kilalado ha mga kasama ngan masa komo Ka Biboy, bantugan nga Pula nga kumander, kadre han Partido ngan mabayanihon nga tagserbe han katawhan.

Haros usa katuig na an naglabay han madarahug hiya nga patayon, kaupod an lima nga iba pa nga Pula nga mangaraway, han pasista nga rehimen US-Marcos ha terorista nga panmomba han 8th Infantry Division ha Barangay Imelda, Las Navas, Northern Samar.

Hul-os kami nga nakikig-usa ha kasubo ha iya asawa, mga anak, mga kaurupdan ngan kasangkayan ha iya pagkamatay. Nadelatar man ini nga parangal, diri hini naiibanan an hitaas nga pagtagad namon, han bug-os nga Pula nga hukbo ngan han hiluag nga masa kan Ka Biboy.

Kilalado liwat hi Ka Biboy ha mga ngaran nga Ka Orlan, Ka Godo ngan Ka Sido. Natawo hiya hadton Septyembre 1, 1960 ha Barangay Palmera, Lao-ang, Northern Samar. Nagtikang hiya nga mapukaw ngan gumios samtang nag-eeskoyla ha San Roque National High School. Hadton 1979 ha ilarum han ngirhat han pasista nga diktadura nga Marcos, nagpultaym hi Ka Biboy ha yunit han Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga ginpamunuan ni Rodante “Ka Walug” Urtal (Ha iya ig-ngangaran an kumand ha operasyon han BHB ha Northern Samar). Ginios an nasering nga yunit ha Lao-ang, nga kaparte han central-north nga erya han Samar. Tikang hiton tubtub han iya kamartir, waray gud pagbaya hi Ka Biboy ha bug-os nga panahon nga pagserbe ha rebolusyon.

Hadton 1980, iginbalhin hi Ka Biboy ngadto ha panlayason nga yunit nga direkta nga nakapailarum ha Komite han Rehiyon. Pagka 1981, gindakop hiya han pasista nga rehimen ha Catbalogan City ngan gindara ha Matuguinao, Western Samar diin hiya iginpriso. Bisan kun diri pala maiha ha kagiusan, imbes nga magtraydor ngan makigkooperar ha kaaway inungbaw an iya diwa nga rebolusyunaryo—ineskapo hiya ha prisuhan pinaagi han pagpasangil nga tiparigo hiya. Nakaregrup hiya ha mga kasama nga ginios ha Matuguinao ngan ha dayuday nakabalik ha iya daan nga yunit hadton 1982. Pagka 1983, nagin sekretaryo hiya hini nga panlayason nga yunit.

Hadton 1984, igindeploy hi Ka Biboy ngadto ha Front Guerrilla Unit han BHB ha Northern Samar diin nagin kaparte hiya han yunit kumand han kumpanya. Ha dayuday, igindeploy hiya ha Regional Guerrilla Unit (RGU) diin hiya mag-iiha ha serbisyo. Han matukod an syahan nga batalyon han RGU, nagin pinuno hiya han weapons platoon tubtub nga magin upisyal hiya han usa nga kumpanya hini. Pagka 1992, iginlusaw an nasering nga batalyon ha lamrag han Ikaduha nga Kagiusan nga Pagtutul-id (IDKP). Sugad han iba nga kadre han rehiyon, igin-undong ni Ka Biboy an IDKP ngan waray pagruhaduha nga pinartisipar ha buruhaton masa kaupod an iba nga Pula nga mangaraway nga iginpabilin ha RGU. Binulig ini nga yunit ha pagrekober ha erya han Silvino Lobos, Northern Samar, ngan ha Calbiga-Pinabacdao ha Western Samar hadton 1993-1995.

Hadton 2005, iginpamunuan ni Ka Biboy an madinaugon nga reyd han BHB ha Barangay Cagpili, Oras, Eastern Samar. Tikang 2007 tubtub 2013, nagserbe hiya nga kumander han Subregional Operations Command han BHB-Leyte (Mt. Amandewin Command). Dako an nagin papel niya ha buruhaton rekoberi han base panmasa ha prubinsya han Southern Leyte, nga nakaagum hadto hin destroso tungod ha mga nagsamwak nga sayop nga panhunahuna ha sakob han kagiusan nga natul-id gihapon.

Hadton 2016, nagin kumander hi Ka Biboy han Rodante Urtal Command han BHB-Northern Samar ilarum han pamprubinsya nga komite han Partido. Tungod ha iya hilarum ngan hiluag nga kahibaruan ha natad militar han rehiyon, hadton 2020 gin-ngaranan hiya nga kumander han Panrehiyon nga Kumand ha Operasyon han BHB-Eastern Visayas (Efren Martires Command), responsabilidad nga iya kakatinan tubtub han iya kamartir.

