Archive of NDF-Panay

Lantawon ang mas madamo nga bulawanon nga mga tinuig
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Bugal kag tuman ang kalipay nga nagapakigbuylog ang NDF-Panay sa National Democratic Front of the Philippines sa pagsaulog sang aton bulawanon nga ika-50 ka tuig. Ang paglab-ot sa 50 ka tuig sa mabudlay nga paghimakas nga may naagum nga dalayawon nga pungsudnon kag pangkalibutanon nga hinimuan ang tuman nga rason nga dapat kita magsaulog. Sa […]

Look forward to more golden years
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

It is with heads up high and obvious exuberance that NDF-Panay joins the National Democratic Front of the Philippines in celebrating our golden 50th year. To have reached fifty years of arduous struggle with acclaimed achievements nationally and internationally is indeed a cause for celebration. As we commemorate our anniversary we also pay tribute to […]

Mabuhay ang Dungganon nga Lider kag Tagtukod Jose Ma. Sison! Pursigido nga Isulong ang Rebolusyon sa Kadalag-an!
December 26, 2022 | NDF-Panay | CPP Panay Regional Committee | Panay Regional Operational Command |

Puno sang pagpalangga kag pagrespesto, aton ginahatagan sang pinakamataas nga pasidungog ang aton lider kag titser Jose Ma. Sison samtang ginasaulog naton ang ika-54 nga anibersaryo sang pagkatukod sang Partido Komunista ng Pilipinas. Ang dalagku nga kadalag-an sang PKP sa paghimakas batuk sa imperyalismong US, lokal nga pyudalismo kag burukrata kapitalismo ang testimoniya sa maathag […]

Hail to our great leader and founder Jose Ma. Sison! Resolutely carry on the revolution forward!
December 26, 2022 | NDF-Panay | CPP Panay Regional Committee | Panay Regional Operational Command |

With utmost fondness and respect, we pay tribute to our leader and teacher Jose Ma. Sison as we celebrate the 54th founding anniversary of our Communist Party of the Philippines. The great achievements of the CPP in the struggle against US imperialism, domestic feudalism and bureaucrat capitalism are testimonies to Ka Joma’s clear and correct […]

Batuan kag paslawon ang pagpanumbalik sang Martial Law!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

“Makibaka! Huwag matakot! Mag-isa, mag-alsa, aton sila lutuson!” ang mabaskog nga singgitan sang minilyon nga pumuluyong Pilipino sa bug-os nga pungsod nga nagbato kag nagpatalsik sa poder sa diktador nga si Ferdinand Marcos, Sr. kag iya pamilya 50 ka tuig na ang nagligad. Ang ginpasingki nga armadong paghimakas kag pagtukod sang mga baryo sa idalum […]

Resist and frustrate a Martial Law revival!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

“Makibaka! Huwag matakot! Mag-isa, mag-alsa, aton sila lutuson!” said the loud voices of millions of Filipino people all over the country that fought and ousted the dictator Ferdinand Marcos Sr. and his family from power 50 years ago. The intensified armed struggle and building of villages under popular control led by the Communist Party of […]

Rehimeng Marcos II: Pagpadayon lang sang terorismo sang Rehimeng US-Duterte sa tunga sang paglala sang bangkarote nga ekonomiya
September 03, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Sa liwat nga kahigayunan nasaksihan sang pumuluyo sang Panay ang hayagan nga pag- atake batuk sa ligal kag demokratiko nga kahublagan masa sa tunga sang indi maantus nga paglala sang kawawad-on sang trabaho, nagatinaas nga presyo sang mga basehan nga balaklon, kaimulon kag gutom. Sang nagligad nga Setyembre 2, nagserbi sang search warrant ang gintingub […]

Marcos II regime: A mere sequence of the US-Duterte regime’s terrorism and amid worsening economic bankruptcy
September 03, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Once again the people of Panay witnessed another spate of blatant attack against the legal and democratic mass movement amidst the unbearable worsening crisis of joblessness, rising prices of basic commodities, poverty and hunger. Last September 2, combined elements of PNP and CIDG6 served a search warrant against Cirila Estrada, Lenilyn Jaynos and Marivie Arguelles […]

Pahayag sang PKM-Panay sa patraidor nga pagpatay kay Reynaldo Bocala
May 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Panay |

Isa ka mataas nga pagpasidungog ang ginahatag sang Pambasang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Panay sa isa ka tunay nga baganihan sang pumuluyo, si Reynaldo Bocala kag sa kaupod sini nga si Welly Arguelles Epago. Sila ang wala sang kaluoy nga ginpatay sang mga elemento sang CIDG, PNP kag AFP sadtong Mayo 29 sa […]

Magpalapad kag magpalig-on, mamumugon batuan kag lutuson ang pasista nga pagginahum
May 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Nagapakighiliusa ang NDF-Panay sa tanan nga mamumugon sa bug-os nga pungsod kag kalibutan sa pagsaulog sang Adlaw sang Mamumugon subong nga Mayo 1. Halin sang tinalikdan nga tuig tubtob subong indi hamak nga kabudlayan ang ginsulay sang mamumugon nga Pilipino sa pagtuhaw sang pandemya nga Covid 19 kag pagsingki sang pasismo sang rehimeng US-Duterte. Bangud […]