Pulang Saludo sa ika-84 na Kaarawan ni Ka Jose Maria Sison, Walang Kamatayang Tanglaw ng Rebolusyong Pilipino!

“Hindi magagapi ang Demokratikong Rebolusyon ng Sambayanang Pilipino”.

Ito ang huling isinulat ni Ka Joma sa nalalabing mga sandali ng kanyang dakilang buhay. Hindi siya nagsayang ng panahon at ibinuhos ang natitirang lakas upang mag-iwan ng maningning na pamana, gabay at tanglaw. Sa sulating ito, matalas niyang inilatag kung bakit hindi mabibigo ang rebolusyon at ang tinatanaw ng ating demokratikong rebolusyong bayan—isang inspirasyon at mataas na diwa ng rebolusyonaryong optimismo!

Ipinagbubunyi ng National Democratic Front-Rizal ang anibersaryo ng ika-84th na kapanganakan ni Kasamang Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM at muling ipinapaabot ang pinakamataas na pagpupugay at pagsaludo sa kanyang dakilang pamana at ambag sa Rebolusyong Pilipino at sa Internasyunal na Kilusang Komunista.

Sa kanyang pagpanaw noong Disyembre 16, 2022 ay nagluksa at nagdalamhati ang laksa-laksang bilang ng rebolusyonaryong mamamayan sa iba’t-ibang panig ng bansa. Mula sa mga kasapi at binhi ng demokratikong rebolusyonaryong gubyerno sa kanayunan, hanggang sa libu-libong kasapi ng mga selula ng NDF, ang magigiting na hukbo ng mamamayan ng NPA at ang mga kasapi ng PKP. Umalingawngaw ang pagdadalamhati sa ibayong dagat kung saan mayroong mga partido komunista at mga kilusang anti-imperyalista at pambansang pagpapalaya na kumikilala sa ambag ni Ka Joma at nagbigay pugay rin sa kanya.

Nananag-inip ng gising ang naghahari at nagsasamantalang uri na kinakatawan ng rehimeng US-Marcos-Duterte at ang mga bayarang mersenaryo nito na ang pagpanaw ni Ka Joma ang siyang magiging katapusan ng limampu’t apat na taong demokratikong rebolusyong bayan. Ang pagluluksa at pagdadalamhati ay natural at hindi ito kailanman nagpahina sa rebolusyonaryong kilusan katulad ng nais na palabasin ng mga pasistang AFP-PNP at NTF-ELCAC.

Bagkus, ang dakilang pamana ni Ka Joma na rebolusyonaryong optimiso hanggang sa kanyang huling hininga na malalim na nakaugat sa paglalapat ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) sa praktika ng lipunang Pilipino, ang di magagaping diwa at inspirasyon upang lalung magpatuloy, magsikhay at magpunyagi hanggang sa tagumpay.

Hangga’t nariyan ang pagdarahop at pang-aapi sa masang Pilipino na daan taon nang pinahihirapan ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo at ang kalayaan ay nanatiling huwad at ang yaman na nililikha ng mamamayan ay nanatiling nasa kamay ng iilang ganid ay makatwiran at makatarungan ang maghimagsik. Katulad ng unang isinulong ng ating mga dakilang bayani na mga katipunero sa pangunguna ni Gat. Andres Bonifacio at bago nito’y isinulong naman sa pangunguna ni Dr. Jose Rizal ang kilusang propaganda-edukasyon upang malawakang imulat ang sambayanang Pilipino laban sa pagsasamantala ng mga naghaharing uri. Ito ang lumang-tipo ng pambansa-demokratikong rebolusyon at ang unang kilusang propaganda. Isa sa mga dakilang ambag ni Ka Joma, ang siyentipikong pagsusuri sa lipunang malakolonyal at malapyudal na nilapatan ng MLM at dahil nasa panahon na ang daigdig na umusbong na ang uring proletaryado ay hindi maiiwasang bagong-tipo ang pambansa demokratikong rebolusyon na isinusulong sa kasalukuyan.

Mula sa batayang pagsusuring ito ay nag-ambag pa ng maraming teorya at praktika si Kasamang Joma upang maging gabay sa masalimuot na praktika ng matagalang digmang bayan. Direkta siyang lumahok sa pakikidigmang gerilya at namuhay kasama ang mga masa lalu na noong nagpupundar pa lamang ang NPA. Nanguna sa pagpapalwak ng NDF at PKP maging sa gawaing internasyunalista sa ibayong dagat. Hanggang sa inabot ng CPP-NPA-NDF ang unti-unti nitong paglakas kahit pa ito’y panahon ng Batas Militar. Kaya naman si Ferdinand Marcos Sr. ay hindi tumigil upang mahuli si Ka Joma dahil siya ang itinuturing na pinakamalaking banta sa kanilang paghahari at pagsasamantala.

Bagama’t nakulong ng mahabang panahon, nakalaya at nakansela ang pasaporte sa panahon ng rehimen ni US-Cory Aquino at hanggang sa nanatiling political asylum sa Netherlands ay hindi tumigil kailanman si Ka Joma sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan. Siya ay nanatiling pinakamatibay na pundasyon, gabay at tanglaw ng rebolusyong Pilipino! Maging sa pagbibigay ng gabay sa internasyunal na kilusang komunista at mga kilusang anti-imperyalista at pambansang pagpapalaya sa iba’t-ibang panig ng mundo.

Manantiling gintong tanglaw at inspirasyon sa ating lahat ang buhay at pakikibaka ni Ka Joma. Ang kawastuhan ng itinaguyod niya na mga paglalapat ng MLM sa ating lipunan ang magiging gabay sa ating pagpapatuloy. Higit na kailangan na mag-aral ng kanyang mga sulatin, magkonsolida ng ating hanay at magpalakas upang harapin ang patuloy na paghahasik ng terror ng desperadong AFP-PNP at NTF-ELCAC at tuluyang magtagumpay!

Ang kanyang ipinundar kasama ng iba pang dakilang mga martir hangggang sa makamit natin ang demokratikong interes ng mamamayang inaapi– ang libreng lupa para sa mga magsasaka, pambansang industriyalisasyon, makamasa at siyentipikong edukasyon, serbisyong panlipunan at hustisyang panlipunan—ito ang mga dahilan kung bakit hindi magagapi ang rebolusyon. Sapagkat makatwiran at makatarungan ang digmang bayan na ating sinusulong! Ito’y dakila at rebolusyonaryo at hindi kailanman terorismo ang maglunsad ng isang makatarungan digma na ginagarintiyahan ng mga kasulatan sa karapatang pantao– ang karapatan ng mamamayang maghimagsik laban sa isang mapaniil at mapanupil na estado!

Mabuhay ang dakilang pamana ni Ka Jose Maria Sison!
Mabuhay ang Rebolusyonaryong Adhikain ng CPP-NPA-NDFP!
Palawakin, Konsolidahin at Palakasin ang CPP-NPA-NDFP!
Mapangahas na pagtagumpayan ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!

Pulang Saludo sa ika-84 na Kaarawan ni Ka Jose Maria Sison, Walang Kamatayang Tanglaw ng Rebolusyong Pilipino!