Pulang saludo sa New Peopleís Army sa iya ika-51 nga anibersaryo halin sa NDF-Panay! Isa naman ka tuig nga nagapamatuod nga ang tunay nga Hukbo sang masa indi malingkang sang ano man nga pasistang rehimen!

Translation/s: English

Labi nga nagalig-on ang NPA sa Panay bangod labi nga nagadalom, nagalapad kag nagahugot ang suportang masa sa ila solo nga hangaway nga nagakabuhi para sa ila. Samtang nagatindog ang NPA sa Panay padayon nga nagadamo asta pila ka gatos libo nga pumuluyo ang tagsakdag niya sa kaumhan kag kasyudaran.

Kampante ang pumuluyo labi na ang masang mangunguma nga ara ang NPA nga manugpangapin para sa ila kaayuhan kag tagadepensa sang ila mga kadalag-an bunga sang ila ululupod kag organisado nga mga paghimakas. Labaw sa tanan nagasalig ang pumuluyo nga malutos sang ila hangaway ang bayaran kag sunod-sunuran nga AFP, PNP, CAFGU kag RPA-ABB nga nagaserbi sa mapintas, traidor kag korap nga rehimeng US-Duterte kag iban pa nga nagaharing sahi.

Panginbulahan sa NPA-Panay sa mas madamo nga madinalag-on nga mga taktikal nga opensiba kag mas madamo nga mga kaswalidad sa pasistang tropa sini nga tuig. Panginbulahan man sa mga pamatan-on halin sa mangunguma, estudyante kag kababainhan nga muklat nga nagsampa sa Hukbo para lubos magserbisyo sa pumuluyo.

Wala unod ang pahambog sang 3rd ID nga lutuson ang NPA sa Panay sa Marso 2020. Mapagros pa nga nagakapot sang armas ang mga kumander kag hangaway sang NPA nga nagabenepisyo sa madalom nga suportang masa.

Ginasakdag sang NDF-Panay ang tindog sang Partido para sa unilateral ceasefire bilang sabat sa panawagan sang United Nations Secretary General sang global ceasefire para sa komon nga katuyuan sa pagtapna sang COVID-19 pandemic. Magahatag ini sang ligwa para sa NDFP kag iya mga rebolusyonaryo nga mga organisasyon sang mas daku nga oportunidad nga malab-ot ang pinakamadamo nga pumuluyo labi ang mga kubos kon paano paagi sa kolektibo nga paninguha epektibo naton nga mabatuan ang amo nga virus.

Nagatinangkas ang krimen ni Duterte sa pumuluyo. Inutil, ulihi, pabuyan-buyan kag kriminal ang kapabayaan niya sa pag-atubang sang mga krisis sang COVID-19, paglupok sang Taal Volcano, Bagyo Ursula kag iban pa nga kalamidad. Militarista ang solusyon niya sa iya mga kapalpakan. Ang masingki nga krisis pang-ekonomiya kag pangpulitika sa pungsod bangod sang sala nga paglubad sa epidemya sang COVID-19, sa madugay ukon sa madali magaibwal ang diskontento, disgusto, pagpakamalaut kag pagbato sang pumuluyo sa militarista nga paghari sang pasistang rehimen.

Pumuluyo sang Panay, ululupod nga batuan naton ang COVID-19 kag maisog nga batuan ang militarista nga mga imposisyon sang traidor, mapintas kag korap nga rehimeng Duterte! Sukton siya sang iya mga krimen kag kapalpakan kag ibagsak ang pasista nga paghari!

Pulang saludo sa New Peopleís Army sa iya ika-51 nga anibersaryo halin sa NDF-Panay! Isa naman ka tuig nga nagapamatuod nga ang tunay nga Hukbo sang masa indi malingkang sang ano man nga pasistang rehimen!