Archive of Concha Araneta | Spokesperson

Lantawon ang mas madamo nga bulawanon nga mga tinuig
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Bugal kag tuman ang kalipay nga nagapakigbuylog ang NDF-Panay sa National Democratic Front of the Philippines sa pagsaulog sang aton bulawanon nga ika-50 ka tuig. Ang paglab-ot sa 50 ka tuig sa mabudlay nga paghimakas nga may naagum nga dalayawon nga pungsudnon kag pangkalibutanon nga hinimuan ang tuman nga rason nga dapat kita magsaulog. Sa […]

Look forward to more golden years
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

It is with heads up high and obvious exuberance that NDF-Panay joins the National Democratic Front of the Philippines in celebrating our golden 50th year. To have reached fifty years of arduous struggle with acclaimed achievements nationally and internationally is indeed a cause for celebration. As we commemorate our anniversary we also pay tribute to […]

Batuan kag paslawon ang pagpanumbalik sang Martial Law!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

“Makibaka! Huwag matakot! Mag-isa, mag-alsa, aton sila lutuson!” ang mabaskog nga singgitan sang minilyon nga pumuluyong Pilipino sa bug-os nga pungsod nga nagbato kag nagpatalsik sa poder sa diktador nga si Ferdinand Marcos, Sr. kag iya pamilya 50 ka tuig na ang nagligad. Ang ginpasingki nga armadong paghimakas kag pagtukod sang mga baryo sa idalum […]

Resist and frustrate a Martial Law revival!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

“Makibaka! Huwag matakot! Mag-isa, mag-alsa, aton sila lutuson!” said the loud voices of millions of Filipino people all over the country that fought and ousted the dictator Ferdinand Marcos Sr. and his family from power 50 years ago. The intensified armed struggle and building of villages under popular control led by the Communist Party of […]

Rehimeng Marcos II: Pagpadayon lang sang terorismo sang Rehimeng US-Duterte sa tunga sang paglala sang bangkarote nga ekonomiya
September 03, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Sa liwat nga kahigayunan nasaksihan sang pumuluyo sang Panay ang hayagan nga pag- atake batuk sa ligal kag demokratiko nga kahublagan masa sa tunga sang indi maantus nga paglala sang kawawad-on sang trabaho, nagatinaas nga presyo sang mga basehan nga balaklon, kaimulon kag gutom. Sang nagligad nga Setyembre 2, nagserbi sang search warrant ang gintingub […]

Marcos II regime: A mere sequence of the US-Duterte regime’s terrorism and amid worsening economic bankruptcy
September 03, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Once again the people of Panay witnessed another spate of blatant attack against the legal and democratic mass movement amidst the unbearable worsening crisis of joblessness, rising prices of basic commodities, poverty and hunger. Last September 2, combined elements of PNP and CIDG6 served a search warrant against Cirila Estrada, Lenilyn Jaynos and Marivie Arguelles […]

Magpalapad kag magpalig-on, mamumugon batuan kag lutuson ang pasista nga pagginahum
May 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Nagapakighiliusa ang NDF-Panay sa tanan nga mamumugon sa bug-os nga pungsod kag kalibutan sa pagsaulog sang Adlaw sang Mamumugon subong nga Mayo 1. Halin sang tinalikdan nga tuig tubtob subong indi hamak nga kabudlayan ang ginsulay sang mamumugon nga Pilipino sa pagtuhaw sang pandemya nga Covid 19 kag pagsingki sang pasismo sang rehimeng US-Duterte. Bangud […]

NDF-Panay on the 48th anniversary of the NDFP
April 24, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

All revolutionary forces in Panay happily and proudly greet the NDFP on its 48th anniversary. NDF-Panay has maintained its growth and strength inspite of the worst terrorist attacks by the fascist Duterte Regime in 2020. The mercenary AFP and PNP have launched focused military operations and deployed RCSP units had occupied a good number of […]

Concha Araneta on red-tagging of community pantries
April 20, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

It is very alarming and condemnable that efforts by some concerned citizens to ease the hardships of fellow Filipinos brought about by the pandemic and government’s lockdowns, such as setting up community pantries are being subjected to blatant, malicious accusations and scrutiny by Duterte’s NTF-ELCAC. It is incomprehensible for a right-minded citizen why such a […]

Pagmasaker sang Tapaz 9 kag madamuan nga pagpang-aresto: Dinemonyo nga Pangbukas sang Bag-ong Tuig sang NTF-ELCAC bilang Terorista nga Berdugo sa Panay
December 31, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Read in: English Ang NDF-Panay kag iya mga kaalyado nga organisasyon ang nagapaabot sang hugot sa tagipusuon nga hakos kag pakig-unong sa mga asawa, kabataan, himata kag kaabyanan sang mga martir sa brutal nga pangmasaker sang mga pasista nga sumulunod sang diktador nga si Duterte. Si Duterte kag ang iya junta militar nga NTF-ELCAC ang […]