Klaro nga modelo nga kadre militar hi Ka Biboy. Waray makakatupong ha tarum han iya kamatiiron han mga panhitabo, han mga ngaran ngan lugar, ha mga petsa han mga operasyon, o ha ihap ngan gios han mga kolum han kaaway. Ha atubangan han mga madakmol nga pakat, nabaid na hiya nga kalmado nga mabasa an sitwasyon. Tungod ini kay permi hiya nakikigkonsultahay ha mga responsable nga kasama, kalakip an masa nga parag-uma nga aram niya amo an mayda superyor nga kahibaruan han tereyn, hirayo ha mga kunuhay abante nga higamit han pasista nga militar. Hul-os an iya pagtapod ha kabaltok han masa diin maupay liwat hiya makig-usa, sanglit sugad gihapon an pagtapod nira kan Ka Biboy, an ira minayuyo nga kumander.

Komo tinuod nga Pula nga kumander, hitaas an pulitiko-militar nga kabatiran ni Ka Biboy. Hilawig an iya pasensya ha pagbulig ngan makurimot nga pagklaro han mga prinsipyo ngan palisiya ha mga kasama nga nagugupungan. Amkon an iya riko nga ekperyensya ha buruhaton masa, ha mga tuig antes hiya mamatay gin-giyahan niya an mas barubata nga mga Pula nga mangaraway ha buruhaton ekspansyon ngan rekoberi, ha pag-aram han kamutangan han masa ngan ha pakig-usa ha ira. Nahimo nira nga utro nga tukuron an mga rebolusyunaryo nga organisasyon masa. Ginduso gud an mga kasama ni Ka Biboy nga magin mahimuon ngan magbiling hin damo nga pamaagi agud makab-ot an nakatalaan nga misyon. Nagin masayon para ha ira makatrabaho ngan mahibaro tikang ha iya tungod ha iya demokratiko nga estilo han pamumuno. Hitaas an pagrespeto ha iya han mga kasama.

Kaupod an iya higugmaon nga asawa ngan igkasi kasama, nabug-os ni Ka Biboy an usa nga rebolusyunaryo nga pamilya. Iginpukaw nira an ira mga anak ha pagin makatadungan han ira iginpapakig-away nga kawsa. Sugad han iba nga rebolusyunaryo nga kag-anak, nagserbe an ira kabataan nga inspirasyon agud bag-uhon an katilingban ngan pandayon an mas malamrag nga kabubwason para ha ira.

Ha 43 katuig nga dirudiretso nga pagserbe ha katawhan, iginpamatud-an ni Ka Biboy an hul-os niya nga pagtuod ha katukmaan han rebolusyon ngan hukas ha kasingkasing nga pagtapod ha masa. Ha panahon han kadaugan o kaperdihan nagpabilin hiya nga madig-on; waray hiya pagruhaduha ha kada igintuin ha iya nga responsabilidad bisan ano o bisan diin pa man ini igpapatuman.

Antes maawat an kinabuhi, nagin kaparte hi Ka Biboy han sekretaryat han Komite han Rehiyon, nga ginpapamunuan an Partido ngan BHB samtang gin-aatubang an ginpagrabe nga pangatake han rehimen US-Marcos ha rebolusyunaryo nga kagiusan. Pukaw ha mga bag-o nga ayat han panahon, naningkamot hi Ka Biboy nga adman ngan subaybayan an nagbabag-o nga kamutangan agud sadang ini nga pangandaman.

An armas nga nabuhian ni Ka Biboy, ginpurot ngan hugot nga ginkakatinan yana han bag-o nga ranggo han mga batan-on nga kadre ngan mangaraway nga ginpapakyas an pasista nga terorismo han estado han rehimen US-Marcos. Amkon nira an mga tutdo ni Ka Biboy ngan han iba nga martir han rebolusyon, sugadman an Marxismo-Leninismo-Maoismo, an abante nga ideolohiya han proletaryado ngan han masa nga anakbalhas, agud pamunuan an hiluag nga katawhan nga buungon an ira kahadlok, ipasulong an demokratiko nga rebolusyon han katawhan, ngan kab-uton an makatadungan ngan maranggat nga sosyalista nga kabubwason.

Mabuhay hi Kasamang Gil Giray! Mabuhay an unom nga mabayanihon nga martir han Imelda ngan an ngatanan nga martir han rebolusyon!

Ipasulong an demokratiko nga rebolusyon han katawhan! Ipasulong an gerra han katawhan tubtub ha kadaugan!

Pinakahitaas nga Pula nga pagsaludar kan Ka Gil Giray